Luke 1

Tetela 'ana 'ebe hegaina

1Cae, Bada Tiyopilo.

Tomota tupwana baibaiwana Yesu he'ote'otetelina silele pwaidiya to'aha gide 'ina paihowa 'oida weyahina.
2He'ote'otetelaedi silelediya to'aha gide taudi matadiyega si'ita nugeteya, 'oinega gwaeina siloguguya ma sihe'ote'otetela 'oima, 3ma hesi, nuwatuhuwedi mabwaiyadi 'idi 'ebehegaina 'oinega 'itauyama 'ana siga nige, ta yasanapu bwaibwainidiya, 'oinega nuwanuwagu ma mabwaiyadi yada he'ote'otetela bwaibwainidi 'oiuwa, 4ma 'oinega nuwatuhuwedi 'uhesagoha pwaidiya lamuna 'uda sanapu ma wete 'u'ahwa moisaedi.

Elisabeti 'ina gamwa weyahina

5Cigu he'ote'otetela 'ana 'ebehegaina bewa gidemusa: Tutaina Helodi* 'ina tuta hetoloina Yudiya 'oina, topwaoli* 'aigeda sanina Sakaliya. Mwanena Elisabeti. Siteluwaedi 'idi susu boda topwaoliyao, ma hesi Sakaliya 'ina boda topaihowa sanina Abaiya. 6Ma siteluwaedi 'idi miya 'idumwalu hedadeya Yehoba matana, weyahina Yehoba 'ina loinao mabwaiyana sihematamatana bwaibwainidiya. 7Ma hesi siteluwaedi geya 'eta natudiu, weyahina Elisabeti 'aga'agalina, wete 'ihe'ai'aihale pwaiya, ta mwanena wete 'ihetautaubada pwaiya.

8Caigeda tuta 'oina Sakaliyaina 'ina boda 'idi sabwelo ma pwaoli sipaihowa Yehoba matana. 9Weyahina gidemusa mumugadi, ma 'iyanao 'oidiyega Sakaliya hesinuwa 'ilobeya, 'oinega Bada 'ina Hada He'asisi 'oina 'iluhu ma 'abehega 'aiwe masina mahaina bwebwe'ana gide gado'a* 'igabu 'ebe pwaoli 'oina. 10Ma masinaina 'ana tuta gabu 'oina boda madouna Hadainaina 'atamana si'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina. 11Coinega Yehoba 'ina tohalewasa anelose* 'ilatuwa Sakaliyaina matana, ma 'aiweina masinaina mahaina bwebwe'ana 'ana 'ebe gabu 'ebeulega 'itoholowa.

12Sakaliyaina 'i'iteya ma nuwana 'ihenainaida, ma wete 'imatauta madouna. 13Coinega aneloseina Sakaliya 'ihegwaeya 'igwae, “Sakaliya, sahena 'umatamatauta ma hesi 'uyaliyaya. Weyahina 'ino 'ahwanoi Yehoba 'ihesagoheya, 'oinega mwaneu Elisabeti 'abwa natumiu loheyana 'ihenatune ma sanina 'ulagu Yoni. 14Tauna weyahina 'abwa 'uyaliyaya, ma wete tomota mabwaiyadi siyaliyaya gwamaina 'ina li'u weyahina. 15Weyahina natumiuina 'abwa sanina madouna Yehoba matana, ma hesi sahena waini ma we'aha waiwaidi 'inumanumadi, weyahina 'ina li'u 'oinega nata 'imaha Yaluyaluwa Tabunega. 16Ma 'oinega tauna meIsileli baibaiwadi 'itoe hiledima 'idi Bada Yehoba 'oina. 17Ma tauna nata ma'ina waiwai ta ma'ina 'atepatu ma Yehoba weyahina 'ida hetohepwaila, ta 'ina waiwai gidemusa mwalona palopita Ilaitiya 'ina waiwai. Ma guguya 'oinega tama nuwadi 'ibuidi ma natudiyao sinuwatuhudi. Ma wete loina 'adi toligehiyao nuwadi 'ibuidi ma 'eda dumwaluna 'oinega sitauya, ma 'oinega Bada 'ina tomota 'i'atububudi To'abihetenaina 'ina tauyama weyahina.”

