Revelation of John 21

Aesakae ijiakiro saove iviaeko ijene

1Areme na aesakae ijiakiro saove iviaeko ijene giae. Ro aesakae ijiakiro saove isuiko ro do davare ije bune bakire vae. 2Areme na saove ijia gake Godido sidove akae Jerusareme iviaeko ije fu saove ije Godi fino ijia arina ruome. Ro sidove ije fuka bara kabaekua ije fu baru manikiro mukoreigia kanaufuima samuaema igege arina barufuo biekiro romo na gae. 3Areme na fieke vua be fu fata ijia urukeigia kumei,

Godido Are ije fu fino ije iviama fune arena una ema ijena finoke bu e fuone reke. Godi fuka korufuo buina finokinu ro fure Godi buone reke.
4Ro fure nido buone ijefikorejiake ro kuke rade bube una oeke. Ro vajae fiane ijiakiro oefiane ije rade bube una biediake. Ro vame isuiko ije funeka mukoreigia bakire vaemano kumei.
5Areme e ije fata ijia fino ije fu kumei, Igia gafo. Iviama na ire boeje kena una iviaeko revono kumei. Ro fu una kuke kie, Vua ige isoene ijadufuo maeje vua ije fuka ma ijadufuo buka ma vierafekono kumei. 6Areme fu kuke kie,

Vame isuiko boeje fune furi. Ro naeje na Amure ijiakiro Rade ijene. Ro kuke nare ude zinuivedo nare rade una furike. Ro e bino eranebe do duadiaevoga roga na do maeje maza boeje ijia navako bu monido fuaevekuva baki ije ijiafo.
7Ro erare fu mukoreigia Setanido vame ise fu biesirimo ijia naebe mamoe ro fu giriesana akariamo ije ire maeje na fu madufuo ijeja na Godi fuone reke fuje fu fari none reke. 8Ro e ije bu noefuo imekuae jumekinu ijuonena naebe vame none ijia nuvedievo ijiakina e ije naebe na ma vierafevo ro e ije bu vame ise siroe igege revo ije bu miane naoke. Ro e ije bu e kaniakinu ebuo bara ro baru turavo ijiakiro e kineki ije bu miane naoke. Ro kuke e ije ire bino umui amaeriava ijiebuo baname isoevo ijiakiro e ije kufuimejo ijiebuo are ijeja are ije miane kavuaema fu naeno ijene. Bu ijia kuke una oena furikono kie.

Sidove Jerusareme iviaeko ijene

9Areme anera seveni disi ije bu kena aesakae ige isekafakuae faradia ireva ije be fu na manivo ijia ruae. Fu kekena kie, Roga na Mave-Sifi Ame ijadufuo bara ije fu iviama abema ije nijasano kie. 10Fu ijiege kiekoga Kavene Akae ijare na nirokiemoga anera ijiebe na mesiriena uruo ireobo ijadufuo kubi ijia ajia vae. No ijia ajia usiaena fune Jerusareme sidove akae ije saove ijia Godire kuaga fu arina ruomo ije nijasie. 11Ro sidove ije funeka Godido sanaema ijare sana abere. Ro sidove ije sanaema ije fuka ire mune abaekiraema bu kua jasifano kuavo ijieki. Ro fuka mukore abaekirama ire do irituraema ijieki. 12Ro sidove ijadufuo faere ije buka mune ijia kirana ufuaenoena arei. Ro viene fuone ije bu tuero (12) umate ro anera tuero bu viene ijene samuana irei. Ro viene ijia bu agane tuero Isureroko* ijiebuo ive ije ijia isoe. 13Ro viene inokubeke ije bu maza ajiamo nake ro inokubeke bu maza koeno nake. Ro kuke inokubeke bu ikene guefuo ro inokubeke bu guefuo.

