John 7

1Pilik miza wizigeya Yisu ngabelak libu kunimowei ngabelak Kalilibekke yongkambanuwili waligeleyi kang keya miza. Pi ngabelak Yudayabekke kunagirikki kiyebuk miza, purik Yudawiligi ngaiwili kang tamekke pi ulagi miza purikki kozak keli legi. 2Weik wok Yudawiligu i yagongyeng paka Yirusalem keremiziyeng, logo Wok Yemane Sela I Walekmakkiyeng meiyeng mereke. Puwili wok melenazik keya nazikka neyauganakka i piyengki koyimowei purik koka puwiligi yelibungangwiligu kurung yeikwekke kirisimasi yombu neyau sela iyengki koyarikki kumulageya. 3Wok piyeng weik mereke legi Yisugi sakwiligu piyegi pelik meiya, Pelaga yolu wak. Paka ngabelak Yudayabekke kambele, logo nugu miziyengki yombanu niyegi kiriwei pakalege yolu puwiligurau keriyiweki. 4Purik yongkambanu mamokko piyeng iwaka sibene miziboktau watabiyeng liwik liwik mizi onobokko. Tamizeige nugu mizi piyeng wameikyeng mabura yongkambanu mamokki wirege mize, meiya. 5Pigi sakwiligu pilik kisa purik puwilirau pugu pi pilikpok yeirikki ngoluk piyegi ngizi panu kumula ono kopong puwili pilik kisa.

6Tegi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya, Teng nogo mamokyegi nogo miziyeng waligeleyagira ngoluk lewagela ono kapura iniyegirik ini wok yawe inuguyeng mizagi nakki ini yuke ono. 7Keya ngabelakpekke yongkambanu Anotoyegi kerewiyi ono puwili iniyegi kumbak mizi ono, kapura puwili neyegi kumbak mizi purik nogo puwiliyegi puwili kaile mizi kani keleyirikki wiyeke. 8Ini yaka ngeragi yemane miza ni pulogo kuni. Ne waze kangki ono, purik wok negi kangkibek ngoluk lewagela ono. 9Pi puwiliyegi pilik yeiya logo weik wizigeya pi Kalili mabulogo mawinda wok nayendau wizagoma.

10Logo pigi sakwili paka Yirusalem yerengke ngeragi yemane miza ni puraga kambela, logo pirau kalika kambela. Pi nawili kilindau kambela ono, yeik ngezebek naleweng nangai liwik kambela. 11Logo ngeragi yemane miza ni puragarik Yuda ngaiwili piyegi welageya koya. Puwili mawiyarekka pelik nguk kisageya koya, Yombanu Yisu pok, talege, kisageya koya. 12Keya yongkambanu kolokngagono piyegi langai munumunu ngago kelageya koya. Nawili pelik meiyageya, Pi yombanu wazonobek, mei keya nawili pelik meiyageya, Yombanubok kaile. Pi yeik yongkambanuwili ikuyogorik keleyi yagenda, mei. 13Keya yongkambanuwili Yuda ngaiwiliyegi kazi kopong puwili Yisuyegi langai ngago ngezege kelageya koya.

14Logo ngeragi yemane miza ni puragi libulibu wok mangobektau onobekke Yisu luweza logo paka Anotogi i walek yemanemakke kuna logo pulogo Anotogi ngagora yana. 15Yuda ngaiwili lelengkira logo pelik kisi, Yombanubek tonugu kapiya miza pilik Yudawiligi kapiya yemaneyengki kapiya miza onobek kapura talik miza logo pi piyengki iwaka panu, kisa. 16Logo Yisugu pelik kanga yeiya, Nogo kozak kai piyeng yeik kumuli ne makngezegiragayeng ono, piyeng ngago ne wezanelabokkiyeng. 17Logo yongkambanu Anotogi keliragi miziweki mizi logo mizi puwiligu keke purikki iwakagi, purik nogo kozak kai pera Anotogi ngagora ma yeik miza purik puwiligu iwakagi. Keya ngago ne makngezegi kangkabekkarago kozak kai yagenda ma yeik miza purik puwiligu iwakagi. 18Yombanu ngezebokko kumulayengka kozak kaibok, yeik ngezebekkira yongolok meiweki ngaigu mizi yagenda kapura yombu pi wezamelabekki yeikta yongolok meiweki kelibok ngaigu kai onobek, purik pigi yungke ngaigu kai nararau ono, pi wameikta kozak kai wilibekpek. 19Mosego loyeng ini yana kapura iniyaga naktau lo piyengki kiriwei panu mizi ono. Keya inugu ne Mosegi loyengki kiriwei mizi ono kisi, logo ne neliweki mizi. Ta nangki ini ne neliweki mizi, yeiya.

