aEkosora 32:6

1 Corinthians 10

1Ini ne kiling ngizi kumuli puwili tenigi yelibungang koka Moseyegi kiriwei miza puwiligu miza purikki kumula. Anoto kozainundikke wiziyarikku puwili mabuwiliyegi ngai wiziya keya Wizang Wagobekke puwili mabuwili pangka kuna. 2Purik meiyagirik puwili kaimelara meiyagirik. Purik puwili mabuwili kozainumbek keya wizambekke Moseyegi kiriweiwili miza logo kaimela. Purikku kai purik puwili mabuwili pigi kulengke wiriya. 3Puwili mabuwili Anotogi Kung Walekpokko ngeragi yana piyeng na, 4keya Anotogi Kung Walekpokko kai yanabok mabuwili na. Ei, keya Anotogi Kung Walek puwili kiling kunabokko king yanabokka kai wik pundabok puwili mabuwili na. Kimbok Kilisi ngezebek. 5Anotogo puwili mabuwiliyegi watabi wazono piyeng yana kele kapura puwekkerik Anotogo kolokngagonogo kaile mizayengki kumbak miza logo pugu puwili pugu kurung yeikwekke neneng ngela. 6Peyeng mabiyeng teniyegi waligeleyiyengko logo teni puwiligu miza pilik kaileyengki ngora kiliya nelegi waberek ngaiweki.

7Puwiliyaga nawiligu miza pilik anoto ikuyogorikwiligi kungyengki inge laliyi keya ngago yei mizi nagani. Kapiya Walektikku tenigi yelibungang kokawili liyeng kaumekki kung koliyengka keremiza purikki inge laliyi keya ngago mei mizarikki pelik kai,

Yongkambanuwili ngeragi ni keya kai niweki mogosa logo pulaga luweza logo yongolo ula, kai. a 
8Keya puwiliyaga nawiligu miza pilik teni kazing kaile yongkambu mizimekke mizi nagani. Puwili pilik miza logo wok wamenakke yongkambanu ibengwili sangkelarik 23 tausen. 9Keya nawiligu miza pilik teni Yemizibekki yelakkelek yolu pura yang kelemi nagani. Puwili pilik miza logorik kemalewiligu limita logo ibeng. 10Keya puwiliyaga nawiligu miza pilik Anotoyegi langai ngago ngelek ngelek mei nagani. Puwili pilik miza logo angela yombanu neneng ngelibokko puwili neneng ngela. 11Puwiliyegi pilik keleya piyeng teni waligeleyiwekiyeng logo yombanuwiligu lende mizi logo teni ngabelakpekki teng kangkaliraga yolu puwiliyegi waberek panu yeiweki.

12Tegi tamizeige ini pelik kumulageya, Nerau pilik mizagi ono, ne kozang mizageya, mabura waberek panu. Pera iniyegi waberek panu mena kai yagenda kani logo inirau kanda kaile mizi onoweki. 13Inugu kazing kokowayeng miziweki keli pumok watabi wik nayeng ono. Kapura Anoto pugu kai piyeng ngeli onobek logo pugu inugu pangka kik ula melagirikki pangka yaka kokowa miziweki keli pilikyeng iniyegi wiriyi pani keleyagi keya pilik keli pumokka kaziwei kuniweki kazing namek waligeleyi penangai.

14Tegi ini ne kiling ngizi kumuli nogo keliwili kazing anoto ikuyogorikwiligi kungyengki inge laliyi keya ngago yei mizi pumokka kazi kunagirikki kai. 15Nogo kumularik ini yongkambanu iwaka panuwili. Ini weik mena waberek kumuli logo nogo kai pera ngizi ma ngaigu miza purikki keriyi. 16Teni pasa niwekke kakpekki solorikki kumula logo Anotoyegi wazono meiwekkerik teni Kilisigi iwibek kiling menalege mereke wazaya. Keya teni pasa niwekke pereksik sikila logo ni puwekkerik teni Kilisigi korikwek kiling menalege mereke wazaya. 17Keya perek wamenaksik tonugu ni mabilik teni yombanu kolokngagono korik wamenawek purik perek wamenaksikka teni mamok ni legi.

