aIngi Sam 41:9

John 13

1Yisuyegirik pi ngabelakka pelege wiziyawekke teni pigi puwiliyegi pi kelageya wiziya. Logo wok pi ngabelakpek wiya logo pigi Mangobek yolu pulogo kang yongogibek weik mereke wiriyarik pi iwaka. Tegi weik Pasobara miziweki mizirik pugu mawinda keli yemane pigi teniyegira walimiza.

2Logo Yisu pugu waligeleyiwili kiling ngeragi nageya wiziya logo weik yaka Sadangko Yuras yogo Simong Isaliyotogi marekpek Yisu ulagiwiliyegi miza yanagi purikki kumulibene kelemiya. 3Yisu pigi Mangobokko watabi mabiyeng kozang puguragi kulengke wiya wazamiya purik pi iwaka keya pi Anotoyaga kayima purik pi iwaka keya pi Anotoyegi kangki puriktau pi iwaka. 4Pi pugu mogosara ngeragi nageya pulaga luweza logo melewangka yemane yeke ngalege wakiya purik pugusa wiya wizigeya kagorik wiregawere keya pulangaiyeng tumuli yokolong narik wangka tariya. 5Kai nak peleng nawekke mela wizigeya pi weik pugu waligeleyiwiligi ingeyeng kaigesi keya kagorik wale yaka wangka tiya purikku ingi puwiligiyeng tumuli kaiyageya wiziya, yaka yombanu nakyegi yawe mizi puwiligu mizi pilik.

6Logo weik yogo Simong Pita meibekki ingeyau kaigesagiwekke. Kapura Pitago Yisuyegi pelik meiya, Ni Yemizi nogobek. Logo ni inge nogoyau kaigesiweki mizi yagenda, ma, meiya. 7Logo Yisugu pelik meiya, Ni ngoluk nogo mizi peragi solorik ni lusuwei kapura ni kalike iwaka sagi, meiya. 8Kapura Pitago pelik meiya, A'a', ni inge nogoyau kaigesagi ono, meiya. Logo Yisugu pelik meiya, Tamizeige nogo inge nuguyau kaigesi ono purik mabura ni nogobek ono, meiya. 9Pi pilik kaiwekke Pitago pelik meiya, Yemizibek, pilik mabura inge nogoyau keke kaigesi wak kapura mele nogoyau keya kebi nogorarau kaigese, meiya. 10Kapura Yisugu pelik meiya, Yombanu kaigesabok kowiyeng onobokko kapura pi ngabelak kowiyembekke ingeyau ngiza purik kele. Togo ne inge nuguyau kaigesi purik kele ni kemenak mabok kaigesa mizagi. Ini kaigesawili kapura ini mabuwiliyaga wamenak kaile puguyengka kaigesa onobek. 11Yisu yombanu pi ulagiwiliyeyi miza yanagibek pugu iwaka. Logo pilik kopong pugu puwiliyaga nak kaile puguyengka kaigesa ono yeiya purik.

12Yisu pilik kai keya inge puwiligiyeng kaigesi miza logo pulaga melewangka yemane pugurik ngereke wakiya logo weik mogosa. Pi pilik mizageya wizimowei pugu pelik yeiya, Nogo yaka inuwayegi keleyi puragi solorik inuwa iwaka ma? 13Ini watabi nayengki neyegi nguk neiwekkerik inugu neyegi kisirik Kiriwagabek ma Yemizibek kisi. Logo inugu pilik kisi purik wameik, purik ne pilik neiyagibek. 14Ne Yemizi inugubek keya waligeleyi inugubokko inge inuguyeng kaigesa. Logo kazing mabilikmekke ini makngezego ini lewege onowili mizi purik pangkarikku. Keya ini makngeze lewege onowili miza logo nakko inge nakkazik kaigesi mizagirikki kai. 15Purik nogo weik inugu mizagimek waligeleya. Legi nogo iniyegi miza pilik ini mizi. 16Nogo iniyegi kozak yei pura wameiktago. Yombanu yawe mizi nak ngai pugubokko miziyengki pakela logo piyaga ngalege miza logo pi lewege miza wizigeya ngai pugubokko mizi piyeng mizagi onobek mizi nagani. Keya ngago nara orowei kambok pi lewege miza wizigeya pi wezamelabokko mizi piyeng mizagi onobek mizi nagani. 17Tamizeige nogo iniyegi keleya puragi solorik ini iwaka mabura tamizeige ini mizi purik Anotogo wilek kang inuguyeng wilik kagowing mizibene keleyagi.

18Keya nogo ya inuguyeng wilik kagowing mizagi kai purik ne ini mabuwiliyegi langai kai ono. Purik nogo iza puwili nogo iwaka kapura Anotogi Kapiya Walektikke lende miza mabilik mizagirikku.

