Revelation of John 21

Kokuluma yuhufa to me'i yuhufa huto hi'aha'ibe

1To nani nubu egolago kokuluma yuhufa to me'i yuhufa hiti bu go'ohuna. Kokuluma tafa'a to me'i tafa'a etali bite su hete'atiti to hege nagami'i ana huto buto su nohago silaga'i fenene hi'ahana bu go'ohube. 2To lamana hepa'i Yelusale yuhufa ya'ma kokulumagu Hu'mau nohinagati nolimigo bu go'ohuna ya'ma mone'mofitogati a'i le'mo emilune'mu sekele mamu hi etelago kata hilata yupahi mino'ehina ya suhi huto ni'igo bu go'ohuna. 3To sekele mamu'a hiti kefa hisaloti nogo'a sipi ma luto malago keheli'ohuna: Hu'mamofihi nohi hepa'a ya'ma bona'magihi enubulo huto nohibe. Ai enali hiti moneko babeyafa huto minoto lito hinogo enali ya'ma bona'a yagapana'a lolo hite minalune'mu habe. Ai'a enalitoga mino moloto minoto Hu'mau afo'anifu minalube'mu hibe. 4Hu'mau ai'a enalitoga yibi hise nasanamofihi enubu nogoya kele li epalalube'mu hibe. Filise'na to yibi bena hise'na to enagabu'i gise'na yanana su henogo aku'i mone'a huto mehilube'mu hibe. Tafa nasana ya'iya'a ya'ma buto su halibe luto lu'ehina.

5To sekele mamu'a hiti kefa hisalo nohinaloti ma luto lu nimi'ehina: Nani nasana silaga'i ya'ma yuhufa li huto nohube luloto mone hiti lu nimi'ehina: Kai ya'ma nasanamofihi fayahi koyoto molobo. Ma kaga ya'ma lamana'a linogo li pili kalinamo ni'inagihe. 6Ya luto luloto ma luto lu nimi'ehina: Ali bati hu su hobe. Nani koyapa'i kohe toto mino'ehina alihi moloto nasana hapi filatana to li su holatanamofihi afo'afita nohube. Mone'amagi enali nagami kumu noepesinogomo nanitogati minoba minoba nagami'i ya'ma ipi opoho nagamiluguti hefite nelete bite minalabe luto ya suhi huto mina'a meni'igo fa'mene epilube'mu hube. 7Luga'amagi enali mono kagu amuya melete mine lite bite minalanamagi Satahi luba'a be ligilanamagi ya'ma ana nasana molo lilana'mu yabe. To nani ya'ma Hu'mau afo'afu lolo huto nehinogo enali ya'ma yagapana'ni lolo hite minalune'mu habe. 8To luga'amagi ufeha'a hiti nasana'mu enelesa lilina bona'i to mono ka keheli he'milata bona'i to kolo tanana lilata nehana bona'i to enoho fililata nehana bona'i to mokolo bona'i to nalisalo bona'i to faga lugefa enalapusa fi emilata nehana bona'i to faga fagalo bona'i ya'ma ya'iya nasana lite minelata hi'ahana asaga'i yege yegetoga enali nohi hepa'ani logo'a hiti nagami hefunugu kala efahi logo loto ni'inagu ya'ma minalabe luto lu'ehinamo ni'ibe. Ya nasanauba ya'ma filise'namofihi napa 2 lolo nohibe.

Yelusale hepa'i yuhufa huto hilibe

9To agelo 7 enali lape'anigu baga'a hiti gumi'i hose nasana 7 bai tago li'ahana enalitogati moneuba nanitoga oto ma luto lu nimi'ehina: Obo. Hu'mamofihi sipisipi nala'amofihi le'mo emilana a'i kelepilube. 10Ya luto lulago Sikalafu'uba komopa'nigu tito nele'moto nohigo kosa yatama moneto ya'ma agelouba nele'moto tito hepa'i sipi, Yelusale hepa'mo ya'ma kokulumagu Hu'mau nohinagati nolimigo nelepigo bu go'ohuna. 11Hu'mamofihi sekele mamu'a hiti fana meha'alo besa besa lago hepa'mofihi bulo kefahi sipi mone mina'a tito mino'ehina gi'a yasipa efahi ya suhi huto okaba'auba biya nonuhu nagami suhi huto besa lago mino'ehina. 12Efaha'a gegisa sipi yatama nohi hepa'i le'mo bego huto mino'ehina gegisamofihi kasiha'a 12 mino'ehina. To kasiha'alo ya'ma agelo 12 enali kaba hite mine'ahana. To kasiha'alo ya'ma Isilaeli bona'magihi naga'i 12 enali enigi'ani ya'ma moneko moneko fayahi keyete mele'ahana ni'igo bu go'ohube. 13Yege notina'aga kasihi loegi monegi to mone kegi'a kasihi ana huto loegi monegi to mone kegi'a kasihi ana huto loegi monegi to yege nolimina'aga ana huto kasihi loegi monegi ni'ibe. 14Ana gegisamofihi efaha lukesa'a ya'ma 12 mino bego hu'ehina. To lukesa'a 12 yanamofihi gupilo Hu'mamofihi sipisipi nala'amofihi aposolo bona'a 12 enigi'ani fayahi keyete malago ni'ibe.

