John 5

1Pilik piyeng miza logo waleleige wizigeya Yisu paka Yirusalem yerengke Isileiliwiligi wok yemane ngeragi miza ni piyengka nak lewagela, legi pi kambela. 2Paka Yirusalem pulogo kai luwang yemane panu yongkambanuwiligu kaigesi nak yolu. Kai luwambok kang yemane yerendage kiliya lewarikke ngezege, logo kang purikki yeikta, Liyeng Memengwili Kiliya Lewarik, meirik. Keya Iburuwiligi ngago yeiktaga kai luwambokki meirik, Petesara, mei. Keya kai luwambokki ngezege i marek songono melenazik yolu, logo piyengke yongkambanuwili leng mizi. 3Yongkambanu kolokngagono kemegemeyeng kilingwili i marek songono piyengki yareksara koyilege. Nawili wire kusawili keya nawili inge keya mele kailewili keya nawili korikwekke wale nayeng ibengwili miza logo puwili kaibek urukang mizirik kelegi yuke koyilege. 4Kang nayengki purik Yemizibekki angela nakko kanda kaibek urukang kelemi. Logo yombanu kaibek urukang mizi ngizige panga kaibekke were kiliyabok kemegeme pugu mizi pumokka yeik si. 5Keya yongkambanu pulogo koyawiligi tepekke yombanu kirisimasi yombu nak keya meleyau keya ingenazik keya nazikka neyauganak kemegeme mizageya wizagoma nak wizilege. 6Yisugu yombanubekyegi keriya logo yombanubek kirisimasi kolokngagono kemegeme wizagoma purik Yisugu iwaka. Togo Yisugu kemegemebekyegi pelik meiya, Ni yombiyangai sagi keli ma talik, meiya. 7Logo kemegemebokko pelik kanga meiya to mela, Yemanebek, kaibek urukang mizi puwekke neyegi sawela logo ne nguk namizi panga kaibekke wazaniyagi naktau ono, logo ne makngeze panga kaibekkiweki yelakkelek mizageya purik nak weik yaka were kuna wizigeya wilibek, meiya. 8Yisugu piyegi pelik meiya, Luwe sa logo yolumek nugurik weiya logo wei kune, meiya. 9Logo mabuwekke yombanubek yombiyangai sa logo yolumek pugurik weiya logo kuna. Pilik miza purik Yudawiligi wok yawe mizi onobek wok Sabatpek meibekke pilik miza.

10Togo Yuda ngaiwiligu yombanu yombiyangai sabokyegi pelik meiya, Yokopek tenigi wok yawe mizi onobek, wok Sabatpek logo ni yolumek nugurik pilik wara purik yawe mizi yagenda, logo purik lo tonuguragirik ni kaile mizi yagenda, meiya. 11Logo pugu pelik yeiya, Yombanu ne yombiyangai wazaniyabokko neyegi yolumek nugurik weiya logo wei kune neiya, yeiya. 12Pilik kai legi puwiligu piyegi pelik nguk meiya, Yombanu niyegi pilik neiyabok tak, meiya. 13Kapura yombanubek takko pi yombiyangai wazamiya miza purik pi lusuwei purik pilik mizawekkerik yongkambanu kolokngagono koya logo Yisu sengekta kuna.

14Waleleige Yisugu Anotogi i walek yemanemakke yombanu pugu yombiyangai wazamiyabok wilek ula logo Yisugu piyegi pelik meiya, Keriye. Ni weik yombiyangai sa mena ni ngereke watabi kaile panu nayeng niyegi wiriya nera nugu kaile mizi piyeng weik wiyagirikki kai, meiya. 15Yisugu pilik meiyawekke yombanubek Yisu wezamiya logo pi kanda Yuda ngaiwiliyegi yombanu ne yombiyangai sibene keleniyabok Yisu, yeiya.

16Togo Yisu Yudawiligi wok yawe mizi onobekke yombanu yombiyangai wazayirikki wiyeke weik Yuda ngaiwili pi kuneng mana logo uliweki kozak kela. 17Kapura Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Negi Mangobek ngoluk yawe mizageya, logo purikki wiyeke nerau yawe mizi, yeiya. 18Keya pugu Anoto pigi Mangobek kairikki wiyeke puwili weik pi ulagi puragi mawiyarekka kozang panu mizi. Purik pi wok yawe mizi onobokki lora keke ngela ono kapura pi Anoto pigi Mangobek kai logo purikku pi keya Anotorau pangka pangka mizi legi puwili pi uliweki mizi.

19Puwiligu sisik mizi puragi pi iwaka logo pugu pelik yeiya, Nogo kozak yei pura wameiktago. Ne Koyambokkorau watabi nayeng keke mizagi ono, ne Anoto negi Mangobokko miziyengki keriya logo ne piyeng keke mizi, purik watabi Anoto negi Mangobokko mizi piyeng ne Koyambokkorau mizi mizi. 20Purik Anoto negi Mangobek ne pigi Marekpekyegi keli logo pugu mizi piyeng mabiyeng neyegi walimizi keya piyengka yemane panuyeng walimizagi logo nogo piyeng mizagi logo ini lelengkiragi. 21Anoto, negi Mangobokko ibengwili ibendaga wik yangalekta wazayi mabilik nogorau wik koyimagira yanagi keli pilik puwiliyegi wik koyimagira yani. 22Negi Mangobokkorau yongkambanuwili kaile puwiligiyengki wiyeke keleyagiyeng kozak kai ono, purik pilik yawe mizagi pura pugu ne pigi Marekpekki melezikke wiya. 23Pugu pilik miza purik yongkambanuwiligu yeik pugura yongolok mei pilik yeik nogorarau yongolok meiweki. Pi ne wezanelabek, legi yongkambanu ne pigi Marekpekki yeikta yongolok mei ono puwili, negi Mangobekki yeiktarau yongolok mei yagenda ono.

