Acts 3

Giligo꞉ sen kaluwo꞉ falelo꞉.

1Ho꞉len no amio꞉, dulugu sa꞉la꞉seno꞉ ofa꞉siyo꞉ asola dowabiki, Bida o꞉lia꞉ Yon o꞉lia꞉yo꞉ Godeya꞉ malilo꞉ aya ha꞉na꞉ni ane. 2Godeya꞉ malilo꞉ a amilo꞉ tog nowo꞉ “Gesego꞉” a꞉la꞉sa꞉la꞉sen ko꞉lo꞉ a꞉la꞉yo꞉ tog a꞉na ha꞉nakiyo꞉, giligo꞉ sen kalu nowo꞉ tog aniba sena ba꞉ba꞉. Kalu a꞉no꞉ anowa꞉ e sa꞉la꞉liakiyo꞉, e giligo꞉ o꞉ngo꞉ sa꞉la꞉li ko꞉lo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ aya ha꞉na꞉lab o꞉mo꞉wo꞉ moleyo꞉ ha꞉iya꞉melea꞉ki, ho꞉leno꞉ tambo kalu nolba꞉yo꞉ e ga꞉lilia꞉ga꞉, Tog Gesego꞉ a꞉na tagai ta꞉lila꞉sen. 3Giliga꞉sen kalu a꞉no꞉ Bida o꞉lia꞉ Yon o꞉lia꞉yo꞉ fa꞉la꞉dowabiki ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ moleyo꞉ ha꞉iyo꞉. 4A꞉la꞉ma꞉yo꞉ e ko꞉lo꞉ sikudu ba꞉daki, Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ bo꞉ba!” 5Eyo꞉ mole dia꞉no꞉ a꞉la꞉asulaki, a꞉la꞉yo꞉ a꞉na sikudu ba꞉ba꞉. 6Ko꞉sega Bida eyo꞉ emo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Ne mole imilig nowo꞉ mada aundo꞉ma ko꞉sega, nilo꞉ da꞉labo꞉ we gemo꞉ dimia꞉nigo꞉l. Nasa꞉la꞉d kalu, Ya꞉su Kelisowa꞉ wi halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉, ge dasilia꞉ga꞉ hamana!” 7Bida eyo꞉ a꞉la꞉sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, e dasilima꞉ki, dagi ililiba꞉ gasiliabiki, wigibo a꞉naka kalu a꞉ma꞉ gib o꞉lia꞉ gibo꞉ kagoman o꞉lia꞉ halaido꞉ dowabiki, ho꞉lu ya꞉ba꞉sa꞉ga꞉, e a꞉na ane. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ egele Godeya꞉ malilo꞉ a usa tiha꞉nakiyo꞉, e sagala꞉liki, ho꞉lu yabala꞉liki a꞉la꞉i siaki, Godeyo꞉ ko꞉lo꞉ wabulu sa꞉la꞉li ane. 9Kaluka꞉isale tambowa꞉yo꞉ e ha꞉na꞉ga꞉ ha꞉nakiyo꞉, Godeya꞉ wiyo꞉ wabuda꞉i ha꞉nabiki ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ e giliga꞉sen kalu Tog Gesego꞉wa silikilo꞉ molelo꞉ ha꞉iya꞉sen o꞉mo꞉lo꞉b a꞉la꞉asulaki, iliyo꞉ e falele alifa꞉lo꞉b a꞉la꞉asula꞉sa꞉ga꞉, iyo꞉ iligakiyo꞉ molo asulo꞉. 11Iyo꞉ Godeya꞉ Malilo꞉ aya, “Solomona꞉ Isagen” a꞉la꞉do꞉ sa꞉la꞉sen a꞉na siliki, kalu a꞉no꞉ Bida o꞉lia꞉ Yon o꞉lia꞉ya ta꞉li dofo꞉labiki, kaluka꞉isaleyo꞉ molo tanda꞉sa꞉ga꞉, ilo꞉wa nai da꞉laido꞉.

Bida eyo꞉ mano꞉ Godeya꞉ malilo꞉ a usa wido꞉.

12Bida e kaluka꞉isale kegeab a꞉no꞉ ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Isolael kalu gio꞉, dimidab we ba꞉dakiyo꞉, waga molo tandeaya? Nanin halaido꞉wa꞉yo꞉ kalu we mo꞉falelo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ na꞉no꞉ Godeya꞉ siwa꞉l amio꞉lo꞉ digalo꞉ kalu ko꞉lo꞉ we a꞉na dimido꞉lba. A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ giliyo꞉ na꞉n ba꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉ moda꞉so꞉bo. 13Nili ma꞉mu A꞉bla꞉hamo꞉, Aisego꞉, Yekobo꞉ i a꞉ma꞉ Godeya꞉yo꞉ wi alano꞉ Ene Nanogdo꞉ dian kalu, Ya꞉sumo꞉ dimi. Ko꞉sega kalu a꞉no꞉ giliyo꞉ gamani kalumo꞉ sanama꞉ki dimia꞉sa꞉ga꞉, Bailata eyo꞉ e ga꞉li hamana꞉ki ta꞉fa꞉no꞉ asulab, ko꞉sega gio꞉ Bailatdo꞉wa silikiyo꞉, e gola ba꞉ba꞉. 14Ya꞉su e mada malilo꞉ digalo꞉ kalu ko꞉sega giliyo꞉ e gola ba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kalu noldo꞉ yasala꞉sen a꞉no꞉ Bailatbo꞉wo꞉ ga꞉li fagegefoma a꞉la꞉sa꞉laki, giliyo꞉ kaluka꞉isalemo꞉lo꞉ mela꞉no꞉lo꞉ dimia꞉sen kalu a꞉no꞉ sana sowo꞉. Ko꞉sega Godeya꞉yo꞉ e a꞉ma꞉la꞉ dasi alitabiki, nio꞉ tambo ba꞉ba꞉. 16A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ kalu gilo꞉ ba꞉da꞉sen we, e Ya꞉suwa꞉ wiya tilida꞉dakiyo꞉, ene tilidabu a꞉ma꞉yo꞉ e falele alifa꞉. Ya꞉suwa꞉ wi o꞉lia꞉ tilidabu eya a꞉la꞉ta꞉ga꞉ mio꞉ o꞉lia꞉ma꞉yo꞉ e falele alifa꞉ ko꞉lo꞉ o꞉go꞉ e ga꞉li sabiki, gio꞉ tambo ba꞉dab.

