Acts 4

Pita ma Yoni 'idi yatala

1Ma 'abwa tuwa sigwaegwae boda 'oidiya, ma topwaoliyao ma Hada He'asisi 'ana tuilala madoudi, ma wete Sadusiyao* sinaoma, 2ma'idi gamwasowala weyahina Pita ma Yoni bodao sihe'itediya 'abehega Yesu 'amasega 'itoholo hila. 3Coinega si'abiyahidiya ma deliya silagu luguhediya ma 'abehega gona 'i'adale ma 'idi yatala sida paihowa, weyahina 'iboi pwaiya. 4Ta hesi 'idi loguguya bodaedi sihesagoha pwaidiya, ma tupwana baibaiwadi sihemisaediya, 'oinega tohemisaowedi mabwaiyadi loheloheya 'adi hasihasila gidemusa paibi tausani.

5Gona 'i'adaleya, ta 'idi toloinao ta 'idi babadao ma loina 'ana tohe'itao, 6ma wete Anasa, tauna Topwaoli Madouna ma'ina susuwao ta ma'ina bodao, beno Kaiyapa ma Yoni ma Alekisana, taudi Yelusalema 'oina sideli 'autama.

7Coinega Pita ma Yoni gamwagamwanidiya sihetoholodiya, ma sihesilalediya, sigwae, “Cimi paihowa bewa taiya 'ina waiwaiyega, nuwana taiya saninega wapaihoweya?”

8Ma Pita Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega 'ihegwaediya, 'igwae, “Cima toloinao ma babadao he, 9nuwana 'ima yatala bewa lamuna weyahina tolopegoi 'a'abiheteya, ma 'abehega togidega 'a'abihe bwebwe'ana 'eseya? 10Coinega nuwanuwama 'omi ma meIsileli mabwaiyami wada sanapu 'abehega loheya bewa matamiya 'itohotoholo 'ina bwebwe'ana Yesu Keliso 'oinega, tauna gwama Nasaleta, kelose 'oina walohe'amasiya, ma Yehoba 'i'abihetoholo hileya. 11Yesuina gide logidi, ma to'abi hada 'omi logidiina walogwahateya, ma hesi tuta bewa 'ihelogidi nugeta ma logidi mabwaiyadi 'iloinaedi. 12Ta geya 'eta taiya wete sowasowahina ma 'ilemegita. Beno tuwa Yesu. Ma geya 'aigeda wete sani bale'uwa 'imiyamiya ma 'oinega lemaina taloba.”

13Ma toloinaowedi si'iteya Pita ma Yoni 'idi 'atepatu, ma sisanapuya 'abehega taudi tuwa tomiya 'asa, ma 'ebe se'ulu madouna 'oidiya geya siluhuluhu, 'oinega nuwadi sihepwanopwanowa ma sinuwatuhuya 'abehega mwalo Yesu ba'idadiu simiyamiya. 14Ta wete topeuina 'ibwebwe'ana pwaiya si'iteya deidiya 'itohotoholo, 'oinega geya wete 'idi 'ebe gwaemo. 15Ta sihewasaediya ma silatuwa ma 'abehega siboidimo hadai sida loina, 'oinega Pita ma Yoni sihapwesa, ta toloinaowedi siloina, 16ma sigwaeya, “Togidega tada loina 'esa loheloheya 'eluwaedi weyahidi, weyahina Yelusalema 'ana tomiyanao mabwaiyadi sisanapudiya 'abehega 'ila'ilala madouna sipaihowa pwaiya, ma geya sowasowahida tauhale. 17Benomo tada toho ma tetela bewa tada 'ausi, ma sahena 'ilelelelewana boda mabwaiyadi 'oidiya, 'oinega tada loina pa'ala 'oidiya ma sahena wete Yesu sanina tomota 'oidiya sihehewasae.”

18Coinega sibwauwedima ma siluhu hila 'oidiya, ma siloinedi ma sahena wete Yesu sanina sigwaegwaene, bo sihehe'itae tomota 'oidiya.

19Ta Pita ma Yoni 'idi loina sihemaiseya, sigwae, “Togidega 'ilobwaineya ma Yehoba matana tauna 'ina gwae 'amuliya, bo nuwana 'omi tuwa 'imi gwae 'ada muliya? Bewa weyahina wanuwanuwa. 20Ma tauma hesi geya sowasowahima ma 'ima gwae 'alolagu ginauledi 'a'itediya ma 'ahesagohediya weyahidi.”

