Hebrews 4

1Cina gwae hemisaina 'abwa 'imiyamiya 'abehega 'ina 'ebe 'aiyawasi tauna 'oinega taloba, eeta 'ilobwainegita ma tamatauta 'amuge ta tupwami wabe'u ma sahena walobaloba.

2Moisa, wasaina 'i'ebwaegita, taudi wete mwalohene 'i'ebwaediya, ta wasaina geya 'ilemedi, weyahina sihesagoheya ta geya sihemise. 3Ma tauda 'ana tohemisao talobeya, ma hesi taudi mwalohene geya sida lobeya, weyahina geya sihemise, ta Yehoba 'adi gwae 'igwaeya,

“Yagamwasowalediya 'oinega yagwae pa'alediya ta sahena 'ebe 'aiyawasi 'oiguwega silobaloba.”
Yehoba 'ina 'ebe 'aiyawasiina 'imiyamiya, weyahina tutaina bale'u mabwaiyana 'ihemasalehediya ta 'igumwala, ta 'oinega 'i'aiyawasiya.
4Ta sabweloina 'i'aiyawasiya, weyahina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaila pwaiya, 'igwaeya,

“Yehoba sabwelo hesebenina 'oina 'ina paihowa mabwaiyana 'oinega 'i'aiyawasiya.”
5Coinega tanuwanuwatuhu gwae bewa weyahina,

“Sahena 'ebe'aiyawasi 'oiguwega silobaloba.”
6Moisa, 'ebe 'aiyawasiina 'imiyamiya, ta tupwadimo 'abehega siloba, ma hesi taudi wasa sihesagohe nugeteya, ta loina sisinaliya, 'oinega sahena silobaloba. 7Eeta Yehoba tuta hauhauna 'ilaguya ma 'oina tomota 'ebe 'aiyawasi siloba, ta 'oinega sanapu 'i'ebwaeya Debida 'oina ta Debidaina 'igwaeya,

“Nata hesi 'eguma Yehoba 'enana wahesagohe, sahena wadebadeba pa'ala.”
8Ta 'ebe 'aiyawasiina Yehoba 'igwaeneya geya Yosuwa ma 'ana bodao 'idi 'ebe 'aiyawasi, ta hesi hali 'ebe 'aiyawasi, beno tuta 'aigeda hauhauna 'ilaguya ma 'abehega tomota 'idi 'ebe 'aiyawasiina siloba. 9Coinega Yehoba 'ina tomota tauda 'ida 'ebe 'aiyawasi 'imiyamiya, ta 'ebe 'aiyawasiina Sabati 'ana 'aiyawasi gide. 10Eeta 'eguma taloba, tauda 'ida paihowega ta'aiyawasi, gide Yehoba mwalo 'ina paihowega 'i'aiyawasi 'esa.

11Ma 'ilobwainegita ma tatoho waiwai 'abehega 'ebe 'aiyawasiina taloba, ma sahena 'aigeda taiya 'ilologwahata, 'amuge ta 'ibe'u, taudi gide mwalo sibe'u 'esa.

12Moisa, Yehoba 'ina gwae mayawasina ta waiwaina gide 'elepa 'aleha 'ina matamatagi matupwa luwaluwana, ta sawasawahina 'ibadigita 'aloda moisa, beno nuwatuhu ta mumuga dahwanedi simiyamiya. 13Weyahina Yehoba matana geya 'eta wete to'aha 'imiya dahwana, mabwaiyana silo'atamanediya, ta tauna 'oina 'abwa 'ida paihowa mabwaiyana tahepwailedi.

Cida Topwaoli Madouna tauna Yesu

14Cida Topwaoli Madouna ma 'ausalana 'imiyamiya, tauna Yesu, Yehoba Natuna, weyahida 'ihane pwaiya galewa, 'oinega 'ida hemisa 'oina ta'abiyahi momosi. 15Tupwadi topwaoliyao geya sida 'atemuyamuyaegita 'ida we'a weyahidi, ta hesi Yesu 'ida miyamwau 'inuwa sabwalenidiya ta 'i'atemuyemuyegita, weyahina mwalo bale'uwa Tomudulele 'ina 'ebetoho mabwaiyana 'ilobediya gide tauda talobaloba 'esedi, ta Yesu geya 'eta wete 'ina pui. 16Coinega ma'ida 'atepatu tanao ma ta'ahwanoi 'ada toloinaina 'oina, ta 'oinega 'ida miyamwau 'oidiya 'i'atemuyemuyegita, ta wete 'i'abihetegita.

Copyright information for `BDD