Matthew 15

Asaerafa nuvuone ijiebuo akae ijene

(Maki 7:1-13)

1Areme e Feresi gue ro e vua akae nijasiavo ije bune Jerusareme ijia urina ruoma Jesu fino ijia usiae. 2Bu usiaena kuae, E vua one fievo bu irerefuo vame isuiko asaerafa nuvuone ijiebuo no nuvediavo ije bu naebe ijia nuvediave. No asaerafa nuvuone ije bu ire ikuvejo ije ude buka umui do so areme ire ivo. Rove e one bu vame ije bu naebe ijiege renoeve.

3Bu ijiege kuaravoga Jesu fu una kiae, Ro jadua ja irerefuo Godido vua ije jaka karatuakinu faememarena una vame jone isuiko ije renoeve. 4Ijadufuo maeje Godi fu kuae, Ame ije nika asieasoe jone ije aroriano kuae. Ro kuke erare fu vua ise bino una asieasoe ije kuariakuma nika kana fu baroneno kuae. 5Rove jare nijasiavo ije ja kuae, E be erare fu moni fuone bino fu ire fuaevena orafa fuone vajiakiro naejokuma ije fuka aregaro moni ije kena una Godi vajano kuae. Ijadufuo fu ijiege remo ije fu asoe fuone aguemo baki. Ja ijiege revo ijia ja Godido vua ije fu ja kuariamo ije jaka fiena faememarena una vame jone ijia renoeve. 7E gure ka iti kufuiki vua ijia marenoejo gurie, Na vierafe Asaea e Godido vua vierafena kuaemo vua irere fu isuibe joefuo kuaema ije fuka ma. 8Ro vua fu kuaema ije bu ijiege isoe,

E ije bume itire ijia kuae, No Godi aroevono kuae rove bu oe buone ijiakuma aroevo baki.
9Ro kuke baname buone bu isoena na vierafenoevo ije maeje fuka baki. Ijadufuo maeje bu Godido akae ije e nijasiavo bakiro bu ema ijiebuo akae ije kena e nijasiavono kuae.

Ire ije e ijiebuo oe ije kena umimiamo ijene

(Maki 7:14-23)

10Areme Jesu fune e boeje kumeno bu fuone rovoga fu urina kiae, Vua ige na kuariakuvejo ije mukoreigia fiena vierafedufuo. 11Ire ige no ivo fu ijare oe nuvuone kame umimiamo baki. Ro fune ire isekuma binobino no oe nuvuone ijia vierafena kuaenoevo ijare noka Godido nidua ijia naebe maturaemavo kiae. 12Areme e vua fuone fievo ije bu urina kuae, No vierafe vua ije a kuaema ije e Feresi buka naebe oemarevano kuae. 13Ijadufuo Jesu fu una vua be ijiege mena e ije kuariae. Fu kiae, E Feresi ije bu uije Asoe none saove gufia fino ijare oema baki ijieki. Ijadufuo rade bu uije ijene gire gamia nafeke. 14Ijadufuo ja buefuo jade ireobo vierafevo. E Feresi ije bu oenoekinu una e gue kaenamiana vame buone ijia vako ije buka e ni kuzeki. Ijadufuo maeje e be fu una be umui kena vakuma bu buosiki buka mako urakono kiae.

15Fu ijiege mena kuariamoga Fita fu una kuae, Ni vua ijadufuo maeje kuaruoga no fieno kuae. 16Ijadufuo Jesu fu e vua fuone fievo ije kiae, Ja e boeje bu totenamiko jadua jaka uria totenami. 17Ro ni igia fie, E ije ire fu ino ije fu itire ijia iga fu ari devatua ijia kekena ro na vako. 18Ro vua irere fu oe fuone ijia vierafemo ije fu itire ijia kuaemo. Ijadufuo irere fu oe fuone ijia vierafemo ije fu isekuma ijare fu Godido nidua ijia fuka naebe maturae. 19E ije fu oe fuone ijia ire ise vierafemo ije fu e kaniaga bu oekinu ebuo bara turakinu ebuo sinuome iniemeno. Ro kuke fu vua kufuime kuaekinu una e guebuo vua ise kuaemo. 20E ire ijiege renoeno ije fu Godido nidua ijia fuka maturaema baki. Ro ije una umui do naebe soma ire ino ije fu Godido nidua ijia ise remo bakino kiae.

