aIngi Sam 110:1

Matthew 22

1Togo Yisugu ngereke yongkambanuwiliyegi ngago saweliwei nararau pelik kozak yeiya, 2Yongkambanuwili Anotogi ngaimekki pelik kiliya, Wok nakke King Ngai nakki marekpek yongok weiweki mizi legi ngeragi miza ni nara miza logo yongkambanu kolokngagono ngeragi piyengka niweki ngago yeiya. 3Logo watabi mabiyeng pangka pangka miza logo pugu yombu piyegi yawe miziwili yongkambanu ulogo ngago yeiyawiliyegi lewaweki ngago yei wezayela logo watabi mabiyeng weik pangka miza mena koli yeizo, yeiya. Puwili pilik miza kapura puwili mabuwili nak nak lewagi ono kisa.

4Tegi pugu piyegi yawe mizi nawili mawinda ngeragiraga nagiwiliyegi ngago pelikta kiling kang wezayela, Ngeragi yemane nogo mizara weik ngayek miza mena koli. Neyegi yawe mizi puwiligu liyeng pulumakau kerek nogomek keya liyeng koloko nogowili yaka yela logo watabi mabiyeng wiregak miza logo niweki yuke legi yombu yongok weiyagirage ngeragi miza niweki koli yeizo, yeiya.

5Puwili pilik miza kapura yombanu lewaweki ngago yeiyawili ngago King Ngaibokko kai puragi kerewiya ono, puwili yawe ngezewiligi kingyeng ulumiyagi piyengke yawe mizi kang. Nak yawe puguleige wei kang, keya nak sutuwa ngezebekkimakke wei kang. 6Keya nawiligu King Ngaibekyegi yawe miziwili kebangkela logo puwiliyegi kaile kaile miza logo yela logo ibeng sa wazaya. 7Pilik miza logo King Ngaibek sisikmokko yemane panu logo ami puguwili kang wezayela logo puwiligu yombanu yaka yombanu yela puwili yeli keya yereng puwiligira ulu waliyibene wezayela.

8Pulaga pugu yombanu piyegi yawe mizi nawiliyegi pelik yeiya, Nogo ngeragi yemane mizara weik niweki yuke kapura yombanu nogo were ngago yeiya puwili pangka lewagi langai onowiligu, 9legi kambeli logo kazing yemaneyengke yombanu kolokngagono inugu yolok ngeli puwili mabuwili yombu yongok weiyagiragi ngeragi niweki iza orowei wiriyizo, yeiya.

10Tegi piyegi yawe miziwili kazing yemaneyengke kambela logo yongkambanu kolokngagonowili, wazonowili keya kaile puwiligu yolok ngela puwili mabuwili iza orowei lewa logo yongok weiweki ngeragi yemane miza ni pumak mabumak yongkambanugu wilak. 11Pilik miza logo King Ngaibek yongkambanu yaka lewa puwiliyegi pakeliweki yeke ige kiliya la logo keriyiwei yongomo mizageya tawizeige pura nak kagorik ngeragi yemane pilik nirage pugu wakiyiweki yana piyengka narik wakiya ono, yeik wizilege pakela. 12Pugu pakela logo piyegi pelik meiya, Yombanubek, talik miza logo ni pelege ige kagorik ngeragi yemane pilik nirage nogo wakiyiweki nanarik wakiya ono yeik wiriya, meiya. Kapura yombanubokko piyegi nara meiya ono.

13Togo mabuwekke King Ngaibokko piyegi yawe miziwiliyegi pelik yeiya, Yombubok kebangkela logo inge keya mele puguyeng wigira logo yenge yerengke kusabanurikke wezameli logo pulogo kusabanurikke pi yombanu pulogowili kiling ingkeya kelele yemane panu kai keya kili pugura ngiliti mizagiyagi. 14Kazing mabilikmekke yongkambanu Anoto ngezebokko ngago yeiwili kolokngagono kapura puwiliyaga pugu nogowili yei miziwili mele sangkela, yeiya.

