Revelation of John 19

1Pulaga waleleige ne kerewiyiraige pura yombanu kolokngagonogi kiliyengko kisilik paka ngalega pelik kisageyarikki ne kerewiya,

Anotogi yeikta yongolok mei. Yaliya wazayi pura keya ngaiwaktik keya yeik yemanera keya kozanda Anoto tonugubekkira.
2Anotogo yongkambanuwiligi ngagozakta kerewiya logo ngangang yanirik wameikta kiling keya pangkara kiling. Pugu yongok yemane kazingkemeleyegi weik melebek yowa purik kaile puguyengko ngabelakpek kaile kaile miza mela legi. Pugu Anotogi yawe miziwili yelarikki wiyeke Anotogo pi ngangang mana, kisageyarikki.
3Pulaga puwili mawinda pelik kek kisi,

Anotogi yeikta yongolok mei. Yezi yerenda ngora waliyizikki yolakpek paka ngilumbekke kang kaiyageya wizagomi, kisi.
4Logo ngai yombu nak keya mangobektau ono puwili keya watabi wik yolu mangobektau ono piyendau ingeyeng laliya logo Anoto paka ngai yemanebekki tundikke mogosabekyegi inge laliyi keya ya kumuli mizi wizigeya pelik kisi, Wameik panu. Anotogi yeikta yongolok mei, kisi.

5Pulaga paka ngai yemanebekki tundikka kili nara pelik kai, Ini piyegi yawe mizi yongkambanu yeikyeng kiling keya yeikyeng kiling ono yeik pugura yemanera mizi puwili mabuwili yeik pugura yongolok mei, kai.

6Pulaga kili nara kelik nara logo ngai ngagomek yombanu leng nakko meiyageyalik kai keya kai yemane nalingku kailik kai keya leng yemane liyirikku kailik kai nara pelik kairikki ne kerewiya,

Anotogi yeikta yongolok mei. Purik Yemizibek Anoto tonugubek kozang yemanerago kolabokko ngai legi, Anotogi yeikta yongolok mei.
7Teni wilik kagowing miziweki, keya teni yeik pugura yongolok meiweki purik liyeng memeng kong yongok weiyagimekki wok yongok weiyagibek weik pelege logo pi weiyagimele weik kangkere miza legi. 8Logo pi kagorik wilangka wazono panu simbele langiyi keya kowiyeng nayendau onoyeng wakiyibene mana, kairikki.
Kagorik wilangka wazono panuyeng Kilisigi yongkambanuwiligi kazing pangkayengki walimizi yagenda.

9Pulaga angelabokko neyegi pelik kai, Pera lende mize, Yongkambanu liyeng memeng kongmek yongok weiwekke ngeragi yemane miza niraga kangweki yeiya puwili wilik kagowing mizi puwili, kai. Logo angelabokko mawinda pelik kai, Peyeng Anotogi ngago wameikyeng, kai.

10Pulaga ne angelabekyegi ya kumuliweki pigi wirege ingeyau laliya kapura pugu neyegi pelik kai, Pilik mizi wak. Ni keya ni kiling ngizi kumuli Yisugu ngago wameik kozak kaiya pura kozang kebangkela yolu puwili keya nerau teni mamok Anotoyegi yawe miziwili. Ni Anotoyegi inge laliyi keya ya kumule. Purik ngago Anotogi Kung Walekpekyaga weiya logo kozak kisa pura ngago wameik Yisugu kozak kaiya puragi kimeike walimiziwekira, kai.

11Pulaga paka ngalege lemengki kandik tiya logo liyeng osi wilangka namek luwe wizilegerikki ne keriya. Logo osi pumokko ngalege sabekki yeikta Yombanu pangkaraga mizi wilibekpek keya Yombanu wameiktaga mizi wilibekpek. Pi ngagozakyeng pangkaraga kebangkela logo pangkara kiling ngai mizibek. 12Keya wire puguyau yezi wiliktik kelik keya kebi puguraga King Ngaiwiligi kilulung pulangaiyeng kolokngagono wakiya. Yeik nara pigi ngalege ula kapura nawilirau ono yeik ngezebek keke yeik puragi solorik iwaka. 13Keya melewangka yokolong pugu wakiya purik iwibokko kek miza. Yeik pugura meirik Anotogi Ngagora. 14Logo ami paka ngalegewili liyeng osi wilangkawiligi ngalege mogosi keya kagorik wilangka wazono panuyeng keya kowiyeng nayendau onoyeng tiyawili piyegi kiriwei. 15Keya kiligawere puguraga bainak yokolong ngai nawek logo ngabelak mabiyengke lewege mizagiwek punda. Keya pi ngayeng nalei warara wizimowei kozanda kiling yongkambanu ngabelakpekkewiliyegi ngai keya nakko waing wilekyeng neneng ngela meli pilik pugu puwili Anoto kozang yemanerago kolabekki sisik yemanerago neneng ngelagi. 16Keya melewangka yokolong pugurik keya yobu pugumekke yeik lende mizara pelik, King Ngaiwiligi King Ngai Yemanebek keya yemiziwiligi Yemizi Panubek.

17Pulaga angela nak paka yokpekke luwe yolurikki ne keriya. Logo pi winak Yezigok porora wei mizageyawiliyegi ngalizi pelik kek yei, Anotogo ngeragi yemane miza niraga mogosa logo ngeragi niweki mena koli. 18King Ngaiwiligi korikyeng keya amiwili kiling ngai yemane puwiligiwiligi korikyeng keya liyeng osiwili kiling puwiligi ngalege sawiligi korikyeng, keya yombanu ngai nawiligu weiya logo yawe puwiligiyeng weiyagi langai ono puwiligi korikyeng, keya yombanu yeikyeng kiling onowili keya yeikyeng kiling puwiligi korikyeng niweki mena koli, yei.

19Pulaga liyeng wizingmek keya King Ngai ngabelakpekkewili kiling ami puwiligiwilirau yaka osi wilangkamekke ngalege sabok kiling ami puguwilirau ngai miziweki wawere ulirikki ne pakela. 20Kapura pugu liyeng wizingmek wigira wazamiya keya yombanu ikuyogoriktaga ngago Anotoyagara kaibok logo liyeng wizingmekki yeiktaga Anotogo keke miziyeng mizaboktau. Logo pugu Anotogo keke mizi piyeng mizarikku yongkambanu liyeng wizingmekki maktik ula keya kung pugurikke inge laliyi keya ngago yei miza puwili ikuyogorik keleya logo Anotogo piyau mabiyau yezi yemane kusagi ono king salapayeng kiling ngorageya kai luwang wezabek ngorageyazikke wara wezayela. 21Keya ami piyaugiwili yombanu osi wilangkamekke ngalege sabokki kiligawereraga bainak ngai yokolong punda puwekko yela. Logo winakwiligu korik puwiligiyeng momaneng keya na.

Copyright information for `BIG