Exodus 26

Are Muvuaka bu Godido baname isoevo ijene

1Ro Are Muvuaka guove E Ireobo na ijia oenoedufuo ije nika ugone fae teni (10) mukore bu mave-sifi u kazine ro kavuane ijia kena saguiva ijia abena kirakurafo. Ro ni e ugone mukoe sagumo ijia kuaga fu ugone fae teni ije karina ire serubimi adaki ijieki ijadufuo kavene ijene ugone besubesu ijia saguna amaeriafo. 2Ro ugone fae boeje jiagadogo buone besubesu ije nika tuero (12) mitasi ijiege mina ufusefo. Ro kakare buone ni tu (2) mitasi ijiege mina ufusefo. 3Areme ni ugone umui fague ije ke besu ireobo sagukiro fague ije ke besu ijiege sagufo. 4Ro ni ugone amure ja kena saguiva ijadufuo ubine gue ijia tire fifiti (50) ijiege amaeria. Areme ni kuke una be ijadufuo ubine ijia tire fifiti (50) ijiege amaeriafo. 6Areme nine gorodi ijia ire kimae igeki fifiti (50) ijiege amaeria kina ja ijare kena ugone inokiro ije ke besu nana kiriadufuo.

7Ro ni mave-goti u ijia kena ugone ireveni (11) saguikina ja ijare abena Are Muvuaka ijadufuo ado ije okuradufuo. 8Ro ugone boeje ja saguna amaeriavo ijiebuo kakare ijiakina jiagado ije nika besu amaeriafo. Ro jiagado fuone ije ni tetini (13) mitasi ijiege mina sagukiro kakare ije tu (2) mitasi ijiege mina sagufo. 9Areme ni ugone umui fague ije kena besu nana sagu areme ni sigisi ijiege kena una besu nana sagufo. Ja ijiege sagu areme ni ugone umui dikine ja saguiva ije abe davatoena nijafo. 10Areme ni ugone be ijadufuo ubine ijia ubae fuone fifiti (50) ijiege amaeria areme ni una kuke be ijadufuo ubine ijia ubae fuone fifiti (50) ijiege amaeriafo. 11Ja ijiege amaeria areme ni ire buronisi ijia abena ire kimae igeki fifiti (50) ijiege amaeriaekina ja ijiebe kena ugone inokiro ijiebuo ubae ije kena una besu kuriadufuo.

12Ro ugone ado kabuane ijadufuo ubine ja unakoeva ije ni arekina fu ijare Are Muvuaka kabuane ijadufuo isuo kave ijene okuradufuo. 13Ro una Are ikene guegue ijadufuo ugone ubine ije ni teti (30) senitamita ijiege uniakoekina bu ijiebe isuo ikene ijene okuradufuo. 14Areme nine una kuke ugone inokiro ijiege amaeriafo. Ro be ije ni mave-sife surive ijia amaeri areme safire kavuane ijia abena azifo. Ro be ije ni fanu surive ijia kena saguna amaeriakina ja ijare abena sife surive ijadufuo ado ijia okuradufuo.