15Pulaga yombu Palisiwili mei puwili Yisu wezamiya logo kazing Yisuyegi ikuyogorik mizagimek kozak keli kambela. 16Puwili kozak kela logo puwiligu yombu ngezewiliyegi kiriweiwiliyaga nawili keya yombu Ngai Elodoyegi kiriweiwiliyaga nawili Yisuyegi wezayela. Togo puwili kunimowei nakko nakyegi pelik meiya, Tonuwa Yisuyegi pelik meiyagine, Nugu kumularik talik? Teni king takisyeng Romwiligi King Ngaibek Sisa meibokyegi managi purik pangka ma yeik meiyagine. Tamizeige pugu, Ei, mani, kai purik mabura yongkambanuwili king takisyeng managirikki kiyebuk mizi nangai legi puwiligu pi kingyengko ulagi. Tamizeige pugu, A'a', mani nagani, kai purik mabura tonuwa pi Romwiligi ngaiwiliyegi miza orowei kangkine logo puwiligu pi ngagozak kelemibene, kela.

Togo puwili Yisuyegi kanda piyegi pelik meiya, Kiriwagabek, nugu kaiyeng keya miziyeng wameik ngizi panuyeng purik tonugu iwaka. Keya ni yongkambanuwili kazing Anotogi ngizi panumekki waligeleyibek purik tonuwa iwaka. Keya ni nakyegirau kulili mizi onobek, ma ni yewizek mizi onobek puriktau tonuwa iwaka.
17Kapura nugu tonuwayegi poburikki kozak yei, Lo tonugurago talik kai, teni king takisyeng Sisayegi managi kai ma managi ono kai, pelik nguk meiya. 18Kapura Yisu puwiligu ikuyogorik mizi puragi iwaka logo pugu puwiliyegi pelik yeiya, Inuwa kiligang neyau lewawili, inuwago neyegi ikuyogorik kelenira nangki? 19King keke nalik neyegi orowei koli logo nogo pakeliweki, yeiya. Legi puwiligu piyegi nalik orowei kanda logo 20pugu pelik nguk yeiya, Wiregawere king pelikke pera takkara keya yeik takkara wizine pakeli, yeiya. 21Legi puwiligu pelik meiya to mela, Romwiligi King Ngaibek Sisagiyau, meiya, legi Yisugu pelik yeiya, Mena watabi King Ngaibekkiyeng purik King Ngaibekyegi manizo, keya watabi Anotogiyeng purik Anotoyegi manizo, yeiya. 22Logo puwiligu ngago pugu wazono kaiya yo meliyengki kerewiyawekke puwili lebuk miza logo puwili pi wezamiya logo kambela.

23Keya pulaga wok mabokko yombanu Sadusiwili meiwiliyaga nawili Yisuyegi ikuyogorik kelemi wiriya. Sadusiwili yombanu pelik kisiwili, Yombanu nak ibeng purik kung pugubektau ibeng logo pi ngereke yangalektagi ono, kisiwili.

24Puwiligu piyegi kanda Yisuyegi pelik nguk meiya, Kiriwagabek, Mosego lo tenigi lende miza nara pelik, Tamizeige yombanu nak yongok weiya logo mandik wazami ono wiziya yombubok ibeng purik yombubokki sakpek ngereke yongok komatemolo weiyagi logo piyaugu yombu yaka ibembokki yango keya marekngang nawili wazayiweki. 25Yereng tonuguraga tenigi tepekke yombu ingini melenazik keya nazikka neyauwili yolu. Logo kalogolibek were yongok weiya logo mandik wazamiya ono wiziya pi ibeng. Logo yongok pugumele pigi sakpokko weibene wezamiya.

26Keya pulaga waleleige kalogolibekki kelengkebokko ngereke yongok komatemele weiya kapura piyaurau mandik wazamiya ono koya pi ibeng. Keya pulaga pokki kelengkebokko komatemele ngereke weiya logo yombu melenazik keya nazikka neyau puwili mabuwili pilik miza kapura mandik wazaya ono koya ibeng. 27Logo kalik panuge yongok komatemelerau ibeng. 28Mena, teni niyegi ngago peragi nguk neiweki, tamizeige wok kalik panubekke yongkambanu ulogo ibeng puwili nugu kai pilik yangalekta wik yolugi mabura, yombu puwili mabuwili yongokpumolo weiyawili legi tamizeige kalike ibengwili ngereke yangalekta puwekkerik yongok yaka pumolo takki yongokpumele mizagi, meiya. 29Legi Yisugu puwiliyegi pelik yeiya to mela, Inuwa Anotogi Kapiya Walektik keya pigi kozanda lusuwei kopong inuwago watabi pilik piyengki kumulirik kokowa. 30Purik ibengwili yangalekta wikwekke puwili Anotogi angela paka ngalegewili kelikki logo yombuwili keya yongokwili yongkambu weiyagi ono, ma panu keya mangogo kolomele yombu weiyagi nakyegi miza managi ono. 31Ibengwili ngereke yangalekta wazayagirik nogo Anotogi Kapiya Walektikke yungke inuwayegi pilik kairikki kozak yeiweki mizi. Mosego Anotogo piyegi meiyaragi lende mizarik pelik, 32Ne Anoto Abalamgibek keya ne Anoto Isakkibek keya ne Anoto Yakopgibek, meiyara lende miza. Keya Anotogo pelik kaiyawekkerik, Abalam keya pigi marekpek Isak keya Isakki marekpek Yakop ulogo ibengwiliyegi pi pilik kaiya kapura Anotogo puwili wik kai yagenda. Ulogo puwiligi korikyeng ibeng kele kapura wilek kang puwiligiyeng wik yolu. Logo inuwayegirik puwili ibeng kapura Anotoyegirik puwili wik yolu, legi pi Anoto wik yoluwiligi ngaibek, yeiya.

