aIngi Sam 8:4-6
bIngi Sam 22:22
cIsaya 8:17
dIsaya 8:18

Hebrews 2

1Weik Anotogo pigi Marekpekki kiliraga teniyegi kozak yeiya logo piliktikki wiyeke teni watabi wameik ulogo tonugu piyaga kerewiya piyengki waberek kerangang maniweki logo teni yamek nangeli koyimowei tenigi ngizi kumuli pura keya wazono mizi pura wiya ne. 2Purik koka walaka angelawiligu Moseyegi ngago meiyayengko walimizarik wameik logo piyengki kerewiya ono puwili ma kiriwei miza ono puwili ngangang puwiligu weiyagira yana legi. 3Tegi tamizeige Anotogo teni yaliya wazaya pura yemane panura logo teni puragi kezanga mana purik mabura talik miza logo puragi kanga weiyagi puraga teni kazi kunagi? Tenigi kazi kunagi namektau ono, yeik panu. Koka Yemizibek ngezebokko teni izagi puragi kozak kaiya logo piyegi kerewiya puwiligu teniyegi wameik mena miza. 4Keya ngago pura kozang kelemiweki Anotogo watabi kozang nayengko yombanuwiligu mizagi langai ono nayeng keya wirangai piyeng miza keya keli puguragi kiriwei Kung Walekpokko kangka yani piyeng yongkambanu ngizi kumuliwiliyegi sanga miza yana.

5Keya angelawiliyegi mawinda keriyiwekkerik Anotogorau angelawiliyegi ngabelakpek keremiza logo purik puwili ngabelakpekki ngai wazayagi kaiya ono. 6A'a', segeya Kapiya Ingi Samyengkirikke Tawitigu Anotoyegi pelik mei,

Yombanubek meibok ngenangaibek legi ni piyegi yangeze mizi, ma yombanubek talikpek legi nugu piyegi ngai?
7Keya tek nangezige nugu pi angelawiliyaga kulengke wazamiya kapura mabek perik weik ngereke nugu pi ngaiwaktik keya yeik yemanera mana. 8Purik nugu pi watabi wizageya koyi kambeli peyeng mabiyengki ngai wazamiya. a 
Tawitigu kaiyarik Anotogo yombanuwili watabi mabiyengki ngai wazaya. Watabi nayendau kokowa ono. Tonugurau ngoluk yombanuwili watabi mabiyengki ngai koyilege keriyi ono.
9Kapura Yisu kele tonugu keriyi. Keya tek nangezige Yisu yombanu keremizawekke pi angelawiliyaga kulengke wazamiya logo Anotogi wazono tonugu weiyagi langai ono pugu yana pura Yisugu ngabelakpekke puwili mabuwiligi kaileyengki wiyeke ibeng puraga kimeike lewagela wazamiweki. Pugu ibeng sa puragi wiyeke pi weik ngaiwak yemanerik kiling tung lewege panurikke wizilege teni keriyi. 10Keya Anoto watabi mabiyeng ngai yemane ngezebekkiragi wiyeke keremizabokko Yisu nganganda wagelibene kelemiya purik pangkarikku, purik Yisugu ngangang mizi purikku yongkambanu kolokngagono Anotogi ngaiwak purikka sanga miziweki iza orowei yo, keya Yisugu ngangang miza puraga walimizirik pi ngai pangka panubek keya yongkambanuwili kemenak ibengki puraga iza orowei yo wiriyagi langaibek.

11Logo pi yongkambanuwili kaileyendau onowili keleyibok kiling teni kaile nayendau onowili miziweki keleya puwilirau tenigi Mango wamenak. Logo piliktikki kandik Yisugu teni pigi si keya sakwili kaiyagi purikki pirau kendek ono. 12Purik Yisugu Kapiya Ingi Samyengki purikke pelik kai,

Nogo si keya sak nogowiliyegi Anoto negi Mangobekyegi langai kozak yeiyagi logo nogo ingi yeik pugura yongolok meiyagiyengka yeik puguraga wawere uli puwiligi wirege meiyagi. b 
13Keya kang naraga pugu pelik kaiya,

Ne kiling negi si keya sakwilirau kemenak Anotogi melezikke managi. c 
Keya ngereke pugu pelik kaiya,

Kerewiyi, ne pelege keya koloyakamandik Anotogo nana puwilirau. d 

14Teni Anotogi yango keya marekngangwili mei puwili yombanu korikwek kilingwili legi Yisu teni yombanuwiligi kangmekke wazamiya. Logo pugu pilik miza purik pigi ibeng sa purago Sadang neneng ngela melibene keya ibengkiragi kozang Sadangko kebangkela yolu pura neneng ngela melibene, 15keya yombanu wok mabiyeng ibengkirikki kulilimokko wigirara yolu puwili kazing pilik mizi pumokka wila wazayiweki. 16Purik pi angelawiliyegi saweliweki angela wezabek kayima ono purik kimeike kapura pi yombanu yeik wezabek kayima, purik yombanuwiliyegi saweliweki. 17Purikku kai purik Yisu kazing mabiyengkirik teni pigi si keya sakwili kelik sa kai logo tenigi ngai yemane panu yalektago kolabek keya wok mabiyeng Anotogo keliragi mizi logo tenigi wiyeke panga Anotoyegi kang mizibek miziweki. Pilik miza purikku pugu pangka tenigi wiyeke tonugu kaile miza piyengki kolak miza logo kaile tonuguyeng tumula logo keremarekeweki. 18Logo mabek perik weik kaile miziweki yang kelemibokyegi pugu sawelagi purik Sadangko Yisu yang kelemiyawekkerik Yisugu yang kelemi puragi nganganda wagela kapura pi puraga kawiye wala ono tegi pugu yaka yang kelemibok kawiye nelegi sawelagi.

Copyright information for `BIG