Acts 4

Bida o꞉lia꞉ Yon o꞉lia꞉yo꞉ dibolo aya disa꞉.

1Bida o꞉lia꞉ Yon o꞉lia꞉yo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ o꞉wida꞉lena, Godeya꞉ Malilo꞉ alo꞉ bo꞉fo꞉lowan misa꞉ kalu o꞉lia꞉ Godemo꞉lo꞉ boba so꞉mia꞉sen kalu i o꞉lia꞉, Sadusi kaluwo꞉ iyo꞉ tambo ya꞉ga꞉ a꞉la꞉lo꞉wa fa꞉la꞉dowo꞉. 2A꞉la꞉ma꞉yo꞉ kaluka꞉isalemo꞉wo꞉ Ya꞉su E dasi ko꞉lo꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ o꞉li dasima꞉ib a꞉la꞉likilo꞉ wida꞉lab a꞉no꞉ kalu i a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ mada mo꞉beo꞉. 3A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ kalu a꞉la꞉ a꞉no꞉ mo꞉walilima꞉ni ta꞉li ko꞉sega, ofo꞉ tinabiki, iliyo꞉ ali mo꞉walilima꞉no꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ a꞉la꞉yo꞉ dibolo a usa disalifa꞉. 4Ko꞉sega a꞉la꞉ma꞉lo꞉ to wida꞉lab a꞉namio꞉, kaluka꞉isale modo꞉wo꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉ tilidabu ko꞉lo꞉ kalu agelo꞉wo꞉ dausa꞉no꞉ bila꞉fo꞉ (5,000.)

5Kea꞉fo Yu kogodo꞉ kalu o꞉lia꞉ elelo꞉ asulo꞉ kalu o꞉lia꞉ Yu misa꞉ kalu iyo꞉ tambo Ya꞉lusalem a꞉na kegea꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kalu, Anas o꞉lia꞉ ene eso꞉lo꞉ nolo꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ Kaiafaso꞉lo꞉, Yono꞉lo꞉, Alegsandayo꞉lo꞉, i a꞉no꞉ tambo Ya꞉lusalem a꞉na kegeo꞉. 7Iliyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ tililia꞉ga꞉ ilo꞉ a꞉lab us a꞉na ta꞉taki, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉dabuba꞉ba꞉, “Gaindo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉, halaido꞉wo꞉ o꞉ba dia꞉sa꞉ga꞉ dimido꞉wo꞉? Abe wi a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dimido꞉wo꞉?”

8A꞉la꞉dabuba꞉dabiki, Bida e, Godeya꞉ Mamayo꞉ wa꞉lifo꞉ ko꞉lo꞉ eyo꞉ towo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Yu misa꞉ kalu o꞉lia꞉ kogodo꞉ kalu gio꞉ dabuma. 9Naindo꞉ giligo꞉ sen kalu ko꞉lo꞉ asuwa꞉takilo꞉, falele alifa꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉, giliyo꞉ o꞉go꞉ na꞉no꞉ a꞉na mo꞉walilab ko꞉lo꞉ giyo꞉lo꞉ Isolael kaluwo꞉lo꞉ tambo asuluma꞉ki, niyo꞉ walama꞉no꞉. Kalu giligo꞉ sen ko꞉lo꞉ falela꞉sa꞉ga꞉lo꞉ kagayab we, Nasa꞉la꞉d kalu, Ya꞉su Kelisowa꞉ wi halaido꞉ a꞉ma꞉yo꞉ mada falele alifa꞉. Giliyo꞉ Ya꞉su E, i malana sana sowo꞉ ko꞉lo꞉ Godeya꞉yo꞉ E a꞉ma꞉la꞉ a꞉dasi alifa꞉. 11Godeya꞉ bugo꞉wa sa꞉lakiyo꞉, ‘U ko꞉lo꞉ alo꞉ diana꞉lo꞉ sandifo꞉ a꞉no꞉ o꞉go꞉ u a꞉no꞉ alo꞉ halaido꞉lo꞉ ta꞉li mesa꞉no꞉ dowab’ ko꞉lo꞉ u a꞉no꞉ Ya꞉su E. 12Kaluka꞉isale gasilima꞉kilo꞉, Godeya꞉lo꞉ henfelo꞉ wenamilo꞉ iliga꞉fo꞉ kalu nowo꞉ mada aundo꞉ma. Ya꞉su imilise Eyo꞉sa kaluka꞉isaleyo꞉ asuwa꞉taki, a꞉ma꞉la꞉ gasilia꞉ib” Bida eyo꞉ imo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉.

13Iliyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ mo꞉sugululo꞉ a꞉la꞉asulo꞉ ko꞉sega towo꞉ halaido꞉ sa꞉lab a꞉no꞉ da꞉dakiyo꞉, molo asulo꞉ ko꞉lo꞉ iliyo꞉ kalu a꞉la꞉ we tamin amio꞉ Ya꞉su o꞉lia꞉lo꞉ sia꞉leno꞉ o꞉mo꞉lo꞉b a꞉la꞉bo꞉ a꞉na asulo꞉. 14Ko꞉sega giligo꞉ kalu ko꞉lo꞉ falelo꞉ a꞉no꞉ a꞉la꞉ o꞉lia꞉lo꞉ kagayab a꞉no꞉ iliyo꞉ ba꞉ba꞉ ko꞉lo꞉, iliyo꞉ to halaido꞉wo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ mo꞉sio꞉.

15A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ iliyo꞉ a꞉la꞉yo꞉ ha꞉la꞉ya o꞉hamana a꞉la꞉ta꞉ga꞉, egelebo꞉ towo꞉ a꞉la꞉nenelo꞉, “Niliyo꞉ kalu a꞉la꞉ o꞉mo꞉wo꞉ waga dimidama꞉no꞉wele? A꞉la꞉ma꞉lo꞉ molo ha꞉na꞉no꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isaleyo꞉ tambo o꞉ma asululi ko꞉lo꞉ niliyo꞉ ‘we hendelema’ a꞉la꞉bo꞉ mo꞉sa꞉ma꞉no꞉. 17Ko꞉sega a꞉la꞉ma꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ kaluka꞉isale nolo꞉ da꞉daba꞉na꞉ki, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ halaido꞉ a꞉la꞉sa꞉ma꞉no꞉, ‘Ga꞉go꞉ Ya꞉suwa꞉ wi amilo꞉ wa꞉kabiyo꞉ wida꞉so꞉bo!’ a꞉la꞉ka sa꞉ma꞉nigo꞉l.”

18Iliyo꞉ a꞉la꞉nenela꞉sa꞉ga꞉ dotakiyo꞉, a꞉la꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉ mena꞉ki ho꞉lelia꞉ga꞉, a꞉la꞉mo꞉wo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Gaino꞉ Ya꞉suwa꞉ wi sa꞉lakiyo꞉ wa꞉kabiyo꞉ mada wida꞉so꞉bo,” a꞉la꞉liki iliyo꞉ halaido꞉ sio꞉. 19Ko꞉sega Bida o꞉lia꞉ Yon dia꞉ma꞉yo꞉ a꞉ma꞉la꞉yo꞉ a꞉la꞉sio꞉, “Na꞉no꞉ gili towo꞉ ko꞉lo꞉ kudu ha꞉na꞉no꞉ kibo꞉bowo꞉, Godeya꞉ towo꞉ mo꞉kuduha꞉na꞉no꞉ domabe ko꞉lo꞉ ginino꞉ dinafa alobana ba꞉da꞉bi. 20Mo꞉wo꞉ naindo꞉ ba꞉ba꞉yo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ dabu a꞉no꞉ mada tambo wida꞉mela꞉no꞉ ko꞉lo꞉ mo꞉ka꞉ma꞉no꞉.” 21A꞉la꞉ma꞉yo꞉ a꞉la꞉sa꞉labiki, iliyo꞉ a꞉la꞉mo꞉wo꞉ towo꞉ wa꞉ka halaido꞉ sa꞉la꞉sa꞉ga꞉, a꞉la꞉yo꞉ ga꞉li iliga꞉fo꞉. Mo꞉wo꞉ Ya꞉lusalem kaluka꞉isale ililo꞉ ba꞉ba꞉ a꞉no꞉ Godeyo꞉ wabudabiki, Yu misa꞉ kaluwa꞉yo꞉ a꞉la꞉ falasila꞉ma꞉no꞉wo꞉ mo꞉dowo꞉. 22Mo꞉wo꞉ giligo꞉ sen kalu e, donayo꞉ do꞉la꞉fo꞉ fa꞉la꞉da꞉in dota꞉sa꞉ga꞉, a꞉na falelo꞉.

Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ Godemo꞉ dulugu sio꞉.

23A꞉la꞉yo꞉ ga꞉li iliga꞉tab amio꞉, tilidabu kaluka꞉isalelo꞉ saba ha꞉na꞉sa꞉ga꞉, bobalo꞉ so꞉mia꞉sen misa꞉ kalu o꞉lia꞉ Yu ko꞉go꞉do꞉ kalu o꞉lia꞉ma꞉lo꞉ sio꞉ a꞉no꞉ a꞉la꞉ma꞉yo꞉ imo꞉wo꞉ tambo malolo꞉ me. 24Iliyo꞉ a꞉no꞉ da꞉da꞉sa꞉ga꞉yo꞉, tambo kegea꞉sa꞉ga꞉ Godemo꞉wo꞉ a꞉la꞉dulugu sio꞉, “Wiso꞉ Alan, Ge akino꞉lo꞉, henfelo꞉wo꞉lo꞉, ho꞉no꞉lo꞉ a꞉la꞉ta꞉ga꞉ kelego꞉ tambo usamilo꞉ a꞉lab a꞉no꞉, tambo Gi dimido꞉. 25Nili ma꞉mu Debidi e Gi nanogdo꞉ dian kalu ko꞉lo꞉ Godeya꞉ Mamaya꞉ ene halaido꞉ emo꞉ dimiabiki, Gi to we a꞉na sa꞉sa꞉lo꞉,

“‘Henfelo꞉ kaluka꞉isaleyo꞉ waga mada kulufa꞉yabele?
Iliyo꞉ Gode o꞉lia꞉ madalilo꞉ babuma꞉no꞉ saitab we, waga nenelabele?
26Henfelo꞉ amilo꞉ misa꞉ kaluwo꞉ kegea꞉sa꞉ga꞉, Gode o꞉lia꞉ Enedo꞉ Da꞉feyo꞉ Kalu o꞉lia꞉yo꞉ babuma꞉ni dimidaliab.’
27Go꞉no꞉n towo꞉ bugo꞉ amio꞉ a꞉la꞉sa꞉sa꞉lo꞉ ko꞉lo꞉ o꞉g a꞉namio꞉ Helot o꞉lia꞉ Bontius Bailat o꞉lia꞉ Yuma kalu o꞉lia꞉ Isolael kalu o꞉lia꞉yo꞉ Ya꞉lusalem wena kegea꞉sa꞉ga꞉, Ya꞉su, Gili nanogdo꞉ digalelo꞉ dian kalu e sana soma꞉no꞉wo꞉ togo꞉ kedo꞉. Ya꞉su E Go꞉no꞉n Da꞉feyo꞉ Kalu ko꞉lo꞉ ililo꞉ kegeasa꞉ga꞉lo꞉ dimido꞉ a꞉no꞉ tambo, mo꞉luwo꞉ Go꞉no꞉n asulo꞉ o꞉lia꞉ Go꞉no꞉n halaido꞉ o꞉lia꞉ma꞉ saefa꞉ ko꞉lo꞉ fa꞉la꞉dowo꞉. 29A꞉la꞉fo꞉ko꞉lo꞉ Alan Ge, Yu misa꞉ kalu ililo꞉ nimo꞉lo꞉ to halaido꞉ sio꞉ a꞉no꞉ asulaki, go꞉no꞉n nanog dian kalu nio꞉ Gi towo꞉ halaido꞉ walama꞉ki, asuwa꞉ta꞉biyo꞉. 30Gode go꞉no꞉n halaido꞉wa꞉ widakiyo꞉, gi nanog dian kalu, Ya꞉suwa꞉ wiya ilikiyo꞉, kaluka꞉isaleyo꞉ falele alifelaki, molo ha꞉na꞉no꞉ nolo꞉ dimida꞉lubi.”

