Acts 28

Fol e Malta hena fa꞉la꞉dowo꞉.

1Nio꞉ tambo gendo꞉ mo꞉dowo꞉ ko꞉lo꞉ ha꞉la꞉ya o꞉li dasilia꞉ga꞉, ha꞉la꞉ya fa꞉la꞉dowa꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ho꞉na꞉lo꞉ hegefa꞉ hen Malta a꞉na fa꞉la꞉dowo꞉bo꞉lo꞉b a꞉la꞉asulo꞉. 2O꞉g a꞉namio꞉ ho꞉no꞉ tindaki hido꞉ ko꞉lo꞉, kalu a꞉namilo꞉ sen a꞉ma꞉yo꞉, nimo꞉ mano꞉ mada nafale dimidakiyo꞉, iliyo꞉ deyo꞉ gili alitaki, nio꞉ dinafa tili dowo꞉. 3Fol eyo꞉ de eleyo꞉ kegenelia꞉ga꞉, deya dia꞉tab amio꞉, sowa꞉ kisa꞉wa꞉lo꞉ usa delen ko꞉lo꞉, ofabiki handalowakiyo꞉, Fola꞉ dagiya ma꞉buluta꞉ga꞉ sunu helefo꞉len. 4Amisa꞉n kaluka꞉isale a꞉ma꞉yo꞉ sowa꞉yo꞉ Fola꞉ dagiyo꞉ sunu helefolabiki ba꞉da꞉ga꞉yo꞉, egelebo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Kalu we hendele tamin amio꞉ kalu nowo꞉ e sana sowo꞉lo꞉b ko꞉lo꞉ a꞉ma꞉ wa꞉l diakiyo꞉, e so꞉lu ho꞉n amio꞉ soma꞉no꞉ ko꞉sega e ha꞉la꞉ya dasefa꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉mesea꞉kiyo꞉, so꞉wa꞉ wema꞉yo꞉ soma꞉ki o꞉lab.” 5Iliyo꞉ a꞉la꞉asulaki nenelo꞉ ko꞉sega, Fol eyo꞉ dagiyo꞉ fugala꞉labiki, sowa꞉ a꞉no꞉ deya tagafo꞉ tiya꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ e nagalo꞉ mo꞉di. 6Iliyo꞉ Fol e dagiyo꞉ da꞉ima꞉ibele, o꞉ e wigibo a꞉naka soma꞉nigabele a꞉la꞉asula꞉liki yasila꞉li ane ko꞉sega, e amio꞉ hida꞉yo꞉ nowo꞉ mo꞉fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, iliyo꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, asulo꞉wo꞉ a꞉nodolaki, kalu we godelo꞉b a꞉la꞉sio꞉.

7Nilo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉ hen a꞉no꞉ Malta misa꞉ kalu Bubilus ene hen ko꞉lo꞉ eyo꞉ nio꞉ asuwa꞉takiyo꞉, ene aya tililia꞉ga꞉, ho꞉len otaleno꞉ eyo꞉ nio꞉ dinafa bo꞉fo꞉len. 8Bubilusa꞉ iyayo꞉ ofo꞉ walaf o꞉lia꞉ kuf nagalaki, ila꞉ ho꞉n o꞉lia꞉yo꞉ dowo꞉ ko꞉lo꞉ uwob ka alifo꞉len. Fol e elo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, dagiyo꞉ eya golofo꞉liki, Godemo꞉ dulugu sa꞉labikiyo꞉, e falelo꞉. 9Elo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, ho꞉na꞉lo꞉ hegefa꞉ hen a꞉namilo꞉ walaf kalu sen nol a꞉no꞉, Fol elo꞉wa mio꞉ ko꞉lo꞉, iyo꞉ falele alifelo꞉. 10Iliyo꞉ nio꞉ sagale alitaki, man nafale ko꞉li ko꞉lilo꞉ nimo꞉ dimido꞉ ko꞉lo꞉, nio꞉ ho꞉n ko꞉suwa ha꞉na꞉nigabikiyo꞉, kelego꞉ nililo꞉ mo꞉dowo꞉ aumbo꞉, nimo꞉wo꞉ tambo dimi.

Fol e Lom amisa꞉na fa꞉la꞉dowo꞉.

