Romans 2

Yehoba 'ina bwa'omatana

1Tasigwao, sahena 'iyamiyao mumugadi weyahina wahehetalapili, weyahina 'eguma 'iyamiyao wahehetala piliyedi ma 'omi wete mumuga 'aigedaina wapaipaihowa, beno waboi tuwa wahehetala piliyegomi. 2Ma tasanapuya 'abehega Yehoba tauna 'ana lobwaina ma topaihowa galagalaedi 'iloinaedi. 3Ma 'iyagwao, 'omi hali tomota wahehetala piliyedi, 'imi nuwatuhu 'abehega nata geya Yehoba 'ina bwa'omatana walobaloba, ma hesiyage nata wete 'iloinaegomi, weyahina mumugaedi 'omi gide wete wapaipaihowadi.

4Ma geya sowana Yehoba 'ina helau wasinasinali, weyahina 'i'atemuya muyaegomiya ta 'i'alama'i'itana ma 'abehega 'imi pui 'oidiyega 'i'abi lohihilegomi. 5Ma tuwa debami sipa'ala hedada, 'oinega 'eguma tutaina Yehoba 'ina loina dumwaluna 'i'abi hemasalaha, 'igamwasowalegomi tuwa, 6weyahina mabwaiyada 'aigeda 'aigeda 'ihemaisegita to'aha gidemusa 'ida paihowa.

7Ma 'eguma tuta mabwaiyana tapaihowa bwebwe'ana ma'ida he'alama'i'ita, ma gide tuwa tapaipaihowa 'esa, ma 'abehega 'ahwa bwebwe'ana ma nata yawasi miyamiya hatayana ta'ewa Yehoba 'oinega, beno moisa tuwa 'abwa yawasida miyamiya hatayana 'i'ebwaegita, 8ma tupwadi tomota sihe'ahwa pa'ipa'i'i hedada, ta mumuga bwebwe'ana silogwahateya, ta mumuga galana sipaipaihowadi, ee 'oinega Yehoba 'abwa 'igamwasowaledi ma 'iloinaedi.

9Coinega taiyewedi sipaipaihowa galagala, loina mwauna ta muya madouna silobadi, meYudiya nata 'ihenugetedi ee 'abwa 'asa ganamuli. 10Ma taiyawedi mumugadi ta 'idi paihowao bwebwe'adi, Yehoba nata hepwatu ma he'asisi ma miya daumwala 'i'ebwaedi, nugeta meYudiya 'oidiya 'i'ebwaya, ee 'abwa 'asa ganamuli 'oidiya.

11Yehoba nata mabwaiyada 'iloinaegita mahemahetena. 12Ma taiyawedi Mosese 'ina loina geya sisanapu ma sipaipaihowa galagala, 'iloinaedi 'idi puiyedi weyahidi. Wete gide taudi meYudiyaedi Mosese 'ina loinaina sisanapuya, 'eguma sipuiya, 'abwa loinaina 'oinega 'iloinaedi.

13Geya 'abehega loinaina 'ana hesagohamo 'oinega Yehoba 'i'ahwa dumwaluwegita, ma hesiyage 'ina loina 'ana paihowa 'oinega. 14Ma taudi ganamuli Mosese 'ina loina geya 'oidiya, ma tuwa siboi 'idi nuwatuhuwega sipaipaihowa to'aha bwebwe'ana, beno tuwa siboimo 'idi loina. 15Coinega 'idi paihowega tasanapu 'abehega 'atediya loina bwebwe'ana 'imiyamiya. Ma 'oinega siboidimo mumugadi sisanapuya, 'eta tuta galana, nuwana 'eta tuta bwebwe'ana.

16Gide tuwa tetelaina bwebwe'ana yaloguguyaeya 'oimiya, 'abehega bwa'omatana 'ana tuta 'oina Yehobaina Yesu Keliso nata 'ihe'abeiye ma tauna 'ida nuwatuhu dahwadahwaidi weyahidi 'iloinaegita.

MeYudiya weyahidi

17Ma 'omi togidega? Waboi wa'abi'abi lagasihilegomi ma wagwaeya, “Tauma meYudiya, Yehoba 'ina loina 'i'ebwaemaiya Mosese 'oinega.” 18Coinega Yehoba 'ina nuwatuhu wasanapu pwaiya, weyahina loinaina 'i'abihe sanapuwegomiya mumuga bwebwe'ana hedada weyahina.

19Ma waboi wa'ahwa tosanapuwegomiya 'abehega tomata gibugibu 'adi tohanugetao, ma taudi tomiya guguyou wa'atuhe 'asilalediya, 20ma toheyauyaule ta gwagwama 'oidiya wahetohe'ita, 'abehega 'omi Mosese 'ina loina 'oinega sanapu moisa wa'eweya.

21Taiya 'owa hali tomota 'oidiya 'uhehe'ita, ma togidega 'owa? Ceguma 'oidiya 'ugwae, “Sahena yagaha”, ma 'owa toyagaha 'aigeda. 22Bo nuwana 'uhegwaedi, “Sahena lowahine dadana,” ma 'owa 'abwa tolowahineina 'aigeda. Ta 'owa 'ugwaeya, “Taugu 'ebehemisa 'abo'abowedi yaguipailediya”, ma hesiyage 'ebehemisaedi 'idi hadega 'uyagayagaha.

23Comi moisa wagagasa hedadeya ta wagwaeya, “Mosese 'ina loina 'oima”, ma hesi loinaina geya wada muliyeya, 'oinega tupwadi tomota Yehoba si'ahwa 'abo'aboweya. 24Gide Yehoba 'ina Bukiina 'igwaeya,

“Comi meYudiya mumugamiyega tomiya ganamuli Yehoba si'ahwa galegaleya.”
25Ta moisa tuwa 'omi meYudiya Ebalahamo 'ina 'ila'ilala 'wapi'upwa* wahimiya, ma 'eguma Mosese 'ina loinaedi wamulimuliyedi, 'ila'ilalaina ginaula 'ausalana 'oimiya, ta 'eguma loinaedi geya wada muliya bwaibwainidiya, 'ila'ilalaina 'wapimiya beno 'iheginaula besobeso. 26Ma taudi tomiya ganamuli Ebalahamo 'ina 'ila'ilalaina geya wahidiya, ma 'eguma loinaedi sihe'asisiyedi, taudi 'adi 'ita gide 'abwa 'ila'ilalaina 'oidiya.

27Coinega 'omi meYudiya 'abwa tomiya ganamuli sibwa'omategomi, weyahina Mosese 'ina loinaina ta Ebalahamo 'ina 'ila'ilalaina 'wapimiya simiyamiya, ma geya loinaedi wada muliyediya, ma hesi taudi geya meYudiya bwagana Ebalahamo 'ina 'ila'ilala 'wapidiya geya 'ida miya, ma tuwa hesi loinaedi simulimuliyedi.

28Ma gwama Yudiya moisa 'ana 'ila'ilala geya 'abehega ginaula hapwehapwesana wahidiya, ma hesi ginaula dahwadahwanina 'atediya Yehoba Yaluyaluwana 'oinega ma geya tomota 'oidiyega, ta wete 'adi 'ahwabwebwe'ana geya wete tomota 'oidiyega, ma hesi Yehoba 'oinega.

Copyright information for `BDD