Luke 3

An jomareäwon ro, Jon ko Anut nukan ämän roasiret marowon.

1Kiro ses opok, omsau pakan ro näwäu Sisa-Taibirias ko kiro omnokou woisan 15 orip kameäwon. Pontias-Pailot ko Judia provins kamwareäu ro. Herot ko Galili provins kamwareäu ro, kon awak Filip ko Ituria pak Trakonitis provins pak kameäu ro. Laisenias ko Abilena provins kameäu ro. 2Annas Kaiapas ori, au Anut kamuk raiäirin roat ori näunäu senes. Kiro ses opok, Jon, Sekaraia nukan mokoi ro wäpik mena om puru opok raunuk, Anut nukan ämän ko opok kowon. 3Keseria, Jon nukas Jordan An kasakup kiro omnokou opok erekapu pote arianik, Anut nukan ämän roasiret mareanik, awarowon, “Akan woiaka pirirnai, akan onok aru sumkäineinai, kouna, isas an jomaroita, Anut nukas akan onok aru jäkäi marai.” 4Okoro ämän meter kar ro Anut nukan ämän roianik, areawon ro Aisaia nukas kon buk opok keser jer wewon,

“Kar ro, ko ro wäpik mena om puru opok urwera. ‘Näwäu nukan apu jekur sare muruwe. Kon apu tuku muruwe.
5Kiro omtorou rau erekapu jekur om wäiei. Kiro apu mänine rau, tuku sarewe. 6Roasiret ak äpu maiei, kiro Anut nukas akan onok aru jäkäi mareanik, imäikaun kowai, aparaiei.’”

Aisaia 40:3-5

7Keseria, roasiret sosop Jon nukas an jomaraun* kouna, Jon nukas awarowon, “Ak män nukan tupsiu senek, akan onok aru senes. Anut ak akwaraun kowai ses opok, ak owose imine manaiei? 8Ak akan onok aru sumkäineinai, akan woiaka pirirwe. Kiro karauk roat äpu maiei akan onok aru pakan ätäi piririn. Ak akan ronkat keser wa oumoi, äiäu, ‘Apraham ko iken askanai. Keseria, Anut nukas ik sareikonuk, ik eposek rawam.’ Anut ko okoro aiauk rusapai oumara, Apraham nukan kinjaukut ate maun itok. 9Anut nukan ipous man ateanik, am rurukup me rau. Kar am nemauk näu wa muriäwon, Anut nukas kiro man oumara, am näu wa muriäu patirianik, ep unik uru kurenuk, jeräi.” Jon nukas keser awarowon.

10Keseria, roasiret akas ätäi totorin, “Ik owosemoi, eposek saräm?”

11Jon nukas ätäi awarowon, “Owo roasir ko omjo oirori orip rawai, kar oianik, kar ro ko omjo wäpik ro nurai. Inok ro ko o sosop orip, ko kesekur keserai.”

12Karauk takis aiauk oiäin roat, ak an jomaraun koianik, Jon totorin, “Näu ro, ik owosäu?”

13Jon nukas ätäi awarowon, “Akan kamwareäu ro nukas aiauk owaun awarowon siar owe. Ak sätäumoi, roasiret akan aiauk sosop erar wa päu owau.”

14Karauk marai roat akas nais pemana, ko totorin, “Ik owosäu?”

Kos ätäi awarowon, “Ak karauk roat sepur akwaria, ämän sätwareanik, akan aiauk wa päu owau. Ak akan sarau pakan aiauk karar owe.”

15Roasiret akan woiaka uruas ronkat sosop momoi, äiein, “Jon kiro ro ko Krais ra, ko wa ra?” 16Keseria, Jon nukas roasiret erekapu awarowon, “Is ak epar anas an jomareäim. Kar ro ruris koura, kon sakaus isan sakau itimorai. Is ro eposek wa, okon, is kon isou pakan su oikuräun senek itok wa. Kos ak Anut nukan Osou Näu ep oripas an jomarai. 17Ko sauwor ipous ate rau, kiro sauworis wit oreanik, oik monuk, uriris kiro wit sinok utarianik, wit näu oianik, kon owa seper mai, sinok apoi oianik, ep wa koseriäu opok makai.”

18Jon nukas Anut nukan ämän pak karauk ämän eposek sosop roasiret woiaka pirir maraun pak awarowon.

Jon nukas Jisas an jomuruwon.

