Luke 3

Yoni to'abihebabitaiso 'ina guguya

(Madiu 3:1-12; Maki 1:1-8; Yoni 1:19-28)

1Toloina madouna Sisa*, sanina Taibiliya, tauna 'iloiloina bolime pipitini 'oidiya, ma gabulena Ponitio Pailato tupwa Yudiya 'ana toloina, ma Helodi* tupwa Galili 'ana toloina, ma tasina Pilipi tupwa Ituliya ma Tilakoniti 'adi toloina, ma Lisaniya tupwa Abiline 'ana toloina. 2Ma Anasa ma Kaiyapa taudi topwaoliyao 'adi toloinao. Tutaina nage 'oina Yehoba 'ina gwae 'inaoma Sakaliya natuna Yoni 'oina, tauna tupwa yoho 'awawa 'imiyamiya. 3Nage 'oina Yoni 'itoholowa, ma Yolidani tupwainao 'oidiya 'itauya, ma tomota 'oidiya 'iguguya, 'igwaeya, “Cimi paihowa galadi waguipailedi ma ya'abihe babitaisogemi ta 'oinega Yehoba 'imi puiyao 'ida nuwasamudi.” 4Gide Buki He'asisi 'oina palopita Aiseya 'ihepwaila nugeta, 'igwaeya,

“Tohalewasa 'aigeda yoho 'awawa 'enana madounega 'ihehepwaila latu, ma 'igwaeya, ‘Bada 'ina 'eda wahuna, ma wa'abihedumwalu.
5Lo'oya'oya mabwaiyadi wa'eliyahuledi ma sidumwalu, ma sa'asa'ala mabwaiyadi wasamudi. Ma wete 'eda pwayopwayo'edi wa'abihe dumwaludi ma 'eda da'uda'ulena wahesapusapudi.
6Ma 'oinega tomota mabwaiyadi Yehoba 'ina 'abihetena si'ita.’”
7Coinega tomota mabwaiyadi sinaowa Yoni 'oina ma 'abehega 'i'abihe babitaisowedi, ma Yoniina 'ihegwaediya, 'igwae, “To'abo 'omi, gide mwata! Ma wanuwatuhuya 'abehega nata Yehoba 'ina gamwasowala 'oinega wadena, 'awa? 8Coinega 'ilobwainegomiya ma 'imi nuwabui moisa wahe'itae 'imi paihowa bwebwe'adi 'oidiyega. Ma sahena wagwaegwae 'abehega 'omi Ebalahamo tubunao 'oinega Yehoba 'i'atemuya muyaegomiya. Geya hene! Ma wa'ita Yehoba sowasowahina ma da'ule bewa 'oidiyega Ebalahamo tubunao 'ihemasalahadi. 9Ma 'eguma mumugami geya bwebwe'adi 'abwa Yehoba 'ibwa'omategomi gide 'aiwe, 'eguma geya huwaina bwebwe'ana, loheloheya sigoha yahule, ma 'aiwe 'ala'alata 'oina siuledi, ma sigabudi.”

10Coinega bodaedi Yoni sihesilaleya, sigwae, “To'aha 'ilobwainemaiya ma 'apaihowa?” 11Ma Yoniina 'igwaeya, “Ceguma taiyawedi 'omi 'ami 'ale'o 'eluwa ma 'iyamiyao geya 'adi 'ale'omo, 'aigeda wa'ebwaedi. Ma wete gide 'eguma 'ami madouna, tupwana togomaleyao 'oidiya waheguyaiye.”

12Ma tupwana wete takesi* 'ana to'ewao sinaoma 'idi babitaiso weyahina, ma Yoni 'oina sihesilala, sigwaeya, “Tohe'ita, tauma togidega 'ama loina.”

13Coinega Yoni 'igwaeya, “Takesi 'ana loinega wa'ewa'ewa, ma hesi sahena walolohepoi.”

14Ma tupwadi wete tolo'alehao sihesilala, sigwaeya, “Ma tauma, togidega 'ama loina?” Ta Yoni 'igwaeya, “Comi 'ami maisao sowasowahimi ma hesi weyahidi wayaliyaya, ma sahena 'ami maisa 'ana lohepoi 'abowega ma 'abihematautega wa'ewa'ewa tomota 'oidiyega.”

15Ma hesi tomota mabwaiyadi ma'idi hemisa siyamwayamwa To'abihetenaina Keliso 'ina latuma weyahina, ma Yoni si'iteya ma mabwaiyadi sihenuwanaluwa ma sigwaeya, “Nuwana tauna To'abihetenaina, bo geya?”

