aIngi Sam 69:4

John 15

1Ne ini nogo waligeleyi puwiliyegi ngago saweliwei inigi yolu puragi ngizirik yemane lewagela waliweki nara ne kozak yeiweki mizi. Kopi namekki mango nak wizinda logo pi kopimek ngeli keya lali ulibek logo kopimek kopi wire wazono kolokngagono wiribene. Ne kopimerekki wandik kelik keya neyegi ngizi kumuli puwili kopi meleyeng kelik keya Anoto negi Mangobek kopimekki mangobek kelik. Yombanu neyegi ngizi kumuli kapura keli nogoragi kiriwei mizi onobok kopi mele wilek wiri ono purik kelik logo negi Mangobokko ngela logo wezamelagi. Kapura yombanu neyegi ngizi kumuli logo keli nogoragi kiriwei mizageyabok kopi mele wilek wiri purik kelik. Logo negi Mangobokko pokyaga kulugulu keya wakarogolo miza piyeng wamelagi logo pi wilek kolokngagono wira meliweki. 3Keya ini nogo waligeleyi puwiliyegirik nogo ini kozak yeiya puragi ini weik ngizi kumuli kopong negi Mangobokko ini weik kaile nayendau onowili keleya. 4Tegi neyegi ini sawelara koyi mabilik nogo iniyegi sawelara yolu pilik. Kopimele namek waze ngezemek kopi wilek uragi ono, kopi wandikke salemana purik kele. Kazing mabilikmekke tamizeige ini kazing wik puluwengki ngizirik walimizagi mabura were ini neyegi sawelara koyizo.

5Ne kopimerekki wandik kelik keya ini neyegi ngizi kumuli puwili kopi meleyeng kelik. Tegi neyegi ini sawelara yolu keya nogo iniyegi sawelara yolu mabilik yolubok neyaga kozang wik yolugira wei, logo kazing wik lewengki ngizirik kolokngagono walimizagi. Ne kiling ono purik ini watabi nayeng keke mizagi ono. 6Neyegi ngizi kumuli kapura neyegi sawela yolu ono puwili kopi mele ngela wiya logo pulaga ngoliya wizigeya waliyi piyeng keleyi pilik keleyagi. 7Kapura tamizeige ini neyegi sawela yolu keya nogo waligeleyi piyeng yenge yungke warara yolu mabura inugu keli piyengki nguk neizo logo nogo yaniweki. 8Ini kazing Anotogo keli lewengke yolu puwekkerik inugu puluwengki ngizirik walimizi logo purikku negi Mangobekki yeikta yongolok mei. Logo purikku walimizi puriktau ini neyegi kiriwei mizagelik kiriwei mizi yagenda mizi.

9Negi Mangobokko neyegi keli panu pilik nerau iniyegi keli panu. Legi wok mabiyeng yombanu nogo keliwiligu koyagelik yolu. 10Tamizeige ini ngago nogorago miziweki kai piyengki kerewiya logo mizi mabura nogo iniyegi keli purikki ini iwakagi logo ini ne kelikki purik ne negi Mangobokko miziweki kai piyengki kerewiyi keya mizibek legi pugu neyegi keli purik ne iwaka.

11Nogo iniyegi pura kozak yeiya purik nogo wilik kagowing yani puraga ini weiweki, logo kazing pilikmekke ini wilik kagowindago kola koyiweki. 12Keya ini pobilik mizagirikki ne kozak yei, Nogo iniyegi keli mabilik inuwa ngezerau nakko nakyegi kelagirikki kai. 13Tamizeige yombanu nak mabilik kewengke pugubekki tundik weiya logo ibengkirikki pangka mizi mabura pilikpok pigi kewengkebekyegi keli yemane panu pura keli mabiyengka ngalege panura. 14Keya tamizeige ini ngago nogorago miziweki kai piyengki kerewiyi keya mizi purik ini negi kewengke nogo keli panuwili. 15Ne mawinda ini neyegi yawe miziwili kaiyagi ono, purik ngai nakyegi yawe mizibok ngai pugubokko mizi piyeng pi lusuwei. Kapura pilik segeya nogo ini negi kewengke nogo keli panuwili yei purik nogo iniyegi negi Mangobokko kozak neiya piyeng mabiyeng kozak yeiya legi. 16Inugu ne niza ono, nogo kele ini iza. Nogo ini negi Mangobekki keliragi kiriwei yoluweki iza logo kazing pilikmekke ngizirik walimizagi. Logo inigi ngizi purik wok wizagomagi. Pulaga purik yeik nogoraga inugu Pebayegi inugu keliyengki nguk mei puwekke purik pugu yanagi. 17Nogo ini pobilik miziweki kozak yei, ini makngezerau nakko nakyegi kelagirikki kai.

18Tamizeige yombanu ngabelakpekke neyegi ngizi kumuli ono puwili iniyegi kumbak mabura ya kuneng mizi nagani, purik puwili were neyegi kumbak miza kopong mizi kani. 19Ini neyegi ngizi kumuli ono kesak ngizi kumuli ono puwili iniyegi keli. Kapura nogo ini ngizi kumuli onowiligi tepekka iza legi puwili iniyegi pakela logo ini ngabelakpekkiwili kelik ono mamizi. Logo piliktikki wiyeke puwili iniyegi kumbak mizi. 20Nogo iniyegi koka yombanu yawe mizi nak ngai pugubekyaga ngalege ono kani, yeiya purikki ini kumula. Ini neyegi yawe miziwili kelik keya ne iniyegi ngaibek kelik. Nawili ne ngangang keleni keya kuneng nani legi puwiligu inirau ngangang keleyi keya kuneng yanagi. Puwili ngago inuguyengki kerewiyagi ono, purik puwili ngago nogora kerewiya ono kopong. 21Puwiligu ini pilik keleyi nangai purik ini neyegi kiriweiwili kopong logo purik puwili ne wezanelabokyegi lusuweiwili kopong. 22Ne kayima ono wizigeya puwili waligeleya ono kesak puwiligu neyegi kiyebuk mizi puragi puwili ngagozak mizi kak ono. Kapura perikka purik puwili ngagozak mizagi, purik ne weik kanda puwiliyegi kozak yeiya legi. 23Neyegi kumbak mizibok negi Mangobekyegirau kumbak mizi yagenda. 24Puwili nogo watabi nakkorau mizagi ono Anoto ngezebokko keke mizagi piyengki pakela ono kesak puwiligu neyegi kiyebuk mizi purikki puwili ngagozak mizi kak ono. Puwili pakela kele kapura puwili neyegi kiyebuk miza logo puwili neyegi kumbak mizi keya negi Mangobekyegirau kumbak mizi. 25Kapura pilik miza purik Mosegi lo puwiligi piyengke pobilik lende miza pura ngizi miziweki,

Puwiligu neyegi yeik ulak kumbak miza. a 
26Iniyegi saweliweki nogo negi Mangobekyaga wezamelagibok Anotogi Kung Walek wameikta waligeleyibek. Pi negi Mangobekyaga lewagi logo pi lewa puwekke pugu ini neyegi langai iwaka sibene keleyagi. 27Keya inirau nogo mizi yagalege pakela piyeng kozak kisagi purik ini ne solo yawe negi waligeleyi pura mizarikka neyegi kiriwei kai kayimawili legi.

Copyright information for `BIG