Exodus 27

Fata zinone ifaejevo ijadufuo vua

1Ro fata zinone ifaejedufuo ije ni ine akesia ijia kena amaerifo. Ro ja amaerikuva jiagadogo ro baraeki fuone ije nika ni besu tu aderedi tuaedi faeve (225cm) senitamitasi ijiege mina amaerifo. Ro una arirefuo ije uvuvani aderedi teti (130cm) senitamita ijiege mina amaerifo. 2Ro fata ubine ijadufuo kusoe besubesu ijia ni gome buone besubesu ijiege bijianaga fuka besu ifedufuo. Areme ni ire buronisi ijia abena fata boeje kamafo. 3Ro ni guruone ja ijia tuvuare numudufuo ijiakina disi binobino ro ire kimae igeki ijiakina faniki bu ijia miane karana oenoevo ije amaeriafo. Ro ire boeje ni ire buronisi ijia kena amaeriafo. Areme ni ire buronisi ijia ire ja miane ifaejedufuo ije amaeri areme ire buronisi ijia rini fo (4) amaeriana kusoe fuone ijia kamaekina ja giene ijia uniana giedufuo.

5Ro ja ire miane ifaejevo ije amaerikuva ni abena fata ije zinone ifaejedufuo ijadufuo rotire ijia nijafo. Ro ja abe nijakuva fube fata zinone ifaejevo ije niriake ro fume ajia ukua ijia iridufuo. 6Ro ni ine akesia ijia buvuana giene amaeria areme ire buronisi ije abena foteke kamafo. Ja ijiege kamaekina ja ijare kena fata ijadufuo rini fuone ikene guegue ijia uniana gie oenoedufuo. 8Ro fata zinone ifaejedufuo ja amaerikuva ije nika izege na uruo ijia kuariaeva ijiege ine fae ijia kena mavua suave igege amaerifo.

Are Muvuaka ijadufuo makave ijene

9Ro Are Muvuaka ijadufuo makave ije ni ugone ni mukore ijia kena kirakurafo. Ro ugone ije ja are ikene aeneke ije kiradufuo ije jiagado fuone ije ni foti faeve (45) mita ijiege mina sagufo. Areme ni tugie ja ugone ije kiradufuo tuaedi (20) ijiege amaeria areme ni ire buronisi ijia abena ire baraeki bu tugie ije faradia iredufuo ijene tuaedi (20) ijiege amaeriafo. Ja ijiege amaeria areme ni ire kimae igeki ijiakiro rini bu tugie ijia kiriadufuo ije ire siruva ijia abena amaeriafo. Ro Are Muvuaka makave ikene umui maeneke ije ni kuke besu ijiege mina amaerina kirakurafo.

12Ro Are Muvuaka makave maza koeno nake ije ni ugone jiagadogo fuone tuaedi tu (22) mita ijiege mina sagufo. Areme ni tugie teni (10) ijiege amaeria ro ire baraeki bu tugie ije fadia iredufuo ije teni (10) ijiege amaeriafo. 13Ro una Are Muvuaka makave maza ajiamo nake ije jiagadogo fuone ije ni tuaedi tu (22) mita ijiege mina amaerifo. 14Ro ugone viene bu aruvo ijadufuo ikene guegue ije ni sigisi mita (6) ijiege mina sagufo. Ja ijiege sagu areme ni kuke tugie buone inokubeke guefuo ro inokubeke guefuo ijene amaeria areme ni ire baraeki bu tugie ijene faradia iredufuo ije amaeriafo.

16Ro ugone ja Are makave ijadufuo viene ije kiradufuo ije ni mave-sife u kazine ro kavuane ijia kena sagu. Areme ni e ukie mukore isoemo ijia kuaga fu ugone ijia ukie mukore ijene ijia isoefo. Ro ugone ijadufuo jiagadogo ije ni naeni mita (9) ijiege mina sagufo. Areme ni tugie fo (4) ugone ije kiradufuo ije amaeria areme ire baraeki bu tugie ije fadia iredufuo ije amaeriafo. 17Ro Are Muvuaka makave ijadufuo tugie boeje ja uruna ugone kiriadufuo ije nika ire kimae igeki ro rini ije ja ire siruva ijia amaeriavo ijia kena ivia kiriafo. Ro ire baraeki bu tugie faradia iredufuo ije bu buronisi ijia amaeriadufuo. 18Ro Are makave ijadufuo jiagado ije ni foti faeve (45) mita ijiege mina amaerikiro kakare ije ni tuaedi tu (22) mita ijiege amaerifo. Ro ugone ja kirana ajiadufuo ije ni tu mita ijiege ajiadufuo. Ro ugone ja saguna Are ije kirakuradufuo ije nika ugone ni mukore ijia karina sagufo. Areme ni ire buronisi ijia abena ire baraeki bu tugie faradia iredufuo ije amaeriafo. 19Ro ire gue ja karina Are Muvuaka guove ijia imedufuo ijiakina asuge ije ugone ivia faradiadufuo ije nika ire buronisi ijia kena amaeriafo.

Oere raete usiadufuo ijene

20Ro ni e Isureroko ije kuariaga bu ine orive oere ma bu ifaejena sanaga fu maza boeje ijia nae vadufuo ije bino kena ruaekina bu muge raete ijia usiana ifaejega bu sanadufuo. 21Ro kuke ni Eronikiro anafa fuone ije kiaga buka Are Muvuaka guove are Ma Akae na fidufuo ro kuke mavua akae ije namo bu ugone ijia kirakuraeva uine ijia ire raete ifaejedufuo ije karina ro ijia narudufuo. Bu ijiege rekina mufuo ijia bu ifaejega fu naena vakuma ve iraserudufuo. Ro vua ige na kuariavo ije e Isureroko ijiakiro uifari buone ije buka maza boeje ijiege rekinu vano kiae.

Copyright information for `BBB