aIsaya 28:16
bIngi Sam 118:22
cIsaya 8:14

1 Peter 2

1Tegi wilek kang werebekki kazing korowali pobilik piyeng, ikuyogorik kisi piyeng keya nugu kai puragi kiriwei yolu ono pumok keya nakko miziyengki ma nakki piyengki yagolok miza logo sisik mizi pumok keya nazuwagawiliyegi kezanga mana koyimowei puwiliyegi langai ngago kaile kozak keli piyendau kemenak wezamelizo. 2Ini ulogo Yemizibekki wazonora kolok ula legi mandik songono melegewiligu yebiliyengki ingkisi pilik mawiyarekka yebili kumbekki pangka panu pumokki ingkisi. Anotogi ngagora ngeragi wezarik ni, purik pelik kai yagenda, ngago pura mei logo puragi kumuli keya Yemizibokko ini kozang sibene keleyi pani logo kazing kumbekki lewengke ini yemane si kuniweki.

4Kilisi king wik yolubek logo Anotogo imak pigi ngalege ngizi kambekyegi mereke koli. Yombanuwiligu yeik ulakpek meiya logo kang wezamela kele kapura pi Anotogi wilekpekke kumanabek keya Anotogo piyegi kumulirik ngalege panu logo pi miza. 5Keya ini weik king wik i ngiziyeng kelik logo Anotogo i pugumak ngiziweki weiyayeng kelik. Keya Yisu Kilisigu mizagewiyege ini i pugumakke King Ngaibekki yombanu nazuwagawiligi wiyeke Anotoyegi kang miziwili logo Anotoyegi yawe pugu kelagiyeng kolak miziweki puraga keke yawe miziweki wazaya.

6Kapiya Walektikku pelik kai pelik,

Keriyi, ne Saiyong mei lemengke king nogo miza pura keya negi wilekpekke kumana pura wiyi, pi king panu imak mamak kebangkela yolu pura kani.
Yombanu piyegi ngizi kumulibok yeik ulak ngizi kumulagi ono, kai. a 
7Keya ini ngizi kumuliwiliyegirik kimbok yemane panubokko, kapura piyegi ngizi kumuli ono puwiliyegirik, Kapiya Walektikku pelik kai,

King yombanu imak ngiziwiligu kiyebuk miza logo wezamela pura ngereke king panu imak mamak kebangkela yolu pura kani, kai. b 
8Keya Kapiya Walektikku piyegi ngizi kumuli ono puwiliyegi pobiliktarau kai,

King pobokko yongkambanuwili natengka walibene keleyagi, kai. c 
Puwili Anotogi ngagoragi ngizi kumula keya kerewiya ono kopong puwili natengka wala logo Anotogo puwili pilik mizibene sawiyawili.
9Kapura ini Anotogo izawili, keya ini King Ngaibekki yombanu nazuwagawiligi wiyeke Anotoyegi kangwili, keya ini ngai kaile nayendau onomekkiwili, keya ini yongkambanu Anotogi kekewili, logo ini Anoto ini kaileyengki kusabanurikka panga pigi wilangka palumu panurikkeweki ngago yeiyabokko wazono mizi piyengki kozak kisiweki izawili. 10Ulogorik ini Anotogi yongkambanuwili miza ono kapura mabek perik ini weik yongkambanu puguwili. Ulogorik ini Anotogi yalekta kolok ula ono kapura mabek weik yalek pugura ini waligeleya.

11Ini ne kiling Yisuyegi ngizi kumuli puwili keya nogo keli puwili, ini yeik pelege yagong koyinda kani. Inigi yereng ngizi panura paka ngalege legi ngabelakpekki langai korikwekko kaile keli piyengki kira orowei mizimokka koweige koyiweki ne kelegele keya nguk yei. Korowali pilik piyeng inigi onoyeng purik piyeng wilek kang inuguyeng kiling ngai keliyeng legi. 12Inugu ngizi kumuli ono puwiligi tepekke mizi piyengki waberek panu purik puwiligu ini kaile kumula koyimoweira kiling miza kisi keya iniyegi langai yang kisi nangai kele kapura wok Kilisi yobokko inugu wazono mizayengki keriya logo Anotogi yeikta yongolok meiyagi.