20Pulaga yongkambanuwiligu Yisuyegi pelik meiya, Ni wirangai narik kai puloge. Mabura ni kerewa nak yenge yaga. Tak ni kazing nelagimekki welageya, meiya. 21Legi Yisugu pelik yeiya, Ini nogo Sabatpek wok yawe mizi onobekke yombanu nak yombiyangai sa wazamiya purikki lebuk. 22Kapura inirau Sabatpek wok yawe mizi onobekke yawe miziwiligu. Inigi yelibu kokabek Mosego iniyegi ngago ngai pobilikta yana, Mandik wik wazamiya nak wok melenazik keya nazikka neyau wiziya logo wok kalikebekke purik yombu korik puguwekki korik yeke ngalege puwek ngeliweki kai. Wameik, kazing pilik mizi puluweng Moseyaga solo lewa leweng ono, puluweng teni Yudawiligi mangowiliyaga lewa leweng. Logo wok pilik mizagibok wok Sabat teni yawe mizi ono mabokko lewagela purik, 23ini Mosegi lora ngela nelegi Mosego miziweki kaiya pura ini mizi logo pura pelik, Wok yawe mizi onobek kele kapura ini mandik pilik pokki yombu korikwekki korik yeke ngalege puwek ngeli. Logo ini wok yawe mizi onobekke pilik miziwili nangki Sabatpek wok yawe mizi onobekke nogo yombanu kemegeme nak yombiyangai sa wazamiyarikki wiyeke ini ngalik kisi? 24Ini waze inugu keriyarik nak kaile mizi nobiyeng mizarikki wiyeke nguk namizi melebek walimizi nagani. Pilikpok ngizi kaile miza ma yeik miza purikki were waberek keriyi, yeiya.

25Yongkambanu Yirusalem yerengke yolu nawili pugu kai puragi kerewiya logo pelik kisa, Pek Yisu, Yuda ngaiwiligu uliweki mizibok. 26Keriyi. Pi yeik ngezebokko kelirikka kaiya melirikki. Yuda ngaiwili nangki yeik wireyeng kele mizara yolu? Ma pi wameik Kilisi Anotogo sawiyabok purikki Yuda ngaiwili weik ngolukku iwaka si kani. 27Mabura songomeiweki. Purik teni yombanubekyegi iwaka keya pi Nasaretegabek purik teni iwaka kapura Kilisi ngizibek lewa puwekkeriktau nakko solo pugurik iwakagi ono purik teni iwaka, kisa.

28Yisu ngago piyeng kerewiya logo pugu Anotogi i walekmakki yungke ngago yanageya wizimowei pugu ngalizi panu pelik yeiya, Inugurik ini neyegi iwaka nobiyeng mizi. Keya ini ne talagabek miza purikki iwaka nobiyeng mizi. Ne ne makngezego kumularagi wiyeke kayima ono. Ne wezanelabok ngizi keya ini piyegi lusuwei. 29Kapura nogo kele piyegi iwaka purik ne piyaga kayimabek kopong, keya pi ne wezanelabek, yeiya.

30Pulaga Yuda ngaiwili weik nguk namizi pi kebangkelagirikki kumula kapura Anotogo pi pilik kelemiyagira ngoluk sawiya ono legi nakkorau pi pilik kebangkelagi langai ono. 31Kapura pilik kele kapura yongkambanu wawere ula puwiliyaga kolokngagono Yisu pi Kilisi purikki ngizi kumula. Puwiligu pelik kisa, Yombanubek watabi nakkorau mizi ono, Anoto ngezebokko keke mizi piyeng mizibek walaka Kilisi lewa puwekke pugu mizagi kaiya piyeng kelik mizi, logo pek Kilisibek mane miza, kisa.

32Logo yombanu Palisiwili meiwili yongkambanuwiligu pilik kisirikki kerewiya. Togo yombu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwili keya Palisiwili meiwili miza logo puwiligu Anotogi i walek yemanemakki wagela ngai yoluwiliyegi teng pangka Yisu kebangkelagi naragi yuke koyibene wezayela. 33Logo mabilik keya Yisu ngago kaiyageya wiziya logo Yisugu pelik kaiya, Ne ini kiling ngoluk tek narik wiziyagi, pulaga wiziya logo purik ne ngereke ne wezanelabekyegi kangki. 34Keya ini neyegi welagi kapura inugurau ne yolok ngelagi ono. Keya ne kangki pulogorau ini neyegi kiriwei kangki ono, yeiya.

