Exodus 10

Kabamisu ijiebe Ijifiti guove ijia iraraeva ijene

1Areme E Ireobo fune una Mosisi kuae, Kini Ferokiro e fuone mamekanu ijiebuo nigofo bu girevo ije E Ireobo nare kame ijiege rejiave. Na ijiege rejiaekina na ire sumiki ka daroki ije buone rega bu giake. 2Ro kuke jadua ja ije giakuva ja rade oenoene anafa jone ijiakina asaerafa jone ije izege na e Ijifitiko ije kame vame ise ijia isekafiana ire sumiki ije buone revo ije kuariake. Ro kuke e boeje jadua ja ije giavo ijia ja vierafero naeje naka ma E Ireoboro ja ijiege vierafeke. Ijadufuo ni iviama una va kini Fero gana vua kuarano kuae.

3Ijadufuo Mosisikiro Eroni bune una Kini Fero fino ijia vae. Bu va ijia usiaena kuae, E Ireobo e Iburukobuo Godi ije fu kume, Aeje aka oemarekinu kabuaekabuaeki oe dasuna vua none fiena iriniekiro vierafemo baki. Ijadufuo ni e none arega bu usiae vaekina bu none baname isoena kafiafirieno kumei. 4Ro a uria vua none naebe fiena e none kiaga bu usiae vakuva na isuome kabamisu kiaga bu aesakae one igia ruake. 5Ro kabamisu ije buka ma uruvana rena aesakae ige foteke iraraeke. Bure ijiege iraraena uri ire ijiakiro ine ije ve ome mamekanu ka gaeki fu arina arafiriaga arema ije boeje ka i furike. 6Ro kuke kabamisu ije buka arina are one ijiakina e one mamekanu ro e Ijifitiko boeje ijiebuo ije iraraeke. Ro ire ije asaerafa jone bu iko ae sakae igia karinoeva ijia bu ire ijieki be naebe gaeva ijare rekono kuane. Ijiege rena Mosisikiro Eroni bune Kini Fero ijiege kuarama furina buna una vae.

7Areme Kini Ferodo e mamekanu ije bu urina Fero kuae, A vierafega e ige fu maza izege no irufui vajuoruke? Ijadufuo arega e Isureroko ije bu usiae vaekina bu E Ireobo ro Godi buone ije baname isoena kafiafirine. Aeje aka ni nisuina fikoke are ige Ijifiti funeka ma iseremo ige gano kuae.

8Bu ijiege kuaravoga Fero fu ijadufuo urina Mosisikiro Eroni vua nijiana kumenoga bu kaenamiana ruae. Bu rovoga fu urina kiae, Na vierafe jane ivia va E Ireobo jone ije baname isoena kafiafirike. Ro ja vierafe e ije eranebe vakono kiae? 9Fu ijiege kiamoga Mosisi fu urina kuae, Na vierafe no e boeje anafa nuvuone fari ro kabae ro eove ije noka foteke vake. Ro kuke fanu nuvuone boeje noka kaenamiana vake. Ijadufuo maeje e boeje noka vaekina no E Ireobo nuvuone ije aguaena fuefuo iro ireobo be ikono kuae.

10Bu ijiege kuaravoga Fero fu urina Mosisi kua, Naka E Ireobo one ijadufuo ive ijia kurana kuaedo nabe arega a bara ro ame one boeje kaenamia vake. Ijadufuo maeje nane samadukua gaga a vame be mauike nuriete rekiro vierafena reme. 11Ijadufuo na vierafe a e fari ijiaru kaenamiana usiae va E Ireobo ijadufuo baname isoena kafiafirine. Ijadufuo maeje ane ijadufuo kiekie unamunaemano kuae. Kini Fero ije fu ijiege Mosisikiro Eroni kuaria areme uri e mamekanu fuone ije kiamo bu uri rorukuriavo bu Fero arena usiae vae.

