Acts 13

Banaba ma Saulo 'idi paihowa

1Casa Anitioki 'oina, tohekalesiyao 'idi palopitao ma tohe'itao bewa: Banaba ma Saimoni (tauna sibwauweya Dubaduba) ma Lusiyasi (tauna gwama Sailini) ma Manaeni (tauna kini Helodi 'ana yaso* 'aigeda) ta wete Saulo. 2Taudi sitapwatapwalolo ma'idi hudi* Yehoba 'oina, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ihegwaediya, 'igwae, “Nuwanuwagu Banaba ma Saulo 'igu paihowa 'aigeda weyahina, 'oinega 'omi watagwaledi paihowaina 'oina.” 3Ta Yehoba 'oina si'ahwa'ahwanoi hila magomaledi, ma si'abidebediya, ta Banaba ma Saulo sihewasediya 'idi paihowaina weyahina.

Cidi paihowa tupwa Saipilosi 'oina

4Yaluyaluwa Tabuna 'ihetune pwaidiya ta sidobiya Salusiya, ma wagai sigeluwa ma si'u'e, sihabala bwanabwana Saipilosi 'oina, 5ma nobwa 'asa sanina Salami 'oina silaga, ta meYudiya 'idi hada tapwalolo* 'oina Yehoba 'ina gwae sihepwaileya. Caigeda 'idi hewali ba'idadiu sisakosakowasi, sanina Yoni.

6Eeta bwanabwanaina mabwaiyana 'oidiya sisakowasi hegumwaliya, ma 'asa Pepose 'oina silatuwa. Ma nobwa 'aigeda to'oba, sanina Bayesu, gwama Yudiya, tauna palopita 'abo'abo 'aigeda.

7Ma Bayesuina 'iyana 'asa 'ana tohanugeta, sanina Sagiu Paulosi, loheya sanasanapuina. Eeta Sagiu Paulosiina Banaba ma Saulo 'ibwauwedima, ta nuwanuwana ma Yehoba 'ina gwae 'ihesagohe, 8ma hesi to'oba 'i'ausidiya, weyahina geya nuwana ma toloinaina 'ihemisa Yesu 'oina. To'obaina sanina 'ana bui Elaimasi, beno tobalahu.

9Ma hesi Saulo, tauna sanina heluwena sibwauweya Paulo, Yaluyaluwa Tabuna 'ilohemaheya ma to'obaina 'i'e'ebubu, 10ma 'igwaeya, “Cowa Seitani 'ina boda ma to'abo madouna, 'oinega paihowa dumwaluna 'uhe'aleheya, ma Bada 'ina 'eda dumwaluna tuta mabwaiyana 'utohotoho ma 'abehega 'u'abihepwayo'e. 11Coinega bewa tuwa Bada 'ina waiwai 'oinega matau 'ihoga tuta to'uto'upanamo weyahina, ma sahena hala 'ina 'asilala 'u'ita'ita.”

Tuta nage 'oina hogahoga gide 'oinega to'obaina matana 'iguguyouwa, ma 'ibesabesa taiya 'ileme ma 'ihanugete.
12Ta toloinaina Sagiu Paulosi 'i'iteya Paulo 'ina paihowaina, ma Bada tetelina weyahina nuwana 'ihenainaida, 'oinega 'ihemiseya.

Sitauya Anitioki tupwaina Pisidiya 'alona

13Ta Paulo ma'ina bodao Pepose 'oinega sigeluwa ma si'u'e hila, ma Peliga 'oina siluhuwa, tupwa Pamipiliya 'alona. Ta Yoni 'i'ebesinediya ma 'ihila Yelusalema. 14Ma hesi Paulo ma'ina bodao Peliga si'ebesineya ma hali Anitioki 'oina silatuwa, beno tupwa Pisidiya 'alona. Eema sabwelo Sabati 'oina siluhuwa meYudiya 'idi hada tapwalolo 'oina, simiyatoiya. 15Ma tohanugetao Mosese 'ina loina 'ana hasila, ma palopitao 'idi gwae 'ana hasila sihasilidiya, ta tohanugetaowedi 'aigeda loheya sihewasaeya Paulo ma Banaba 'oidiya ma 'abehega 'ihemataluwedi, 'igwaeya, “Ceguma guguya bo he'ita 'oimiya beno wahepwaila tomota 'oidiya.”