18Togo Isileili yongkambanuwiliyegi kumuli. Ngeragi kolak mizayeng na puwili alatara kiling menalege mereke wazayarikki. 19Ne taliktikki kai yagenda? Nogo kai purik ngeragi anoto ikuyogorikwiligi kungyengki kolak miza piyeng ngizi ma kung narik ngezerik kele ngizi kai yagenda ma? 20A'a', nogo kai purik Anotoyegi ngizi kumuli onowiligu ngeragi kolak miza piyeng kerewawiliyegi yani, Anotoyegi mani ono. Logo ini kerewawili kiling kewengke mizagi purikki ne kiyebuk. 21Inugu Yemizibekki kakpekkarau ni keya kerewawiligi kakpekkarau kemenak nagi langai ono. Keya inugu Yemizibekki lalektage pasa ni keya kerewawiligi lalektagarau kemenak nagi langai ono. 22Purik ini pilik mizi purik inugu Yemizibek sisik mizibene kelemiyagi. Pi kozang logo tamizeige teni anoto ikuyogorikwiligi kungyengki kolak mizi purik Yemizibokko wameik teni ngangang yanagi.

23Ini pelik kisi, Anotogo mizi nagani kaiya ono piyeng mabiyeng nogo mizi purik pangkarikku. Wameik kapura watabi nayeng teniyegi saweli onoyengko. Ei, Anotogo mizi nagani kaiya ono piyeng mabiyeng inugu mizi purik pangka kapura watabi nayeng wilek kang tonuguyeng kazing kumbekki lewengke yemane sibene kelemi onoyengko.

24Togo ini makngezeyegi kumuli nagani. Nakyegirau kumuliweki mizagirikki kai keya pigi wazono wiziyagi puragi kumuli. 25Pung wata wiyirikke wata wiya piyeng ni purik pangka kapura takyegi kolak mizayeng yei ono, purik ngago kanga melarago kangka nugubek ngangang miza nelegi. 26Purik Anotogi Kapiya Walektikku ngabelakpek keya ngabelakpekke piyeng mabiyeng Yemizibekkiyeng kai logo teni watabi nangaiyeng miza piyeng nagiwiligu.

27Tamizeige ngizi kumuli ono nawiligu ini puwili kiling ngeragi niweki ngago yeiya logo ini kangweki keli purik ini niweki yani piyeng mabiyeng ni logo takyegi kolak mizayeng keya yei ono, purik kangka inuguyeng ngangang miza nelegi. 28Kapura tamizeige nakko pelik kozak nei, Ngeragi peyeng anoto ikuyogorikwiligi kungyengki opa mizayeng, nei purik mabura piyeng ni nagani, kemenak wazono ngezebekkirage wiyeke keya kangka pugubekki wiyeke. 29Pilik puwekkerik pugu keli pura yemanerago keya nugu keli pura yemane onorago. Legi watabi piyeng ni nagani.

Tamizeige nakko pelik nguk nei, Ne nangki nagi purik pangka ono. Nakko kumularikku kokowa kairikki wiyeke ne nagi ono purik pangka ma?
30Tamizeige ne Anotoyegi ngeragi nogoyengki wazono mei purik nangki nakko neyegi ngeragi nogo wazono mei piyengki langai ngago kaiyagi? 31Mena nogo nangki miza purikki kozak nei pei. Purik ngeragi ni ma kai ni ma watabi nugu mizi piyeng mabiyengki Anoto yemanebek mizizo. 32Keya Yudawili ma Kirikwili ma ngizi kumuli puwilirau kaile mizibene keleyi nagani. 33Nogo mizi mabiyengke ne mabuwili wilik kagowing keleyiweki mizi pilik inirau mizizo. Ne ne makngezegi wazono puragi kumuli onobek kapura mabuwiligi puragi kele logo puwili yaliya wazayiweki.

Copyright information for `BIG