18Coinega Sakaliyaina aneloseina 'ihegwaeya, 'igwae, “Gwaeina bewa 'ana hesagoha palipalina, weyahina taugu yahetaubada, ma mwanegu wete 'ihe'ai'aihale pwaiya.”

19Coinega aneloseina 'igwaeya, “Taugu Gebeliyela, ma tuta mabwaiyana 'oidiya Yehoba matana yatotoholo, 'oinega tuta bewa 'oina tauna 'ihesumanegauma, yatauyama 'oiuwa, ma wasa bwebwe'ana bewa yahepwaile 'oiuwa. 20Ma hesi wasaina bewa 'owa geya 'uhemisae, 'oinega nata memenau 'imwau ma geya'abwa 'uhehegwaegwae 'ana siga wasa bewa 'ana moisa 'ilatu. Cabwa hesi 'uhegwaegwae hila.”

21Ma tomotaedi mabwaiyadi 'abwa tuwa 'atamana siyamwayamwana, ma sinuwanuwatuhu sigwae, “To'aha weyahina Sakaliya 'iheheboi Hada He'asisi 'oina?” 22Muliyetega Sakaliyaina 'ilatuma ma geya sowasowahina 'oidiya 'igwae, weyahina memenana 'imwauwa. Coinega sisanapuya 'abehega Hada He'asisi 'alona 'ila'ilala 'i'ita pwaiya. Ma 'oinega geya sowasowahina ma 'oidiya 'igwae, ma hesi tuwa nimanega 'ila'ilala 'ipaihoweya.

23Ma Sakaliyaina 'ina pwaoli* 'ana sabwelowedi sigumwala ma 'ilohihila 'ina 'asa. 24Ma muliyetega mwanenaina Elisabeti 'igamwa, ma wai'ena paibi 'alodiya geya 'ida yawala ma hesi hadai 'imiyamiya. 25Ma 'igwaeya, “Bewa taugu 'agu lema Yehoba 'oinega. Mwalo 'aga'agaligu, 'oinega ma'igu mwadina, ma tuta bewa 'igu debamwadina 'igumwala.”

Meli 'ina henatuna tetelina

26Elisabeti 'ina wai'ena sikisiina, ma tutaina 'oina Yehoba 'ina anelose sanina Gebeliyela 'ihesumaneya ma 'itauya tupwa Galili 'asa 'aigeda sanina Nasaleta 'oina, 27ma wahine 'aigeda nuwanuwadeyana sanina Meli 'oina 'ilatuwa. Gumalaulauina ma Yosepa tamadiyao sitagwala ma sihehaiyedi. Yosepaina tauna Debida tubuna. 28Ma anelose Meli 'oina 'ilatuwa ma 'ihegwaeya 'igwae, “Yauwedo Meli. Bada 'ina helau madou hedadena 'oiuwa, ma tauna bewa tuwa maheteu.”

29Coinega Meli nuwana 'ihenainaida moisa, ma gwaeyedi weyahidi 'inuwanuwatuhu dadana.

30Ta anelose 'igwaeya, “Meli, sahena 'umatamatauta. Weyahina Yehoba 'ina helau madou hedadena 'oiuwa 'imiyamiya, 31ma 'abwa nata 'ugamwa ma natuu loheyana 'uhenatune ma sanina 'ulagu, Yesu. 32Tauna nata 'aigeda tohewaiwai madouna, weyahina 'abwa nata tomota si'ita ma weyahina sigwae 'abehega tauna Tomiya Tabwana Natuna, ma Bada Yehoba loina waiwai 'i'ebwae, gide tubuna Debida 'ina loina, 33ma 'oinega Yakobo 'ina bodao 'iloinaedi, ma hesi 'ina 'ebeloinaina geya'abwa 'igumwagumwala.”

34Coinega Meli anelose 'ihegwaeya 'igwae, “Togidega nata bewa 'ilatu 'esa? Weyahina taugu geya mwanegumo.”

35Ta anelose 'igwaeya, “Yaluyaluwa Tabuna nata 'isuluma 'oiuwa, ma Yehoba 'i'abi hewaiwaiyego, ma natuu bwebwe'ana hedadena ma he'asisina 'uhenatune. Tauna nata sibwauwe Yehoba Natuna. 36Ma 'usanapu 'abehega nibaiuina Elisabeti 'ihe'ai'aihale pwaiya ma 'i'agala, ma hesi wahineinaina bewa tuwa 'igamwa pwaiya ta bewa 'ina wai'ena hesikisina. 37Weyahina ginaula mabwaiyana Yehoba sowasowahina ma 'ipaihowadi.”

