Exodus 16

Burete ijiakiro ume kuero ijadufuo vua

1E Isureroko boeje bune are Irimi arena vakuma Sini ae sao ijia usiae. Ro ae sao ije fu are Irimikiro Uruo Saenae ukua ijia. Ro e Isureroko aesakae Ijifiti bu arena ruaeva ije fune asame be furina una be ijadufuo mazani fifitini (15) ijia bu vakuma Sini ae sao ijia usiae. 2Areme e boeje bune urina Mosisikiro Eroni ziegafiana buesina kuae. Bu kuae, No Ijifiti ijia karivo ije noka irekiro fanu uruvana ivo. Ijadufuo E Ireobo fu Ijifiti ijia no kanuo no oe bitie ije fuka mareke. Rove jaka kaenamuona usiae ae sao igia ruaeva e boeje noka vasia abena oekuvejono kuae.

4Bu ijiege kuaevoga E Ireobo fu urina Mosisi kuae, Ivia na joefuo ire saove gufia kuaga fu ve igege dana arike. Ijadufuo e boeje kiaga bu maza besubesu usiae va ire bu maza besu ijia idufuo ijiaru karifo. Na ijiege rena biesiria giaga bune vua none na kuariaeva ije mukoreigia nuvero bu bakiga na ije giake. 5Ijadufuo kiaga bu maza sigisi ijia usiaena ire bu maza inokiro ijia idufuo ijiaru karina ro ifaejeno kiae.

6Areme Mosisikiro Eroni bune urina e Isureroko e boeje kiae, Ivia mufuo igia ja sone ni jone irere remo ijia gana vierafero fune ma E Ireobo ijare are Ijifiti ijia ja kaenamiana keke ruaemaro ja ijiege vierafeke. 7Ro isuome suoke ja E Ireobo ijadufuo sanaema ije gake ijadufuo maeje jane fuesina kuaevo fune fie. Nono irere rekuva baki ro jame ijia nuvuesina kuaevono kiae. 8Mosisi fu ijiege kuaria areme kiae, Ja ijiege kuaevo ijadufuo E Ireobo fu ivia mufuo fanuve vajiaga ja ike. Ro isuome suoke ije fu una kuke burete vajiaga ja i fuka de ufiake. Ro izege ja zievo ije ja no ziegafuovo baki ro ja E Ireobo ije ziegafavono kiae.

9Mosisi fu ijiege kuariama areme una Eroni kua, Nine e Isureroko boeje kiaga bu usiaena E Ireobo ijadufuo nidua igia rone. Ijadufuo maeje bune irefuo zievo ije fu fiemano kiane. 10Areme Eroni fune urina e boeje kuariakoga bune urina nikubae buone bu una kuderiana ae sao nake ijia rerei. Bu ijia irena rerekoga saroruba E Ireobo ijadufuo sanaema ijare amite uve ijia sanae. 11Areme E Ireobo fune urina Mosisi kuae, Na e Isureroko ije bu karina zievo ije name fie. Ijadufuo ni kia, Ivia mufuo ja fanuve ike ro isuome suoke ije ja burete uruvana iga fuka uruvana de ufiake. Areme ja ijia sone vierafero naeje na Godi E Ireobo jone ijenero ja ijiege vierafekono kuae.

13Areme ve fune mukuveno ijia ume kuero ka ma uruvana ijiebe kena are ije e Isureroko bu kariva ije okuravoga funeka ume ijare irarae. Ro suoke sakae safine fu iriarekoga ire burete igeki ijiebe ae sao ajare ado ijia naovo bu giae. 15Areme E Isureroko bu ire ije giana vierafero bubite irerero bu una bue kuae, Ire ije irerebe naovono kuae? Bu ijiege kuaevoga Mosisi fu urina e ije kiae, Ire ije ja giavo ije fu E Ireobo ijare ire ja idufuo ije vajiae. 16Ro E Ireobo fu kume, Ni e boeje kiaga bu ire buone bu i fu de ufiadufuo ijiaru karifo. Ro ja karikuva ni e izege ja are besu ijia karivo ije manina karino kumei.

17Ijadufuo e Isureroko ije bune izege Mosisi fu kuariaema ijiege rena e gue buka ma uruvana karikoga gue bu sibaneke kari. 18Ro e ije bu uruvana kariva ijiakiro e ije sibaneke kariva ije buefuo fune mani. Ijadufuo e besubesu ire buone bu kariva ije buneka izege bu iga fu de ufiadufuo bu ijiege kari.

