Mark 13

1Yisu Anotogi i walek yemanemakka welagela tagoneige yombu pugu waligeleyiwiliyaga nakko piyegi pelik meiya, Kiriwagabek pakele, puwiligu i walek yombiyangai pemak king yemane palumuyengko ngiza. 2Togo Yisugu piyegi pelik meiya to mela, Kerewiye, i yemane nugu pakeli pemak mamak wok nakke yombanu Yudawiligyegi ngai miziwiligu yo wela melagi keya kingyeng sugusugu miza melagi, king neyau pulogo menalege nakki ngalege nak wiziyagi ono, puwiligu yowela melagi, meiya.

3Kalike Yisu lewak yengelei Olip meilei lewi logo lewak Olip meibekke mogosa logo pongo Anotogi i walek yemanemakki pakelageya wiziya logo Pita keya Jems keya Yowan keya Enduru puwili pi kiling keke koyimowei piyegi pelik nguk meiya, 4Tonuwayegi kozak yei, puwiligu Anotogi i walek yemanemak yowela melagi purik talikwekke pilik mizagi? Keya kazing talikmokko pilik mizagi pura lewagelagirikki were teniyegi walimizagi, meiya.

5Tegi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Watabi lewagelagi piyengki nogo kozak yei pei. Inuwa yombu inuwayegi ngaigu kisi puwiliyegi kiriwei miza nagani, waberek panu. 6Purik yombanu kolokngagono yeik nogorage lewagi kani logo pelik kisi wiriyi nangai, Ne Kilisibek, kisa logo yombanu kolokngagonowili puwiliyegi kiriwei kuni nangai. 7Keya inuwa ngai mereke keli piyeng keya ngai yemane koweige keli lewa piyengki kerewiyi purik kulili mizi nagani. Watabi pilik piyeng mabiyeng were lewagelagiyeng kani kapura piyengko mizi purik ngabelakpek weik yeikkirikki mizi yagenda ono. 8Purik were, yongkambanu ngabelak nakkewili kiling yongkambanu ngabelak nakkawili ngai kelagi, keya kapman ngabelak nakkebek kiling kapman ngabelak nakkabek ngai kelagi, keya yongkambanu ngabelak nayengkewili kiling yongkambanu ngabelak nayengkawili ngai kelagi, keya puwekkerik ngabelak kolokngagonoyengke kuburuk unatuba panuyeng ulagi, keya ngabelak nayengke ngaba ibeng yemane mizagi. Peyeng weik solo lewagela purik weik kuneng keya ngangang yemane panu pura weik mereke lewa legi.

9Togo inuwa ngai koyizo, purik yombanu neyegi wiyeke iniyegi kiyebuk puwiligu inuwa kebangkela logo inuwa ngagozakyengki kerewiyiwiliyegi iza orowei kunagi, keya nawiligu inuwa i walek songonoyengke yeke ige wizale yelagi kani. Keya inuwa kapmanwiligi ngai yemanewili keya ngabelakpekki King Ngaiwiligi wirege neyegi kiriwei mizirikki weraga luweza wazayagi kani. Puwekke inuwa puwiliyegi neyegi langai kozak yei keya ngago nogo iniyegi waligeleyaragi langai kozak yeiyagi. 10Keya Anotogi ngago wazono neyegi langaira yongkambanu ngabelak mabiyengkewiliyegi were kozak yei mizizo logo pulaga purik ngabelakpek weik yeikki.

