Ephesians 5

Sanaema ijia karinoedufuo ijene

1Ro ni vierafe jaeje jane Godido anafa fuka ja ireobo oetuame. Ijadufuo nika uri giriesana makae fuone ijia nuvefo. 2Ro jone mumaza ja karinoevo ije nika izege Kuraesi fu no oetuamo ijiege una kairafa jone ije oetuafo. Ijadufuo maeje fuka no ifejuokiro vierafe ijadufuo fu arekoga bu fu kanae. Ro fu baronema ije fuka zinone udi mukore ijare utuana ajia vakoga Godi fu fiemo fuka oemae.

3Ro jaeje jane Godido e rei ijadufuo jade uri siroe igege rena barubara fudaenaminoejo. Ro kuke jade uri sinuome ro moni josukua iraraena kekinu ro vua ise binobino kuaenoejo. Ijadufuo maeje ire ise ijieki ije Godido e akae ije bube ijiege renoeke. 4Ro kuke jade uri vua ise ka umigi bino kuaenoekinu ro bara ro barusina kuaekinu e gue kame uti ifaejena kinoevo. Ro maza boeje itire jone ije nika Godi oemarejafo. 5Ro vua ige na kuariakuvejo ije fuka mano ni mukoreigia fiefo. E ije erare fu sinuome ro moni ireobo oetuakinu ro uruvana vierafenoeno ije fuka e ije bu Godi kufui ije baname isoevo ijiege reme. Ro erare fu maza boeje ire ise umigi ije oe fuone ijia vierafenoekinu ro barubara fudaenamivo e ije bube una e ije Godikiro Kuraesi bu oe buone ije samuagiavo ijena mazieke.

6Ijadufuo jade uri mamoena una e ije bu kuae vame ise ijieki ije fu mano ijiege kenoeno kuaevo ijiebuo vua kufui ije fievo. Ijadufuo maeje Godi fu e ijiege ise renoejo ije fuka kame isekafiake. 7Ijadufuo ni e ijieki ijene mukoreigia giana akaekafiafo. 8Ja isuibe jaka titutema ijia kari ruae rove iviama jane una E Ireobo ijadufuo e reva ijadufuo jane una sanaema ijia kari. Ijadufuo ni urina e ije bu sanaema ijia kariva ijiege karinoefo. 9Ijadufuo maeje ja sanaema ijia karinoekuva e boeje buka vame izege ja ire ma ijiaru renoevo bu ije giake. Ro kuke bu izege ja vame maturae ijia kenoekinu ro vua ma ijiaru kuaenoejo bu ije giadufuo.

10Ro vame bino ja rega E Ireobo fu jone oemaredufuo ije nika kojo giriesana rerefo. 11Ro ja e ije bu vame titutema ijia karinoekinu ire ise binobino renoejo ijiebuo vame ije jade nuvediakiro nika mukoreigia akariafo. Ro ni Godido sanaema ijare abena e ije bu vame tituteva ijia kenoevo ije nijasiaga bu ise buone samadukua giana vierafefo. 12Ro vame ise binobino bu mauike nuriete renoejo ije fuka ire jaeki. Ijadufuo nobe uri ise ije kame kuaenoeke. 13Ro ja ire ise boeje mauike nuriete renoejo ije kena sanaema ijia samadirekuva ja zinume buone maeje giadufuo. 14Ijadufuo maeje fu sanaema ijare ire ise binobino no nuriete renoejo ije fure kena samadiremo. Ro dua be bune isuibe uruvo ije fu ijiege kuae,

E ije ni turanamina urifo. Ro kuke e ije ja oeva ije ni una uriga Kuraesi fu ja kaenamia sanaema ijia uniano kuae.
15Ijadufuo ni mumaza jone ja karinoejo ijia ka mukoreigia kekirakinu karinoefo. Ro jade uri e ije bu naebe mukoe vierafeva ijiege karinoejo. 16Ro iviama umeigia fuka ise ijare irarae ijadufuo ni giriesana maza jone ije kena ire ma ijiaru mimatana renoekinu ro Godido vua ije jone nijaenamifo. 17Ro jade uri nigofo isereva igege renoekiro ro nika irere E Ireobo fu joefuo vierafema ije giriesana rerefo.