14Ro sidove ijadufuo faere ije bu zinuivena kiraeva ije bu mune tuero mamekanu ijiebuo ado ijia kirana ajiae. Ro mune tuero ije bu e ije Mave-Sifi Ame ijadufuo Afasero* rena imenoeva ijiebuo ive tuero ijene ijia isoe.

15Ro anera ije fu na vua kuariemo ije fu ine isekube gorodi ijia amaeriva ije farei. Ro ine ije fu sidove ijiakiro faere bu kiraeva ro viene ije migiakiro abe farei. 16Ro sidove ijadufuo jiagadogo ijiakiro kakare ije buka mukoreigia enafuna mina sae. Ro anera ije fu ine isekube bu ire mina giavo ijare dabe sidove ijadufuo jiamado ije mi. Fu mina gaega fuka tu taoseni fo aderedi (2,400 km) ijiege. Ro kakare fuone ijadufuo jiagado fu ajiaema ije duaku funeka ni besu. 17Ro una faere jiagado ije ajiaema fu mima ije duaku fune kuke ni besu sisiti mita (60) ijiege.

18Ro faere bu kiraeva ije bu mune abaekiraema bu jasifano kuavo ijare kena kirae. Ro sidove ije bu ire gorodi ijia amaeriva fuka mukoreigia abaekirama do ige fu irituraema ijieki. 19Ro faere ije bu mune mamekanu tuero ijiebuo ado ijia kirana ajiae. Ro mune amure ije bu naeva ije bu mune kavuaema jasifano kuavo ijene nae. Ro ado ije bu mune kazine sefaejano kuavo ijene nae. Ro ura ado fuone bu mune turaeturaeki egetino kuavo ijene nae. Ro ura ijadufuo ado ije bu mune emerodino kuavo ijene nae ro ijadufuo ado ije bu mune onisino kuavo ijene nae. 20Ro ura ado fuone ije bu mune kanerianino kuavo ijene nae ro ura ado ije bu mune garagaraki kuotisino kuavo ijene nae. Ro ura ado ije bu mune getiki ro kazine berino kuavo ijene nae. Ro ura ado ije bu mune garame tofasino kuavo ijene nae. Ro ura ado ije bu mune getiki igeki bu karesidonino kuavo ijene nae. Ro ura ado inokiro ije bu mune tekuosikiro amatesino kiavo ijene nae. 21Ro viene tuero bu umateva ije bu mune ka mukore ferono kuavo bu moni mamekanu fuaevejo ijia besubesu kena amaeriae. Ro sidove guove ijia vame ije bu oenoevo ije bu ire gorodi zine iramo ijare kena amaeriae.

22Ro sidove ijia Godido Are ije bu ijia baname isoevo ije be naka naebe gae. Ijadufuo maeje Godi E Ireobo daroki ijiakiro Mave-Sifi Ame ije bune maza boeje ijia buina kari ijadufuo bu are bu baname isoevo ije bu naebe ijia sae. 23Ro sidove guove ijia ire mazani ijiakiro asame ije bu ijia sanavo baki. Ijadufuo maeje fune Godido sanaema ijare ijia saname ro Mave-Sifi Ame ije fu raete igege saname. 24Ro e boeje aesakae igia kariva ije bu sidove ijadufuo sanaema ijia karinoke. Ro e ije bu aesakae igia kini reva ije buka ire buone maeje karina una fuone ruake.

25Ro sidove ijadufuo viene ije bu bijukuva baki ro maza boeje buka dauveke ijadufuo maeje titutemo ije bu ijia gavo baki. 26Ro e boeje aesakae igia oenoevo ije bu ire buone maeje kena sidove ijia ruake. 27Ro e be erare fu naebe maturae ro fu ire ise jaeki ije renoeno ijiakiro vua kufui kuaemo ije fube sidove ijia aru vake. Ro bune e ije bu ive buone Mave-Sifi Ame ijadufuo buki ije bu e ije ijia karivadufuo ijiebuo ive isoeva ijiebe buosukua sidove ijia karike.

Copyright information for `BBB