Revelation of John 20

Itol Tausen mak em Ding Yesus eso Kamok Kelokoliw em Sang te.

1Kaneko beli, dabalakamin finik mak abiil tikin elote teleko, em teing dim e tenggew dakaw misal kalak em abisom buskamin so, sok am tem da koyemkabiliw ^ain sok kitil nam so mak aluwbelei, ne atemsi te. a  2Atebi ding bakate, e sokyan okgung kayak sel beelo ain sok be so net ge koleweko, elo itol tausen makmak sok am tem da kolewbelei, ne atemsi te. Sokyan okgung kayak sel be sua kel kawtiw im ken abin keduku koyemeko, alik alik biim ibolow fukunin e teifulu koyemse sokyan bete te. Em wiin mak e Seten-Ataanim te. Wiin mak e “Kawtiw ilo Wa Ibolow Silikmoyemkabe Finik” ete te. b  3Kaneko beli, dabalakamin finik be sokyan beelo tenggew dakaw misal elo kuse kula mit dako, tenggew beem abisom buskamin so aiko, bobolong koleweko, Sunbin-Got em ayem bat kang dukulei, ne atemsi te. Dukusomi, ka kel bomelei, Seten-Ataanim e kawin dim biim kawtiw alik alik im ibolow tem e nam iti silikmoyem keme te. Kate, itol tausen makmak aloke ding kabalak e, Sunbin-Got e “Kanelina!”, angei, i em sok silel koleweko, elo sukum ding makuw iti kut da kolewokoliw te.

4Atebi ding bakate, mali teinkemin abin ayem mak atemsi te. Sunbin-Got e beem dim teinbiliw kunum waneng biilo wiin so keyemei, i mali kawtiw ilo diwyemeko, geeyemin kunum waneng kebiliwi, ne yetemsi te. Yetebi ding bakate, mali kunum waneng Yesus em sang bakayem tem kakabiliwi, maka i ilo kak goto yeniwi, i kuansiliw kunum waneng im finik bikati yetemsi te. Kunum waneng bi aneng matil so, akalem takak kiskiw beem wiin daolewinba kesomi, aneng matil beem bat so akal dukuyeminba kesiliw kasike, i kame iti finik so baba teinsomi, siliwi, i Kulais eso itol tausen makmak aliwi, ne yetemsi te. c  5Kanele sang be, kuansiliw kunum waneng im emisik baba teinokoliw em sang bete te. Kate mali kuansiliw kawtiw i itol tausen mak em aloke ding feneko, fomkamin dim baba teininba biliwi, ne yetemsi te.

6Yu kililina! Emisik baba teinokoliw kunum waneng bi Sunbin-Got akalem galmolse kasike, i kakateko, kalfongemoliwka! Nimtew angom? Ibik em kuankemin em kitil e ilo nam yemkatikoko, de mit da koyemoke kasike. I Sunbin-Got so, Kulais so, yelim biim am yol em kunum ayem keyemsomi, itol tausen makmak Kulais eso kamokim fian kesomi, kebokoliw te. d 

Seten-Ataanim em Atin kuw Senen so Mismis Angoke em Sang te.

7Itol tausen be banimei, i Seten-Ataanim em tenggew dakaw misal be be busuliwi, e matem teleko, 8abiil fe kawin fe biliw kawtiw alik alik “Gog so Magog so ite te!” yangbiliw kawtiw biilo iti dasuw keyemsomi, alik alik ilo bonggu wensan mutuk makmak keyemsomi, iti ganomin mamen keyembelei, ne yetemsi te. Kawtiw biim fu fu e, sulem alol aik bayemelin atew keliwi, ne yetemsi te. e  9Kelei, maka bi kawin dim aneng aneng angom beelo sulem bayemelin atew keko, Sunbin-Got em galmose kunum waneng biim biliw dim so, beem ibolow fian dulewkabe abiw mutuk fian so, ka kel ow kalat falal mutuk da koyemiwi, ne yetemsi te. Koyemseliwi, abiil tikin elote ais dong suuk telin tew teleko, maka ilo fuko, kain koyemei, ne yetemsi te. f  10Kanebe dim bakate, Sunbin-Got e “Kanelina!”, yangei, i kawtiw ilo dasuw keyemkabe Seten-Ataanim beelo galu kulako, okmun atew ais dong anggol tong so kainbe elo daliwi, ne yetemsi te. Ka kel e, aneng matil so, beem bontem dim dasuw bakamele kunum eso, aso iso makuw ka kel taw banim kutiliw banim diwkuw diwkuw betbet fian milmilin fian kulabomeliwi, ne yetemsi te. g 

Fefe Geeyemoke em Sang te.

11Keko beli, ne atemite: Teinkemin abin ayem fian kais nam mak kelei, Kamok Fian e beem dim teineko, belei, ne atemsi te. Atebi dim bakate, kawin so, abiil so, be atin kuw banimeko, 12wiin so kawtiw so, baluw kawtiw so, sua kuaneko, iti baba teinsiliw kawtiw iso, alik alik bi bongguko, teinkemin abin ayem beem mit mewso mobiliwi, ne yetemsi te. Mobiliwi, yemdakamin finik i kawtiw im kanekabiliw kukuw boko, fut tem dasiliw fut alik alik beso, sunsun finik so kulomin fut beso, alik fut be busuko, bamtak kelewbiliwi, ne yetemsi te. Kelewsomeliwi, Sunbin-Got e fut tem biim bosiliw weng be atemeko, kuansiliw finik ilo kilele diwyemeko, geeyemei, ne atemsi te. h  13Beem dim bakate, kawtiw okmun fian beem dim ok kunileko, kuansiliw kawtiw ikati baba teineko, matem teleko, ikalem kanekabiliw kukuw beemdiw geeyemin weng mak kululokoliw te. Feinka! Kawtiw im finik alik alik i kuankemin em am dim so, kuansiliw kawtiw im alakabiliw dim beso koleweko, matem tolokoliw te. Teleko, Kamok Fian be ilo kilele geeyemoke te. i  14Beem ding dim bakate, i kuankemin so, kuansiliw kawtiw im finik im alakabiliw dim beso, alew bikati okmun atew ais dong anggol tong so kainbe beelo daliwi, ne atemsi te. Beemdiw, i mali kawtiw im wiin e sunsun finik so kulomin em fut tem bolinba kesiliw kawtiw bikati okmun atew ais dong anggol tong so kainbe kalo daliwi, ne yetemsi te. Be auk teben em kuankemin dim ete te.

Copyright information for `BHL