Numbers 12

Miriamekiro Eroni bu Mosisido fuesina kuaeva ijene

1Ijiege rena mazani ije bu are Azeroti kariva ijia Miriamekiro Eroni bune uri Mosisi bara Kusaetiko fu abema ijadufuo ziena fuesina kuae. Bu kuae, E Ireobo ije fu Mosisi fuosukua duvado fuone ijiaru e ije vua kuariamo baki. Ro kuke fu duvado nuvuone ijia e ije vua kuariamo. Bu ijiege kuaevoga E Ireobo fu vua ije fie. 3(Ro e Mosisi fu e boeje bu aesakae igia oenoevo ijiebuo uve ijia fuje fuka e be kabuaekabuaekigia kenoeno.)

4Ijadufuo E Ireobo fuka migegireigia Mosisikiro Eroni ro Miriame ijene kiae, Ja e inokubeke ije usiaena ro Are Muvuaka Akae viene e bu afuivo ijia besu ireno kiae. 5Areme fune amite uve ijia arina Are Muvuaka Akae ijadufuo viene ijia mani areme Eronikiro Miriame kiamo bune biona ivuake ijia vae. Areme fu kiae, Vua ige mukoreigia fiefo. Na e Godido vua vierafena kuaevo ije bu jaena karivo ije na naka ijia arina buina vua kuaevo. Ro ve bino bu nimamaena naena vua kuaevo. 7Rove Mosisi e none imeno ije fuje na ijiege revo baki. Ro fuje fuka e be fu maza boeje noefuo i mukoe meno. 8Ijadufuo na fuosiki vua kuaevo ije naka nikubae guria ganamikinu vua kuaevo. Naka vame samadukua fu mukoe fiena vierafedufuo ijia kuaravo. Ro na vua ke sauina kuaravo baki. Fuje naka vame ijiege fuosiki vua kuaeko fu ijia E Ireobo na e izeki ije fu ijia giemo. Ro ja irerefuo fuesina kuaekuae jaka naebe jumei.

9E Ireobo fu vua ijiege Eronikiro Miriame kuariaga fuka defaruimoga fune bu uniana vae. 10Fu vakoga amite ije Are Muvuaka Akae ado ijia namo ije fune arena uri vae. Areme saroruba e ije bu gake Miriame fune vajae matane abaeki bu kua reforasino kuavo ije abena ijia manino bu gae. Ijadufuo Eroni fu ije gana una dakudena Mosisi kume, E Ireobo none a isekie, ade ise ije no one reva ijadufuo no kame isekafuomo. 12Ro ade arega bara Miriame fu ame ije bu devatua ijia oega bu nafega bu vajae fudovo ijiege remono kumei.

13Ijadufuo Mosisi fune una E Ireobo ije kume, Godi none a isekie ni bara ije kenujano kumei. Rove E Ireobo fu una ijiege kuae, Miriamedo asoe ije fu nikubae fuone ijia vije ufemadikuma fuka jaevekinu maza seveni ijiege are makave ijia fuosukua fike. Ijiegero Miriame fuka Mosisi fuesina vua isema kuaema ijadufuo ni kuaga fu are makave ijia fuosukua fine. Fu ijia fi vakuma maza seveni ijiege furiga ni kuaga fu una aru rono kumei. 15Ijadufuo Miriame fu makave ijia finoga e boeje bu naebe usiae oenoe. Ro buka are ijiaru karina vakuma maza seveni ijiege furikoga bu Miriame mesirina una aru ruae. 16Areme rade bune aesakae Azeroti ije arena urina va ae sao Farane ijia are muvuaka sama areme ijia kari.

Copyright information for `BBB