11Nio꞉ ele otaleno꞉ a꞉na sa꞉ga꞉yo꞉, ha꞉na꞉no꞉ ko꞉lo꞉, ho꞉n ko꞉su nowo꞉ Alegsandia a꞉la꞉ta꞉ga꞉lo꞉ mio꞉ a꞉no꞉, fufalo꞉ mio꞉ ho꞉len a꞉namio꞉ Malta a꞉na kagafo꞉len. O꞉go꞉ a꞉namio꞉ fufayo꞉ edo꞉ ko꞉lo꞉ ha꞉na꞉no꞉ a꞉la꞉asulo꞉. Ho꞉n ko꞉su a꞉ma꞉ migi amio꞉, madali gode ao a꞉la꞉ a꞉no꞉ misido꞉ momada꞉ alifa꞉. Madali gode a꞉no꞉ so꞉wa a꞉la꞉ alelo꞉ imilig amilo꞉ sa꞉la꞉li. Nio꞉ ho꞉n ko꞉su a꞉na disa꞉la꞉sa꞉ga꞉ ane. 12Nio꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Silakus amisa꞉n a꞉na fa꞉la꞉dota꞉ga꞉, ho꞉len otaleno꞉ a꞉na sen. 13Silakus a꞉no꞉ ta꞉ta꞉ga꞉ aneyo꞉, Legium amisa꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. Ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉, fa꞉fa꞉so꞉ fa꞉s doba꞉da꞉ yabikiyo꞉ nio꞉ ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, ho꞉len a꞉ma꞉ fa꞉s amio꞉ Buteoli amisa꞉na fa꞉la꞉dowo꞉. 14Amisa꞉n a꞉namio꞉, tilidabu kalu nolo꞉ a꞉na galilia꞉ga꞉, iliyo꞉ soagelo꞉ imilig nowo꞉ i o꞉lia꞉ a꞉naka mesea꞉ki sio꞉ ko꞉lo꞉ a꞉na sa꞉ga꞉, Lom a꞉na ane. 15Nilo꞉ fa꞉la꞉doma꞉i yab a꞉la꞉bo꞉ Lom amilo꞉ tilidabu kaluka꞉isale nolo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, iyo꞉ nilo꞉ galima꞉ni mio꞉ ko꞉lo꞉, Abius Maget amisa꞉n ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉ mio꞉wo꞉, mageso꞉ a nowo꞉ A Otalen a꞉la꞉wikilo꞉lo꞉ a꞉na galili. Fol eyo꞉ kalu a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, e Godemo꞉ mada o꞉m a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e halaido꞉ di.

16Nio꞉ Lom fa꞉la꞉dowo꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Lom gamani kalu iyo꞉ Fol e dibolo a amio꞉ mo꞉to꞉lolaki, e ena꞉li a nowa mesea꞉ki ta꞉takiyo꞉, da꞉la꞉di kalu nolo꞉ a꞉na bo꞉fo꞉melea꞉ki ta꞉fo꞉.

Fol eyo꞉ Lom amio꞉ to wido꞉.

17Ho꞉len otaleno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉yo꞉, Fol eyo꞉ Yu ko꞉go꞉do꞉ kaluwo꞉ ho꞉le kegea꞉sa꞉ga꞉, towo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ni nao i, niyo꞉ kaluka꞉isale nililo꞉mo꞉wo꞉ mogago꞉lo꞉ mo꞉dimida꞉b a꞉la꞉ta꞉ga꞉ nili ma꞉muwa꞉ mano꞉lo꞉ mo꞉mogagila꞉ ko꞉sega, ne Ya꞉lusalem amio꞉ mo꞉walilima꞉kiyo꞉ ta꞉lia꞉sa꞉ga꞉, Lom kalumo꞉wo꞉ a꞉na dimi. 18Iyo꞉ nemo꞉lo꞉ diga꞉di sio꞉ a꞉no꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, nelo꞉ sana soma꞉no꞉ mo꞉wo꞉ mo꞉ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉ ne sili alifa꞉no꞉ asulo꞉. 19Ko꞉sega Yu misa꞉ kalu iliyo꞉ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉dimidama꞉ki asulabiki, ne Sisa emo꞉ mo꞉walilima꞉ki a꞉la꞉liki dabu ba꞉ba꞉. A꞉la꞉dimido꞉ ko꞉sega, Yu kaluka꞉isale na꞉lo꞉mo꞉wo꞉ niyo꞉ gadiakilo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉mo꞉walilima꞉no꞉wo꞉ nowo꞉ aundo꞉ma. 20A꞉la꞉dimida꞉i mio꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ niyo꞉ gio꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ malolo꞉ mia꞉ni ho꞉ido꞉. Isolael kalu niliyo꞉ tilida꞉sa꞉ga꞉lo꞉ yasilo꞉ a꞉na ilikiyo꞉, ne sa꞉ni a꞉na uludu alifa꞉.”

