aIsaya 54:13

John 6

1Ngago piyeng kaiya logo pulaga Yisu kai kolamiya yeik Kalili keya Taibiriya piyau meibekke lalu pangazuwagawekkeweki wangleige kuna. 2Yisu panga pulogo kanda logo pi kiling pugu waligeleyiwili weik lewak marek nakka yabela logo paka luwege puwili mabuwili mogosa. Logo puwekkerik yongkambanu kolokngagono paka Yirusalem kuna, purik Yudawiligi wok koka walaka Anotogo Yudawili Isipwiliyaga yaliya wazayarikki kumula logo ngeragi yemane miza nibek Pasoba meibok weik mereke logo puwili Yisuyegi kiriwei kai kang wiriya, purik puwiligu keriyarik pugu watabi Anotogo keke miziyeng miza logo kemegemewili yombiyangai sa wazayarikki keriya kopong. 5Yisu mogosara wizimowei pongologo langai keriya logo yongkambanu kolokngagonomek lewarikki keriya logo Pilipyegi pelik meiya, Teni talaga ngeragi nayeng pewili nibene wei kangki, meiya. 6Yisugu ngezebokko mizagirik pi iwaka kapura pura pugu Pilipyegi yang kelemibene pilik meiya. 7Logo Pilipgu pelik kanga meiya to mela, Nakko wok andet neyaugi yawe miza piyengki ngane king weiya piyengkorau ngeragi pewiliyaga nak nak nangezi niweki keremungke weiyagi langai ono, meiya. 8Pilik kai ngizige Enduru, Simong Pita meibokki sakpek logo Yisugu waligeleyi puwiliyaga nakko Yisuyegi pelik mei, 9Mandik nak pelege. Pi perek marek songono melenazik paliyeng meiyengka keremiza nayeng keya watabisi waliya neyaurau wara kapura piyeng yongkambanu mabuwiligi pangka ono, kai. 10Pi pilik kaiwekke Yisugu pugu waligeleyiwiliyegi, Yongkambanuwili mogosi yei, yeiya logo puwiligu yeiya wizigeya yengelik wazonobek logo yongkambanuwili mogosa. Yombuwili keke sangkelarik tausen melenazik tikinda.

11Pulaga Yisu perek melenazik yaka piyeng weiya logo Anotoyegi perekyengki langai wazono meiya. Pulaga pugu waligeleyiwiliyegi yana logo puwiligu mogosa puwiliyegi sanga mizagelega yana logo yongkambanuwili keli puwiligiyengke na. Pulaga Yisugu watabisiyaugerau mabilik miza logo puwili na logo 12ngekyengko wizigeya weik Yisugu pugu waligeleyiwiliyegi pelik yeiya, Ngeragi waleyeng wiyi purik wezamelagi sa mena waleyeng menalege weiya logo wiyi, yeiya. 13Togo Yisugu waligeleyiwili ngeragi wale wazono ni ono piyeng weiya logo perek melenazik yaka na piyengka kik meleyau keya pongo ingenazikka neyau piyeng mereng miza.

14Yongkambanu pulogo koyawili Yisugu Anotogo keke mizara miza purikki keriya logo pelik kisa, Wameik, pek yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kai, Anotogo teni yongkambanu ngabelakpekkiwili yaliya wazayiweki wezamelagi kaiya logo tonugu yuke yolubok mena, kisa. 15Yisu weik yongkambanuwiligu miza orowei logo puwiligi King Ngaibek keremiziweki mizi purik pi iwaka, legi pi ngereke ngezebek keke panga lewak nakka kuna, pi puwiligi keliragi kiyebuk kopong.

16Weik kusaweki miziwekke Yisugu waligeleyiwili pongo kai kolamiyabekke kerelege kuna. 17Kapura Yisu lewa ono wizigeya weik kusa logo Yisugu waligeleyiwili wang naleige tameneng meiya logo mogosa logo panga yereng Kapaneyam meiragiweki kuna. 18Pilik mizi pura kebarek yemane nak uli keya kailauriktau yemane lewa. 19Puwili weik tek narik kuna wizigeya Yisugu waligeleyiwiligu Yisu wangleigiweki kaibekke ngalengale yawerelege keriya logo puwili kulili miza. 20Puwili kazi legi Yisugu pelik yeiya, Ne mena kulili mizi wak, yeiya. 21Togo puwili wilik miza logo wangleige ngalege koli kelemiya logo mabuwekke pilik mizi pura wanglei weik puwiligu yereng yaka kang puragi kaibekke kerelemekke lewagela.

