Ephesians 3

Foru fu e Jiusi baki ijiebuo i menoema ijene

1Na Foru naeje na e be Kuraesido i menoevo. Rove iviama na dibure igia fijo ijadufuo maeje na joesina e gue kuariana kia, Ja e Jiusi baki ije jaeje ja Godido eno kiavo ijadufuo bu na dabe dibure nujie. 2Naeje fu Godire joefuo na ma rejiena i igene miega na joefuo menoevo ije jane fie. 3Ro fune Godire fuone vierafema sauiki ijene na nijasie. Ro vua ijadufuo ije nane ude isekube isoena ja nijiae. 4Ijadufuo ja vua irere na isoeva ije mukoreigia dana giakuva ja izege na Jesu Kuraesido vierafe sauiki ije na mukoreigia vierafeva ja ije giake.

5Ude Godi fu vierafe fuone sauiki ije fu naebe abena e boeje bu isuibe kari ruaeva ije nijasiae. Rove iviama fuka korufuo Kavene Akae ije kuamoga fu vierafe sauiki fuone ije abena samadirei. Ijadufuo e Afasero ijiakiro e vua fuone vierafena kuaevo ije bu Godido vierafe sauiki ije gae. 6Ro Godido vierafe sauki ije fu abe sauima ijeja Godi fu Fari fuone Jesu kuamo fu arina ise nuvuone ijadufuo baronei. Ijadufuo maeje fu vierafe fuka e Jiusi baki ije abero e Jiusi ije kena una agane besu rekiro fu ije vierafei. Fu ijiege re areme kiaga bu vame ma karivako ije Godi fu Jesu Kuraesido duvado ijia miako kiaema bu ije abekiro fu ijiege rei.

7Ro Godi fu na ma rejiema ijadufuo fu na umui bijiena daro miema ijadufuo na fuefuo imekinu vua fuone maeje abe e gue kuarianoeve. 8Ro Godido e boeje ijiebuo nidore ijia naeje na vierafega naka e anuigi baki. Rove Godi fuka na marejiena kiemoga na Jesu Kuraesido ire ka mukore fu e fuone ijiebuo kanafuima na ijene dabe e Jiusi baki ije kuariae. 9Ro isuibe juaevasia furi ruaema ijia Godi e ije fu ire boeje sakae igiakiro saove gufia naovo ije amaeriaema ije fu naebe vierafe fuone sauki ije abena e boeje samadirejiamo bu gae. Rove iviama i none be na medufuo ije na e boege nijasiaga bu Godido vierafe sauiki ije mukoe gana vierafeke. 10Ro kuke iviama Godi fu vierafe fuka e Jesu Kuraesi ma vierafevo ijiebuo duvado ijia vierafe sauiki fuone ije abe samadirekiro vierafe. Fu ijiege rega anera* boeje bu daro abena saove gufe samuavo ije bu vierafe sauiki fuone ije gake. Ro kuke bure vame maeje binobino Godi fu vierafena remo ije mukoe giana vierafeke.

11Godi fune iko zinume gamia ijiege vierafena niri. Ijadufuo iviama E Ireobo Jesu Kuraesi fu Godido vierafe ijene dabe samadukua ijia mimatae. 12Ro noeje none Jesu Kuraesi ma vierafevo ijadufuo nobe Godido nidua ijia vakuae nuanamikiro nome zinune vake. 13Ro ja isekie naka ejafiana kuariavono jade ige na joefuo isejavaevo ijadufuo ireobo oefiane abevo. Ro ige na isejavaevo ije ije jaka rade Godido sanaema ije akaegue abekiro na ijadufuo joefuo isejavaeve.

Foru fu e Efesasiko ijiebuo baname isoema ijene

14Ijadufuo na augesana Asoe nuvuone saove gufia fino ijadufuo baname isoeve. 15Ro fuje fuka agane binobino erarebe fu ma vierafevo bu saove gufia ro ume igia kariva ijiebuo Asoe besu ijene. 16Ijadufuo na baname isoena kuaga fu daro ka anuigi ijiakiro sanaema fuone ijadufuo duvado ijia Kavene Akae ije kuaga fu oe jone ijia daro miake. Fu daro miaga kavene jone bu daro abena karinoeke. Ro kuke na baname isoega Jesu Kuraesi fu jone ma vierafevo ijadufuo duvado ijia fu maza boeje oe jone ijia finoeke. Ro fure ifejiaga ire binobino ja renoevo ije jaka oetuanamivo ijia renoeke. 18Ja ijiege renoekuva ja Godido e boeje ijena Jesu Kuraesi izege fu ja ireobo oetuaema ja ije mukoreigia gana vierafeke. Ro Kuraesi izege fu e boeje no oetuaema ije zinume ro garine ije fuka baki ijadufuo fu erare migakuma baki. 19Rove na joefuo baname isoega ja koejo Jesu Kuraesi izege fu ja oetuamo ja ije mukoreigia gana vierafeke. Ro kuke Godido maeje boeje fu oe jone ijia iraraega jaka una fu vareki reke.

20Ro noka Godi aroeke ijadufuo maeje daro fuone ije fuka oe nuvuone ijia ireobo imene. Ijadufuo fu ire bino no naebe kuavo ijiakiro giavo baki ije fuka vajuomo. Ijadufuo erarebe no Godido sosi ijia besu afuivo ro kuke Jesu Kuraesina agane besu revo ije noka maza boeje Godi dabe aroekinu karivake. Mare.

Copyright information for `BBB