17“Nao i, gi o꞉lia꞉ gili misa꞉ kalu o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ Ya꞉sumo꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ gio꞉ babale dofo꞉liki dimido꞉, niyo꞉ a꞉la꞉asulo꞉. 18Mo꞉luwo꞉ Godeya꞉yo꞉ enedo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉ sama꞉ki, towo꞉ imo꞉wo꞉ tambo dimiakiyo꞉, Enedo꞉ da꞉feyo꞉ kalu a꞉no꞉ odo꞉ sia꞉la꞉ga꞉ soma꞉ib a꞉la꞉saefa꞉ ko꞉lo꞉, o꞉go꞉ Godeya꞉yo꞉ a꞉la꞉ka dimidama꞉ki ta꞉fo꞉. 19A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Godeya꞉yo꞉ gili mogago꞉ dimida꞉sen a꞉no꞉ hala꞉ma꞉ki, gio꞉ mogago꞉wo꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, Godelo꞉loba꞉da꞉ nodoma. Godeya꞉yo꞉ Enedo꞉ da꞉feyo꞉ kalu, Ya꞉su E a꞉ma꞉la꞉ iliga꞉talikiyo꞉, Alan a꞉no꞉ gi o꞉lia꞉ siliki, ha꞉salo꞉ mesa꞉no꞉ ho꞉len nafale gimo꞉wo꞉ dimina꞉ki, gio꞉ asugo꞉ nodoma. 21O꞉go꞉ Ya꞉su E Hebeneya ilikiyo꞉, Godeya꞉lo꞉ kelego꞉wo꞉ tambo ho꞉gi fa꞉la꞉doma꞉nigab ho꞉len a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ yasisab. Ho꞉len a꞉no꞉ tamin amio꞉ Godeya꞉yo꞉ Enedo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉ sama꞉ki, towo꞉ imo꞉ salifa꞉. 22Tamin amio꞉ Moses eyo꞉ a꞉la꞉sio꞉, ‘Gode Alana꞉yo꞉ ne ko꞉lo꞉ gimo꞉lo꞉ iliga꞉fo꞉ aumbo꞉, dinali sa꞉lan kalu noma꞉yo꞉ gimo꞉wo꞉ sama꞉kiyo꞉, Isolael kalu go꞉no꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉ iliga꞉fa꞉ib ko꞉lo꞉, giliyo꞉ to elo꞉ sa꞉labo꞉ tilida꞉da꞉bi. 23Kalu abeyo꞉ dinali sa꞉lan kaluwa꞉ to sa꞉lab a꞉no꞉ mo꞉tilida꞉dalikiyo꞉, Godeya꞉yo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉ yasala꞉ma꞉ib.’ Moses eyo꞉ a꞉la꞉saefa꞉.

24“Tamina Godeya꞉ dinali sa꞉lan kalu, Samuel eya mo꞉mo꞉data꞉ga꞉lo꞉ mio꞉wo꞉, o꞉go꞉do꞉ fa꞉la꞉dowab we iliyo꞉ a꞉no꞉ ko꞉lo꞉ tambo sio꞉. 25Gi ma꞉mu imo꞉lo꞉ dinali sa꞉lan kalu tamin amilo꞉ sio꞉ a꞉no꞉, giliyo꞉lo꞉ a꞉no꞉ko꞉ dia꞉ib. A꞉la꞉ta꞉ga꞉ Godeya꞉yo꞉ A꞉bla꞉ham o꞉lia꞉ e ma꞉mui o꞉lia꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ saitakiyo꞉, ‘Gilo꞉ so꞉wa sa꞉la꞉la꞉i ha꞉nab i a꞉na a꞉la꞉ta꞉ga꞉yo꞉, henfelo꞉ amilo꞉ so꞉lo꞉ mesa꞉ib a꞉no꞉ tambo halaido꞉ mesea꞉ki ta꞉fa꞉no꞉.’ To saefa꞉ a꞉no꞉ gimo꞉wo꞉lo꞉ sio꞉. 26A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ gio꞉ man mogago꞉ dimida꞉seno꞉ ta꞉ta꞉sa꞉ga꞉, halaido꞉wo꞉ dimina꞉ki, Godeya꞉ Ene nanogdo꞉ dian kaluwo꞉ da꞉fea꞉sa꞉ga꞉, gilo꞉wa tamina iliga꞉fo꞉.”

Copyright information for `BCO