22Wok kalikebekke yongkambanu wale pangaleige wezaya puwili ulogorik wang wamenaklei logo wang puleige Yisugu waligeleyiwili kunawekkerik Yisurau kuna ono mamiza. 23Kapura yereng Taibiriya meiraga wang nayeng wiriya logo wangyeng ulogo Yisugu ngeragiyengki langai Anotoyegi wazono meiya logo yongkambanuwiligu ngeragi na pulumengki ngezege wila wiya. 24Yongkambanuwili Yisurau ono keya pugu waligeleyiwilirau ono mamiza, legi wang piyengki ngalege sa logo panga Kapaneyam yerengke Yisuyegi weliweki kuna.

25Pangazuwaga pura Yisu wizilege puwiligu pakela, logo piyegi puwiligu pelik meiya, Kiriwagabek, ni talikwekke wiriya, meiya. 26Logo Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Nogo kozak yei pura wameiktago. Ini nogo Anotogo keke miziyeng mizarikki keriya kopong ini neyegi weli yagenda ono, ini ngeragi nogo yana piyeng na logo ngekyengko kopong ini neyegi weli yagenda. 27Inugu ngeragi ni piyeng weiweki yawe kozang panu mizi nagani, purik piyeng nguk namizi na logo purik weik yeik siyeng kani, segeya ngeragi ini wik koyimiweki keleyi piyengka kele niweki yawe kozang mizi. Ngeragi pilik piyeng ne yombanu paka ngalega kayimabokko yaniyeng. Negi Mangobek Anotogo neyegi kozang ngeragi piyeng yanagira nana, yeiya.

28Togo puwiligu piyegi pelik nguk meiya, Teni Anotogi yawera kang tamekke miza logo ngeragi piyeng weiyagi, meiya. 29Tegi Yisugu pelik kanga yeiya, Anotogi yawe inugu mizagira ne Anotogo wezanelabokyegi ngizi kumulagi pura, yeiya. 30Legi puwiligu pelik nguk meiya, Watabi Anotogo keke mizi talikyeng nugu miza logo teni keriya wizigeya ni Anotoyaga kayimabektikki teni ngizi kumulagi? 31Mosego miza pilikta nugurau mizagi? Mosego Anotogo keke mizi nara miza logo paka ngalega ngeragiyeng wirageya logo tenigi yelibungang walakawili ngeragi Manayeng meiyeng ngabelak kurung yeikwekkepekke koyimawekke na, mabilik Anotogi Kapiya Walektikke pobilik lende miza pelik,

Paka ngalega ngeragi wezamela logo puwili na, meiya.
32Yisugu pelik yeiya, Nogo kozak yei pura wameiktago, Mosego ini yana piyeng ngeragi ngizi paka ngalegayeng ono. Mosego Mana piyeng yana, kapura Mana piyengko wik koyimagira yana ono. 33Kapura mabek pewekke negi Mangobokko ini ngeragi ngizi paka ngalegayeng yanagi, logo ngeragi Anotoyaga piyeng yombanu paka ngalega kayimabok, keya mabok yongkambanu ngabelakpekkiwiliyegi wik koyimagira yanibok, yeiya. 34Pulaga puwiligu pelik meiya, Yemizibek, ngeragi nugu kozak kai piyeng wok mabiyeng teni yane, meiya. 35Logo Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Ngeragi wik koyimagira yanagi piyeng ne. Ngeragiyengko korik inuguyeng wik koyibene keleyi mabilik nogo yongkambanuwili kazing kumbekki lewengke wik koyibene keleyi. Ini ngeragi korikwekkiyeng ni kele kapura ini ngoluk yagasi mizagi keya ngaba kangyeng kelakkelak logo mawiyarekka kai wik nagi. Kapura nak ne kiling saweliweki lewa keya wilekpek neyegi ngalege wiyi mizibok mabura pok watabiyengkirau mawiyarekka welagi ono.

