YONI Napa 2 Ai koyoto epi'ehina fayahi

2 John

1Oho, kai Sipi Bouba kele'mo eto hu'ehina a'ise. Olopa bo kohe'amofita nani fayahi koyo nokumube. To kai paka panaka fayaha nasana ya'ma koyoto noepube. Nani komopa'ni lepito koyoto nolepube. To nani'nisigo meni'ibe. Ka'a lamana'a kehelite komopa'anigu melelata nehana bona'i enali asaga'i komopa'ani lepilata nehana ni'ibe. 2Ka lamana'a ya'ma komopatigu nohina to lali hiti minoba minoba huto mino lito buto minalinagihe. Ya higo komopati lepilata nohune.

3Afotifu, Hu'mau to ai pana'a Yesu Kilisitou ai lehe'moto ginaga fi letoto to fuluna'a li huto hu letoto nohinogo ka'a lamana'amofihi to komopati emilutamofihi ya'ma komopa'agu mino lito buto minalune.

Kilisitou lu limi'ehina mono ka li pili kalune

4Paka panaka luga'a enali afotifu lu molo'ehina kamofihi ya'ma keheli'ehite'ani ka'a lamana'a ya'ma lite minelata nehana yabe luto hapa'ani ya suhi huto keheliloto'ni komopa'nigu negelo bito minolata nohube. 5To ito'niga, kai'i Sipi Bouba lu molo'ehina ka'a luga'a lu kumugo keheli'ahane. Ka'a lu molo'ehina'a kosaba'i meni'ibe. Hapi fi'ehinagati emasana kehelito oba oba huto nominotamo anamofipo ya'ma ya luto lu kimilugi kehelibo. Lali asaga'i komopati ai eminogo ai eminogo huto minalune. 6Hu'mau molo'ehina ka'a kehelito mege'i mololata nohuta yauba komopati ai eminogo ai eminogo hulata nasanauba ya'ma lolo hulata nohibe. To Hu'mau lu molo'ehina ka'a hapa'agati hapi fite kehelite eba eba hite neminanamo ya'ma komopatini emilete bite minalabe luto lu nolepube.

7Ka Keheli'ahane. Fato mono ka lilabe lite lenimi'i melelata bona'i babu lite huto hilete noto noto hepatoga i tili hite bi'ahabe. Enali Yesu Kilisito kumu ya'ma melugu lusi gufa hiti lito huto hu'ehinamo ni'ibe lite ka'a ya'ma ibe fitebe hilata nehabe. Bona'i ya hana'amagi ya'ma lenimi'i melelata bona'i Kilisitohi fatehe bona'a ya'ma nehabe luto lilune. 8Foya'a lutogo lenalitoga legeya'a huto hu'ehina ya'ma sibi hu laligi lite kaba hu bati hite minalo. Ya hite minete, mina'a lamana'a bati hite yamofihi silaga'i lilabe.

9Luga'amagi enali Kilisitou mono ka lu limi'ehinamofihi li pili mekese be ligite ka'a mone lilete li sibi hilana enali Hu'mamofihi lite enali'na lolo mehilana'mu yabe. Luga'amagi enali ya mehise Kilisitohi ka lamana'a kehelite lilete minalana yamagi afotifu yagi to pana'a yagi li pili kete lite etalitoga malalana'mu yabe. 10Bo moneubafi bo moneuba ya'ma Kilisitou lu limi'ehina ka'a mekehelilinauba yamofihi kaitoga kaga lu lepilube luto nolinogomo kai be metigise nohuto to nohakanugu le'mo memolobo. To ana bomofihi soso mehu etobo. Henabe lutobe? 11Luga'amagifi luga'amagi bona'i ya hite be tigilana ya'ma foya sibina'a lilata nohinalo le'mo bati hite moneko legege hilana'mu yabe. Ya'ma bati mehu'ehibe.

Kaga su ho'ehinamofihi ka'a

12Kaga luga'a asaga'i ni'inaya fayahi koyolata nagamilugu fayaha nasanagu koyoto mekimilube luto keheli'ohube. Nani kaitoga mele'isi binogo'ni nabagaguti ka lu keheli fa keheli huto keheliloto komopatigu bati hinogo kehelilune luto keheli'ohube.

13Kai pa'i kogonaka Hu'mau le'mo eto hu'ehina ai yagapana'a enali hiti nehafihe lite keke'i neli ketabe.

Copyright information for `BEF