33Togo yongkambanu kolokngagonowili ngago Yisugu kaiya pura ululu miza melirikki kerewiyawekke puwili pugu pangka waligeleyi puragi lelengkira. 34Kapura yombu Palisiwili meiwili lelengkira ono. Logo Yisugu ngago purago Sadusiwiligi kiligangyeng waliya wazaya logo puragi yombu Palisiwiligu kerewiyawekke puwili piyegi wiriya logo ngereke piyegi nguk meiya narago ikuyogorik kelemiweki.

35Togo puwiliyaga Mosegi loyengki waligeleyiwiliyaga nakko ngago naragi nguk meiya. 36Pugu Yisugi ngago lewayeng yang kelemiyagi nobiyeng pugu piyegi pelik nguk meiya, Kiriwagabek, lo Anotogo teni yanayengka lo talikta ngalege panura, meiya. 37Tegi Yisugu pelik meiya to mela, Lo ngalege panura pelikta, Ni Anoto nigi Yemizi ngaibekyegi wilek kang nugubek mabokko ngizi panu kelimo, keya kangka nugubokko piyegi wilibek kumuli mizimo. 38Lo pilikta yemane panura keya ngalege panura. 39Keya lo puragi kelengkera pelikta, Ni makngezego ni makngezeyegi keli mabilik nakyegirau mabilik kelimo. 40Lo piyau Mosegi lo piyeng mabiyeng keya yombu Anotoyaga ngagora weiya logo kozak kisawiligu waligeleyi piyeng mabiyeng lo piyaugu yenge kulengka tomanenda wizinda, legi tamizeige nugu piyaugi kiriwei mizi purik mabura nugu lo mabiyengkirau kiriwei miziweki kelagi, Yisugu puwiliyegi pilik yeiya.

41Yombu Palisiwili meiwili menalege wawere ulara koyigeya Yisugu puwiliyegi pelik nguk yeiya, 42Inuwago kumularik talik, Kilisibek Mesiya Anotogo teni yaliya wazayiweki wezamelagibek takki marekngangwiliyaga nak, yeiya. Legi puwiligu Yisuyegi pelik meiya to mela, Anotogi Mesiyabek koka King Ngai Tawitigi marekngangwiliyaga nak, meiya. 43Legi Yisugu puwiliyegi pelik nguk yeiya, Mena, nangki wiyeke Tawitigu Kilisibekyegi Yemizibek meiya, purik koka walaka Anotogi Kung Walekpokko Ngai Tawitigu kaibene kelemiya logo Tawitigu Anotogi Kapiya Walektikke Kilisibekyegi langai lende mizarik pelik kaiya,

44Anoto Yemizibokko Kilisibek Yemizi nogobekyegi pelik meiya, Nogo niyegi kiyebuk miziwili nigi kulengke nugu ngaiweki wazayirikka negi ngaigezuwaga pelaga mogosi koli, kaiya. a 
45Tawitigu Kilisibekyegi Anoto Yemizibek meiya legi talik miza logo Kilisibek Tawitigi marekngangwiliyaga nak? Pilik mabura Kilisibek mabok yombanubek keya Anoto wizinda, yeiya.

46Togo nakkorau ngago puragi Yisuyegi ngago kanga nara mana ono. Keya wokpokka wizageya wiriyariktau nakkorau Yisuyegi mawinda ngago nara nguk meiyarau ono, puwili weik kazi miza.

Copyright information for `BIG