cGisalo꞉ 110.1

Acts 2

Godeya꞉ Mamayo꞉ mio꞉.

1Bentekos ho꞉len
2.1Bentekos ho꞉len a꞉la꞉do꞉ sa꞉labo꞉ mo꞉wo꞉ we. Mo꞉luwo꞉ Tinio꞉ Ma꞉no꞉ Ma꞉no꞉wo꞉ Ho꞉leno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, ho꞉len agelo꞉wo꞉ do꞉la꞉fo꞉ bila꞉fo꞉ fa꞉la꞉dowab amio꞉, Isolael kaluka꞉isaleyo꞉ sagalaki kegea꞉sen. (Bo꞉ba 23.15-22) Ho꞉len do꞉la꞉fo꞉ bila꞉fo꞉ fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ Gilik towo꞉, ‘Bentekos’ a꞉la꞉sa꞉la꞉sen.
a꞉no꞉ fa꞉la꞉dowabiki, tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ sagala꞉liki, a usa kegeo꞉.
2Iyo꞉ a꞉na sen amio꞉, wigibo a꞉naka fo alano꞉, fufa alano꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ halona a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a uso꞉ tambo wa꞉lifo꞉. 3Iliyo꞉ kelego꞉ nowo꞉, de wa꞉sowayo꞉ eano꞉ o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, de ean o꞉ngo꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isale tambo gogo alifela꞉i ane. 4I a꞉no꞉ tambo amio꞉ Mamayo꞉ ililitabiki, imo꞉wo꞉ asulo꞉wo꞉ dimiaki, halaido꞉wo꞉ dia꞉sa꞉ga꞉, to ko꞉li ko꞉lilo꞉wo꞉ a꞉na mo꞉mo꞉da sio꞉.

5Ho꞉len a꞉namio꞉ Yuwa꞉ mando꞉ kudu ha꞉nan kalu nolo꞉ hen ko꞉li ko꞉lilo꞉wa a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ya꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉lusalem a꞉na sen. 6Iyo꞉ fo alan a꞉no꞉ da꞉da꞉ga꞉yo꞉ tambo kegea꞉sa꞉ga꞉ ami, Iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ to sa꞉lakiyo꞉, kalu kegeo꞉ i a꞉ma꞉ towo꞉ sa꞉labiki, iyo꞉ iligaki kele asulu tandeo꞉. 7Iyo꞉ molo asulaki a꞉la꞉sio꞉, “Kalu i we Ga꞉lili kalule ko꞉sega o꞉go꞉ ililo꞉ to sa꞉labo꞉, niliyo꞉ nini to a꞉da꞉dab we, mo꞉wo꞉ o꞉bele? 9Nio꞉ heno꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉wa a꞉la꞉ga꞉ga꞉ mio꞉. Nolo꞉ Patia, Midia, Elam. Nowo꞉ Yudia, Kabadosia, Pontus, Esia, Filigia, Bafilia, Isib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Libia hen anibamilo꞉ Salini amisa꞉n a꞉namilo꞉ sa꞉seno꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ mio꞉, a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nolo꞉ Lom a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ya꞉sio꞉. 11Ni us amio꞉, nolo꞉ Yu kalu, nolo꞉ Yu kaluma ko꞉sega, Yu kalu ililo꞉ tilidabu o꞉leaum, iyo꞉lo꞉ a꞉la꞉tilidabu. Nolo꞉ Kilit kalu, nolo꞉ Alebia kalu, ko꞉sega ililo꞉ Godeya꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ to widab a꞉no꞉, niliyo꞉ ninin towa꞉ do꞉do꞉l” a꞉la꞉sio꞉. 12Iyo꞉ moda꞉sa꞉ga꞉, kele asulaki egelebo꞉ a꞉la꞉dabu ba꞉ba꞉, “We o꞉bo꞉ngo꞉ fa꞉la꞉dowabele?” 13Ko꞉sega kalu nolba꞉ya꞉ dio꞉ge sa꞉laki, “Kalu we wain ho꞉n na꞉sa꞉ga꞉ dafolakigab” a꞉la꞉sio꞉.

Bidayo꞉ towo꞉ kalu kegeo꞉ o꞉mo꞉ wido꞉.