13Keya Yemizibek kazing kerewiyimekke wiziya legi Kapmanwiligi lo piyeng mabiyengki kiriwei mizi keya ngabelak inigibokki ngai yemanebokki lo piyengkirau kiriwei mizagirikki kai, purik pi ngai koru ngabelakpokki wizageya koyi kambeli puwiliyaga ngai ngalege panubek legi. 14Keya ngai yemanebokki yawera miziweki wezayela puwiligi ngagoyengkirau kiriwei mizagirikki kai, purik korowali mizi puwili nganganda yanibene pugu wezayela keya wazono mizi puwiliyegi wilik kagowing yeiweki. 15Purik Anotogi kelira pera, pugu kelirik inugu wazono mizi piyengko wazewaze kisa meli puwiligi ngagoyeng ngagoluk sa wazayiweki. 16Yombanu wigira ono puwiligu mizi pilik kerewiyi keya kiriwei mizi kapura korowali mizi piyeng kazing pumokko kagorik wezarik ngokmanagi onoyeng kani kapura segeya Anotoyegi yeik yawe mizi ngezebekkiweki ngezebokko weiyawili logo ngezewiligi keliragi kiriwei mizi onowili kapura Anoto ngai puwiligibekki keliragi kiriwei miziwili mizi. 17Yongkambanu mabuwiligi yungke wazono nara wizinda mizi keya inugu Kilisiyegi ngizi kumuli pilik nazuwaga piyegi ngizi kumuli puwiliyegirau keli keya Anotoyegi kazi mizi keya Kapmanbekki ngai yemanebekki yeikta yongolok mei.

18Ini yombanu ngai nakko weiya logo piyegi yeik ulak yawe miza puwili, inigi ngai puwiligu kisi piyengki panga yungke mizi keya kerewiyi keya puwiligu miziweki kisi piyeng mizi. Ngai wazono keya pangkaraga keleyi puwiliyegi kerewiyi keya ngai ngalik kisa meli keya kaile kaile keleyi puwiliyegirau kerewiyi. 19Nugu kaile narik miza ono kele kapura puwiligu waze yeik ula neli puwekke mabura ni yeik neli pani mizara yolu, purik Anotogo nugu mizagiweki keli pura ni makngezego iwaka logo pilik mabura Anotogo niyegi wazono mizagi keya niyegi sawelagi. 20Purik tamizeige ni kaile narik miza wizigeya neli logo neli mizara kozang yolu purik yeik nugura yongolok meiyagi ono kapura tamizeige ni pangka mizawekke neli logo neli mizara kozang yolu purik mabura Anotogo niyegi wazono mizagi keya pilik mizarikki wiyeke niyegi sawelagi. 21Purik ngangang pilik wageli piyeng Anotogo miziweki nana piyengkayengko. Kilisi tenigi wiyeke ngangang miza purago waligeleyi legi kazing pugumekki kiriwei mizi, 22Pi kaile narik miza ono keya kili puguraga ikuyogorik nara punda wiriya wizigeya nakko kerewiya ono. 23Piyegi kendek mizagiyeng meiyawekke pugu kangara kaiya yo mela ono. Pi ngangang mizawekke pugu kanga mizagi kaiya ono segeya piyeng mabiyeng pugu Anoto ngagozakyeng pangkaraga kerewiyibekki melezikke mana purik Anoto watabi mabiyeng pangkaraga keleyibek legi. 24Kilisi ngezebek yengeleileige ibeng sawekke kik kaile tonuguyengko wilak pugik korik ngezebekkiweki ngalege wara keya kaile tonuguyengki wiyeke tonugu kanga weiyagi langai pura pugu wagela logo kaileyengkirik teni ibeng keya pangkayengkirik teni wik yoluweki, Wizing kung puguyengko teni kemegeme ya kaileyeng kiling puraga weik wazono keleya. 25Purik ini liyeng memeng kazing leweng wiya logo lelewe sowei mizi puwili kelik koya kapura ini weik iniyegi ngaibek keya wilek kang keya kung inuguwiligi ngai yolubekyegi kiriwei kuniweki iza orowei yo wiriya.

Copyright information for `BIG