Matthew 17

1Wok melenazik keya nazikka nak miza logo Yisugu Pita keya Jems keya pigi sakpek Yowan iza logo pi kiling paka lewak ngalege panu nakka kambela. 2Kanda pakalege puwili Yisuyegi pakela tagogei pura Yisugi korikwek nalik si lewa, purik wiregawere pugura yokmek kelik ngela mani keya melewangka keya pugu wakiya piyendau wilangka ngaiwaktikku kola legi.

3Pilik miza logo nguk namizi puwiligu yombu yemane koka walaka koyimayau Ilaya keya Mose paka ngalega lewagela logo kanda Yisu kiling ngagozakke mizirikki pakela. 4Pumorok pakela logo Pita lebukka ngane mizagela nguk namizi Yisuyegi pelik meiya, Yemizibek, teni pelege yolu purik pangka panu kani. Tamizeige nugu keli mabura tonugu i menang yolugi neyauganamak ngiziweki nigi namak keya Mosegi namak keya Ilayagi namak, meiya.

5Pi ngoluk pilik meiyageya tawizeige pura kozainung simbele langiya narik kanda yokmek waliya logo kili narago paka kozainumbekka pelik kai, Pok negi Marek nogo keli panubek. Ne piyegi wilik kani pugu kai piyengki kerewiya logo kiriwei mizizo, kai.

6Yombu Yisugu waligeleyiwiligu kiliragi kerewiyawekke puwili kulili miza kopong puwili ngabelakpekke wala logo wiregawereyeng liwik momanenda koya. 7Yisugu pakelawekke puwiliyegi kanda kuming keleya logo pelik yeiya, Kulili mizi wak. Yangalek mei, yeiya. 8Tegi Pita kiling pigi kewengkeyau yangalek meiya logo puwiligu pakela to melawekkerik naktau Yisu kiling ono, yeik, pi ngezebek keke wizilege.

9Pulaga Yisu keya pugu waligeleyi neyauganak puwili lewakpekka yerageyamowei pugu puwiliyegi kozang pelik yeiya, Inuwago yaka pakela piyengki inuwago nakyegi kozak mei nagani, wiziya kalike ne yombanu paka ngalega kayimabek ibeng sa logo yangalekta puwekke inuwago yongkambanuwiliyegi kozak yei nangane, yeiya.

10Logo Yisugu waligeleyiwiligu piyegi pelik nguk meiya, Mosegi loyengki waligeleyiwiligu yombanu Anotogo teni yaliya wazayiweki sawiyabek lewagine yombu Ilaya kelik nak were lewagi kani, kisara nangki, meiya. 11Tegi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Ei, Kapiya Walektikke yungke pelik kai, Yombanu Ilaya kelik nak lewagi kani logo kazing Anotogo sawiyabokki lewagimek pangka pangka miziweki, kai. 12Kapura nogo inuwayegi pera kozak yei, pok ulogo kayima kapura yongkambanuwiligu piyegi mabok mane miza ono, legi puwiligu keli kaile ngezewiligiragi kiriwei miza logo puwiligu pi ula logo ibeng. Kazing piyegi kelemiya mabilikmekke ne yombanu paka ngalega kayimabektau ngangandik yemane panu wagelagi, yeiya.

13Togo Yisugu Yowan kaimelibekyegi langai kozak yei yagenda mamiza purik pugu waligeleyiwiligu weik iwaka.

14Pulaga puwili lewakpekka yerageya logo puwili yongkambanu kolokngagono wawere ulawiliyegi wiriyawekkerik yombu nak Yisuyegi kanda Yisugi ingewerege ingegere puguyau laliya logo pelik meiya, 15Yemizibek, negi marekpek lelewe mizibek logo kerewabek yenge pigi yungke kiliya kopong pi wazono yolu ono, pi ngangang wageli wilibek, purik kang kolokngagono pi yezizikke kawiye wali keya panga kailingke kawiye walimizi. Tegi piyegi yalek miza logo yombiyangai wazamiye. 16Ulogo ne mandikpek yombu nugu waligeleyi puwiliyegi miza orowei kuna logo puwiligu yombiyangai wazamiyagi nobiyeng miza kapura puwili pangka ono, meiya. 17Pilik kai legi Yisugu pulogo koyawiliyegi pelik yeiya to mela, Oyo, ini yongkambanu mabek pewekkewili inugu kumuliyeng kokowa mizi keya ne mabiyeng pangka mizagi langaibek purikki ini ngizi kumuli onowili kani, legi ne iniyegi kiyebuk sende. Tek taliktikke ne ini kiling yoluweki keya kuneng inuguyeng wageliweki? Pilik yeiya logo mandikpekki mangobekyegi pelik meiya, Nigi marekpek neyegi pelege miza orowei koli, meiya.

