Genesis 48

Jekafu fu Josofudo farirafa inokiro daromiaema ijene

1Ijiege reme maza sibaneke furikoga Josofu fu fieke asoe fuone Jekafu fu adame abema fu fie. Ijadufuo fune uri ame fuone inokiro Manasakiro Ifuremi ije kaenamiana Jekafu gakiro vae. 2Josofu fu vakuma gafia kekemoga ebe gana una va Jekafu kuae, Fari one Josofu fu a gakiro ruomono kuae. Bu ijiege kuaramoga Jekafu fu vua ije fiekoga vajae fuone ije fu ijia una naekinemoga fu daro abei. Ijadufuo fune ije fu namo ije fu arena una uri arire fi.

3Areme Josofu fune vakuma ijia kekemoga Jekafu fu urina kuae, Maza ije na are Ruzi Kenani guove ijia finoevo ijia Godi ije ka ma daroki ijare ijia ro na biediena daro mie. 4Fu daro miena vua be ijiege kuarie. Fu kie, Nare rade anafa one ma uruvana vajaga bure urina anafa ma uruvana tuanaga buka e uruvana reke. Uifari one buka e uruvana rena bure uri aesakae binobino kena karikono kie. Ro kuke fu kie nare aesakae ige abe miaga bu buone abena ijia kari vakono kie.

5Ro ame fari one inokiro ije a Ijifiti ijia nafekoga na rade ruaeva ije bu ame none. Na izege na anafa none inokiro e Rubinikiro Simioni na keva ijiege ame one inokiro ije na none keke. 6Ro ame bino a rade tuanamo ije naeje na baki ro bune ame one reke. Ro rade ame one gue bu sinuome one gue kekuae vierafekuva bu una va e Ifuremekiro Manasa ijiebuo ijia kedufuo. 7Na ijiege kuaevo ijadufuo maeje no aesakae Mesofotemia ijia arena una are Efurati Kenani guove ivuake ijia ruovo ijia asie one Resero fu barone ijadufuo fu naebe una ame bino tuanae. Fu baronemoga naka fuefuo ma ireobo oefiane abei. Areme surive fuone na abena vame ije bu Efurati vako irifo ijia mako ruvano kuae. (Ro are Efurati ije iviama bu kua Beturiemeno kuavo).

8Ro Jekafu funeka ma e orena ni fuone fune titute ijadufuo fu ame fari inokiro ije fu naebe mukoe giana vierafei. Ijadufuo fu urina Josofu kuae, Ame gure eranebe karivano kuae? Fu ijiege kuamoga Josofu fu kuae, Ame fari inokiro ije bu none fu Godire Ijifiti ijia vajiema ijeno kuae. Fu ijiege kuaramoga Jekafu fu kuae, Ni kaenamia ivuake ige na fivo igia roga na giane. Na vierafe naka daro none bu vajiakiro vierafevano kuae. Ijadufuo Josofu fune uri farirafa fuone inokiro ije kaenamia ivuake ijia vakoga Jekafu fu uri uro urasiana kame uimidiae. 11Areme fu una dakudena Josofu kuae, Na aeje naka naebe gako funejuaevasia ma uruvana furi. Ijadufuo na vierafero ane baronedo nabe una a gakiro na ijiege vierafei. Rove Godi fuka na ifejieko na fina ruoma areme ivia nane anafa one inokiro ije giaevano kuae.

12Areme Josofu fune anafa fuone inokiro ije kiamo bune Jekafudo oge ado bu kariva ije bu una ari. Bu arikoga fu uri Jekafu nidua ijia auge sana kurituakafano tuana vakuma uimutumutu sakae ijia dije. 13Fu ijiege re areme uri ame amure e Manasa fu kuamo fu Jekafudo umui maeneke ijia manikoga ame iviene e Ifuremi fu kuamo fu umui aeneke ijie mani. 14Rove Jekafu fune urina umui fuone maeneke ije fu abe una dakude ame iviene e Ifuremido nigofo ijia nijagaro aeneke ije fu abe una Manasa ame boga ijadufuo nigofo ijia nijae.

15Areme fune uri daro fuone Josofu mana kuae, Na Godi ije vierafe asaerafa none e Eburamekiro Aeseki ijiebuo Godi ije bu baname isoekinu fuefuo imeva ije fu daro miena ifejieko na fi ruovo ijare ame ige daro miake. 16Ro kuke anera fuone ije bu na mukoreigia samuagieko na finoevo ijare bu marejiake. Na vierafe fure ame ige daro miaga bure maza boeje Eburamekiro Aeseki ro na ive nuvuone abe fare karivake. Bure izege no Godi irinakinu ma vierafevo ijiege budua Godi ma vierafekinu kari vake. Ro kuke Godi fu ifejiaga anafa buone ro asaerafa buone buka ma uruvana rekono kuae.

17Areme Josofu fu gake Jekafu fu umui fuone maeneke ije fu abena Ifuremido nigofo ijia nijamo fuka naebe oemarei. Ijadufuo fu urina asoe fuone ijadufuo umui maeneke ije abe biona una Manasado nigofo ijia nijakiro rei. 18Fu ijiege remoga Josofu fu kuae, Ate ije a isema reme. Ame boga ije fu igieno umui one maeneke ije abena nigofo fuone ijia nijano kuae.

19Rove asoe fuone fu kuae, Farino na irere na revo ije nane vierafena reve. Na vierafe Manasado asaerafa buka ma uruvana reke. Rove Ifuremi iviene fuone ijadufuo asaerafa ijiebe fu asina ma e uruvana reke. Bu e uruvana rena bure ka ma e uruvana aesakae mamekanu gue kega karike. 20Ijadufuo Jekafu ve ijia ame inokiro ije daro ige miae. Fu daro miana kiae, Maza rade e Isureroko bu bue daro manamikuva bu ive jone ijia kuriakinu reke. Bu kuae, No vierafe Godire izege fu e Ifuremikiro Manasa daro miakinu marejiaema ijiege fu kuke jadua daro miakinu ma rejiakono kuaeke.

21Areme Jekafu fu Josofuo kuae, Naeje na baronekuvejo igia giene. Ro na vierafe Godire maza boeje osiki fi vake. Ro fure rade a samuagana mesirana asaerafa one ijiebuo aesakae ijia vake. 22Ijadufuo na e Amoraetiko ijiebuo aesakae Sekami na juvua magu none ijia kena iraraena kania kuriana abe a makiro uviarafa one ije bu bakino kuae.

Copyright information for `BBB