16Coinega Paulo 'itoholowa ma nimana 'i'abihaneheya, ta 'igwae, “Tasigwao, meIsileli, ma 'omi hali tupwega Yehoba 'ana tohe'asisiyao, 'igu gwae bewa wahesagohe. 17Yehoba mwalona meIsileli tauda tubudao 'ihesinuwediya, ta 'idi boda 'i'abihe madouya 'idi miya taumana Itipita 'alona, ta 'ina waiwai madouna 'oinega 'ihanugetediya ta Itipita si'ebesineya. 18Ma bolime poti 'oidiya 'idi we'ao 'ihe'alama'i'itanediya tupwa yoho 'awawa pwatula.

19“Ta muliyetega kini site sebeni ma'idi bodao 'imutudiya tupwa Kenani* 'alona, ma tupwaina meIsileli 'i'ebwaediya 'idi bale'u, ma simiyamiya gide bolime powa handeledi ma pipiti 'oidiya. 20Ma muliyetega 'idi toloinao 'i'ebwaediya ma siloinediya 'ana siga palopita Samuwela 'ilatuwa.

21“Samuwela 'ilatuwa ta si'ahwa'ahwanoi ma Yehoba 'idi kini 'i'ebwaedi, 'oinega Saulo 'i'ebwaediya, tauna Kisi natuna, ta 'ina susu Beniyamina 'oinega, ma bolime poti 'oidiya 'iloiloinaedi. 22Muliyetega Yehoba Saulo 'ilososomaneya ta 'idi kini hauhauna Debida 'ilaguya. Tauna Debida weyahina Yehoba 'igwaeya, 'Desi natuna Debida yalobeya, ma yahemisaeya, weyahina 'igu nuwatuhuwao baibaiwadi 'ipaipaihowadi.’ 23Ta Debida 'ina susuwega, Yehoba tauda meIsileli 'ida To'abihetena Yesu 'i'abilatuheya, gidemusa mwalona 'ihepwaila nugeteya.

24“Ta mwalo tutaina Yesu geya 'ilatulatuma, Yoni 'iloguguya meIsileli 'oidiya ma 'idi puiyao 'oidiyega sinuwabui ma 'i'abihe babitaisowedi, 25ma Yoni 'ina paihowa 'ana 'ebe lolagu 'oina 'igwaeya, 'Comi wanuwatuhuya 'abehega taugu taiya? Taugu geya To'abihetenaina. Ta tauna muliguwega 'inaonaoma Tabwana hedada. Ta taugu geya 'ilobwainegau ma 'ahena 'ana butu yalihasidi.’

26“Tasigwao, 'omi Ebalahamo 'ina susuwao, ma wete 'omi hali tupwega Yehoba 'ana tohe'asisiyao wahesagohe 'abehega 'abihetena tetelina bewa 'oida 'ilatu pwaima. 27Ta Yelusalema 'ana tomiyao, ma 'idi babadao, To'abihetenaina geya sisanapu, ma wete palopitao 'idi hepwailao Sabati 'aigeda 'aigeda sihasihasili totapwalolo 'oidiya, ma hesiyage geya sisanasanapudi, ta hesi To'abihetenaina sitebaeya, 'oinega palopitao 'idi hepwaila nugetao mwalona hene 'adi moisa tuta bewa si'abilatuheya. 28Ta geya 'eta 'ina puimo sida lobeya, ma 'oinega silohe'amasi, ma tuwa hesi Pailato si'ahwanoiyeya ma 'ilohe'amasi.

29“Ta gwaeyedi Buki He'asisi 'oina sihepwaila nugeteya To'abihetena weyahina, mabwaiyana nage meYudiya sipaihowa pwaidiya, ta 'ina 'amasa mulina 'ana kelose 'oinega silagu suluheya ma sigaliheya. 30Ma Yehoba 'amasa 'oinega 'i'abihe toholoya, 31ta sabwelo tupwana baibaiwana 'ilatulatu 'ana to'wayabuwao 'oidiya, taudi mwalo mahetenao Galiliyega ma Yelusalema 'oina sinaoma. Taudi bewa tuwa To'abihetenaina weyahina sihehepwaila tomota 'oidiya. 32Ma tauma wete tetela bwebwe'ana bewa 'a'ebwaegomi, mwalo Yehoba 'igwae hemisa tubudao 'oidiya, 33ta sauga bewa 'i'abihe latuya yaso* hauhauda 'oida, tutaina Yesu 'amasega 'i'abihe toholoya. Bewa weyahina wali Same heluwena 'oina Yehoba 'ina gwae sihepwaila nugeteya, 'igwae,

'Cowa natugu nige ya'ahwa natunegowa.’

