Romans 16

Paulo 'ina gwae helau

1Nuwamiya yalagu nuhudai Pibe weyahina, tauna 'i'abi'abihetena 'asa Kenikiliya 'idi hekalesiya 'oina, 2ma 'eguma to tuta 'itauyawa 'oimiya nuwanuwagu watoe 'imi hada 'ida Bada saninega, weyahina mumuga bewa gide Yehoba 'ina topaihowao 'ilobwainediya, ma wete Pibeina 'eguma to'aha 'oinega 'ito'uto'upa wa'abihete, weyahina tauna gide 'ipaipaihowa 'esedi tohekalesiyao baibaiwadi 'ihehelauwedi, taugu gide 'lemegauwa.

3Cigu helau wete wahepwaile Pilisila ma Akuila 'oidiya, taudi mahetegwao mwalo Yesu Keliso weyahina 'ahetopaihowa, 4ma wete yawasidi sitagwaleya weyahigu saugaina 'ebe hesilae 'oidiya. Ta weyahidi yaloyauwedo madouna, ma geya 'abehega taugumo 'igu loyauwedo, ma tohekalesiya 'asaidi 'atamanega wete mahetegwao 'ima loyauwedo siteluwaedi weyahidi. 5Ta 'igu helau wete wahepwaile tohekalesiyaedi si'eto'eto'auta Akuila 'ina hada. Ma 'iyagu Epinito weteyage 'oina yahelauwa, tauna Yesu Keliso 'ana tohemisa nugenugetaina Esiya 'ina 'ebeloina 'oina.

6Meli wete 'oina yahelauwa, tauna weyahimi 'i'ala'i'iwasa madouna. 7Ciyagwao Anidaloniko ma Diuniya wete 'oidiya yahelauwa, taudi meYudiya, mwalo mahetegwao deliya 'amiyamiya, siteluwaedi ma'adi 'amayaba Yesu 'ana tohepwailao 'oidiyega, weyahina taudi tohekalesiya nugenugetadi 'abwa muliyega taugu.

8Ta wete 'iyagu moisa Amipiliya 'oina yahelauwa, tauna 'ida Bada 'ana tohemisa 'aigeda. 9Ma wete 'igu helau Ulibano 'oina, tauna mahetedai Keliso weyahina tapaipaihowa. Ta wete 'iyagu Sitakisi 'oina yahelauwa. 10Cigu helau wete Apeli 'oina, tauna Keliso 'ana tohemisa moisa. Ma Alisitobulo ma'ina susuwao 'oidiya wete yahelauwa, 11Ta Helodiyami weteyage, tauna 'igu susu gwama Yudiya 'aigeda, eema tohekalesiyaedi taudi Nakiso ma 'ina susuwao wete 'oidiya yahelauwa.

12Cigu helau wete Talipina ma Taliposa, taudi 'ida Bada 'ina topaihowao 'oidiya. Ta 'iyagu Pelisi wete 'oina yahelauwa, tauna Bada 'ina paihowa weyahina 'i'ala'i'iwasa madouna.

13Ta wete Lupuso 'oina yahelauwa, tauna topaihowa bwebwe'ana 'ida Bada weyahina, ma sinanaina weteyage 'oina yahelauwa, tauna 'agu tohelau, gide 'abwa taugu natuna moisa. 14Cigu helau weteyage Asinikilito ma Pilegoni ma Helimi ma Pataloba ma Helimasi, ta tohekalesiyaedi mahetediyao wete 'oidiya.

15Weteyage yahelauwa Pilologo ma Diuliya 'oidiya, ta wete Neliusa manuhuna 'oidiya. Wete Olimipasi ma Yehoba 'ina tomotaiyedi mahetediyao 'oidiya yahelauwa.

16Caigeda 'aigeda 'iyamiyaowedi mahetemiyao he'iya'iyagu 'ana moisega wa'atusapwalidi. Ta wete tohekalesiyao mabwaiyadi tupwa baibaiwana 'oidiyega, 'idi helau tohekalesiyao tupwa Loma 'oimiya.

Paulo 'ina henuwalagu 'ana 'ebe losaloha

17Tasigwao bewa 'igu 'ahwanoi madouna 'oimiya, beno wa'itayahigomi towatahao 'oidiyega, weyahina he'itaedi wa'ewediya taudi 'adi wahi'wata, 'oinega ta si'ahwa'ahwa galegale ma weteyage tomota 'idi hemisa si'abi'abi hewe'adi. 18Ceguma taiyawedi 'idi paihowa bewa gidemusa taudi geya 'ida Bada Yesu Keliso weyahina sida paihowa, ma beno siboi tuwa 'idi nuwatuhu si'e'epaihowadi, weyahina 'idi gwaeyao hoto hedada, ma tomota we'awe'adi si'e'e'abo'abowedi ma silisilisi hiledi. 19Ma 'omi hesiyage tomota mabwaiyadi sisanapugomi 'abehega tetela bwebwe'ana 'ana tohematamatanao, ta weyahimi yayaliyaya madouna. Eema nuwanuwagu mumuga bwebwe'ana mabwaiyana wasanapu bwaibwainidi ta mumuga galadi walogwahatedi.

20Moisa Yehoba tauna daumwala huhuna, ta nata Seitani 'i'ahusepale mwayamwayauwe 'oimiyega.

Cida Bada Yesu Keliso 'ina helau 'oimiya.

21Bewa Timoti ma taugu 'ima helau 'oimiya, Timoti tauna mahetegu 'apaipaihowa, ma tupwana wete 'iyamayao meYudiya taudi Lukiyo ta Yesoni, ta Sosipateli.

22Leta bewa taugu Talitiyasi yalele, Paulo weyahina, ma yahelauwa 'oimiya 'ida Bada saninega. 23Ma loheyaina bewa 'ina hada 'amiyamiya, sanina Geyo, 'ihelauwa 'oimiya, hada bewama tohekalesiyao 'idi 'ebe 'eto'auta. Ma Elasito wete, 'asa madouna bewa 'ana mane 'ana to'itayahina, ta tasidai Kwatasi sihelauwa 'oimiya.

25Coinega tuta bewa Yehoba tahepwatuwe, weyahina tauna sawasawahina 'i'abihe waiwaiyegomi, 'igu loguguyaina 'oinega, Yesu Keliso tetelina weyahina. Mwalona tetelaina dahwadahwaina, 26ta bewa tutaina 'i'abi latuheya 'oida, palopitao 'idi leleyao 'oidiyega, ma wete Yehoba miyamiya hatayana 'igwaeya 'abehega tetela bewa 'asa mabwaiyadi 'ana tomotaiyao sida sanapu, ma 'ane sihemisa ma simuliye. 27Yehoba taunamo tosanapu moisa, 'oinega sawasawahina Yesu Keliso saninega tahepwatuwe tuta mabwaiyana 'oidiya. Emeni.

Taugu Paulo.
Copyright information for `BDD