19Areme Mosisi fune urina kiae, Ire ije ja kariva ije jade bino isuofuo suba navono kiae. 20Rove e gue bu naebe Mosisido vua fu kuariaema ije irinana ijiege rei ro buka gue karina una suba nae. Ijadufuo suoke bu urina gake ire ije bu naeva ije buneka buraena fuzakinu rivo bu giae. Bu ijiege revoga Mosisi fune uri e ije bu ijiege reva ije ziegafiae.

21Ijiege rena maza boeje suoke ve irasemo ije e besubesu fune kekena va ire fu maza ijia iga fu manidufuo ijiaru manina karimo. Ro maza fune ajia ruomo ije ire nugune bu uria naeva ije bune maza kaniaga fu firaena bakiremo. 22Bu ijiege rekinu vakuma ro maza sigisi abeno ije bu ire ma uruvana bu maza inokiro idufuo ijiege manina karivo. Areme e buone mamekanu boeje bu ro Mosisi ire izege bu kariva ijene kuaravo. 23Bu ijiege kuaravoga Mosisi fu kuariana kia, E Ireobo fu kume, Isuome ije fu E Ireobo ijadufuo maza ka akae ja mauike karidufuo ijene. Ijadufuo nine ire irere ja ivia miane ifaejekinuro sukore kiradufuo ije kirafo. Ro ire nugune ja ifaejeva ije ni karina isuofuo nano kumemano kiae.

24Areme E Isureroko ije bune izege Mosisi fu kuariaema ijiege rena ire nugune bu karina naeva nituame suoke urina giake bu naebe iserei ro fuzaeva bu giae. 25Ijadufuo Mosisi fu urina kiae, Ivia ja una makave jone ijia ire burete bino giakuva baki. Ijadufuo ire ije ja naeva boeje nika ivia i furifo. Ijadufuo maeje mazani ige fuka E Ireobo ijadufuo mazani akae ijadufuo jabe ire ifaejedufuo. Ro ja ire kanaufuikuva ije ni mazani sikisi ijia kanaufuikiro una mazani seveni ije nika mauike karino kiae.

27Mosisi fu ijiege kuariamoga e Isureroko boeje bune fie. Rove mazani seveni ijia e gue buka faememarena usiae ire kanaufuikuae vae rove buka ire bino naebe giae. 28Bu ijiege revoga E Ireobo fu urina Mosisi kuae, Ja irerefuo maza boeje vua na kuariavo ije irinievo baki? 29Ro ni igia fiefo mazani ije ja mauike karivo ije E Ireobo nare abena miae. Ijadufuo na vakuma mazani sigisi ije abeno ijia naka ire burete ja mu inokiro iga fu manidufuo ije vajiake. Ijadufuo e besubesu fu mazani seveni ije abeno ije fuka mauike are fuone ijia fikiro fube kekena oenoeno kiae. 30Mosisi fu ijiege kuariamoga e boeje bu mazani seveni ije bu naebe usiaena imenoe ro bume mauike are buone ijia kari.

31Areme e Isureroko ije bu urina ire burete igeki ije bu karina iva ije bu abe ive ina menano kuae. Ro ire mena ije fuka isuni abaeki igeki ka isekube ro mariene fuone fuka ire muni safine bu burete ijia azina ivo igeki. 32Areme Mosisi fu urina kiae, E Ireobo Godi fu kumemado noka ire mena ije bino kena asaerafa nuvuone bu rade urivo ijiebuo naekina bu maza boeje ijia nao vake. No ijiege naekina asaerafa nuvuone bu ire mena ije E Ireobo fu aesakae Ijifiti ijia no kaenamuona ro ae sao ijia vajuomo no iva ije giano kumemano kiae.

33Ijadufuo Mosisi fune ijiege kuaria areme uri Eroni kuae, Ni ire mena ije irufui fuone inokiro (2 kirogurami) ijiege karina kafusi ijia usiane. Areme ni abena E Ireobo ijadufuo nidua ijia uifari nuvuone ijiebuo nijaga fu ijia navano kuae. 34Areme Eroni fu urina izege E Ireobo fu Mosisi kuaraema ijiege rena uri ire mena ije abena va mavua akae ijia abiena nijae. 35Areme e Isureroko ije bu juaevasia foti (40) ijiege bu ae sao ijia oenoekinu ire mena ijiaru ikinu vakuma ae sakae Kenane ijia usiae.

Copyright information for `BBB