Matthew 25

1Ne yo puwekke kazing Anotogo ngai pugumekki ngaigi pura talik miza purikki nogo iniyegi ngago saweliwei nara kozak yeiweki mizi. Inugu ne yogirikki yuke yolugira yongok nawekke yawe mizi yombu nak yongok weiweki mizibekyegi yuke yolu puwili kelik. Yombubok pigi yongok sawiyamelegi imakke lewa wizigeya yongok nawekke meleyau imakke mangobekyegi yawe miziwili lam puwiligiyeng kiling yombu yongok weiyagibek panga kazingke yoromaure miza logo panga ige miza oroweiweki kambela. 2Yongok yawe miziwiliyaga melenazik kangkayeng kilingwili keya melenazik kangkayendau onowili. 3Kolomandik kangka yeik puwili lam puwiligiyeng wara kapura puwili kai nayendau mela wara ono, 4kapura kolomandik kangkayeng kiling puwili lam puwiligiyeng keya palastik kai nayendau wilak pela wari miza.

5Yombu yongok weiyagibok nguk namizi lewa ono logo kolomandikwili wirekne miza logo iwek kola. 6Puwili iwek kola koyigeya kusa libuge weik pelik kek kisi, Aik, yombu yongok weiyagibek wei lewa mena pi yoromaure miziweki kunizo, kisi. 7Pilik kisi legi kolomandik meleyau yawe miziwili yangalek meiya logo lam puwiligiyeng ngaiwak wiyibene wikyeng ngalege kelemiweki kelemiya.

8Pulaga kolomandik kangka yeik puwiligu kolomandik kangkayeng kiling puwiliyegi pelik yeiya, Lam tonuwagiyeng kaiyengki yeik wizigeya kusa mena inuwago tonuwa kai nayeng pela yani, yeiya. 9Kapura kolomandik kangkayeng kiling puwiligu pelik kanga yeiya to mela, A'a', kai peyeng lam tonuwagiyengki pangka logo kokowa nayendau ono mena panga sutuwamakka kai nayeng inuwa ngezegi wawari kambeli, yeiya.

10Tegi kolomandik kangka yeik puwili panga sutuwamakke kanda kai nayeng wawari kambela. Puwili yagonei keya yombu yongok weiyagibek tabunda logo kolomandik melenazik kangkere mizara pulogo yuke koya puwili pi kiling yeke ige ngeragi yongok weiweki nirage la logo imakki kandik weik waliya.

11Togo waleleige kolomandik melenazik yaka kai nayeng wawari tobela puwili lewagela logo puwiligu kandik waliyarikki pakela logo puwiligu pelik ngalizi kek meiya, Yemizibek. Yemizibek, kandik tonuwayegi tiya yowiye, meiya. 12Kapura yombu yongok weiyagibokko pelik yeiya to mela, Wameik panu, ne inuwayegi lusuwei, yeiya.

13Kazing mabilikmekke wok takka ma yokmek talikwekke ne yombanu paka ngalege kayimabek ngereke yogi miza purik ini lusuwei legi ini kangkere mizizo logo neyegi ngai yuke koyizo.

14Nogo iniyegi ngago saweliwei perarau kazing Anotogo ngai pugumekki ngaigi puragi kozak yeiweki mizi. Anotogo ngai pugumekki ngai yolu pura yombu nak yereng pugura wizamiya logo kabelak koweige narage kangweki mizibok kelik. Pi kangkine were yombu piyegi yawe miziwiliyegi ngago yeiya logo pugu puwili watabi puguyengki ngai wazaya. 15Pugu puwiligu kazing miziyengki pakela logo pugu nak nakyegi kangka puwiligiyengke pangka pangka kingyeng yana. Logo nakyegi king tausen Kina melenazik mana, keya nakyegi king tausen Kina neyau mana, keya nakyegi king tausen Kina wamenak mana. Keya pugu yanageya wizimowei pelik yeiya, Ne kang keya inuwa nak nak king nogo yana piyengki pangka pangka yawe kingyeng ulumiyagi nara mizizo logo pulaga ne yo puwekke nogo inuwa king talik talik piyengka yeke langak negi keremiza miza purikki nogo pakelagi, yeiya logo pi weik kambela.