Yombanu ne kiling ngeragi wamenaksik ni kayimabek weik neyegi kezanga nana. a 
19Logo neyegi lewagelagi puragi ne iniyegi kozak yei, ngoluk lewagela ono pilikwekke logo pura lewagela puwekke purik mabura ini ne wameik nogo kozak kai mabok purikki ngizi panu kumuli nangaiweki. 20Nogo iniyegi kozak yei pura wameiktago. Yombanu nogo yawe nogora mizi wezamelabokyegi kelibok neyegi keli yagenda keya yombanu neyegi kelibok ne wezanelabokyegi keli yagenda.

21Logo Yisu weik pilik kaiyageyara yeik si ngizige wilek kang pugubek weik kuneng yemane keli lewa logo pugu waligeleyiwiliyegi pelik yeiya, Wameik panu, inuwayaga nakko ne panga ne yombanu nelagiwiliyegi niza yanagi, yeiya. 22Logo pugu waligeleyiwili nakko nakyegi pakela, puwili pugu kaibok takyegi kai miza legi. 23Yisugu waligeleyiwiliyaga nak Yisugi ngezege mogosa logo pok ne, Yowan kapiya perik lende mizabok. Logo ne Yisugu keli panubek. 24Logo Simong Pita meibokko ne Yisugi ngezege mogosabokyegi mele ngai keleniya logo pelik mei keleniya, Piyegi pugu kaibok takyegi kai yagenda mei, keleniya.

25Togo ne Yisuyegi mereke sawela logo pelik nguk meiya, Yemizibek, takko ni panga ni nelagiwiliyegi niza yanagi, meiya. 26Logo Yisugu pelik neiya, Nogo panga ngeragi kolokpekke perek nazik yenge yungke pukmelagi logo nogo pereksik weiya logo manibok yombanu yaka ne pelik keleniyagibok, meiya.

Pulaga weik pi pereksik ngeragi kolokpekke yenge yungke pukmela logo Yuras Isaliyoto yogo Simong Isaliyoto meibekki marekpekyegi mana.
27Logo Yuras pereksik wei ngizige Sadang yenge pigi yungke kiliya kuna logo pulaga Yisugu pelik meiya, Nugu miziweki kumula yolu pura nguk namizi mizi kune, meiya.

28Logo mogosara ngeragi nageyawili Yisugu Yurasyegi pilik meiyarikki solorik puwili lusuwei miza. 29Logo king puwiligiyengki ngaibek Yuras kopong nawili pelik kumula, Yisugu Yurasyegi sonda ngeragi yemane miza ni peraga ngeragi nageya koyagi nayeng wei kune meiya ma talik? Ma nalikwekkerik watabigi yeik mizi puwili king yane meiya, mamiza. 30Yuras Yisuyaga pereksik weiya logo weik nguk namizi luweza logo welagela kuna. Logo purik weik kusa wizigeya.

31Weik Yuras kuna wizigeya Yisugu pelik yeiya, Teng ne yombanu paka ngalega kayimabek yemanebek mizagira weik pera. Logo negi wiyeke Anoto yemanebek mamizagi. 32Keya nogo Anotogi kozanda yemane purikki walimizi pilik Anoto ne pigi Marekpekki kozanda yemane purikki pugurau walimizi. Logo purik weik mizi penangaiweki mereke, yeiya.

33Pulaga Yisugu pelik yeiya, Kerewiyi, ini nogowili, ne ini kiling wok panu wiziyagi ono. Ini neyegi welagi legi nogo Yudawiligi ngaiwiliyegi yeiya mabilik iniyegi weik yeiweki. Logo pura pelik, Nogo kangki pulogo inirau kangki ono. 34Keya weik nogo ngago wik nara nogo miziweki kai pera yani, ini nakko nakyegi kelizo. Kazing nogo iniyegi keli mabilikmekke ini nakko nakyegi kelizo. 35Tamizeige inuwa kazing nakko nakyegi kelimekke mizi purik yongkambanuwiligu inuwa neyegi kiriwei mizi keya inuwa nogo waligeleyiwili mizagi, yeiya.

36Logo Simong Pitago nguk meiya, Yemizibek ni talege kangki, meiya. Logo Yisugu pelik meiya, Nogo kangki pulogo ni weik mabuwekke neyegi kiriwei kangki ono kapura ni wangki kalike kangki, meiya. 37Logo Pitago pelik meiya, Yemizibek, ni nangki wiyeke ne mabuwekke niyegi kiriwei kangki ono kai? Tamizeige Yuda ngai tonuguwiligu ni neli purik mabura ne niyegi keli legi nerau neliweki, meiya. 38Pulaga Yisugu pelik meiya to mela, Nugu kumularik nigi keli neyegi puragi weraga ni neli pani keleyagirik pangka? Nogo wameik panura nugu kai mangaira neiweki logo pura pelik, kang neyauganara nugu yeik nogora liwik wiyagi logo ni neyegi lusuwei panu kaiya wizigeya pulaga winak talekmek kai penangai, meiya.

Copyright information for `BIG