a15.5Ro 4.18, Ibr 11.12
b15.6Ro 4.3, Gal 3.6, Jms 2.23
c15.12Jop 4.13, 14
d15.13IM 1.1-14, PA 7.6
e15.14IM 12.40-41, PA 7.7
g15.18PA 7.5

Genesis 15

Deo irau posanga toman ngan Abram ta lolod kelede

1Idio ta Abram igera danga ede mambe ianun ta igera Maron ikado posanga pan bedane,

“Abram, eao mataud mao.
Gau ga napamumul go mambe lem gariau.
Am lasunga kapei tau, tota gau ne.”

2Be Abram ikeo, “O Deo ag Maron! Gau leg gergeu eta mao, be lem kadonga kemi pagau ga madongan? Ngansa oangga namate, Elieser Damaskus aea ga ibada leg danga sisid toa ngada ne.” 3Ta Abram ikeo pade bedane, “Ega, eao pan leg gergeu eta mao, tota leg paeaeanga toa ne ga ibada danga toa ngada ne togau.”

4Be mole mao Maron ele posanga iuot pan ta ikeo, “Eaba toa ne irangrang ngan ibada lem danga sisid mao, be gergeu ede iuot ngan eao singim, ei ga ibada mulim ga lem danga toa ngada ne.” 5 a  Idio ta ibada ei ga ila gaot, ta ikeo pan bedane, “Eao matam idae ga ila mariambai ta gera gid gigima ta ton oadenga gid. Eao rangrang na? Longo, lem gergeu ga tibutibum ga tiuot busa toa bedaoa.”

6 b  Abram ilolo matua ngan Maron, ta ngan ipu toaine ei irau posanga ngan Abram ta iuato ei eaba tutui.

7Ta ikeo, “Gau Maron. Gau nabada go ga tnan tuanga Ur ngan tibur togid Kaldia, ta napan tano toa ne ga iman am.”

8Be Abram ikeo, “O Deo ag Maron! Gau ga naoatai madongan mambe tano toa ne ga iman ag?”

9Ta ikeo pan Abram, “Bada danga ga gid ne ga tinam pagau: bulmakao taine ede aea rai tol, ga meme taine ede aea rai tol, ga sipsip aranga ede aea rai tol, ga man ganei ede, ga man barur ede.”

10Io, Abram ibada gid danga toa oa ga ila ta iket gid ga timan ruangada ta ilalo gid ikatinge iadag ga iadag. Be man toa rua oa, iket mao. 11Idio ta man abalem edengada tisulug ta tiuangga tian gid masilau toa oa patid, be Abram isere gid.

12 c  Ado iuangga idil, be Abram ieno ga ibalo. Ei ienono ta igera dodom kapei inam irobi ei ta imataud paeamao tau. 13 d  Ta Deo ikeo pan Abram bedane, “Naposa tautaunga pago, eine ga tibutibum tila tidio ngan tano togid panua padengada, ta timan paeaeanga sapaean togid. Gid panua toa oa ga tikado paeamao ngan gid irangrang ngan ad rai buno pange. 14 e  Be gau ga napanas gid panua toa tipaeaea gid. Ga kus ta tibutibum ga titnan tano toa oa, be tinam toman ngan led danga sisid busa. 15Be eao ga mamado lem kemi irangrang ngan ot eaba kapei tau ta mate ga titaian go. 16Be gid gabagabad ga tiluagid mulian toa eko. Irangrang ngan tiluagid mulian manmanae mao, ngansa gau naoangga napanas gid Amor, be led kadonga sasat iuot kapei maitne.”

17Io, ado idil ga tibur dodom, ta ulo ede per ga iuot. Ulo toa oa aea dinga irarabal mambe usi ga aea basu idaedae, be danga toa oa ilalala rabu ngan gid masilau ikatinge.
15.17Ngan gid Ibru mugaeai, oangga panua rua tirau posanga tautaunga ngan danga ede, eine ga tiket masilau tinid ga timan ruangada. Ga kus ta tilalala rabu ngan gid masilau ikatinge. Kadonga toa ne iman kilala ngan posanga toa tirau oa, irangrang ngan tipalele pade mao. Tikeo ga oangga eta ngan gisirua inasi led posanga mao, Deo ga irangrang ngan iket ei ga iman rua mambe gid masilau. Deo irau posanga toa bedaoa toman ngan Abram, be ei kekelen ilalala rabu ngan gid masilau ikatinge.
18 g  Ngan bong toaiua Maron irau posanga toman ngan Abram ta lolod kelede ta ikeo, “Gau napan tano toa ne pagid tibutibum. Tano aea but imata idio ngan tibur Isip aea eau, be aea but iadag ila iuot ngan eau kapei Iupretis. 19Labone alu ga gid ne timamado toa eoa: gid Kin ga gid Kenas ga gid Katmon 20ga gid It ga gid Peres ga gid Repaim 21ga gid Amor ga gid Kenan ga gid Girgas ga gid Iebus.”

Copyright information for `BCH