21Coinega siheliyediya ma muliyetega silihasidiya. Geya 'idi pui 'eta silobaloba ma weyahina maisa mwauna sida 'ebwaedi, ma hesi boda mabwaiyadi Yehoba sihepwatuweya. 22Weyahina topeuina 'ana bolime poti ma tupwana, ma si'abihe bwebwe'ana pwaiya. Coinega toloinao boda simatautediya, ta geya 'eta to'aha sipaihowa Pita ma Yoni 'oidiya.

23Coinega Pita ma Yoni sihapwesa ma 'iyadiyao 'oidiya sitauya ma topwaoli madoudi ma babadao 'idi gwae sihepwailediya. 24Ta 'iyadiyao sihesagoheya mabwaiyana, 'oinega Yehoba 'oina sigwae mahemahetena sigwaeya, “Cima Bada yo, 'owa galewa ta bale'u ta hola ta ginaula mabwaiyadi 'alodiya simiyamiya 'uhemasalahediya, 25'oinega 'ino hewali, tauna tubuma Debida, Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oinega 'ino gwae 'ihepwaila latuwa, 'igwaeya,

'To'aha lamuna 'ebeloina baibaiwadi silolo'alehe, ta wete sinuwanuwatuhu bwagabwaga?
26Coinega mebale'u 'idi kiniyao ma toloinao sideli 'autama ma si'atu'atububuwa sabi lo'aleha Yehoba ta 'ina Keliso 'oidiya.’
27“Moisa gogo bewa 'alona si'eto'autama ma Yesu si'aleha, tauna 'ino hewali dumwaluna ma hesihesinuwaina, taudi to'alehaowedi beno Helodi*, ma Ponitio Pailato, ma meYudiya ma wete taudi geya meYudiya, 28ma sipaihoweya to'aha gide 'owa 'ino nuwatuhu mwalo 'uloinaeya. 29Bada yo, 'u'ita 'idi heliya tauma 'ino topaihowao 'oima, ma hesi 'uda 'abi hewaiwaiyemai ma ma'ima 'atepatu 'ino gwae 'ada hepwaile latuhe. 30Ta wete 'ino waiwaiyega tolohalao 'uda 'abihe bwebwe'anedi, ma 'ila'ilalao ma hedehedede 'uda gihelatuhedi, 'ino hewali hesihesinuwaina, sanina Yesu 'oinega.”

31Cidi 'ahwanoi bewa silosalohiya, ma hadaina 'oina simiyamiya 'ilonihuwa, ma mabwaiyadi Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwai 'oinega si'atepatu, ma Yehoba 'ina gwae sigwae latuheya.

Cidi tobwatobwa siheguyaiyediya 'aigeda 'aigeda 'oidiya

32Bodaedi Yesu sihemisaeya, ta 'idi nuwatuhu mabwaiyana mahemahetena, ma geya sida 'enuwaha, ma hesi 'idi tobwatobwa mabwaiyadi sitagwalediya boda mabwaiyadi 'idi paihowa weyahidi. 33Ta wete Bada Yesu 'ana tohepwailaowedi sihewaiwai hedada 'ina toholo hila 'ana hepwaila weyahina, ma mabwaiyadi sihehelau hiledi mahemahetena. 34Ma wete mabwaiyadi ma'adi, ma ma'adi 'wama, weyahina taudi towasawasao 'idi bale'u ma 'idi hadao sihegimwane pwaidiya, 35ta 'adi maisao mabwaiyana si'ewedima ma si'ebwaediya Yesu 'ana tohepwailao 'oidiya, ma taudi siheguyaiya taiyewedi simiya mwau 'oidiya.

36Towasawasa 'aigeda 'oidiyega, sanina Yosepa, ma sanina hauhauna tohepwailaowedi si'ebwaeya Banaba, beno 'ana sanapu “To'abihe 'atepatu,” tauna gwama Saipilosi, ma Libai* 'ina susu 'aigeda, 37ma tauna 'ina tanoha 'ihegimwaneyeya, ta maneina 'i'eweyama ta 'i'ebwaeya Yesu 'ana tohepwailao 'oidiya.

Copyright information for `BDD