21Fol eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu iyo꞉ a꞉ma꞉la꞉bo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ge a꞉la꞉go꞉ka꞉ a꞉la꞉likiyo꞉ mo꞉fo꞉so꞉ nimo꞉wo꞉ Yudia a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉ mo꞉sa꞉sa꞉ligefo꞉. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ nao i nolo꞉ ko꞉na꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ a꞉ma꞉yo꞉lo꞉ gilo꞉ mogago꞉ dimido꞉wo꞉ we a꞉la꞉bo꞉ nimo꞉wo꞉ mo꞉malolo꞉ me. 22Heno꞉ tambo amio꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ ho꞉gi gulugulan man fa꞉la꞉dowab a꞉no꞉ mogago꞉ dimida꞉lab a꞉la꞉sio꞉ dabu ko꞉lo꞉ asulo꞉ gilo꞉wo꞉ nilo꞉ da꞉ba꞉no꞉ ko꞉lo꞉ sa꞉la꞉bi.” 23Iliyo꞉ Fola꞉yo꞉ towo꞉ sama꞉kiyo꞉ ho꞉len nowo꞉ da꞉fe alifa꞉ ko꞉lo꞉ ho꞉len a꞉na fa꞉la꞉dowabikiyo꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ Fola꞉ aya kegeo꞉. Kea꞉folo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ aneyo꞉ gelo꞉ a꞉namio꞉, Godeya꞉ ene kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab man a꞉no꞉ widakiyo꞉, iyo꞉ Ya꞉suwo꞉ tilidabuma꞉ki, Mosesa꞉ ele saefa꞉ o꞉lia꞉ Dinali Sa꞉lan kaluwa꞉lo꞉ sa꞉sa꞉lo꞉ a꞉no꞉ agela꞉ miakiyo꞉, fanda wido꞉. 24Fola꞉lo꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ kalu nolo꞉ tilidabu ko꞉sega nolo꞉ mo꞉tilidabu. 25Iliyo꞉ asulo꞉ imilise mo꞉dowa꞉sa꞉ga꞉, nolo꞉ ha꞉na꞉nigabiki, Fol eyo꞉ elema꞉nikiyo꞉, towo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Godeya꞉ Mamaya꞉yo꞉ ge ma꞉mu imo꞉wo꞉ to hendeleyo꞉ dinali sa꞉lan kalu Aisaya eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ sa꞉lakiyo꞉ a꞉la꞉sio꞉,

26“‘Kaluka꞉isale ilo꞉wa ha꞉na꞉sa꞉ga꞉,
imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉bi.
Gio꞉ ni towo꞉ mada da꞉da꞉mela꞉ib ko꞉sega,
hendeleyo꞉ mada mo꞉fanda asuluma꞉ib.
Gio꞉ nilo꞉ dimidano꞉ ba꞉da꞉mela꞉ib ko꞉sega
ha꞉go꞉ mada mo꞉dinafa asuluma꞉ib.
27Mo꞉wo꞉ kaluka꞉isale i wema꞉
asulo꞉wo꞉ halaido꞉ dowaki,
ka꞉la꞉no꞉ kagedeliaki, a꞉la꞉ta꞉ga꞉
siyo꞉ suguli ko꞉lo꞉ a꞉lab.
A꞉la꞉bo꞉ mo꞉ngo꞉ kibabeyo꞉,
ili siyo꞉ kolaitaliki o꞉li ba꞉babe,
ka꞉la꞉no꞉ togo꞉ alitaliki da꞉babe, a꞉la꞉ta꞉ga꞉
asulo꞉wo꞉ kolaitaliki asulumabe.
Iyo꞉ nelo꞉doba꞉da꞉ nodolalikiyo꞉,
Niyo꞉ iyo꞉ falele alifo꞉.’ Aisayayo꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉.
28“A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ dinafa asula꞉bi. Godeya꞉lo꞉ kalu gasilia꞉no꞉ to man nafa a꞉no꞉ Yu kaluka꞉isalema ilo꞉wa iliga꞉fo꞉ ko꞉lo꞉ iyo꞉ hendele iligi da꞉ba꞉ib.” Fol eyo꞉ imo꞉wo꞉ wido꞉.

30Dona a꞉la꞉ a꞉namio꞉ Fol e a elo꞉ sab a꞉no꞉ kililia꞉liki silikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ elo꞉wa yab a꞉no꞉ e sagalo꞉ ba꞉da꞉sen. 31A꞉la꞉gabiki, kalu noma꞉yo꞉ Folo꞉ mo꞉ko꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ Godeya꞉ ene kaluka꞉isale ko꞉lo꞉ bo꞉fo꞉lab man o꞉lia꞉, Ya꞉su Keliso Alan a꞉ma꞉ mano꞉ halaido꞉ wido꞉.

Copyright information for `BCO