15Ro Are Muvuaka Akae ijadufuo isuo boeje nine ine akesia ijia buvuatuana safo. 16Ro isuo besubesu arire fuone ije ni faeve (5) mita ijiege mina amaeriafo. Ro una kakare fuone ije ni sigisiti seveni (67) senitamita ijiege mina amaeriafo 17Ro isuo boeje besubesu ja amaeriakuva ni ubine uniakoekina ja isuo be abe una ijiakuma kamana kanadufuo. Ro isuo boeje ja amaeriakuva nika ni besu amaeriafo. 18Ro ja Are Muvuaka ikene guegue jiagadogo ijadufuo isuo ije amaeriakuva ni tuaedi (20) ijiege guefuo amaeriaro una tuaedi guefuo amaeriafo. Ro ja isuo besubesu ijadufuo tugie buone amaeriakuva nine ire siriva ijia abena inokiro ijiege maziena amaeriakina ja kena rotire ijia nadufuo. Ja ijiege amaeriakina tugie foti (40) ja ikene gue nakiro una foti (40) ja gue nadufuo. Ro una kabuane maza koeno nake ijadufuo isuo ije ni sigisi (6) ijiege amaeriafo. Areme ni ire siruva ijia kena tugie inokiro ijiege maziena amaeriakina ja kena isuo besubesu ijadufuo rotire ijia nadufuo. Ro isuo kabuane gue gue ijadufuo tugie boeje ja amaeriavo ije jaka tuero (12) ijiege amaeriafo. 23Areme nine ire inokiro bu Are kabuane ije maza koeno nake kusoe inokiro ije faradia iredufuo ije amaeriafo. 24Ja ijiege amaeriakina fu ijare isuo zinume ijia ajia vakuma kave gafia fare manidufuo. Areme ni rini be ire inokiro ijiebuo ubine ijia abiedufuo ije amaerifo. 25Ro kabuane guegue ijadufuo isuo ja amaeriadufuo ije ja isuo eiti (8) ijiege amaeriake. Ro kuke tugie buone ja siriva ijia amaeriavo ije ja sikisitini (16) ijiege amaeriadufuo.

26Ro ni ine akesia ja Are Muvuaka isuo ijadufuo kakare ijia kaniadufuo ije fifitini (15) asefo. Ja ijiege asekina faeve (5) ja kena ikene gue uniakiro faeve ije ja kena una ikene gue uniadufuo. Ro faeve ije ja kena isuo kabuane una maza koeno nake ijadufuo ijuone ijia uniadufuo. 28Ro ine jiagadogo ije ja kena isuo boeje ja kari kamavo ijadufuo ukua ijia uniana ufuaenoena aredufuo. 29Areme nine gorodi ijia abena isuo boeje ro ine ije kakare uniadufuo ije kamakinu okuriafo. Ro kuke nine ire gorodi ijia kena rini ije fu ine kakare ije ivia faradiadufuo ijene amaeriafo.

30Ro Are Muvuaka ije ja sadufuo ije nika izege na uruo ijia kuariaeva ijiege safo.

31Areme nine e ugone mukoe sagumo be kuaga fu ugone ni mukore kazine ro kavuane ijene mave-sife u ijia kena sagufo. Fu ijiege sagu areme kaje fanu u ijia ufiva ijia kena fanuve adaki igeki ugone ado ijia saguna amaeriake. 32Areme nine ine fo (4) ja ine akesia ijia amaeriana gorodi ijia okuriadufuo ije kena tugie ije ja ire siriva ijia amaeriaga bu ine ije faradia iredufuo ijadufuo ado ijia safo. Areme ni ire kimae igeki ja ire gorodi ijia amaeriadufuo ije kena ugone ubine ijia kiriafo. 33Areme nine ugone ubine kena Are Muvuaka Akae guove ine fo ijia kuriaga fu Are Akae ijiakiro Are Ma Akae ije ke ata guegue redufuo. Areme nine mavua akae ije mune fae inokiro saeva ije abena ugone ije kiraeva ijuone gafa Are Ma Akae ijia nija areme nine biju fuone ije abe bijukurafo. 35Areme nine fata ije ja amaeriva ije abena ugone ije kiraeva ijadufuo uineke una Are ikene umui maeneke ijia nijafo. Ro nine ire kedoro ifaeje navo ije abena una ikene gue umui aeneke ijia nijafo.

36Ro Are Muvuaka viene ijadufuo ugone ije ni fanu u kazine ro kavuane ijia kena sagu areme ni e ugone mukore isoemo ijia kuaga fu ukie ni binobino ijia isoefo. 37Ro ugone ja abe kirakuva ni tugie ine akesia faeve (5) ja ire gorodi ijia kena kamaeva ijia kena safo. Areme ni ire buronisi ijia kena ire tugie ije faradia iredufuo ije umui fague amaeriafo. Areme ni ire kimae igeki ja gorodi ijia amaeriadufuo ijia kena ugone ubine ijia kiria areme kena tugie ijia kuriafo.

Copyright information for `BBB