11Togo inuwayegi kiyebuk miziwiligu inuwa kebangkela logo iza orowei ngagozak miziweki kangwekke were pobilik wilek ngelek kumuli nagani, Teni ngago talikyeng kisagi, pilik kumuli nagani. Purik puwekke Anotogi Kung Walekpokko inuwa kangka ngago inuwago kisagi pura wazono kisiwekibek yanagi legi. 12Keya puwekkerik yombanuwiligi si keya sakwiligu ngezewiligi si keya sakwili yombanu puwili yelagiwiliyegi iza yanagi. Keya yombuwiligu puwiligi yango keya marekngangwiliyegi mabilik keleyagi, keya koloyakongwiligu puwiligi panu keya mangowiliyegi mabilik keleyagi. 13Keya inuwa yeik nogoraga yawe mizirikki wiyeke yongkambanu mabuwiligu inuwayegi kumbak mizagi kani. Kapura yombanu kunengyeng keya ngangang wagelageya wizimowei neyegi ngizi kumuli pura kozang kebangkeli kanda wila wiyi ngizige mologabok Anotogo wik wizagomagiragi yaliya wazayagimele keya pek, yeiya.

14Ini kapiya perik mei puwili ngago peragi solorikki kumulizo. Yisugu ngago nayendau mawinda pelik kozak yeiya, Koka walaka yombu Taniyele mei Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawiliyaga nak Anotogi Kapiya Walektikke yungke Sadangki korowali Anotogi i walek yemanemak kaile kaile kelemiya melagi nayengki lende miza. Togo wok nakke inugu Sadangki korowali Anotogi i walek yemanemak kaile kaile kelemiya melagi piyengko Anotogi i walek yemanemakke wiziyagi onorikke wizilege pakeli puwekke purik mabura ngago peragi kumula logo pelik kisizo, Teni ngabelak Yudaya mei pobok wiya logo kazi paka lewakyengke liwik siweki kangweki, kisizo. 15Keya imakka welagelabok ngereke yeke ige yongorik watabi puguyeng pi kiling oroweiweki wawari yongo nagani, yeik kunimo mei. 16Ma yombu panga yawege yawe mizageya wiziyabok kik kalok pugugik weiweki yo kowiti nagani, yeik kunimo mei.

17Togo wok piyengke yongok mandik kogo puwili keya yongok mandik yebili yani puwiliyegi ne yalek panu mizagi, purik puwili nguk namizi paka lewakyengke liwik siweki kunagi langai onowili legi. 18Keya inuwago kumularik teni kabelakta kililiwekke kazi kangki onorikki kumuli nelegi inuwa Anotoyegi watabi kuneng keya ngangang peyeng teng kilili kelirage wiriyiweki kelemiya nelegi puragi waberek mizizo. 19Purik wok piyengke kuneng korowali yemane panuyeng keya ngangang yemane panuyeng lewagelagi logo koka walaka solowekke Anotogo watabi keremizawekka wizageya kayimeige mabek pewekke pilik nayendau lewagela ono keya kalike ngereke pilik nayeng lewagelagi ono. 20Keya Anotogo wok piyeng ngerewalek sa wazamiya ono kesak nak wik yolugi ono. Kapura yongkambanu Anotoyegi sawela logo pugu iza puwiliyegi pugu kumula logo puwiliyegi wiyeke Anotogo wok kunengyeng ngela logo ngerewalek sa wazamiyagi.

21Togo tamizeige nak iniyegi pelik kai, Pakeli, Kilisibek Mesiya teni yaliya wazayiwekibek weik lewa. Pi mabelege yolubek, kai mabura piyegi ngizi kumuli nagani. Ma nakko iniyegi pelik kai, Pakeli, pi panga pulogo yolubek, kai mabura piyegi ngizi kumuli nagani. 22Purik yombanuwili tabunda logo nak nak ngaigu pelik kisagi, Ne Kilisibek, neyegi kiriwei koli, kisagi. Keya nawilirau kanda ngaigu pelik kisagi, Anotogo teni wezayela logo tonugu ngago piyaga weiyara iniyegi kozak yeiweki, kisagi. Keya ini puwili Anotoyaga kayima nobiyeng mizibene keleyiweki puwiligu watabi Anotogo keke miziyeng mizi keya wirangai nayeng mizi nangai. Logo tamizeige puwili pangka kesak puwiligu yongkambanu Anotogo piyegi saweliweki iza puwiligi neyegi ngizi panu kumuli pura wiyibene keleyiweki mizi nangai. 23Tegi waberek panu. Nogo weik watabi piyeng ngoluk lewagela ono wizigeya kozak yei yagenda logo ini ngai panu koyizo.