18Pilik mei legi mangogo mandikpek Yisuyegi miza orowei wiriya. Kanda Yisugu kerewabekyegi ngalik meiya logo welagela kuna logo mandikpek mabuwekka mabulogo weik yombiyangai sa.

19Togo waleleige Yisu pugu waligeleyiwili kiling kekewekke puwiligu Yisuyegi pelik meiya, Tonuwago kerewabek mandikpekyaga welagela wezamelagi langai ono purik nangki, meiya. 20Tegi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Nogo inuwa kozanda yana puragi ngizi panu kumuli ono kopong inuwa pangka ono. Kapura kerewiyi, yengelei Mastetlei mei puleigi kumuli. Yengelei Mastet puleigi wireyeng songono panu kapura ngeriyi puwekkerik nguk namizi lewa logo yengelei yemane keremizagi. Tegi inuwago kozang nogoragi ngizi kumuli purago yengelei Mastet puleigi wireyengka nak kelik lewibene kelemi. Purik tamizeige inuwago neyegi ngizi kumuli pura Mastet wilekpek kelik songono pilik kesak watabi nalangai piyeng mabiyeng inuwago mizagi langai, keya yawe kozang inuwago lewak pobokki pobilik meiyagi pelik piyendau mizagi, Somiyora koli logo panga pulogo kune, meiyagi logo lewakpok nugu kaiyaragi kiriwei mizi penanging kani. 21Kapura inuwago kerewa nak yombanu nakyaga welagela wezamelagirik kazing inuwago wilek kang mabiyeng Anotoyegi waberek mizagirikki tiya maniweki ngeragi ni ono mizimokko keke watabi kaile pilik piyeng welagela wezamelagi, yeiya.

22Wok nakke puwili ngoluk ngabelak Kalili meibekke koyigeyawekke Yisugu pugu waligeleyiwiliyegi pelik yeiya, Ne yombanu paka ngalega kayimabek yombu ne nelagiwiligi meleyengke niza yaniweki mereke kani. 23Pilik miza logo puwiligu ne nela logo ne ibengki kapura wok neyau wiziya logo wok kalikebekke ngereke wik yangalektagi, yeiya. Pilik yeiya logo yombu Yisu ngezebokko waligeleyi puwili wilek kuneng yemane miza.

24Wok nakke Yisu kiling pugu waligeleyiwili kambela logo puwili weik yereng Kapaneyam meiraga lewagela. Kanda pulogo yombu Anotogi i walek yemanemakki king takis weiwili Pitayegi kanda logo pelik nguk meiya, Kiriwaga nugubektau i walek yemanemakki king takis wiyi mizibek ma talik, meiya. 25Tegi Pitago pelik meiya to mela, Ei, pi wiyi mizibek, meiya kapura pugu Yisuyegi kalike piliktikki nguk meiyagine miza.

Togo Pita panga i puwili yolumakke kiliya kuna logo Yisu Pitago kumulira iwaka legi pugu were piyegi pelik nguk meiya, Simong, nugu kumularik talik? Yombu King Ngai ngabelakkewiligu takyaga king takis yawe puwiligiyeng miziwekiyeng wei mizi? Puwiligi marekngangwiliyaga wei ma nazuwagawiliyaga wei mizi, meiya.
26Tegi Pitago pelik kanga meiya to mela, Puwiligu nazuwagawiliyaga wei, meiya.

Togo Yisugu pelik meiya, Ei, wameik. Tegi King Ngaiwiligi marekngangwili king takis wiyi ono miziwili wiziga ne Anotogi Marekpek legi ne Anotogi i walek yemanemakki king takis wiyagi onobek.
27Kapura towago puwili ngalik kisibene keleyagirik pangka ono. Tegi nugu panga kai kolamiyabekke yongono wigak manimo. Logo wata yongono were nugu kola pumok ulumiya logo kili pugura tiyimo logo king towa mabiyaugi Anotogi i walek yemanemakki king takis wiyagirikki pangka nalik wizilege pakelagi kani logo oroweirik towagi king takis paka i walek yemanemakke wiyimo, meiya.

Copyright information for `BIG