16Pulaga yombanu yawe mizi yaka king tausen Kina melenazik manabok yawe nara mizi kanda king yaka mana piyengko ngereke king tausen Kina melenazik mabilik ulumiya. 17Kazing mabilikmekke ngaibokko yombanu yawe mizi yaka king tausen Kina neyau manabok yawe nara mizi kanda king yaka mana piyengko ngereke king tausen Kina neyau mabilik ulumiya. 18Kapura pugu yombanu yawe mizi yaka king tausen Kina wamenak manabok pi kingyeng pangka ono mizarikki wiyeke kanda kawiktik yokora logo ngai pugubekki kingyeng liwik mowiya.

19Teng yokolong nara wizagoma logo pulaga yawe miziwiligi ngaibek ngereke yo. Pi kanda yombu pugu king yanawiliyegi ngago yeiya logo ngago yawe puwiligiyengkiragi kerewiyiweki. 20Yombu yawe mizi king tausen Kina melenazik manabokko kanda pigi ngaibekyegi pelik meiya, Yemizibek, king tausen Kina melenazik nugu koka neyegi nanayeng pelegi mena ya. Keya pakele, nogo mabilik king tausen Kina melenazik ulumiya piyeng mena ya, meiya. 21Tegi ngai pugubokko pelik meiya, Wazono panu, ni yawe wazono mizibek keya ni yombu yawe nugura pangka mizi wilibekpek. Ni watabi songono pilikyengki ngai waberek panu miza legi nogo ni watabi yemane panuyengki ngai wazaniyagi mena ne nigi ngaibek kiling wilikwilik mizi mangaiweki mena koli, meiya.

22Pulaga yombu yawe mizi king tausen Kina neyau manabok kanda pigi ngaibekyegi pelik meiya, Yemizibek, king tausen Kina neyau nugu koka neyegi nanayeng pelegi mena ya. Keya pakele, nogo mabilik king tausen Kina neyau ulumiya piyeng pelegi mena ya, meiya. 23Tegi ngai pugubokko pelik meiya, Wazono panu, ni yawe wazono mizibek keya ni yombu yawe nugura pangka mizi wilibekpek. Ni watabi songono pilikyengki ngai waberek panu miza legi nogo ni watabi yemane panuyengki ngai wazaniyagi mena ne nigi ngaibek kiling wilikwilik mizi mangaiweki mena koli, meiya.

24Pulaga yombu yawe mizi king tausen Kina wamenak manabok kanda pigi ngaibekyegi pelik meiya, Yemizibek, ni yombanu yalek mizi onobek keya ni yawe mabiyeng pangka panu miziweki kai wilibekpek purikki nogo iwaka wiziga ne kulili miza. 25Tegi nogo yawe nara miza logo king nuguyeng yeik nelegi ne kulili miza logo ne kanda king nuguyeng kawiktikke yokora logo liwik wiya wazamiya. Mena watabi nuguyeng pelegi mena ya, meiya. 26Tegi ngai pugubokko pelik meiya to mela, Ni yawe korowali mizibek keya yawe namizibek. Ngago ngaigu nuguyengko mizagewiyege nogo niyegi yalek mizagi langai ono. Keya nugu kairik ne yombanu yawe mabiyeng pangka panu miziweki kai wilibekpek kai 27logo ni piliktikki iwaka mabura ni nangki king nogoyeng panga pendikke nowiyi ono, kesak waleleige ne yowekke king piyeng kiling kokowa nayendau wei kak kani, meiya. 28Ngaibokko piyegi pilik meiya logo yawe mizi nawili pulogo luweza koyilegewiliyegi pelik yeiya, Yombu neyegi yawe mizi pobok korowali mizarikki wiyeke mena, inugu king tausen Kina nogo mana piyeng piyaga mongoni logo yombu yawe mizi king tausen Kina meleyau kilimbok mani. 29Purik yombanu nak yawe nogo miziweki manira pangka panu mizibok nogo pi ngoluk yaweyeng mawinda managi logo pugu yawe yemaneyeng weiyagi kani kapura tamizeige yawe mizi nak yawe nogo miziweki manira yawe namizi purik nogo yawe songonorarau piyaga mongonagi. 30Togo yawe mizi yeik ulak pobok yenge yerengke kusabanurikke welagela wezamela logo pulogo kusabanurikkewili kiling ingkeya kelele yemane panu kisi keya kili puwiligiyeng ngiliti mizagiyagi, yeiya.