(Matiu 3:13-17, Mak 1:9-11)

19Roasiret erekapu Jon nukas an jomaronuk, rauna rauna, Jisas ko nais, Jon nukas an jomuruwon. Jisas an jomurumara, ko Anut aurnuk aurnuk, omar im tuewon. Kesermara, omar oikas Anut nukan Osou Näu ai manap senek ko opok koianik, tapakup nowon. Omar oikas kar ron pätu senek äiewon, “Na isakan mokoi senes. Isan woias nanun meieäu. Isan woi nanun näu sareu.”

Herot nukas Jon karapus owa muruwon.

Rai rai, Jon nukas Herot, Galili akan kamwareäwon ro näwäu, roasiret amiakap kerianik, auruwon. Owon, ko kon amakun asir enip Herodias, Filip nukan asir owon, pak karauk onok aru mowon auruwon. Keseria, Herot nukas kasak pemara, onok aru senes momara, Jon karapus owa kurewon.

Jisas nukan askanai akan enmaka.

(Matiu 1:1-17)

23Jisas ko woisan 30 orip momara, sarau onoktorowon. Roasiret akan ronkatis äiein Jisas ko Josep nukan mokoi, äiein.

Josep ko Irai nukan mokoi,

24Irai ko Matat nukan mokoi,

Matat ko Liwai nukan mokoi,

Liwai ko Melki nukan mokoi,

Melki ko Jamoi nukan mokoi,

Jamoi ko Josep nukan mokoi,

25Josep ko Matatias nukan mokoi,

Matatias ko Emos nukan mokoi,

Emos ko Neam nukan mokoi,

Neam ko Esli nukan mokoi,

Esli ko Nagai nukan mokoi,

26Nagai ko Meat nukan mokoi,

Meat ko Matatias nukan mokoi,

Matatias ko Semen nukan mokoi,

Semen ko Josek nukan mokoi,

Josek ko Joda nukan mokoi,

27Joda ko Joanan nukan mokoi,

Joanan ko Resa nukan mokoi,

Resa ko Serubabel nukan mokoi,

Serubabel ko Sealtiel nukan mokoi,

Sealtiel ko Neri nukan mokoi,

28Neri ko Melki nukan mokoi,

Melki ko Erai nukan mokoi,

Erai ko Kosam nukan mokoi,

Kosam ko Ermaram nukan mokoi,

Ermaram ko Er nukan mokoi,

29Er ko Josua nukan mokoi,

Josua ko Eliesa nukan mokoi,

Eliesa ko Jorim nukan mokoi,

Jorim ko Matat nukan mokoi,

Matat ko Liwai nukan mokoi,

30Liwai ko Simeon nukan mokoi,

Simeon ko Juda nukan mokoi,

Juda ko Josep nukan mokoi,

Josep ko Jonam nukan mokoi,

Jonam ko Eliakim nukan mokoi,

31Eliakim ko Melea nukan mokoi,

Melea ko Mena nukan mokoi,

Mena ko Matata nukan mokoi,

Matata ko Natan nukan mokoi,

Natan ko Devit nukan Mokoi,

32Devit ko Jesi nukan mokoi,

Jesi ko Obet nukan mokoi,

Obet ko Boas nukan mokoi,

Boas ko Salmon nukan mokoi,

Salmon ko Nason nukan mokoi,

33Nason ko Aminarap nukan mokoi,

Aminarap ko Atmin nukan mokoi,

Atmin ko Hesron nukan mokoi,

Hesron ko Peres nukan mokoi,

Peres ko Juda nukan mokoi,

34Juda ko Jekob nukan mokoi,

Jekob ko Aisak nukan mokoi,

Aisak ko Apraham nukan mokoi,

Apraham ko Tira nukan mokoi,

Tira ko Nahor nukan mokoi,

35Nahor ko Seruk nukan mokoi,

Seruk ko Reu nukan mokoi,

Reu ko Pelek nukan mokoi,

Pelek ko Eber nukan mokoi,

Eber ko Sela nukan mokoi,

36Sela ko Kenan nukan mokoi,

Kenan ko Arpaksat nukan mokoi,

Arpaksat ko Sem nukan mokoi,

Sem ko Noa nukan mokoi,

Noa ko Lamek nukan mokoi,

37Lamek ko Metusela nukan mokoi,

Metusela ko Enok nukan mokoi,

Enok ko Jaret nukan mokoi,

Jaret ko Makalalel nukan mokoi,

Makalalel ko Kenan nukan mokoi,

38Kenan ko Enos nukan mokoi,

Enos ko Set nukan mokoi,

Set ko Adam nukan mokoi,

Adam ko Anut nukan Mokoi.

Copyright information for `BBR