Revelation of John 20

1Pulaga angela nak paka ngalega ngabelakka lewarikki ne keriya. Logo melege ki yungu yenge yungke kambelirikkibek keya seng kuneng nararau wara. 2Logo pugu kemale were solo panu Ewayegi ikuyogorik meiya logo yeikta Sadang meibok kirisimasi tausen wamenakki pangka wigira wazamiya. 3Logo angelabokko pi yungu yenge yungke kambelirikke wara wezamela logo lokpek waliya logo ngayang tek ula wazamiya logo ngereke ngabelak mabiyengkewili ikuyogorik keleya nelegi yeik wizagoma kirisimasi tausen wamenak piyeng miza logowekke ne. Logo kirisimasi tausen piyeng miza logo waleleige purik tek nangezi yeik kuni pani kelemiyagi.

4Pulaga nogo ngaiwiligi tung nayeng keriya logo piyengki ngalege mogosawili nogo keriya. Logo Anotogo puwiliyegi yongkambanuwiligi ngagozakyeng kerewiyiweki kozanda yana. Keya yongkambanu Yisugu ngago wameik kozak kaiya pura kozak kisi keya Anotogi ngagora kozak kisarikki wiyeke yela puwiligi wilek kangyeng koyilege nogo keriya. Puwilirau liyeng wizingmek ma kung pugurikkerau inge laliyi keya ngago yei miza onowili. Keya liyeng wizingmekki maktiktau luwagoza puwiligiyeng ma mele puwiligiyengke ula ono. Logo puwili ngereke wik yangalekta King Ngai wezawili Yisu kiling kirisimasi tausen wamenakki pangka ngai koya. 5Pura ibengwiligi solo ibendaga ngereke wik yangalek mei pura. Keya ibeng nawili mabilik ibeng koya weik kirisimasi tausen piyeng miza logo ngereke wik yangalekta yolu. 6Yongkambanu ibengwili yangalekta wazayi puraga were yangalektagi puwili wilik kagowing mizi puwili keya walekwili, purik kalike ibengki puragorau puwiliyegi watabi nayeng mizagi ono. Puwili yongkambanuwiligi wiyeke Anoto keya Kilisiyegi kang mizagiwili. Keya puwili pi kiling kirisimasi tausen nakki ngai koyagi.

7Keya kirisimasi tausen piyeng miza logo waleleige purik Sadang wigira puguraga wila wazamiyagi, 8logo ngabelak mabiyengkewili ikuyogorik keleyiweki pi kunagi. Keya Sadangko yongkambanu ikuyogorik keleya Gok keya Megok mei puwili mabuwili Anotogi yongkambanuwili kiling ngai keliweki menalege wazayagi. Sadangkiwili sangkelarik kainging wizambekke kerelege piyengki pangka. 9Puwili ngabelakpekki pangka pangka sa keya Kilisigi yongkambanuwiligi yereng pugu keli pura yawereng kelemiya. Kapura paka ngalega yezizik puta kanda puwili ula waliya.

10Pulaga kailebek Sadang, puwili ikuyogorik keleyabek Anotogo yomizora panga yezi yemane kusagi ono king salapayeng kiling ngorageya kai luwang wezabek ngorageyazikke wara wezamela. Pulumeng Anotogo mabilik liyeng wizingmek keya yombanu ikuyogoriktaga ngago Anotoyagara kaiboktau wezayela lemeng. Logo puwili kusaga yoklongko piyeng mabiyeng ngangang mizageya koyimagi.

11Pulaga ne keriyiraige pura ngai nakki tung yemane wilangka narik keya puraga mogosaboktau nogo keriya. Logo pigi wirege paka ngalege lemeng keya ngabelakpekke lemendau tamek neing miza logo mawinda keriyagi langai ono. 12Logo yongkambanu ibengwili yeikyeng kilingwili keya yeikyeng kiling ono kazing puwiligi kumbekki lewengke Anotoyegi langai ibeng puwili mabuwili yangalek meiya logo tung purikke wirege luwezarikki nogo keriya. Logo kapiya puwiligu miza piyengki lende mizayeng welela. Keya kapiya nariktau welela logo kapiya purik yongkambanu puwiligi kazing kumbekki leweng Anotoyegi langai wik koya logo puwiligi yeikyeng kapiya purikke lende mizarikki wiyeke kapiya purik Kapiya Wik Koyimagiwiligirik meirik. Puriktau welela.

Pulaga yongkambanu kaile ibeng logo wizangyengke waliya ma ngabelakpekke waliya puwiligi kungwili pongo yereng kaile ibeng puwiligi kungwili yoluragi kuna puwili mabuwili yangalek meiya logo nak nak puwiligu miza piyengki pangka ngagozak keleya. Ei, yongkambanu kazing puwiligi kumbekki leweng Anotoyegi langai ibeng puwili puwiligu miza piyengke lende mizayengki kiriwei ngagozak keleya.

14Pulaga Anotogo kazing ibendagimek keya yereng kaile ibeng puwiligi kungwili yolurarau yezi yemane kusagi ono ngorageya kai luwang wezabek ngorageyazikke wara wezayela. Logo yezi puzik kalike ibengki pura. 15Tamizeige nakki yeikta kapiya wik koyimagiwiligi yeikyeng lende miza purikke lende miza wizilege yolok ngela ono purik mabura pok yezi yemane kusagi ono ngorageya kai luwang wezabek ngorageyazikke wara wezamelagi.

Copyright information for `BIG