34“Ma wete 'i'abihe toholo hileya ma sahena 'i'ama'amasa hila, nuwana 'imwahumwahulu, ma bewa weyahina 'ihepwaila nugeteya, 'igwae,

'Ginaulaedi bwebwe'adi yagwae hemisediya Debida 'oina, 'abwa ya'ebwaego.’
35“Ma wete 'aigeda wali Same 'oina bo'i 'ihepwaila nugeta, 'igwaeya,

'Sahena watagwatagwala ma tauna 'uhesinuwaeya 'imwahumwahulu.’
36“Gwae bewa geya Debida tauna weyahina. Debidaina 'ina tuta Yehoba 'ina nuwatuhu 'ipaihowediya, ma 'i'amasa ta sigaliheya tubunao mahetediu ma 'imwahumwahulu, 37ma hesi loheyaina 'amasega Yehoba 'i'abihe toholoya geya 'imwahulu. 38Coinega tasigwao, wasanapu bwaibwaini 'abehega loheyaina 'oinega 'imi puiyao 'adi nuwasam waloba. Ma 'eguma taiya tauna 'oina 'ihemisa, 'ina puiyao 'oidiyega 'ilihasi. Ta hesi Mosese 'ina loina geya sowasowahina 'ilihasigomi.

40“Coinega wa'ita yahigomi ma gwaeina palopitao mwalo weyahina sigwaegwae hemisa, sahena 'oimiya 'ilatulatu. Gwaeina 'igwaeya,

41'Comi tolotuyenao, 'igu paihowa bewa wa'ita ma weyahina nuwami 'ihenainaida, ma muliyetega wahesilae, weyahina 'imi tuta 'oina 'igu paihowaina nata sihepwaila 'oimiya, ma hesi geya wahemisa.’”
42Ta Paulo ma Banaba sihapwesa, ta bodaedi si'ahwanoiyediya ma hali Sabati wete he'ita bewa 'oidiya sihepwaila hila.

43Ta boda hada tapwalolowega sihapwesama, ma tupwadi meYudiya, ma tupwadi Yehoba 'ana tohemisao hali tupwa ma hali tupwa 'oidiyega, Paulo ma Banaba sihemuli tabubudiya, 'oinega Paulo ma Banaba 'oidiya siloguguya ta 'abehega Yehoba 'ina helau si'abiyahi.

Paulo ma Banaba siguguya taudi tomiya ganamuli 'oidiya

44Ma hali Sabati 'oina, 'asaina 'ana tomiyao baibaiwadi si'eto'autama Yehoba 'ina gwae sabi hesagoheina. 45Ma hesi meYudiya, boda madouna si'iteya, 'oinega sihe'ipi'ipiyeya, ma Paulo 'ina guguya si'ahwa 'abo'aboweya, ma si'ahwa galagalaeya. 46Ta Paulo ma Banaba ma'idi 'atepatu sigwae latuwa meYudiyaedi 'oidiya sigwaeya, “Cilobwaineya ma Yehoba 'ina gwae 'ahepwaila nugete 'oimiya, ma bewa tuwa walogwahateya, nuwana 'omi waboi waloinaegomi 'abehega geya sowasowahimi ma yawasimi hataya waloba, 'oinega 'alogwahategomiya, ma tomiya ganamuli 'oidiya 'aloguguya, taudi geya meYudiya 'oidiya.

47“Weyahina Bada 'iloinemaiya, 'igwae,

'Cimi paihowa ya'ebwaya pwaigomiya ma 'abehega 'omi taudi tomiya ganamuli 'idi mayale, ma tupwa mabwaiyadi 'oidiya 'adi 'abihetena watauye.’”
48Eeta taudi tomiya ganamuli Paulo ma Banaba 'idi gwae bewa sihesagoheya, ma siyaliyaya madouna, ta Yehoba tetelina si'ahwa bwebwe'aneya, ta taudi taiyewedi Yehoba 'ihesinuwanediya ma yawasi miyamiya hatayana siloba, taudi gwaeina sihemisaeya. 49Ma Yehoba tetelina silelewaneya tupwaina mabwaiyana 'oidiya.

50Ta hesi meYudiya Paulo ma Banaba silo'alehedi, ma silolomugiyedi wahiwahine 'alawatao taudi totapwalolo 'oidiya, ma wete 'asa 'ana babadao 'oidiya, ta taudi wete silolo'aleha Paulo ma Banaba 'oidiya, ta sipa'idiya, ma tupwaina si'ebesineya. 51Ma 'i'iuna ma 'asaina si'ebesine, 'ahedi nenegwalina silohutuhutu yahuleya 'idi tupwa, beno 'ebe'ita toni 'asaedi 'oidiya, ta muliyetega sitauya Ikoniyami. 52Ma hesi Yehoba 'ana tohemisao siyaliyaya madouna, ta Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'ilohemahediya.

Copyright information for `BDD