Acts 24

Yuta bo olopa'amagi Poluhi fisa i'ahana

1To nayahi mone kegi'a su hago kana minelete sipi mono noto kaba bo Ananiasi yagi Yuta olopa bona'i luga'a hiti to enali kaga'ani li nupa huto lulata nohina bo gi'a Tetalasi hiti Sisalia hepato bi'ahana. Ya hilete Poluhi fisa ite ka foya li etalune'mu hana kaga sipi gamani bo Felikihi bulo henetite lu emi'ahana. 2Ya hilago sipi gamani bouba Poluhi kehe igo aolago Tetalasiu ma luto hapi fito fisa i'ehina: Nigihiti bo, Felikio. Kai hetofana huto kaba hu letanogo luba mehuse fulunaguti nominota yabe. Kai bati huto kekesagu fe lina bomaka asaga'na koyapa'i metigu sibina hu'ehinamofihi lali nagatimagihi le'mo bati hilo luto lu epi'ahata yabe. 3Ya'mu luto lali komopatigu laga gofa nolebesigo kaitoga lusina huto kofokehi holata nohune. 4Ya hu'ehina yatama kana kele'mo molo lalugi kai kiginaga fi limito hupamone kagati kehelilane luto koloka nohone. 5Lali ya'ma bo bu gota ai kegeiyo bo nohibe. Ai asaga kapoga hepato hepato Yuta bona'i hiti kenasabo bi enohomofa'na huto ka noepekina bo nohibe. To ai Nasalene naga'mofihi kaba bo'a nohibe. 6Ai huto mono nohati sipi'a li kolo talube'mu nohigo yato li'ohune. To laliti keya katimofihi mege'i moloto ka foya li etalune'mu hu'ohune. 7Ya nohunogo gimi bo kaba'ani Lisiasiu oto amuya moloto layanuguti lebesilito le'mo buto bi'ehibe. 8To enali ka foya li etalune lilana bona'i kai kubulo ete lilabe lu'ehibe. To kaika ya'mana bo loka holotoka asaga kaga lali fisa noutamofihi kehelilane ya luto Tetalasiu lu'ehina. 9To Yuta bona'magi hiti anagu heleke melete Tetalasihi he'mete Poluhi fisa ite ma lite li'ahana: Asaga kaga ma'naka luto nolibe.

Polu Felikihi bulo kaga lu hokolo hu'ehina

10To sipi gamani bouba Poluhi kaga lilibe luto bugu egago Polu ma luto ka'anilo nana'a lu'ehina: Kai babu kufu minoto ma meto bona'magi ka'ani loko hulata nohata bomaka lubuto nani kaga'ni negelonaguti lu hokolo hilube'mu nohube. 11Kai enoloka hatita kaga ma luto kehelitita'mu yabe. Nani yata'isi nayahi luga luga su hoto nigigusagati loemo heleko malago kana ma'asi su hago Yelusale hepatoga tito Hu'mamofihi agoya hu emilube'mu nohugo kehelilane. 12To nani Yuta bona'i hiti enali sipi mono nonugu kenasabo bi enohola to bona'i kaga li nupa hite lu keheli fa keheli hite hepalugufi to mono nonugu nehago enubunepa nougo enali bu menege'ahabe. 13To enali yatai ya'mana kaga nifisa neina ka hapa'a mone lu hokolo hite ya kamu'i fisa noune lite lu mekimilana'mu yabe. 14Ya hu'ehina ya'mana ka nani lu huto huto lu kimilube. Enali faga lite nifisa neina Kapolo mege'i moloto'ni tatatigi Hu'ma'anifu agoya hu noemuna yabe. To nani ana huto Mosehi keya kagu ge'ahana hiti to kaga lu yege holata bomagi bukugu ge'ahana kaga hiti silaga'na keheli mana nohuna yabe. 15To Hu'mau ana'ina mone li huto hilube lu'ehinamofihi enali'ani geba hite nehago nani ana huto keheli komopa'nigu molo'ohuto geba nohube. To bona'i sibina'afi to mana'afi fili'ahanagati Hu'mau aku'i enele'mo ho tilina'mu ya'ma geba nohube. 16Ya'mu luto asaga yupahi Hu'mamofihi bulofi to boana'magi enubulofi foipana mone li huto hu lalugi luto komopa'ni bati suhi huto minalube'mu keheli amuya moloto minolata nohuna.