12Areme E Ireobo fu uri Mosisi kuae, Ni umui one kafe ajiana Ijifiti nake akoega kabamisu bu aesakae ijia arine. Bu arina ire ro ine boeje ve ome mamekanu ka gaeki fu arina arafiriagaro nugune areva ije ka i furino kuae. 13Ijadufuo Mosisi fune urina mudu fuone abe aesakae Ijifiti kave ijia farei. Fu ijiege faremoga E Ireobo fu ijia majaufi ka ma ireobo ije maza ajiamo nake kuamoga fu aesakae ijia ufi. Majaufi ije fu maza ijia ijiege ufuikinu kabamisu boeje kaenamiana aesakae ijia ruako vakuma ve irasei. 14Bu ijiege afuina ruoma arekoga aesakae Ijifiti foteke ije buneka ire kabamisu ijiebe irarae. Ro kabamisu ije bu ijiege afuiva ije ude ma isuibe be bu naebe ijiege afui ro kuke rade ijieki be bu gakuva baki. 15Kabamisu ijiebe usiaena aesakae foteke ije iraraevoga fuka kaziaberei. Areme bune uri irekina ine sunine nugune ije majaufi ijiakiro ve ome mamekanu ka gaeki ije bu arina arafiriaga areva ije buneka foteke ina furi. Bu ina furikoga rade bu naebe una ia getiki bino aesakae Ijifiti guove ijia giae.

16Areme Fero fune migegire una Mosisikiro Eroni kumeno bu rovoga fu kiae, Na vierafe naka E Ireobo Godi jone ijiakiro jone isema rei. 17Ijadufuo ni iviakinu ise none ige una giena aregaro E Ireobo Godi jone ije baname isoega fu ire ka ma ise ige nuvuone remo ije abe vano kiae.

18Kini Fero fu ijiege kuariamoga Mosisikiro Eroni bune una va Ferodo Godi baname isoe. 19Mosisi fu baname isoemoga Godi fu maza koeno nake majaufi ka ma daroki be kuamo fu ufi. Fu ufina keke kabamisu boeje kari una Davare Kavuane nafuema ijia ari. Ro kabamisu besukua be fu naebe una are Ijifiti ijia fi. 20Rove E Ireobo fu una kuke Ferodo nigofo ije bijukuramoga fu naebe e Isureroko ije kiamo bu usiae vae.

Ve ije fu muna aesakae Ijifiti okuraema ijene

21Areme E Ireobo ije fune una kuke Mosisi kuae, Nine una kuke va saove gufia gakinu umui one kafe ajiaga ve ma ireobo fu titutega e bu izege ganamidufuo baki ije fu titutena aesakae foteke ije okurano kuae. 22Ijadufuo Mosisi fune kake saove ijia gakinu umui kafe akoemoga mu inokubeke ijiege aesakae Ijifiti foteke ije fuka ve ma ireobo titutei. 23Fu ijiege titutemoga E Ijifitiko ije bu izege bue ganamikuva baki ijadufuo mazani ije bume mauike are buone ijia kari. Ro una e Isureroko ijiebuo are ije fu maza nako bu ijia karinoe.

24Ijadufuo Kini Fero fu una Mosisi kumeno fu romoga fu kuae, Nine ame ro bara ije kaenamiaga bu aena va E Ireobo one baname isoekinu fu kafiafirifo. Ro mave-sife ro goti jone boeje ijiakina mave-kau ije jade kaenamia vakiro ni igia arena vano kuae. 25Fero fu ijiege kuaramoga Mosisi fu urina kuae, A kuoga no vakuva ni kuoga noka fanuve nuvuone kena vaekina no E Ireobo Godi nuvuone ije zinone ifaejane. 26No vierafe fanuve nuvuone boeje noka kaenamia vadufuo ro bino nobe igia arena vake. Ijadufuo maeje no konuvuo fanu irere kena E Ireobo ije zinone ifaejana baname isoedufuo ije noka naebe vierafevano kuae.

27Rove E Ireobo fu una Ferodo nigofo ije bijukuramoga fu naebe E Isureroko ije kiamo bu usiae vae. 28Ijadufuo kini Fero fuka urina vua gikikimana Mosisi kuarana kuae, Na a naka isediemono keke vane. Na ivia igia una gafege nikubae one ije nabe una igia gake. Ro na una igia a gakuva naka kanaga a baronekono kuae. 29Fero fu ijiege kuaramoga Mosisi fu una kuae, Vua irere a kuariemo ije ane ma kuariemo ijadufuo na vierafe rade abe una na giekono kuae.

Copyright information for `BBB