14Bida e, iliga꞉felan kalu kelena꞉la꞉fo꞉ nol o꞉lia꞉ dasila꞉sa꞉ga꞉ kagafo꞉liki, Bida eyo꞉ kaluka꞉isale kegeo꞉ imo꞉wo꞉ towo꞉ halale widakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yu kalu o꞉lia꞉ Ya꞉lusalemdo꞉ sa꞉sen kalu gio꞉, niyo꞉ mo꞉wo꞉ dinafa fanda sa꞉ma꞉nigo꞉l ko꞉lo꞉ gio꞉ dabuma. 15Gili asulakiyo꞉ kalu i we dafolab a꞉la꞉asulab
2.15Yu kalu ili man amio꞉, wain ho꞉n kea꞉fo mo꞉nan. Iyo꞉ ga꞉luwo꞉ nan ko꞉lo꞉iyo꞉ a꞉namio꞉ o꞉li no꞉nolan. I Tes 5.7
ko꞉sega, o꞉go꞉ ofa꞉si agato꞉wa dowab ko꞉lo꞉ kalu i we mada mo꞉dafolab.
16O꞉ngo꞉ma! Kalu i we, dinali sa꞉lan kalu Yoel, elo꞉ dinali sio꞉ o꞉leaum dimidab. Yoel eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

17“‘Godeya꞉yo꞉ sa꞉lakiyo꞉, “Elema꞉no꞉ ho꞉leno꞉ ko꞉na꞉ma dowalikiyo꞉,
Ni Mamayo꞉ kaluka꞉isale tambomo꞉ ko꞉go꞉lu alifelema꞉no꞉ ko꞉lo꞉,
Gi so꞉wa iyo꞉lo꞉, ga꞉la꞉la꞉yo꞉lo꞉, dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ widan o꞉ngo꞉ doma꞉ib.
So꞉wa iliyo꞉ ho꞉le ba꞉ba꞉ib, a꞉la꞉ta꞉ga꞉,
kalu anaso꞉ imo꞉wo꞉ ofowo꞉ walalifelema꞉ib.
18Ho꞉len a꞉namio꞉, madali nanogdo꞉ dian kaluka꞉isale i a꞉namio꞉lo꞉
Ni Mamayo꞉ ko꞉go꞉lu alifelema꞉no꞉ ko꞉lo꞉
iyo꞉lo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ widan o꞉ngo꞉ doma꞉ib.
19Niyo꞉ akin halonamio꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimidama꞉no꞉.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ henfelo꞉ wiyo꞉lo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉no꞉.
Ho꞉bo꞉ o꞉lia꞉ de o꞉lia꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ de ho꞉mo꞉n alan fa꞉la꞉doma꞉ki dimidama꞉no꞉.
20Alana꞉ ho꞉len nafaleyo꞉ o꞉semo꞉fa꞉la꞉dowalikiyo꞉,
ofo꞉ sololiaki,
eleyo꞉ ho꞉bo꞉ o꞉ngo꞉ doma꞉ib.
21Ho꞉len a꞉namio꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Godeya꞉lo꞉ asuwa꞉foma꞉kilo꞉ tolo꞉ dulugu sa꞉la꞉lab a꞉no꞉,
iyo꞉ wa꞉lo꞉ mo꞉diaki, ga꞉li mesea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉.”’
22“Isolael kalu gio꞉, ni towa꞉ dabuma. Nasa꞉la꞉d kalu Ya꞉su, elo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ gilo꞉ amio꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, giliyo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ E hendele Godeya꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉ iliga꞉fo꞉lo꞉b a꞉la꞉asuluma꞉ki go꞉. 23Godeya꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ gili dagiya꞉ difa꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ E mogago꞉ kalu nolbo꞉ i malana aluma꞉kilo꞉ ta꞉fo꞉ a꞉no꞉, gili sa꞉ndan o꞉ngo꞉ ko꞉lo꞉ giliyo꞉ a꞉la꞉dimidama꞉ib a꞉la꞉liki, Godeya꞉yo꞉ mo꞉lu da꞉fefa꞉. 24Ko꞉sega Godeya꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ soma꞉no꞉ nagalo꞉loba꞉da꞉yo꞉ ga꞉li sili alitaki, Eyo꞉ mela꞉no꞉wo꞉ a꞉dimiabiki, Ya꞉su e a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉na dasi. Mo꞉wo꞉ sowana꞉ halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ mada mo꞉ta꞉li. 25Taminde amio꞉ Debidiya꞉yo꞉ Ya꞉su amilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉ibo꞉ ko꞉lo꞉ asulaki, towo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