Bara Keinanaetiko fu ma vierafema ijene

(Maki 7:24-30)

21Jesu fu ijiege kuariama areme fune e vua fuone fievo ijena are Genesareti arena bune una urina are Taeakiro Saedoni ivuake ijia vae. 22Bu ijia vakoga bara Keinanaetiko be are ijia fino ije fu kekena Jesu vijekinu ruae. Fu ruakinu kume, E Ireobo e Devidido uifari gafe, a na oefiadakuma ni ifejiene. Na kabae none fu kavene ise ijare dabe nirokoke funeka mukoreigia isejavaemono kumei. 23Rove Jesu fu naebe una vua bino kuarae. Ijadufuo e vua fuone fievo ije bu uri Jesu soesoena kuae, Bara ije fuka kumekume ruako noka iseduomono kua fu vano kuae. 24Bu ijiege kuarae rove Jesu fu una bara ije kuae, Godi fu kiemo na ruaeva ije na e Isureroko ijiaru ifejiakiro ruae. Na e Isureroko ije bu mave-sifi igege buosukua oefiaeguma giegisa oenoejo na ije ifejiakiro ruaevano kuae.

25Ijadufuo bara ije fu uri nidua fuone augesana kuae, E Ireobo ni na ifejieno kuae. 26Rove Jesu fu una gue kuae, No ame isesina ijiebuo ire ije no kamaziana una siroe buone ije vajiakuva fuka naebe marekono kuae. 27Jesu fu bara ije ijiege kuaramoga fu una kuae, E Ireobo, ije ane ma kuarieme. Rove na vierafe siroe ije buka uria e bu samuagiavo ijiebuo fata rotire ijia ire nugune ije duena arivo ijene ikono kuae. 28Ijadufuo Jesu fu una gue kuae, Bara gure one a na ma vierafema ije fuka ma ireobo ijadufuo irere a vierafema ije na ifejakono kuae. Jesu fu bara ijene ijiege kuarakoga maza besu ijia kabae fuone fune una mae.

29Areme Jesu fune are ije arena uri e vua fuone fievo ijena do Gareri nafuema irifo ijia ufuaena vae. Areme fune uruo be ajiana vakuma makave ijia fikoga 30e ka uruvana bu e adame binobino abeva ije kaenamiana fuone ruae. Bu e aekirariaeva ijiakina ni kuzeva ro itibireva ijiakina e adame abeva ijene kaenamia ijia ruae. Bu kaenamiana usiae Jesu fino ijia uniavoga fu amaeriamo bu una madiae. 31Jesu fu ijiege amaeriamoga e ije ae kirariaeva ije bune una uri oenoeko e ni kuzeva ije bu una ni nafaekoga e itibireva ije bu una vua kuae. Fu ijiege remoga e boeje bu ije giavo buka oeseradiamo bu uri e Isureroko ijiebuo Godi ijene dabe aroe.

Jesu e fo tauseni ire vajiaema ijene

(Maki 8:1-10)

32Areme Jesu fune uri e vua fuone fievo ije kiamo bune una besu afuivoga fu kiae, Na e gure bu afuiva ije giaga naka buefuo ireobo oefiadie. Ijadufuo maeje bu maza inokubeke naena igia kari ijadufuo na vierafe buka ire baki. Ro na ire bino naebe vajiaga name kia bu una are buone ijia vakuva bubite nibuariana ari kaniakono kiae. 33Jesu fu ijiege kuariamoga e vua fuone fievo ije bu una kuae, Noka are etura ire baki igia kari. Ijadufuo no izia ire kena e gure gorumiakono kuae? 34Bu ijiege kuaravoga Jesu fu kiae, Ro ja burete bino ijia naevano kiae? Fu ijiege kiamoga bu kuae, No burete seveni ro kijume isesina sibaneke naevano kuae.

35Areme Jesu fune e boeje kiamo bu ume ijia ari kari. 36Bu ari karikoga fune uri burete ijiakiro kijume ije kena una Asoefuo oemarei. Areme fune ke tuasena una e vua fuone fievo ije vajiamo bu karina e ije vajiae. 37Bu vajiavoga e boeje bu ivo buka deufiamo nugune gue bu iremare. Areme e Jesudo vua fievo ije bune urina ire nugune ijene karina tere seveni (7) ijiege uti. 38Ro e boeje bu ijia ire iva ije e baru ijiaru buka e fo tauseni (4000) ijiege. 39Areme Jesu fune urina e boeje kiamo bune una are buone ijia vakoga fu gue uri vanage abena fune aesakae Magedara ijia vae.

Copyright information for `BBB