Exodus 4

Godi fu ire sumiki ije rena daro fuone Mosisi nijaema ijene

1E Ireobo fu ijiege Mosisi kuaramo fu una gue kuae, Ro na vua ije e Isureroko kuaria bu naebe fiena ma vierafena kieko, E Ireobo fu naebe a biedaemano kiekuva na izerekono kuae?

2Ro E Ireobo E Ireobo fu una Mosisi kuae, Ro ire ije a fare manino ije irereno kuae? Fu ijiege kuamoga Mosisi fu una kuae, Na mudu na bijuasanoejo ije farevano kuae.

3Mosisi fu ijiege kuamoga E Ireobo fu una kuae. Ni mudu ije a farema ije abena sakaedo ijia akoeno kuamoga Mosisi fune ijiege rei. Fune mudu ije abena sakaedo ijia akoemoga mudu ije fu una tabare remo Mosisi fuka gana uri koe. 4Areme E Ireobo E Ireobo fu urina Mosisi kuae, Ni daena ari tabare iviene ijia farena urino kuae. Fu ijiege kuamoga Mosisi fune daena ari tabare iviene ijia farena urimo fune una mudu rei. 5Areme E Ireobo fu una Mosisi kuae, Nine va ijiege rega e Isureroko ije bu ijia gana vierafero fune ma asaerafa buone e Eburamekina Aesekikina Jekafu ijiebuo Godi ijare a biedaemaro bu ijiege vierafeno kuae.

6E Ireobo fu Mosisi ijiege kuara areme una kuke kuae, Ni umui one abena ugone one a ado abiema ijia abieno kuamoga fu E Ireobo irinana ijiege rei. Mosisi fu umui fuone abe ugone ijia abie areme una meru gake umui fuone fuka kati kunaena ka abaekirae.

7Areme e Ireobo fu una Mosisi kuae, Ni una umui one abena ugone ijia abieno kuamoga Mosisi fu ijiege rei. Fu abe abiena una meru gake umui fuone fune subiema una vajae fuone ma igeki.

8Mosisi fu ijiege remoga E Ireobo fu kuae, A ire gue na kuaraeva ije rega bu naebe ma vierafekuva ni una ige na nijasaeva ije rega bu ijia gana ma vierafene. 9Ro a ire sumiki inokiro ije nidua buone ijia rega buka uria naebe ma vierafekuva nine una ige be rene. Ro ire be ije a redufuo ni va do Naero ijia jiana una ro sakae iriaeki ijia usiaga do ije fuka una kavuane reno kuae.

10E Ireobo fu ijiege kuaramoga Mosisi fu una kuae, Ro na vua kuaevo ije fuka totiekinu ro itire none fuka irufuinamimiemo. Na isuibe nane ijiege rena ruovo ijadufuo iviama a kuariemo ije na vierafe na uria ijiege rekono kuae. 11Ro E Ireobo fu una Mosisi kuae, Ro a vierafega erare emabuo itire ro e ada tuguariaeva ro e itibaki ro e ni kuzeki ije amaeriae? E ijieki ije E Ireobo nare amaeriae. 12Ijadufuo ni vaga na kono ifejaga a vua kuaene. Ro vua izege a kuaedufuo ije nare nijasake a kuariano kuae.

13Rove Mosisi fu una E Ireobo kuae, A isekie nika ebe kuaga fure vano kuae.

14Mosisi fu ijiege kuamoga E Ireobo fuka defaruimo fu urina kuae, Ro a uvia one Eroni e Rivaetiko ije a izege vierafe? Na vierafe fu e vua mukoe kuaemo ijadufuo fu manido fure vua one abe e gue kuariadufuo. Ro iviama fuje fu vame ijia a biedakiro ruodo fu ro a biedakuma fuka oemareke. 15Ijadufuo ni vua irere na kuaraeva ije fu kuaraga fure oefuo vua ije kuaene. Ro nare e inokiro ja ifejiana vua kuaekinu ro irere ja redufuo ije nijasiake. 16Ro aeje a Godi igege rena vua irere fu kuaedufuo ije kuaraga fu una e ijene kuariake. A ijiege remo ije fu korufuo itire one ijia e ije kuariamo igeki. 17Ijadufuo ni mudu one abe vaekina a mudu ijare abena ire sumiki bino reno kuae.