35Logo Yudawili nakko nakyegi pelik meiya to keya yo miza, Yombanubek tonugurau pi yolok ngelagi ono kai pera pi nangaibek keya pi talege kangweki mizi? Ma pi Yudawiligi ngabelakpek wiya logo Yuda onowiligi ngabelak Yuda nawili yolubekke kangki, logo kanda pulogo Yuda onowili waligeleyiweki, ma talik? 36Pugu teniyegi kaiyarik pelik, Ini neyegi welagi kapura inugurau ne yolok ngelagi ono. Keya nogo kang pulogo inirau kangki ono kai. Logo pugu pilik kai purik nangaiyengki, kisi.

37Ngeragi yemane yaka miza ni puraga wok yemane panubek keya wok kangkalibek mizabekke Yisu luweza logo ngalizi panu pelik kaiya, Tamizeige inuwayaga nak kazing kumbekki lewengke wik wizagomagiragi keli panu wizigeya weik kai kabenengyengki uwei mizi puwili kelik mizi mabura ne kiling saweliweki koli, logo ne kai wik wezabek niweki. 38Keya nogo Anotogi Kapiya Walektikku kaiya pelik mizagi, logo wilekpek neyegi ngalege wiyibok, wilek kang pugubekke kai kulektikku lewageli pilik ngizi yolurago kola keya kubulagelega walimizagi. 39Yisugu pilik kaiya purik yombanu piyegi ngizi kumuli puwili kalike Anotogi Kung Walekpek weiyagi purikki kaiya. Purik puwekkerik Yisu ngoluk paka ngalege yemane keremizi nangai kopong Anotogi Kung Walekpek ngoluk yerageya ono.

40Yongkambanu wawere ula puwiliyaga kolokngagono pugu kai puragi kerewiya logo pelik kisa, Wameik, Yisu pobok yombanu Mose kelik Anotogo lewagi sawiya logo ngago pugura kozak kai tonugu yuke yolubok, kisa. 41Keya nawiligu pelik kisa, Pek Kilisibek. Kapura ngereke nawiligu kanga pelik kisa, Talik miza logo pilikki? Kilisibek ngabelak Kalili meibekka lewagelagi ono. 42Purik Kapiya Walektikku pelik kai, Kilisibek Tawitigi yeligagangmekka lewagi logo pi Tawitigi yereng Petelem puraga wazamiyagi, kisa. 43Tegi weik Yisuyegi weraga yongkambanuwili sanga miza logo nawili namekke keya nawili namekke miza. 44Logo nawili pi kebangkela logo wigira wazamiweki miza kapura nakkorau pi kebangkela ono.

45Weik pilik miza logo pulaga yombanu Anotogi i walek yemanemakki ngai wagela, Yudawiligi ngai yemanewiligu yaka Yisuyegi ngai yukeweki wezayela puwili yombanu Anotoyegi kolak miziwiligi ngaiwili keya yombanu Palisiwili meiwiliyegi kandobela. Logo puwiligu wagelawiliyegi pelik nguk yeiya, Inuwa nangki pi pelege miza orowei wiriyi nangai miza, yeiya. 46Legi wagelawiligu pelik yeiya, Tonugurau yombanu pobokko ngago kai pilik walaka nakko kaiyagalege kerewiya ono. Logo maburikki wiyeke teni pi miza orowei wiriya ono, yeiya. 47Legi Palisiwiligu wagelawiliyegi pelik yang yeiya, Talik kisi yaga? Pugu inirau weik kazing nawili ikuyogorik keleya mamokko ikuyogorik keleya kani. 48Keriyi, teni Yuda ngaiwiliyaga nawili ma teni Palisiwiliyaga nawili pi Kilisibek purikki ngizi kumuli? A'a', yeik panu. 49Kapura yongkambanu piyegi ngizi kumuli puwili yongkambanu Mosegi loyengki lusuweiwili, logo tonugu yeirik, Anotogo ngangang yani pani yei, purik puwili Yisuyegi kiriwei mizi legi, yeiya. 50Kapura yombanu yeikta Nikotimas mei kusaga Yisuyegi keriyiweki kambela mabok, Palisi puwiliyaga nak, logo pugu Yuda ngaiwili keya Palisi nawiliyegirau pelik nguk yeiya, 51Mosegi lorago talik kai? Ngago tonugurago kairik inugu mizi pilik miziweki kai keya pugu mizayeng nangaiyeng miza ono wizigeya waze pi kaile miza kisagi? A'a', yeiya. 52Legi Palisi nawiligu piyegi pelik meiya, Mabura nirau ngabelak Kalili yombanu yeiktikyengko yolu pulumengkabek kani. Anotogi Kapiyarik meiyagirikki kai logo Poropek Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kai naktau Kaliligabek ono purikki keriyi mangaiweki, meiya. 53Logo weik pilik kisa logo puwili mabuwili nak nak pi pugumakka wei kang miza.

Copyright information for `BIG