“‘Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ Alan E ne o꞉lia꞉ elena ba꞉ba꞉.
E ni dagi ililiba iliki, ni asuwa꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉ ne mada mo꞉tagima꞉no꞉.
26A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ ne sagalo꞉ siliki, niyo꞉ towo꞉ mada sagalo꞉le sa꞉la꞉lo꞉l.
Ne sowalikiyo꞉, Giyo꞉ ne dane ane hen a꞉namio꞉ mo꞉ta꞉fa꞉ib.
A꞉la꞉ta꞉ga꞉ gilo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ hesema꞉kiyo꞉ mo꞉ta꞉fa꞉ib.
A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ ne to a꞉no꞉ fanda asulaki, mada mo꞉keleasuluma꞉no꞉.
28Giyo꞉ ne mela꞉no꞉lo꞉ dia꞉no꞉ tog a꞉no꞉ wido꞉ ko꞉lo꞉
ne Ge o꞉lia꞉ silikiyo꞉, mada sagalo꞉wo꞉ alan doma꞉no꞉.’
29“Ni nao i, to a꞉no꞉ Debidi eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉ ko꞉lo꞉ niyo꞉ o꞉go꞉ gimo꞉wo꞉ fanda so꞉lo꞉l. Mo꞉luwo꞉ nili ma꞉mu Debidi e sowabiki daido꞉ ko꞉lo꞉ elo꞉ daido꞉ hen a꞉no꞉ nilo꞉ sab anib wena a꞉lab. 30E dinali sa꞉lan kalu ko꞉lo꞉ Debidiya꞉ e ma꞉mu amilo꞉ kalu so꞉wa fa꞉la꞉dowab a꞉ma꞉yo꞉, tif amio꞉ e misa꞉ kalu dowaki, hen elo꞉ a꞉no꞉ bo꞉fo꞉mela꞉ib a꞉la꞉liki, Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ a꞉no꞉, eyo꞉ asulo꞉. 31A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Debidi eyo꞉ Godeya꞉lo꞉ dimidama꞉ib a꞉no꞉ e tamin amio꞉ asulakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘E sowalikiyo꞉, dane ane hen a꞉namio꞉ mo꞉ta꞉fa꞉ib a꞉la꞉ta꞉ga꞉ ene do꞉mo꞉wo꞉ mo꞉hesema꞉ib.’ Debidi eyo꞉ to a꞉no꞉ sa꞉lakiyo꞉, Gode elo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉ma꞉la꞉do꞉ dasima꞉ib a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sio꞉. 32Gode Eyo꞉ Ya꞉su E mela꞉no꞉wo꞉ a꞉ma꞉la꞉ dimia꞉sa꞉ga꞉lo꞉ dasi alifa꞉ a꞉no꞉, nio꞉ tambo ninin siya꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ so꞉lo꞉l. 33Godeya꞉yo꞉ Ya꞉suwo꞉ wabudakiyo꞉, ene wiyo꞉ dulugu sa꞉laki, Ya꞉su e Godeya꞉ dagi ililiba mesea꞉ki ta꞉fo꞉. Do Godeya꞉lo꞉ dinali sio꞉ aumbo꞉ dimidakiyo꞉, Ya꞉sumo꞉wo꞉ Mamayo꞉ dimi ko꞉lo꞉ gilido꞉ o꞉go꞉do꞉ ba꞉dab o꞉lia꞉ da꞉dab o꞉lia꞉ a꞉no꞉, Eyo꞉ ni amio꞉ ko꞉go꞉lu alifelab. 34Debidi e Hebeneyo꞉ halona mo꞉ane ko꞉sega eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

“‘Godeya꞉yo꞉ ni Alanbo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉,
Niyo꞉ gis kalu gilo꞉wo꞉ gi ha꞉g amio꞉ semo꞉ dia꞉talikiyo꞉, ge ni dagi ililiba siliki, ne o꞉lia꞉ bo꞉fo꞉lubi.’ c 
36“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Isolael kaluka꞉isale gio꞉ tambo dinafa asuluma. Gilido꞉ Ya꞉su ko꞉lo꞉ i malana amilo꞉ sana so꞉no꞉ a꞉no꞉, Yesuwo꞉ Godeya꞉ Enedo꞉ Da꞉feyo꞉ Kalu doma꞉ki ta꞉fo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kalu Alan doma꞉ki da꞉feyo꞉wo꞉ e” Bida eyo꞉ towo꞉ a꞉la꞉wido꞉.