Mosisi fu una Ijifiti ruaema ijene

18Ijiege rena Mosisi fu uria aesakae Midiani ijia fino ijia E Ireobo fu urina kuae, Ni una Ijifiti vane ijadufuo maeje e ije bu a kanakuae vierafeva ije bune oe furivano kuae. Ijadufuo Mosisi fune una va jure fuone e Jetiro fino ijia kekena kuae, Asekie abe oemaredo na iviama una va e none bu izege Ijifiti ijia kariva ije giano kuae. Fu ijiege kuaramoga Jetiro fu urina kuae, Ije fune maremano ni vano kuana uri anaema aremo fune vae.

20Ijadufuo Mosisi fune uri sinuome fuone boeje ro bara fuone ijiakiro farirafa ije kaenamiana mave doniki ijia uniama areme bune una Ijifiti vakuae vae. Ro Mosisi fu kuke mudu ije E Ireobo fu abena daro maema ijiakuma abena vae.

21Ijiege rena Mosisi fune Ijifiti vakiro vako ijia E Ireobo fu una kuke kuae, Iviama ane una Ijifiti vake ijadufuo nika ire sumiki boeje na daro mana kuarakinu nijasaeva ije kini Ferodo nidua ijia rene. Rove Ferodo vierafe ije nare dena gikikimana rega fube e ije arega bu usiae vake. 22Fu ijiege rekuma ni urina kua, E Ireobo fu kume, Na E Ireobo nare kume e Isureroko ije bu anafa none amureno kumemano kuane. 23Na E Ireobo ije nare kume anafa none ije kiaga bu va none baname isoeno kume. Ro a faememarena naebe kiaga bu usiae vakuva nare ame fari one amure ije kanaga fu baroneko kumemano kuane.

24Areme Mosisi fune Ijifiti vakiro vakuma vame ijia naekiro fino ijia E Ireobo fu uri Mosisi kanakiro rei. 25E Ireobo fu ijiege remoga Mosisido bara Zifora fu uri mune uiki ijia abena fari fuone ijadufuo vajae surive kana ufuna abe Mosisido dia ijia kamana farei. Ijadufuo maeje Zifora fu vierafero Mosisi fu fari fuone fu naebe vajae surive fuone kana ufuna nuga nijaedo E Ireobo fuka ziena kanakiro fu ijadufuo ijiege rei. Zifora fu ijiege remoga E Ireobo fu ijadufuo Mosisi fu naebe kanae ro fu ijia arei.

27Areme maza sibaneke furikoga E Ireobo fu Eroni kuae, Va are sao ijia Mosisi bieno kuae. Ijadufuo Eroni fune urina uruo akae Saenae ije manino ijia Mosisi biekiro va ijia keke biena abe ui mi. 28Areme Mosisi fune uri ire boeje E Ireobo fu kuaraema ijene una Eroni kuarae. Fu kuara areme uri ire sumiki bino fu redufuo ije E Ireobo fu nijaema ijene Eroni kuarae.

29Areme bune va Ijifiti usiaena e Isureroko ijiebuo e nigofo boeje kaenamiana besu afui. 30Bu kaenamia besu afuima areme Eroni fune urina vua boeje E Ireobo fu Mosisi kuaramoga fu una fu kuaraema ijene kuariae. Fu kuariama arekoga Mosisi fu uri nidua buone ijia ire sumiki ije E Ireobo fu nijaema ijene remo bu gae. 31Areme E Isureroko ijiebuo e nigofo ije bu uri ire boeje Mosisi fu remo ije giana buka ma vierafei. Ijadufuo bu kuae, Vua ige no fiega fune ma E Ireobo ijare izege vajae fiane ige no abekinu renoevo ije gue ijadufuo fu no ifejuona dasumuokiro ruaemano kuae. Ijadufuo buka uri E Ireobo auge sana fuone baname isoe.

Copyright information for `BBB