36Kapura nogo iniyegi ne tak miza purikki kimeike kozak yeiya keya ini nogo miziyengki pakela kele kapura ini ngago nogoragi ngizi kumuli ono. 37Yongkambanu negi Mangobokko neyegi nani puwili nogowili. Yongkambanu neyegiweki mizi puwili nogo wezayelagi ono segeya nogo koli keleyagi. 38Ne paka ngalege lemeng wiya logo ngabelakka kayima purik ne makngezegi kelira miziweki ne kayima ono, ne wezanelabokki kelira miziweki kayima. 39Ne wezanelabokko kelirik pugu yongkambanu nana puwili mabuwiliyaga nak kemenak ibengki purikki pi kiyebuk, kapura wok kalik panubekke ne yo pilikwekke nogo puwili ibendaga yangalekta wazayagi purikki pi keli. 40Negi Mangobokko kelira pelik, Ne Anotogi Marekpek kiling saweliweki lewa keya neyegi wilekpek ngalege wiyi puwili mabuwili wik koyimagira kiling koyimagi, keya wok kalik panu ne ngereke yogibokkowekke nogo puwili ibendaga yangalekta wazayagi.

41Yudawiligi ngaiwili ngago puragi kerewiyawekke puwili weik sisik miza logo munumunu mei kang, purik Yisugu pelik yeirikki wiyeke, Ne ngeragi paka ngalega kayima piyeng. 42Puwiligu pelik kisa, Yisu pobok Yosepgi marek mabok ma? Teni pigi panu keya mangoyauyegi iwaka, logo nangki pi ngereke teniyegi pi paka ngalega kayimabek kai, kisa.

43Togo Yisugu pelik kozak yeiya, Ini makngezegi tepekke munumunu mei kang keya mizi wak. 44Nak ngezebokko keliraga ne kiling saweliweki wiriyagi ono, a'a', kapura segeya negi Mango ne wezanelabokko nak wiriyibene kelemi purik mabura pilikpok ne kiling saweliweki wiriyagi keya wok kalik panu ne ngereke yobokkowekke, nogo pi ibendaga yangalekta wazamiyagi. 45Yombanu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kaibokko koka panu pelik lende miza,

Anotogo mabuwili waligeleyagi. a 
Tegi negi Mangobekki ngagoragi kerewiya logo purago waligeleyibene mizi puwili mabuwili ne kiling saweliweki wiriyagi.
46Nogo kai purik nakko negi Mangobek keriyarikki ne kai ono, kapura ne Anotoyaga kayimabek legi ne wamenakko kele pi pakela.

47Nogo kozak yei pura wameiktago. Neyegi ngizi panu kumulibok wik wizagomagi pura kiling. 48Ne ngeragi yombanuwili kazing kumbekki lewengke wik koyimiweki keleyiyeng. 49Ngabelak kurung yeikwekkebekke tenigi yelibungang walakawili koyawekke, puwili ngeragi paka ngalega kayimayeng logo Manayeng meiyeng na kapura puwili wik koyima ono segeya puwili kalike ibeng sa. 50Kapura ne ngeragi nalik paka ngalega kayimayengki kozak kai logo piyengka niboktau kemenak ibengki ono. 51Ne ngeragi yombanuwili kazing kumbekki lewengke wik koyimibene paka ngalega kayima piyeng. Ngeragi piyeng nibok wik wizagomagi. Korik nogowek ngeragi wezayeng logo nogo korik nogowek ibengkiweki managi logo ini ngabelakpekke yolu puwili wik koyimagiweki, yeiya.