37Kaluka꞉isaleyo꞉ to Bida elo꞉ widab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, iyo꞉ to a꞉ma꞉yo꞉ himuwa olabiki, iliyo꞉ Bidayo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Iliga꞉felo꞉ kalu nol o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabuba꞉ba꞉, “Ni nao i, niliyo꞉ waga dimidama꞉no꞉wele?” 38A꞉la꞉dabuba꞉dabiki, Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Man mogago꞉ gilido꞉ ena꞉li ena꞉li a꞉la꞉do꞉ dimida꞉leno꞉ ta꞉taki, asugo꞉ nodola꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Ya꞉su Kelisowa꞉ wiya ho꞉na to꞉loma. A꞉la꞉dimidalikiyo꞉ Godeya꞉yo꞉ gilo꞉ mogago꞉ dimida꞉leno꞉ hala꞉sa꞉ga꞉, Eyo꞉ Ene Mamayo꞉ boba dimia꞉ib. 39Godeya꞉lo꞉ tamin dinali sio꞉ a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉, gi so꞉wa i o꞉mo꞉wo꞉lo꞉, kaluka꞉isale ko꞉na꞉lo꞉ a꞉lab o꞉mo꞉wo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale abeyo꞉ Gode Alan Elo꞉ amilo꞉ mena꞉kilo꞉ ho꞉idab o꞉mo꞉ tambo sio꞉.” Bida eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

40Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ towo꞉ ko꞉li ko꞉lilo꞉ wida꞉sa꞉ga꞉, hagugo꞉ towo꞉lo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kaluka꞉isale o꞉gdo꞉ mogago꞉lo꞉ dimida꞉likilo꞉ sab we wa꞉dema꞉ib ko꞉lo꞉ gio꞉lo꞉ Godeya꞉yo꞉ wa꞉deabena꞉ki, dinafa dowa꞉bi” a꞉la꞉sio꞉. 41A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale Bidaya꞉ to sa꞉labdo꞉ tilidabu a꞉no꞉, iyo꞉ ho꞉na to꞉lofelo꞉ ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉namilo꞉ ho꞉gi tilidabu kaluka꞉isale agelo꞉wo꞉, dausa꞉no꞉ otalen ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. (3,000)

Ho꞉gi tilidabu kaluka꞉isale ili mano꞉ we.

42Ho꞉gi tilidabu kaluka꞉isale iliyo꞉ Iliga꞉felo꞉ kaluwa꞉lo꞉ widab a꞉no꞉ tilida꞉dakiyo꞉, egele dowa꞉sen. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ ma꞉no꞉wo꞉ ua sagana꞉likiyo꞉, Yesuwa꞉ asulo꞉ ma꞉no꞉wo꞉lo꞉ ua nakiyo꞉, Godemo꞉ dulugu sa꞉la꞉sen. Iyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ dimidakiyo꞉, halaido꞉ dimida꞉len. 43Iliga꞉felo꞉ kaluwa꞉yo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉wo꞉ dimidabiki, kaluka꞉isaleyo꞉ tambo a꞉no꞉ ba꞉dakiyo꞉ molo tandeakiyo꞉, Gode wiyo꞉ ko꞉lo꞉ wabudo꞉. 44Tilidabu kaluka꞉isale iyo꞉ asulo꞉ imilise dowaki, kelego꞉ da꞉lab ilido꞉ a꞉no꞉ tambo ua dia꞉mela꞉no꞉ a꞉la꞉liki ta꞉fo꞉. 45A꞉la꞉go꞉ko꞉lo꞉ kalu nolba꞉yo꞉ ene hen o꞉lia꞉ kelego꞉ o꞉lia꞉yo꞉ nowo꞉mbo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, mole diab a꞉no꞉ kalu hebe da꞉lab o꞉mo꞉ sa꞉ga꞉liki ane. 46Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ iyo꞉ asulo꞉wo꞉ imilig dia꞉taki, Godeya꞉ malilo꞉ aya kegea꞉sen. Iyo꞉ Yesu asulo꞉ ma꞉no꞉ naki o꞉lia꞉ ma꞉no꞉le nakiyo꞉lo꞉, noma꞉ aya kegea꞉liki a꞉lakiyo꞉, iyo꞉ mo꞉kanulu naki, ma꞉no꞉wo꞉ tambowo꞉ sagala꞉liki na꞉sen. 47Iliyo꞉ Godeyo꞉ wabuda꞉len a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ iyo꞉ nafa dowab a꞉la꞉asulo꞉. Ho꞉leno꞉ tambowo꞉ Godeya꞉yo꞉ tilidabu kalu ho꞉gi nolo꞉ i a꞉na gasalita꞉sen.

Copyright information for `BCO