17To nani Yelusale hepatoti he'mito buto fato hepatoga kufu kana nominonati aku anaga moni efahi lito buto nani bona'ni epila to kuguhi gola hilube'mu bu'ohuna. 18Ya hilube'mu nohuto keya kauba lu'ehinamofihi mege'i moloto nani nugufa'ni okala hilube luto sipi mono nonugu tito nohugo enali be nege'ahana. To babu boana'i nani hiti moneka meminago to luga'a bona'magi luba kaga meli'ahana. 19To ya hina luga'a Yuta bona'i Esia kegi'ati ete nayato li'ahana. To enali ya'mana bomagi enalitoga kaga mone ni'igo nifisa ite nayato li'ehitemo kai kubulo malo ete ka foya li netalabe. 20To enali mehi'ehinogomo ma nehana bomagi koyapa'i nani kanisole enubulo nele'mo ho tigo foipana li'ohunamofihi lu huto hugo keheli'ehitemo lu kimilabe. 21Nani nekesa nokeheluna koyapa'i folagaha'anigu ho ti'ohuto kaga mone'isi ma luto kehe i'ohube: Fili'ahana bona'i Hu'mau aku'i enele'mo ho tilina'mu yabe luto'ni lu'ohuna. Ya'mana kaga hapa'amu kehelito li pili ko'ohunana'mu lenali lenubulo nifisa neibe luto yana kaga nani lu epi'ohube luto Polu lu'ehina yabe.

22Ya ligo Felikiu ka lamana'a hapa'a bona'magi Yesuhi kapo'agu melete minela nehana hapa'ani keheli bati hu'ehina'a ai kaga lu laga huloto ma lu'ehina: Anasi yabe. Alihi gimi bomagihi kaba'ani Lisiasiu olenogo lenali kagatini lu niminogo loko hilube. 23To Felikiu gimi bo mone'mofihi Poluhi nagalugu le'moto buto he'mi eto'ohuto luga'a kanagu fegutoga le'mo he'mitogo yegelota nohinogo lalu'agi nose'nafi guketefi he'mete emilune'mu nehinogomo kai o'e luto laga mehu epolobo luto Felikiu lu emi'ehina yabe.

Felikiu Poluhi naga nonugu kufu loe kana he'mi eto'ehina

24Luga'a kana bulago Felikiu liha'a Tulusilau Yuta nagalugu a'i hiti le'moto o'ehina. To Felikiu Poluhi kehe igo ago Yesu Kilisitotoga agoya hu emito minose'namofihi kaga ligo keheli keheli huto mino'ehina. 25Ya hu'ehina Poluhi kagauba bati huto minosemofihi hapa'afi to bona'i enali'ani enugufa'ani kaba hu bati husemofi to alihi Hu'mau ka foya li letalinamofihi kana'amu lu emi'ehina. Ya ligo Felikihi lesa'a ligo Poluhi lu emi'ehina: Kai bufa hubo. Nani aku'i mone yupahi kehe ilunagi buto nohubo. 26Ana kana'alo ekesa kehelito Polu efahi luga'a nonimitogo'ni gulu ho etalube luto ligo ya'mu asaga yupahi kehe igo ago etali kaga lilata hi'aha'ina yabe.

27To ya'ma bo, Felikiu ai Yuta bona'magi nani kumu laga lebesina bo nohibe lilabe ya luto enalitoga mololoto Poluhi naga nonugu he'mi etago mino'ehina. Yalo loe kufu kana'a bulago Felikiu ana hepa'mofihi kaba huse lili'na he'mito buto ana gamani lili'na mone lilube'mu bu'ehina. Yalo'i fato kaba bo mone'mofihi gi'a Posiasi Fesitasiu ya'ma Sisalia hepato nehetito mino'ehina.

Copyright information for `BEF