52Puragi kerewiya logo Yudawili ngezewiligi tepekke ngago si kela yongomo mizi logo pelik mei, Talik miza logo yombanubekki korikwek teni ngeragi wezayeng niweki yanagi, kisi. 53Yisugu pelik yeiya, Nogo iniyegi yei pura wameiktago. Ini ne yombanu paka ngalega kayimabekki korikwek keya iwi nogobektau inugu ngeragi ni keya kai wik ni pilik ni ono mabura inigi yungke ngizi wik yolu nararau ono, yeiya. 54Yombanu korik nogowek ngeragi wezayeng ni mizibok keya iwi nogobek kai wik wezabek ni mizibok wik wizagomagi pura kiling. Keya nogo wok kalik panu ne yobokkowekke pilik pok ibendaga yangalekta wazamiyagi. 55Korik nogowek ngeragi ngiziyeng kelik keya iwi nogobek kai wik panubek kelik. 56Korik nogowek ngeragi wezayeng ni keya iwi nogobek kai wik wezabek ni mizibok negi yungke wizinda keya ne pigi yungke wizinda. 57Negi Mango ne wezanelabokko yongkambanuwili wik koyimiweki keleyi logo pugu ne wik yoluweki keleni, logo kazing mabilikmekke nak ngeragiyeng yenge yaga niwekke wezameli pilik ne pigi yungke wezanelibok, nogo kazing kumbekki lewengke wik wizagomibene kelemiyagi. 58Ne iniyegi ne makngezeyegi langai ne ngeragi nalik paka ngalega kayimayeng kani yei. Ngeragi nogo kozak kai piyeng inigi yelibungang walakawiligu koka na logo Manayeng mei piyeng kelik onoyeng. Puwili piyeng na kele kapura puwili paka ngalege wik koyimagira weiya ono. Kapura ngeragiyengko mizagewiyege korikwek wik yolu mabilik ne ngeragi wezayeng pigi yungke wezanelibok nogo mizagewiyege pi kazing kumbekki lewengke wik wizagomagi. 59Yisugu peyeng yongkambanuwiliyegi Kapaneyam yerengke Yudawiligi i walek songonomakki yungke waligeleya.

60Pulaga pugu waligeleyageya koya puwiliyaga kolokngagono puragi kerewiyawiligu pelik kisa, Teni ngago peragi kiyebuk. Takko pilik mizagi, kisa. 61Puwili Yisugu ngago kaiyayengki puwili munumunu mei purik pi iwaka, logo pugu puwiliyegi pelik nguk yeiya, Ini ngago puragi sisik ma talik? 62Tamizeige ne yombanu paka ngalega kayimabek paka ngalege yongo yabeleilege ini keriyawekkerik ini sisik mizagi ma talik? 63Anotogi Kung Walekpokko yombanubekki kumbek kazing kumbekki lewengke Anotoyegi wik wizagomiweki kelemi. Yombanubekki korikwekko ma korik puguwekki kozandago pi kazing Anotoyegi kumbekki lewengke wik wizagomiweki kelemiyagi ono. Ngago nogo kozak kai piyeng wilek kang inuguyengki wiyagiyeng logo piyengki ngizi kumulirikku ini kazing kumbekki lewengke wik koyimagi pura kiling. 64Kapura iniyaga nawili ngoluk ngago nogo kozak kai piyengki ngizi kumuli ono. Yisugu pilik kaiya purik pi ulogo solo mabuwekke, tak piyegi ngizi kumuli ono keya takko pi yombanu ulagiwiliyegi miza yanagi mizaboktau pugu iwaka. 65Keya Yisugurau pelik yeiya, Piliktikki wiyeke ne iniyegi pelik yei, Negi Mangobokko wiriyibene keleyi puwili keke neyegi wiriyagi, yeiya.

66Logo pulagarik piyegi kiriwei wiriyawiliyaga kolokngagono weik pi wezami kai kanda logo piyegi mawinda kiriwei mizi ono. 67Puwili yagoneiga Yisugu meleyau keya pongo ingenazikka neyau waligeleyiwiliyegi pelik yeiya, Inirau ne wezaniya logo pilik kuniweki keli ma talik, yeiya. 68Legi Simong Pitago pelik meiya, Yemizibek, tonugu kiriwei mizagi naktau wizinda ono. Ni wamenakko teniyegi ngago teniyegi kazing wik koyimagimek waligeleyagi pura kozak yei. 69Logo teni weik ngizi kumuli keya ni kaile nayendau ono Anotoyaga teniyegi kayimabek purik teni iwaka, meiya. 70Logo Yisugu pelik yeiya, Nogo ini meleyau keya pongo ingenazikka neyau puwili iza kapura iniyaga nak Sadangkibek, yeiya. 71Yisugu pilik kaiya purik Yuras yogo Simong Isaliyotogi marek Yisu ulagiwiliyegi miza yanabokyegi langai kaiya.

Copyright information for `BIG