24Togo wok kuneng korowali yemane panu piyeng keya ngangang yemane panu piyeng lewagelagiyeng miza logo pulaga yokmek kusa sagi keya ngombek ngele managi ono. 25Keya paka ngilumbekke watabi kozang piyeng urukang mizagi logo pelewewili paka ngilumbekka tiya walagi.

26Pulaga yongkambanuwiligu ne yombanu paka ngalega kayimabek ngereke kozainumbekke kozanda keya ngaiwak unatubarik kiling tabunda lewarikki pakelagi. 27Togo nogo negi angelawiliyegi pelik yeiyagi, Ngabelak mabiyengki kunizo. Iniyaga nawili ngabelak panga yokmek lewagelayengki kunizo, keya nawili ngabelak panga yokmek kiliyayengki kunizo, keya nawili ngabelak paka yongoleigeyengki kunizo, keya nawili ngabelak pongo moleigeyengki kunizo, yeiyagi. Logo puwili kunagi logo yongkambanu Anotogo iza logo nogowili kaiya puwili wawere ula logo neyegi iza orowei lewaweki.

28Ini ngago saweliwei peragi iwaka sizo. Kusayeng kabeneng panu keya kilili keya kebarek yemane uli puwekke ini iwaka yokpek seliweki mereke mamizi. 29Kazing mabilikmekke inugu watabi nogo iniyegi kozak yeiya piyeng weik mizirikki pakeli puwekke purik mabura negi yogirik weik mereke panu mamizagi purik inugu iwakagi.

30Wameik panu, yombanu ini Yudawiliyegi ngai mizi puwiligu ini mabuwili neneng ngeliweki lewagi kapura ini kemenak neneng ngelagi ono. Iniyagawili ngoluk yolugi logo nawiligu watabi nogo kozak yeiya peyeng mabiyeng ngizi lewagelarikki keriyagi. 31Ngilumbek keya ngabelakpek yeik sagi kapura ngago nogorarau yeik sagi ono, ngago nogora wizagomagi. 32Ne yogirik wok takka ma yokmek talikwekke miza purik nakko iwaka ono, keya Anotogi angela paka ngalege yoluwili mabilik iwaka ono, ma ne, Anotogi Marekpektau mabilik iwaka ono, Anoto negi Mangobek ngezebokko keke iwaka.

33Keya inirau talikwekke ne yo lewagi miza purik iwaka ono legi waberek panu. Ngai yuke koyizo. 34Ne yogirik yombu koweige kambela logo yobok kelik yogi. Yombu nak i pugumak wizamiya logo koweige nalege kangweki mizi logo pugu were yombu piyegi yawe miziwiliyegi watabi puguyengki ngaiweki pangkara yana logo yaweyeng sanga miza logo nak nara keleya logo yawe mizi nakyegi kandikki ngai waberek wizeibene kozak meiya logo weik kambela.

35Togo inuwarau pilik mizizo. Neyegi ngai yuke koyizo. Purik talikwekke ne ngereke yo lewagi miza purik inuwa lusuwei kani. Ne kepileige lewagi ma kusa libulibu lewagi ma winakwili ngago kisi puwekke lewagi ma wangane lewagi miza purik inuwa lusuwei, legi ne nguk namizi kanda inuwa neyegi kangkere mizi ono koyilege nelegi ngai yuke koyizo, logo ne kanda ne kangkere miza koyilege pakeliweki kani. 37Ngago nogo inuwayegi yei pura yongkambanu mabuwiliyegirau mabilik yei yagenda legi ini mabuwili ngai yuke koyizo, yeiya.

Copyright information for `BIG