18Ro jade do kugi ina nigofo isereve. Ijadufuo maeje do kugi ije fuka vame jone ja ma karinoevo ije kame arafiriamo. Ijadufuo ni Kavene Akae ije abega fure maza boeje oe jone foteke ijia fikinu samuagiafo. 19Ro ja jone besu afuina oemarevo ijia ni E Ireobo ije aroekinu dua Samisi* ro dua akae ro dua bino no fu urukafavo ije oe jone boeje ijiakuma urukafafo. 20Ro nika maza boeje E Ireobo nuvuone Jesu Kuraesido ive ijia ire boeje Godi Asoe nuvuone fu nuvuefuo remo ijadufuo oemarejafo.

Barubara bu buone samuanamidufuo ijene

21Ro ni izege Kuraesi ja irinana abe E Ireobo kuana nidoevo ijiege una jone irinanamikinu nidoenamifo. 22Ro bara ije ni E Ireobo ije ja irinana nidoevo ijiege una barurafa jone ije iriniakinu nidosiafo. 23Ijadufuo maeje Kuraesi fu sosi ijiebuo e nigofo rena bu samuagiamo ijadufuo vame besu ijiege baru ije fu daro nado fure e nigofo rena bara fuone samuake. Ro e ije bu Kuraesi ma vierafevo ije fune karauniaema ijadufuo bune una Kuraesido vajae rei. 24Ijadufuo ni vame izege e sosi ije bu Kuraesi irinavo ijiege bara ije fudua fu una baru fuone ije nidoena irere boeje fu kuaramo ijene iriniake.

25Ro baru ije ni igia fiefo. Kuraesi fuka e sosi fuone ije ireobo oetuaema ijadufuo fu vajae fuone abena buefuo barone. Ijadufuo vame besu ijiege baru ije jadua ni bara jone ije mukoreigia oetuakinu ifejiana buefuo imenoefo. 26Ro Kuraesi e fuone ijiebuo fu baronema ije fuka vajae fuone abena zinone igege Godi ifaejejae. Fu vierafe fuka e ije bu fu ma vierafevo ije kena e akae rekiro vierafe. Ijadufuo fu do ije ja rueva ijiakiro vua fuone ije ja ma vierafeva ijia fune ise jone ije soejiae. 27Ro ije fu ijiege rema ijia fune e fuone ijiebuo vame ije amaeri. Fu vierafe buka maturaena e akae rekina bu nidua fuone ijia e ise reva baki igege oenoekiro fu ijadufuo ijiege rei.

28Ijadufuo vame besu ijiege e fari ije fuka vajae fuone fu oetuamo ijiege una bara fuone ije mukoreigia oetuadufuo. Ijadufuo maeje a bara one oetuamo ije a vajae one ijene oetuamo igeki. 29Ro ni vierafe fu erare vajae fuone ije gana ijuonemo baki ro fuka maza boeje mukoreigia samuakinu ire vajamo. Ijadufuo Kuraesi fudua fune vame besu ijiege rena e sosi fuone ije mukoreigia samuagiamo. 30Ijadufuo maeje noeje none fuina vajae besu reva ijadufuo fu no samuaguome. 31Ro ja buki akae ijia dana gakuva ije fu ijiege isoena kuae,

Ijadufuo baru ije fune asie ro asoe fuone ije arena una bara fuone abeke. Areme ino baraki ije bune una vajae besu reke.
32Ro vua ije bu buki kafare ijia isoeva ijadufuo zinume maeje fu uria ijia sauina name. Ro vua ijadufuo maeje na gaga fu Kuraesikiro e ije bu fu ma vierafevo ijiebuo kuaeme. 33Ro kuke fu joesina kuaeme. Ijadufuo e baru besubesu fuka vajae fuone fu oetuamo ijiege una bara fuone mukoreigia oetuadufuo. Ro kuke bara ije adua nika baru one ije mukoreigia aguaedufuo.

Copyright information for `BBB