2 Thessalonians 1

Hida꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, tilidabuwo꞉ ilido꞉wo꞉ halaido꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉dulugu sio꞉.

1Fol ne, Sailaso꞉, Timotiyo꞉ niliyo꞉ to we sa꞉sa꞉lakiyo꞉, Do Gode o꞉lia꞉ Alan Ya꞉su Keliso o꞉lia꞉ma꞉ kaluka꞉isale Tesalonaika sa꞉s usamilo꞉ sab o꞉mo꞉ sa꞉sa꞉liga꞉to꞉l. 2Godeya꞉ ene kanulo꞉ o꞉lia꞉ ha꞉sa mesa꞉no꞉ man a꞉no꞉lia꞉yo꞉ gi o꞉lia꞉ dofo꞉melea꞉ki, Godemo꞉ dulugu so꞉lo꞉l.

3Ni nao i, gili tilidabuwo꞉ anayaki halaido꞉ fa꞉la꞉ndab a꞉la꞉ta꞉ga꞉ gegelebo꞉ ha꞉fo꞉ disa꞉lan man a꞉no꞉lo꞉ gi usamio꞉ alan dowa꞉i ha꞉nab ko꞉lo꞉ niliyo꞉ ho꞉leno꞉ tambo Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉ mela꞉niki. A꞉la꞉do꞉ dimida꞉ mela꞉no꞉wo꞉ mada nafayo꞉ o꞉m. 4Hida꞉yo꞉ o꞉lia꞉ nagalo꞉ o꞉lia꞉yo꞉ gilo꞉wa fa꞉la꞉dowa꞉lab amio꞉, gio꞉ halale kagayaki, tilidabuwo꞉ o꞉ta꞉li sen ko꞉lo꞉ nio꞉ sa꞉s nola ha꞉nakiyo꞉, gio꞉ a꞉la꞉ dimida꞉lab a꞉la꞉liki, gili wiyo꞉ wabulu sa꞉la꞉lab.

5Giliyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉ ko꞉lo꞉ Gode eyo꞉ kaluka꞉isale digalo꞉le aloba꞉da꞉sen a꞉la꞉bo꞉ fanda wida꞉lab. Gio꞉ Godeya꞉ enedo꞉ bo꞉fo꞉lab usa silikiyo꞉, hida꞉yo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ dia꞉lab ko꞉lo꞉ gio꞉ a꞉na mesa꞉no꞉wo꞉ o꞉li ko꞉lo꞉lab a꞉la꞉liki wido꞉. 6Gode eyo꞉ digalo꞉le mo꞉walila꞉sen ko꞉lo꞉, kalu abeyo꞉ gimo꞉lo꞉ hideyo꞉lo꞉ dimia꞉lab o꞉mo꞉wo꞉ Gode eyo꞉ kalu a꞉no꞉ wa꞉diaki hida꞉yo꞉ dimia꞉ib. 7Hida꞉yo꞉lo꞉ dia꞉lab gi a꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nio꞉lo꞉ Gode eyo꞉ ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ ko꞉lo꞉ dimia꞉ib. Ya꞉su Alan e Hebene a꞉la꞉ta꞉ga꞉ handalowakiyo꞉, ene ma꞉mula꞉ kalu halaido꞉ o꞉lia꞉ de wa꞉sowa o꞉lia꞉lo꞉ yab a꞉namio꞉ ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉wo꞉ a꞉na dima꞉ib. 8Kaluka꞉isale abeyo꞉ Godelo꞉ mo꞉asula꞉sen a꞉no꞉lia꞉ Ya꞉su Alana꞉ to nafalo꞉ mo꞉kudu ane a꞉no꞉lia꞉yo꞉, Eyo꞉ a꞉na wa꞉deaki falasila꞉ma꞉ib. 9Imo꞉lo꞉ falasila꞉ma꞉no꞉wo꞉ we. Iyo꞉ Ya꞉su Alan o꞉lia꞉ ene halaido꞉ alan a꞉no꞉lia꞉ma꞉ anibamio꞉ mo꞉mesea꞉ki, kona꞉le ta꞉fa꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Gode eyo꞉ iyo꞉ mogagilaki falasilakiyo꞉ ha꞉na꞉mela꞉no꞉ mela꞉ib. 10Ya꞉su Alan elo꞉ yab ho꞉len a꞉namio꞉, tilidabu kaluka꞉isale enedo꞉ da꞉feyo꞉ i a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉su Alano꞉ wabudakiyo꞉, molo asuluma꞉ib. Nililo꞉ gimo꞉lo꞉ wido꞉ a꞉no꞉ giliyo꞉ tilidabu ko꞉lo꞉ gio꞉lo꞉ i o꞉lia꞉ ua gasama꞉ib.

11Nili Gode o꞉lia꞉ Ya꞉su Keliso Alan o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ nio꞉ kanulo꞉ alifa꞉ ko꞉lo꞉, Ya꞉suwa꞉lo꞉ mela꞉no꞉ gilo꞉ amilo꞉ dimido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ ene wiyo꞉ ko꞉lo꞉ wabudabikiyo꞉, Ya꞉su eyo꞉ gili wiyo꞉lo꞉ wabuluma꞉kiyo꞉, niliyo꞉ ho꞉leno꞉ tambo gio꞉ Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sen. Godeya꞉lo꞉ gililo꞉ man nafa dimidama꞉kilo꞉ ho꞉ido꞉ a꞉no꞉ ililima꞉ki, dulugu sa꞉la꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ man nafa gililo꞉ dimidama꞉no꞉ asulan a꞉no꞉lia꞉, Godeya tilida꞉da꞉sa꞉ga꞉ ilikilo꞉ nanog dimidama꞉no꞉ a꞉no꞉lia꞉yo꞉, Godeya꞉ ene halaido꞉wa꞉yo꞉ gio꞉ asuwa꞉foma꞉ki, dulugu sa꞉la꞉sen.

Copyright information for `BCO