31Iliyo꞉ dulugu sa꞉la꞉sa꞉ga꞉ dotabiki, a ilo꞉ sen a꞉no꞉ ida꞉la꞉sa꞉ga꞉, Mamayo꞉ i amio꞉ wa꞉litabiki, iyo꞉ mo꞉tagilaki, Godeya꞉ towo꞉ halaido꞉ mo꞉mo꞉da wido꞉.

Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ egelebo꞉ asuwa꞉ta꞉sen.

32Tilidabu kaluka꞉isaleyo꞉ asulo꞉ imilise dota꞉ga꞉, iyo꞉ “kelego꞉ we na꞉no꞉” a꞉la꞉bo꞉ mo꞉asulaki, tambowo꞉ ua a꞉no꞉ dowo꞉. 33Iliga꞉felo꞉ kalu iliyo꞉ a꞉la꞉widaki, “Alan Ya꞉su E hendele a꞉ma꞉la꞉ dasilia꞉ga꞉, mela꞉no꞉ a꞉labka꞉!” a꞉la꞉likilo꞉ towo꞉ halaido꞉ wida꞉len ko꞉lo꞉ Godeya꞉yo꞉ Ene kelego꞉ nafaleyo꞉ iya kogolu alifa꞉. 34I usamio꞉ kalu imilig nowo꞉ ma꞉no꞉wo꞉, kelego꞉wo꞉ aundo꞉malo꞉ mo꞉dowo꞉. Mo꞉wo꞉ kalu imilig nowo꞉ kelego꞉lo꞉ma dowalikiyo꞉, kalu noma꞉yo꞉ ba꞉da꞉ga꞉, ene hen o꞉lia꞉ a o꞉lia꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, mole a꞉no꞉ Iliga꞉felo꞉ kalu o꞉mo꞉ dimi ko꞉lo꞉ iliyo꞉ aloba꞉da꞉sa꞉ga꞉, kelego꞉wo꞉ hebe da꞉lab kalu i o꞉mo꞉ dimia꞉i ane.

36A꞉la꞉gabiki kalu imilig nowo꞉ ene wiyo꞉ Yosa꞉b eyo꞉ a꞉la꞉dimido꞉. Ene mo꞉mio꞉wo꞉ Libai ko꞉lo꞉ hen elo꞉wo꞉ Saibulus. Iliga꞉felo꞉ kalu i a꞉ma꞉yo꞉ ene wi ho꞉gi nowo꞉, Banabas wikilo꞉. Ene wi a꞉ma꞉ ha꞉go꞉ we, nowo꞉ sagala꞉ma꞉kilo꞉ asuwa꞉ta꞉sen kalu. 37Banabas eyo꞉ hen heb enedo꞉wo꞉ kililia꞉sa꞉ga꞉, moleyo꞉ dia꞉ya꞉sa꞉ga꞉, Iliga꞉felo꞉ kalu i o꞉mo꞉ dimi.

Copyright information for `BCO