38Coinega Meli 'igwaeya, “Taugu Yehoba 'ina topaihowa. To'aha gidemusa 'ino gwae 'oiguwa, tuwa 'ida latu.” Ma aneloseina Meli 'i'ebesineya ma 'itauya.

Meli 'ina habo'ena Elisabeti 'oina

39Ma tuta bewa mulina Meli 'itoholowa ma Yudiya 'oyadiya 'itauya mwayamwayauwa, Elisabeti 'ina 'asa 'oina 'ilatuwa. 40Cilatuwa ma Sakaliya 'ina hada 'oina 'iluhuwa ma nibainaina Elisabeti 'ihelauweya. 41Beno 'oina Elisabeti nibainaina 'ina helau 'ihesagoheya ma gamwanega gwamaina 'imwasala, ma wete Yaluyaluwa Tabuna Elisabetiina 'ilohemaheya, 42ma 'enana madounega 'iwuiya 'igwae, “Nibaya, Yehoba 'ihelauwegowa, geya 'eta wete wahine gidemusa 'owa. Ma 'abwa natuu 'uhenatune gomagoma bwainina. 43Ma to'aha weyahina 'owa 'igu Bada sinana ma 'unaoma 'ubo'ebo'enegau? 44Ma hesi 'ino loyauwedo yahesagoheya ta gwamaina 'iyaliyaya ma 'imwasala gamwaguwa. 45Ma 'owa Bada 'ina gwae 'ana tohemisa, 'oinega ma'ino yaliyaya, weyahina 'abwa nata 'ana moisa 'ilatu 'oiuwa.”

Meli 'ina wali

46Ta Meli 'igwaeya,

“Tuta mabwaiyana 'ateguwega Bada yahehepwatuwe,
47ma wete tuta mabwaiyana 'oidiya yaluyaluwagu 'iyaliyaliyaya Yehoba 'agu tolemaina 'oina. 48Weyahina taugu 'ina topaihowa wewelohegu, ma hesi 'oiguwa 'i'ita'ita suluma, ma 'abehega tuta sinaonaoma 'oidiya mehau mabwaiyadi sihepwatuwegau. 49Weyahina Yehoba tauna Tohewaiwai moisa, paihowa waiwaidi 'ipaihowediya weyahigu, ma wete tauna sanina bwebwe'ana ma hehe'asisiina. 50Tauna 'ana tohe'asisiyanao mehau yaso* 'aigeda 'aigeda 'i'ate'ate muyamuyaedi. 51Ma hesi taudi togagasaedi ma tonuwa hanehaneyedi nimana 'ana waiwaiyega 'i'ahupeinedi. 52Ma wete Tauna tohewasawasao 'i'abi'abi dobihedi 'idi 'ebemiya wasawasao 'oidiyega, ma hesi toweweloheyao 'i'abi'abi hanehedi. 53Ma wete togomaleyao 'ihehe'aidiya ta simwausuwa, ma tohewasawasao nimenimedimo 'ihehesumane hilediya. 54Tauna wete 'ina gwae hemisaina tubudao 'oidiya 'inuwatuhu yahiya 'oinega tauda meIsileli 'i'atemuyamuyaegita ma 'ilemegita, 55gidemusa 'ina gwae hemisaina tubudao Ebalahamo ma natunao 'oidiya, 'abehega 'ida 'atemuyamuya hataedi.”
56Ma Meli 'ina gwaeina 'ilosalohidiya, ma 'oinega nibainaina mahetena simiyana 'ana siga wai'ena 'etoi sigumwala, ma muliyetega 'ilohihila 'ina 'asa.

Yoni to'abihebabitaiso 'ina li'u

57Ma hesi Elisabetiina 'imiyamiya ee 'ana siga 'ihenatuna, ta gwamaina meloheyana. 58Eeta Elisabeti 'ina bodao ma 'iyanao Yehoba 'ina helau 'oina sihesagoheya, ma mabwaiyadi mahetenao siyaliyaya hegogona.