16Coinega Yoni 'igwae latuwa 'oidiya, 'igwaeya, “Taugu we'ahega tuwa ya'abihe babitaisogemi, ma hesi 'aigeda loheya muliguwega 'inaonaoma ma Yaluyaluwa Tabuna 'oinega, gide 'aiwe ninininimaina, 'oinega 'i'abihe babitaisogemi. Tauna 'ihemadou sinegauwa, 'oinega geya 'ilobwainegau ma 'ana butu yalihasi. 17Ma loheyaina 'ina hinawega nata witi 'itutu ma huwaina sigubala, ma muliyetega huwaina bwebwe'ana 'ihedodo 'ina hada 'e'ahaiya, ma mohomohonaowedi 'aiwe 'ala'alata hataya 'oina 'igabudi.”

18Ma guguya wete baibaiwana 'oidiyega tetela bwebwe'ana Yoni 'iguguyaeya tomota 'oidiya, 19ma wete Yoniina toloina sanina Helodi* 'i'ahwa galagalaeya, 'igwaeya, “Helodi 'upuiya. Helodiyasa tauna tasiu mwanena, ma 'uhaiya.” Ma tupwana wete Helodi 'ino puiyao tauna Helodiina 'oina 'ihepwailediya. 20Coinega Helodi 'igamwasowala, ta Yoni deliya 'ilagu luhuweya. Nage 'oinega Helodiina 'ina pui 'ihemadou bwaibwaina.

Yoni Yesu 'i'abihe babitaisoweya

(Madiu 3:13-17; Maki 1:9-11)

21Ma Yoni boda mabwaiyadi 'i'abihe babitaisowediya, ma muliyetega Yesu wete 'i'abihe babitaisoweya, ma 'oinega Yesu Yehoba 'oina 'i'ahwanoiya, ma galewa 'i'eso'eya, 22ma Yaluyaluwa Tabuna, mawahina 'ana 'ita gide gabubu, 'isuluma Yesu 'oina. Coinega 'aigeda 'enana galewega 'igwaema, 'igwae, “Cowa natugu moisa, weyahiu yayaliyaya madouna.”

Yesu tubunao

(Madiu 1:1-17)

23Ma tutaina Yesu 'ana bolime gide teti 'ilobeya, 'ina paihowa tomota 'oidiya 'ihegaineya. Ma tomota sinuwatuhuya 'abehega Tauna tamana Yosepa. Ta Yosepaina tamana Heli, 24ma Heli tamana Madati, ma Madati tamana Libai, ma Libai tamana Meliki, ma Meliki tamana Yanai, ma Yanai tamana Yosepa, 25ma Yosepa tamana Matadaya, ma Matadaya tamana Emosi, ma Emosi tamana Neumi, ma Neumi tamana Esili, ma Esili tamana Nagai, 26ma Nagai tamana Mahati, ma Mahati tamana Matadaya, ma Matadaya tamana Semini, ma Semini tamana Yoseki, ma Yoseki tamana Yoda, 27ma Yoda tamana Yoanani, ma Yoanani tamana Lisa, ma Lisa tamana Selubabela, ma Selubabela tamana Siyelitiyeli, ma Salatieli tamana Nili, 28ma Nili tamana Meliki, ma Meliki tamana Adi, ma Adi tamana Kosami, ma Kosami tamana Elimadami, ma Elimadami tamana Eli, 29ma Eli tamana Yosuwa, ma Yosuwa tamana Eliyesa, ma Eliyesa tamana Yolima, ma Yolima tamana Madati, ma Madati tamana Libai, 30ma Libai tamana Simioni, ma Simioni tamana Yuda, ma Yuda tamana Yosepa, ma Yosepa tamana Yonami, ma Yonami tamana Ilayakimi, 31ma Ilayakimi tamana Meliya, ma Meliya tamana Mena, ma Mena tamana Matata, ma Matata tamana Nadani, ma Nadani tamana Debida, 32ma Debida tamana Yese*, ma Yese tamana Obedi, ma Obedi tamana Boasa, ma Boasa tamana Salimoni, ma Salimoni tamana Nasoni, 33ma Nasoni tamana Aminadaba, ma Aminadaba tamana Adamina, ma Adamina tamana Anai, ma Anai tamana Esiloni, ma Esiloni tamana Pelesi, ma Pelesi tamana Yuda, 34ma Yuda tamana Yakobo, ma Yakobo tamana Aisake, ma Aisake tamana Ebalahamo, ma Ebalahamo tamana Tela, ma Tela tamana Naoli, 35ma Naoli tamana Seluge, ma Seluge tamana Leu, ma Leu tamana Peligi, ma Peligi tamana Ibeli, ma Ibeli tamana Sila, 36ma Sila tamana Keinana, ma Keinana tamana Apakisadi, ma Apakisadi tamana Semi, ma Semi tamana Nowa, ma Nowa tamana Lemeki, 37ma Lemeki tamana Metusela, ma Metusela tamana Inoke, ma Inoke tamana Yeledi, ma Yeledi tamana Malaleli, ma Malaleli tamana Keinana, 38ma Keinana tamana Inosi, ma Inosi tamana Seti, ma Seti tamana Adama, ma Adama tamana Yehoba.

Copyright information for `BDD