31Kazing pilikmekke ne yombanu paka ngalega kayimabek ngaiwak nogorik kiling keya Anotogi angela walekwili mabuwili kiling King Ngaibek miziweki ngereke yo puwekke nogo yongkambanu mabuwili sanga mizagi. 32Nogo negi tung mogosiraga ngaiwaktik kiling mogosagi logo negi ingewerege yongkambanu ngabelak mabiyengkewili mabuwili wawere ulagi. Pulaga liyeng memengwiliyegi ngaibokko memeng puguwili liyeng Got mei pigi onowiliyaga sanga mizi pilik nogo ini yongkambanu mabuwili mabilik sanga mizagi. 33Nogo yongkambanu pangka nogowili mele ngaige nogozikke wazayagi keya yongkambanu kaile negi ono puwili mele koranengke nogozikke wazayi mizagi.

34Pulaga ne King Ngaibokko yongkambanu pangka mele ngaige nogozikke puwiliyegi pelik yeiyagi, Negi Mangobokko iniyegi wazono miza mena koli. Tung Anotogo koka solo ngabelakpek keya ngilumbek keremiza purik yereng yombiyangairaga ini ngai pugumekkiwiligi kangkere miza yowiyayeng weiweki mena ne kiling koli. 35Purik peliktikki wiyeke ne yagasirikki inugu pakela logo inugu ne ngeragi nana, keya ne kai wik nagi kelirikki inugu pakela logo inugu ne kai wik niweki nana, keya inugu ne yombanu nalagabekyegi pakelawekke inugu koli, teni kiling yoluweki neiya. 36Keya ne kagorikyengki yeikwekke inugu kagorik wakiyagiyeng nana, keya ne kemegeme mizawekke inugu neyegi waberek keleniya, keya ne wigirimakke wigira wiziyawekke inugu neyegi saweli kayima, yeiyagi. 37Kapura yongkambanu pangka puwiligu neyegi pelik nguk neiyagi, Yemizibek, talikwekke tonugu ni yagasi mizarikki keriya logo ni ngeragi nana, ma ni kai wik nagi kelirikki keriya logo ni kai wik nana? 38Ma talikwekke tonugu ni yombu nalagabek purik keriya logo tonugu teni kiling koli keleniya, ma ni kagorikyengki yeik wiziya tonugu ni kagorik wakiyagiyeng nana? 39Ma talikwekke tonugu ni kemegeme wiziya pakela, ma ni wigirimakke wigira wiziya keriya logo niyegi saweli wiriya, meiyagi. 40Pilik kisi legi ne, puwiligi King Ngaibokko puwiliyegi pelik yeiya to melagi, Nogo iniyegi wameik kozak yei, Inugu yombanu negi sak pewili mabuwiliyaga yeikta songono panu nakyegi koka watabi songono nayeng miza puwekke purik inugu neyegi miza pilik miza wizinda, yeiyagi.

41Pulaga nogo yongkambanu kailewili mele koranengke nogozikke puwiliyegi pelik yeiyagi, Ini ngangang weiyagiwiligu neyaga panga yezi kusagi ono, Pebago Sadang kiling angela puguwiligi kangkere miza yowiya puzikke kazi kuni. 42Purik peliktikki wiyeke koka ne yagasirikki inugu pakela kapura inugu ne ngeragi nana ono, keya ne kai wik nagi kelirikki inugu pakela kapura inugu ne kai wik nana ono. 43Keya ne nalagabekyegi pakelawekke inugu teni kiling yoluweki koli neiya ono. Keya ne kagorikyengki yeikwekke inugu kagorik wakiyagiyeng nana ono, keya ne kemegeme wiziyawekke inugu neyegi sawela ono, keya ne wigirimakke wigira wiziyawekke inugu neyegi pakeli wiriya ono, yeiyagi. 44Kapura yongkambanu kailewiligu neyegi pelik nguk neiyagi, Yemizibek, talikwekke tonugu ni yagasi mizarikki keriya kapura niyegi sawela ono, ma talikwekke tonugu ni kai wik nagi kelirikki keriya, ma ni nalagabekyegi pakela, ma ni kagorikyengki yeikpekyegi pakela, ma ni kemegeme wiziyabek, ma ni wigirimakke wigira wiziya kapura tonugu niyegi sawela ono, pilik nguk neiyagi. 45Pilik kisi legi nogo puwiliyegi pelik yeiya to melagi, Nogo iniyegi wameik kozak yei, Koka inugu yombanu pewili mabuwiliyaga yeikta songono panu nakyegi sawela ono purik inugu neyegirau sawela ono wizinda, yeiyagi. 46Togo yongkambanu kaile pewili yereng ngangang korowali wizagomagiragi kunagiwili kapura yongkambanu pangka puwili yereng wik wizagomagiragi kunagiwili, Yisugu puwiliyegi pilik yeiya.

Copyright information for `BIG