59Ma gwamaina 'ina tuta li'u mulina ma sabwelo sebeni sigumwala, 'oinega 'ina bodao si'autama gwamaina 'ina 'ebeselolo 'wapina matana sabi 'upwa, ma 'abehega tamana sanina 'oinega sihewaliyese. 60Ta sinanaina 'i'ausiya 'igwae, “Sahena tamana 'oina wahehewaliyese, ma hesi sanina walagu Yoni.”

61Ta 'iyanaowedi sigwaeya, “Sani beno 'omi geya sanimi!”

62Coinega nimadiyega henimasusuwega gwamaina tamana sihesilaleya ma 'abehega gwamaina to sani silagu. 63Ta Sakaliyaina 'ebelele 'i'ahwanoiyeya, si'ebwaeya ma gwamaina sanina 'oina 'ileleya 'igwae, “Sanina Yoni.” Ma bodaedi saninaina si'iteya ma nuwadi 'ihenainaida. 64Beno 'oina Sakaliya memenana 'imeyameyahana hila, ma 'igwae hila, ma Yehoba 'ihepwatuweya. 65Eeta 'iyanaowedi mabwaiyadi simatauta. Muliyetega tetelaina 'i'edadana Yudiya 'oyana ma tupwanao mabwaiyadi 'oidiya. 66Ma tomotaedi sihesagoheya ma sinuwatuhu dadana, ma siboidimo 'oidiya sihesilala hilediya sigwae, “Gwama bewa nata togidega 'abwa 'ina paihowa?” Weyahina si'iteya Yehoba 'ina waiwai 'oina 'imiyamiya.

Sakaliya 'ina gwae nugeta

67Eeta tamanaina Sakaliya Yaluyaluwa Tabuna 'ilohemaheya, ma 'ipalopisai*, 'igwae nugeta 'igwaeya,

68“Bada tahepwatuwe tauna meIsileli 'ida Yehoba, weyahina tauna 'itauya pwaima 'oida ma 'abehega 'i'abihetegita ma miyamwau 'oinega 'ilihasigita. 69Coinega 'ina hewali Debida 'ina susuwega 'ada To'abihetenaina 'i'abi latuheya 'oida. 70Mwalona Yehoba 'ina palopitao nugenugetaidi 'ina gwaeina gidemusa sihepwaila nugeteya, 71ma 'abehega 'ida lemegita 'ada 'alehao 'oidiyega ma wete 'ada tolohesohesoiyao 'oidiyega. 72Ma wete mwalo 'igwae hemisa ma 'abehega tubudao nugenugetaidi 'i'atemuyamuyaedi ma 'ina gwae hemisaina geya'abwa 'inuwanuwanaide. 73Gwae hemisaina tubudai Ebalahamo weyahina Yehoba 'i'ebwaeya 74ma 'abehega 'ilihasigita 'ada 'alehao 'oidiyega ma 'oinega ma'ida 'atepatu 'oina tapaihowa, 75ma wete sabwelo 'aigeda 'aigeda 'oidiya ma'ida mumuga bwebwe'ana tadumwalu tauna matana. 76Ma 'owa natugu, 'abwa nata sibwauwego Tohewaiwai moisa 'ina palopita, weyahina 'owa nata 'unugeta ma Bada 'ina 'eda 'u'atububu, 77beno 'ina tomotaiyao 'uhenuwalagudi ma 'abehega mumuga galadi 'adi nuwasam 'oidiyega 'adi 'abihetena siloba. 78Weyahina Yehoba 'ina 'atemuyamuya 'oida, madou hedadena, ma 'abwa 'ida 'abihetena galewega gide 'asilala 'i'abi'abilatuhe 'oida, 79ma 'oinega taudi wete guguyou ma 'amasa 'idi tupwa 'oina simiyamiya 'ida 'abihe'asilaladi, ma 'oinega mabwaiyada 'ihanugetegita miya daumwala 'ana 'eda 'oina.”
80Ma 'oinega gwamaina 'ihemadouwa ma yaluyaluwana wete 'ihewaiwaiya. Ma 'itauya yoho 'awawa*, ma nobwa 'iboinamo 'imiyamiya 'ana siga meIsileli 'oidiya 'ilatuwa 'iloguguya.

Copyright information for `BDD