24Nogo kozak yei pura wameiktago. Yongkambanu ngago nogoragi kerewiya logo ne wezanelabokyegi ngizi kumuli puwili weik wik koyimagi pura kiling. Puwili kaile puwiligiyengki wiyeke puwili kemenak ngangang weiyagiragi yuke ono, purik kazing Anotoyegi kumbekki leweng ibendaga panga kazing Anotoyegi kumbekki leweng wikkiraga nogo kowita. 25Nogo kozak yei pura wameiktago. Teng yongkambanu kazing kumbekki lewengke ibeng puwiligu ne Anotogi Marekpekki ngagoragi kerewiyagirik weik lewagela. Logo ngago nogoragi ngizi kumuli puwili kazing kumbekki lewengke wik wizagomagi. 26Purik negi Mangobek kazing kumbekki lewengki wik wizagomagiragi mangobek mizi mabilik pugu ne pigi Marekpek kazing kumbekki lewengke wik wizagomagiragi mangobek keleniya. 27Keya pugu ne yongkambanuwili ngagozak keleyagiweki pangkara nana kai, purik ne yombanu paka ngalega kayimabek legi. 28Nogo yongkambanuwiligi wilek kangyeng wik wazayi purikki ini lebuk mizi nagani. Purik kalike wok nakka yongkambanu ibeng logo waliya puwili mabuwili ngago nogoragi kerewiyi nangai 29logo ngereke yangalek meiyagi. Ne ngago kai puwekkerik kazing Anotogo kelimekke wiziya logo ibembok paka ngalege wik wizagomiweki yangalekta wazamiyagi kapura kazing Anotogo kiyebuk mizimekke wiziya logo ibembok kemenak ngangang weiyagiragi yangalekta wazamiyagi.

30Nogorau watabi nayeng keke mizagi ono. Ne Anotogo kozak nei puragi kiriwei yongkambanuwili ngagozak keleyi. Nogo kazing ngagozak keleyimok pangkamekke purik ne, ne makngezego keliragi mizi ono, ne negi Mango ne wezanelabokko keli pura keke mizi.

31Tamizeige nogo keke ne makngezeyegi langai ne tak miza purikki kai kesak inugu ngaigu kai kisi purik pangka. 32Kapura negi Mangobektau wizinda. Pi ne tak miza purik kozak kaiyageya wizinda keya pugu neyegi langai kozak kai piyeng wameikyeng purik ne iwaka. 33Inugu nawili neyegi langai Yowan kaimelibekyegi nguk meiweki wezayela logo Yowan kaimelibokko ngago neyegi langai kozak kaiya piyeng wameik. 34Yongkambanuwiligu kozak kisi piyeng neyegi yemaneyeng ono. Ne yeik Yowan kaimelibokko iniyegi ngago kozak yeiya piyengki keke kai yagenda, purik ini ngago piyengki ngizi kumula logo ini yaliya wazayagi purikki ne keli. 35Yowan kaimelibek lang wezarik wizimowei iniyegi ngaiwak wiyageya wiziya. Logo pugu ini ngaiwaktik yanageya wiziyawekkerik ini tek nangezige wilik miza. 36Watabi yeik nogora kawela wiyagi nayeng ngoluk wizinda. Logo piyeng Yowan kaimelibokko kozak kai puraga ngalegeyeng logo piyeng yawe nogora keya piyeng yawe negi Mangobokko miziweki nanara logo purago iniyegi ne negi Mangobokko wezanelabek keleyiweki. 37Keya negi Mango ne wezanelabokko kairik ne pigi Marekpek kai. Inugurau pi ngago kaiyagalege kerewiya ono keya inugurau pi keriya ono, 38ma negi Mangobekki ngagora inugu ya inuguyengke wara ono logo pugu ne wezanela kele kapura ini neyegi ngizi kumuli ono. 39Inugurik Kapiya Walektikku ini wik koyimagira weiyagirikki waligeleyagi nobiyeng ini Kapiya Walektik waberek panu mei kapura Kapiya Walektikku kozak kaibok neyegi langai kozak kai yagenda. 40Kapura ini wik koyimagira weiweki neyegi ngizi kumulagirikki kiyebuk mizi.

41Ne yombanuwiligu yeik nogora yongolok meiyagi purikki weli ono, 42purik ya inuguyengki kazingmek nogo iwaka. Inirau Anotoyegi keli ono. 43Ne negi Mangobokki yeiktage pugu kairagi kiriwei iniyegi kayima kapura ini neyegi ngizi kumuli ono. Kapura tamizeige iniyaga nakko kanda ngago ngezebekki nayeng kozak kai purik ini piyegi ngizi kumuli. 44Inirau neyegi ngizi kumulagi langai ono, purik iniyegi langai nazuwaga nakko wazono kaiyagirikki ini kumuli kapura ini Anoto wamenakpokko iniyegi langai wazono kaiyagi purikkirau ini kumuli ono. 45Kapura nogo piliktikki wiyeke negi Mangobekyegi iniyegi langai melebek yowagi ono, pilik mizagibek Mose. Mose iniyegi sawelagi nobiyeng inugu ngai yuke yolubokko piliktikki wiyeke iniyegi melebek yowi penangai. 46Mosego lende miza piyeng neyegi langai lende miza. Togo tamizeige ini puwekke ngago pugu lende miza piyengki ngizi kumula kesak ini ngago nogoragirau ngizi kumuli kak. 47Logo ini Mosego lende miza piyengki ngizi kumula ono legi ini nogo kozak yei piyengki ngizi kumulagi ono.

Copyright information for `BIG