15Agelo ka mone luto lu nimi'ehinauba ai'ya fatusa mone golitu lolo hi'ahana liloto mino'ehina. Yatu ya'ma nohi hepa'i to kasiha'a to gegisa'a molo babeyafa huse'naloti ya'ma molo legege hilube'mu hibe. 16Ana hepa'mofihi folagaha'a to sopa'a ya'ma moneko legege huto ni'ibe. To agelouba mone kegi'a fatusa'aloti li molo legege huto bu go'ohuna ya'ma 2200 kilomita ya huto ni'ibe. To yofohi tubuse'a to luga'aga to yatamalo ti'ehina'a ya'ma moneko legege huto ni'ibe. 17To agelouba gegisa be ligi'ehina'alo molo legege higo 66 mita ya suhi huto ni'igo bona'magita molo legege huse'na li'ohuta ya suhi huto agelouba li'ohuto molo legege higo bu go'ohuna yabe. 18Nohi hepa'mofihi gegisa'a ya'ma okohona efahi gi'a yasipa efatotiko bego higo mino'ehina. To ana hepa'mofihi ya'ma goli efahi gapo gapo suhi huto besa besa lananatu lolo hite malago mino'ehina. 19Nohi hepa'mofihi efaha lukesa'a ya'ma efahi mina'a tito mino'ehina fato fato'mofihi le'mo ho ti'ahana lukesamofihi napa 1 ya'ma okohona efahi gi'a yasipa kefatu lolo hi'ahana. To lukesa napa 2 ya'ma sitaha efahi gi'a safaiya kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 3 ya'ma koholi efahi gi'a agate kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 4 ya'ma kifiya'nalago efahi gi'a emalali kefatu lolo hi'ahana. 20Lukesa napa 5 ya'ma golanogo efahi gi'a onikisi kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 6 ya'ma safa efahi gi'a konilia kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 7 ya'ma kala efahi satuna gi'a kilisolaiti kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 8 ya'ma kifiya'nalogo'na efahi gi'a belilo kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 9 ya'ma fule'nafa satu legi huto efahi gi'a topasi kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 10 ya'ma kifi suhi huto efahi gi'a kilisopelesi kefatu lolo hi'ahana. Lukesa napa 11 ya'ma okohona mekufi'i ya suhi hina efahi gi'a yasini kefatu lolo hi'ahana. To lukesa napa 12 ya'ma safa yuhusa efahi gi'a ametisi kefatu lolo hi'ahana. 21To kasiha'a 12 pesesu'i koholi mina'a tito ni'ina'aloko 12 ya'aloti lolo hi'ahana. Kasihi moneko moneko ya'ma pesesu'i sipi'alotiko lolo hi'ahana. Nohi hepa'mofihi kapo'a ya'ma goli efahi bala bala tuto ya suhi nohina'alotiko lolo hago gapo gapo'i ya suhi huto besa loto mino'ehina.

22Nani bu go bati huto bu gose huto hina sipi mono nohi ya'ma maga nohi hepatoga meni'igo bu go'ohuna. Sipi bo Hu'ma amuya'a hiti enebe ligi'ehina bo ai to sipisipi nala'a hiti ya'ma etali mono lolo huto neha'ibe. 23To ana hepato ikahi yegemofihi fana meha'auba fi besa lalina foya'a meni'ibe. Hu'mamofihi sekele mamu'a hiti fana meha'auba fi besa lalina'mu yabe. To ai sipisipi nala'auba libi'i lolo huloto minalube'mu hibe. 24Noto noto bona'i enali ana hepa'mofihi fana meha'agu bila ela hilana'mu yabe. To noto noto enigihiti bona'i enali sekele mamu'animofihi nasana mina'a ana hepatogago ya'ma lelite bibi hilune'mu habe. 25Ana hepa'i ya'ma sinihi gito go'i luto mone mehilina'mu yabe. Ya hu'ehinaya ana hepa'mofihi kasiha'a ya'ma fuligaha suhi huto hokolo huloto minalina'mu yabe. 26Noto noto bona'i enali sekele mamu'amofihi nasana mina'a tito ni'ina fitu fo he'migo limo ito limi'ehinana ana hepatoga lelite henetilana'mu yabe. 27Kolo tanana mone ya'ma anagu tito mefalalina'mu yabe. To bona'i mone'amagi enubuya nohina nasana mone lilana to faga faga lite nehilana'a enali ana hepalugu tite meminalana'mu yabe. Enigi'ani Hu'mamofihi sipisipi nala'auba bati hi'ahana'a minoba minoba hise bona'magihi enigi'ani bukugu koyo molo'ehina bona'i enali'anisigo bite henetilana'mu yabe.

Copyright information for `BEF