1 John 3

1Wai! Godeya꞉yo꞉ nio꞉ mada alan asulo꞉ ko꞉lo꞉ nio꞉ Ene sowaka꞉ a꞉la꞉safolab. A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ hendele Godeya꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉lab. Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ Do Godeyo꞉ mo꞉fanda asulo꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ nio꞉lo꞉ mo꞉fanda asulab. 2Ne mili, nio꞉ o꞉go꞉ Godeya꞉ so꞉wa dowab. Godeya꞉yo꞉ tif amio꞉ nio꞉ we o꞉ngo꞉ doma꞉ib a꞉la꞉likiyo꞉, kalab amio꞉ o꞉semo꞉wido꞉. Ko꞉sega Ya꞉suwo꞉ kalaba fa꞉la꞉dowalikiyo꞉, E wengo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ hendele misiyo꞉ ba꞉ba꞉ib ko꞉lo꞉, nio꞉ e o꞉ngo꞉ka doma꞉ib. 3Kaluka꞉isale abeyo꞉ kelego꞉ a꞉no꞉ hendele fa꞉la꞉domabesa꞉ a꞉la꞉likilo꞉ yasila꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene asulo꞉ amio꞉ mogago꞉ a꞉dimidama꞉no꞉wo꞉ eleta꞉ga꞉, Ya꞉su o꞉ngo꞉ go꞉go꞉do꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉lab.

4Man mogago꞉ dimidan a꞉no꞉lia꞉ Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉sab a꞉no꞉lia꞉yo꞉ imilo꞉ dowo꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isaleya꞉lo꞉ man mogago꞉ dimida꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ a꞉no꞉ o꞉go꞉sa꞉lab. 5Ya꞉suwa꞉yo꞉ nili mogago꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ dila꞉ma꞉ki mio꞉ a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asulo꞉. Mogago꞉ imilise nowo꞉ E amio꞉ aundo꞉ma. 6Kalu abeyo꞉ Ya꞉su eya oga꞉di dowab a꞉ma꞉yo꞉ mogago꞉wo꞉ mo꞉dimida꞉lab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu abeyo꞉ man mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, ene asulo꞉ amio꞉ Ya꞉suwo꞉ mo꞉ba꞉daki, e mo꞉fanda asulab.

7Ni so꞉wa i, kalu imilig noma꞉yo꞉ gio꞉ dikili sa꞉labena꞉ki, gio꞉ dinafa yasi dowa꞉bi! Ya꞉su Keliso e digalo꞉ ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ man digalo꞉lo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, e hendele digalo꞉, Ya꞉su e o꞉ngo꞉ dowab. 8Seteneyo꞉ tamina a꞉la꞉ta꞉ga꞉ o꞉go꞉lo꞉, mogago꞉wo꞉ dimida꞉i ya꞉lab ko꞉lo꞉ kalu abeyo꞉ man mogago꞉lo꞉ dimida꞉lab a꞉no꞉, e Setene a꞉no꞉ ilikigab. Godeya꞉ Inso꞉wo꞉ Seteneya꞉lo꞉ nanogo꞉ dimida꞉i ha꞉na꞉lab a꞉no꞉ bidila꞉ma꞉ni mio꞉. 9Kalu abeyo꞉ Godeya꞉ so꞉wa dowab a꞉no꞉, e Godeya꞉ mela꞉no꞉wo꞉ eya dowo꞉ ko꞉lo꞉ man mogago꞉wo꞉ mo꞉dimida꞉sen. E Godeya꞉ so꞉wa ko꞉lo꞉ mogago꞉wo꞉ mada mo꞉dimida꞉mela꞉ib. 10Ge Godeya꞉ inso꞉ o꞉lia꞉ Seteneya꞉ inso꞉ o꞉lia꞉ a꞉la꞉do꞉ ele ba꞉ba꞉no꞉wo꞉ we. Kaluka꞉isale abeyo꞉ man digalo꞉lo꞉ mo꞉dimida꞉lab a꞉no꞉, e Godeya꞉ inso꞉ma. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ tilidabu kaluka꞉isale nowo꞉mbo꞉wo꞉lo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉lab a꞉no꞉lo꞉, e Godeya꞉ inso꞉ma.

Tilidabu kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉bi.

11Nio꞉ nol o꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉la꞉bi, a꞉la꞉do꞉ wido꞉ a꞉no꞉ gio꞉ tamina dabu. 12A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ Ka꞉in e o꞉ngo꞉wo꞉ dowa꞉so꞉bo. E Seteneya꞉ inso꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ene aowo꞉ so꞉no꞉. E so꞉no꞉wo꞉ mo꞉wo꞉ we. Ka꞉in e man mogago꞉ dimida꞉len. A꞉ibol e man digalo꞉ dimida꞉len ko꞉lo꞉ Ka꞉ina꞉yo꞉ ene aowo꞉ a꞉na sanasowo꞉. 13Henfelo꞉ kaluka꞉isaleya꞉yo꞉ tilidabu kaluka꞉isale gimo꞉wo꞉ kele asula꞉sa꞉ga꞉ mobeyalikiyo꞉, gio꞉ iligiso꞉bo. 14Nio꞉ tilidabu kaluka꞉isale nowo꞉lia꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉sen. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ nio꞉ tamin amilo꞉ soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉lo꞉ elen a꞉no꞉ o꞉ma tiginita꞉ga꞉, mela꞉no꞉ usa fa꞉la꞉dofo꞉lo꞉l, a꞉la꞉ asulo꞉. Kalu abeyo꞉ nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ mo꞉disa꞉lalega, e soma꞉no꞉lo꞉ doba꞉da꞉ a꞉lab. 15Kalu abeyo꞉ ene ao nowo꞉mbo꞉wo꞉ kele asula꞉sa꞉ga꞉ mo꞉bea꞉lab a꞉ma꞉yo꞉, kalu sana sowano꞉ o꞉ngo꞉ dowab. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ kalu sana sowan a꞉ma꞉yo꞉, Godeya꞉ mela꞉no꞉ mela꞉no꞉wo꞉ e amio꞉ mo꞉dofo꞉likigab, a꞉la꞉bo꞉ gio꞉ asulo꞉.
3.15Kalu nowo꞉mbo꞉lo꞉ mo꞉bea꞉lab o꞉lia꞉ kalab amio꞉lo꞉ kalu sanasowab o꞉lia꞉ man dimidan a꞉la꞉ a꞉no꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ imilise o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉dab.
16Ya꞉suwa꞉yo꞉ ni asulakilo꞉, ene mela꞉no꞉ wale a꞉ma꞉yo꞉ ao nowo꞉lia꞉lo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ wido꞉. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ niliyo꞉lo꞉ nao nowo꞉ asulakiyo꞉, nili mela꞉no꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉walema꞉niki. 17Kaluka꞉isale abeyo꞉ e kelego꞉wo꞉ o꞉li deliki, tilidabu kaluka꞉isale kelego꞉lo꞉ma a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉ mo꞉nofolalega, Godeya꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉ e amio꞉ aundo꞉ma. 18Ni so꞉wa i, giliyo꞉ to mosowa꞉yo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉ a꞉la꞉bo꞉ mego꞉fa꞉yo꞉ madaliyo꞉ sa꞉la꞉so꞉bo. Ko꞉sega kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ hendele nofolakiyo꞉, gio꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉laki to sio꞉ aumbo꞉, nanogo꞉ hendele dagiya꞉yo꞉ dimida꞉bi. 19Niliyo꞉ a꞉la꞉dimidalikiyo꞉, nio꞉ Godeya꞉ eno꞉ a꞉la꞉bo꞉ asulo꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉ Godeya꞉ siwa꞉la ilikiyo꞉, nio꞉ sendelowaki, ha꞉saka doma꞉no꞉. Mo꞉wo꞉ Godeya꞉ Ene asulo꞉wo꞉ nafale a꞉ma꞉yo꞉nili asulo꞉wo꞉ tininila꞉sa꞉ga꞉, kelego꞉ tambowo꞉ E asululi ko꞉lo꞉lab.

21Ne mili, asulo꞉ ninidoma꞉yo꞉ mo꞉sendelo alitalega, nio꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉ tagio꞉ mo꞉dowaki, Godemo꞉lo꞉ dabu ba꞉dab a꞉ma꞉yo꞉, hendele dimia꞉ib. Mo꞉wo꞉ nio꞉ Godeya꞉lo꞉ to saefa꞉ kuduha꞉naki, man Elo꞉ asulab aumbo꞉ dimida꞉iya꞉len. 23Godeya꞉ to saefa꞉yo꞉ we. Nio꞉ Ene Inso꞉, Ya꞉su Kelisowa tilida꞉da꞉ga꞉, kalu nowo꞉mbo꞉wo꞉ ha꞉fo꞉wo꞉ disa꞉la꞉bi. Elo꞉ tamin amilo꞉ to saefa꞉yo꞉ o꞉m ko꞉lo꞉ kuduha꞉na꞉bi. 24Kaluka꞉isale abeyo꞉ Elo꞉ to saefa꞉yo꞉ kuduha꞉nab a꞉no꞉, e Godeya ege dowab ko꞉lo꞉ Gode Elo꞉ kalu a꞉no꞉lia꞉yo꞉lo꞉ ege dowab. Godeyo꞉ ni o꞉lia꞉ ege dofo꞉lab a꞉la꞉bo꞉ nio꞉ asuluma꞉ki, Godeya꞉ Mama nimo꞉lo꞉ dimi a꞉ma꞉yo꞉, nimo꞉wo꞉ wida꞉lab.

Copyright information for `BCO