Revelation of John 21

1Pulaga paka ngalege lemeng wik si keya ngabelakpek wik sirikki nogo pakela. Keya paka ngalege lemengki were lemeng kiling ngabelak werebek tamek neing miza keya wizambektau kakwela. 2Keya yereng walek Yirusalem wikta paka ngalege Anotoyaga punda lewa. Logo yerenda yongokpanu yombu weiweki yombubek wilek uli kangmologo watabi wazono wakiya piyeng kelik kangkere miza wizigeya lewegera kelemiya. 3Logo kili ngalizi narago paka ngai yemanebekki tundikka pelik kaiyageyarikki ne kerewiya, Anotogi yerenda weik yombanuwili kiling. Pi puwili kiling yolugi keya puwili yongkambu puguwili mizara koyagi. Anoto ngezebek puwili kiling wiziyagi keya pi puwiligi Anoto wiziyagi. 4Pugu wire puwiligiyengke ingkilak piyeng mabiyeng tumula yowiyagi. Mawinda nawili ibengki ono ma yalek nara wiziyagi ono ma ingkeya ngabik mizagi ono ma ngangang nararau wiziyagi ono, purik watabi were wiziya piyeng kakwela, kaiyageyarikki.

5Pulaga paka ngai yemanebekki tundikke mogosabokko pelik kai, Weik nogo watabi mabiyeng wik keremiza wazami, kai. Pugu neyegi peliktarau kai, Pera lende mize purik ngago peyeng wameik legi logo nogo mizagi puragi yongkambanuwili ngizi kumuliweki, kai. 6Logo pugu pelik kai, Yawera weik. Ne werebek keya ne mabok kalik panugebek, ne makngeze solo walerik keya ne makngeze kangkalirik. Ngabandik kelakkelak liyabokyegi nogo kai kulek wik wizagomagi purikka yeik nibene managi. 7Keya yombanu nogowilirikki wiyeke kuneng yani keya ngangang keleyiyeng ulageyabok neyaga nogo yanagi kaiya piyeng mabiyeng weiyagi. Ne pigi Anoto wiziyagi keya pi negi marekpek mizara wiziyagi. 8Kapura neyegi kiriweigirikki kazi miza logo kang puwili, keya neyegi ngizi kumuli ono puwili, keya yongkambanu kaile kaileyengki kiriwei mizi puwili, keya yombanu yeli puwili, keya kazing kaile yongkambu mizimekke miza meli puwili, keya watagak ngeli puwili, keya anoto ikuyogorikwiliyegi ngago yei puwili, keya ngaigu kisi puwilirau, puwili kunagirik yezi yemane kusagi ono king salapayeng kiling ngorageya kai luwang wezabek ngorageya puzikke kunagi. Logo pura kalike ibengki pura.

9Logo angela melenazik keya nazikka neyauwili peleng kululangka melenazik keya nazikka neyau kuneng kalike melenazik keya nazikka neyauyeng wilak piyeng warawiliyaga nakko neyegi kanda pelik kai, Nogo liyeng memeng kongmekki yongokpumeleyegi waligeleniweki mena koli, kai. 10Logo Anotogi Kung Walekpokko neyegi kola logo angelabokko, ne niza orowei lewak yemane panu nakki lewebekke kuna. Pugu neyegi yereng walek Yirusalem wikta paka ngalege Anotoyaga punda lewarikki waligeleniya. 11Logo Anotogi ngaiwaktik yerendaga ngaiwak wiya. Logo ngaiwak puragira king saspa simbele langiyibek kelik. 12Logo yerendagi kowelemek ngalege panu keya kang yemaneyeng meleyau keya pongo ingenazikka neyau logo angela mabilik meleyau keya pongo ingenazikka neyauwiligu kang piyengke ngai. Isileiliwiligi ngai meleyau keya pongo inge nazikka neyau piyengki yeikyeng nakko kangyengke lende miza wazamiya. 13Logo kang neyauganarik yokmek tabundalege wale puleige keya kang neyauganarik yokmek kiliyalege wale puleige keya kang neyauganarik wale pongoleige keya neyauganarik wale pakaleige miza. 14Anotogo yerendagi kowelemek king panu meleyau keya pongo ingenazikka neyauyengke ngalege ngiza logo liyeng memeng kongmekki aposolo meleyau keya pongo ingenazikka neyauwiligi yeikyeng kingyengki ngalege lende miza.

15Logo angela neyegi ngago kaiyabok wireng koliyengka keremiza nak logo yerenda keya kangyeng keya kowelemekki yokolondik sangkelagi nak wara. 16Logo yerendagi waleyeng mabiyeng sangkelarik pangka pangka. Logo angelabek wireng pugubokko yerendagi yokolondik sangkela logo yokolondik 15 tausen mail keya kawegawerik 15 tausen mail keya ngalege yongorikki yokolondik 15 tausen mail. 17Keya angelabek mabilik kowelemekki yemanerik sangkelarik 216 fit.

18Keya kowelemek king saspabekka keremiza keya yerenda ngezera kele koli kalasibek kelik wela melabekka keremiza. 19Keya king panu yenge yerendagi yengezege wiya piyeng king palumu panu nalangai nalangai king yemanegi piyengka keremiza. Logo king panu werebek king palumu panu saspabekka, keya kalikebek king pulu sapayabekka, keya pokki kiriweibek king wilangka agetpekka, keya pokki kiriweibek king kabeng emeralibekka, 20keya pokki kiriweibek king wagoga wilangka saronikisibekka, keya pokki kiriweibek king wago koniliyombekka, keya pokki kiriweibek king simengkaime kirisolaikpekka, keya pokki kiriweibek king perili wizambek kelikpekka, keya pokki kiriweibek king simengkaime topasibekka, keya pokki kiriweibek king kabengka simengkaimege kirisopasibekka, keya pokki kiriweibek king wagoga puluge ayasimbekka, keya pokki kiriweibek king pepol amatisibekka.

21Keya kang meleyau keya neyau piyeng king Pel mei panga wizambekke king yemanegi piyengka keremiza logo kang narik pel nakka keremizi kai kuna. Keya yerendagi kazing libugemek koli kalasibek kelik wela melabekka keremiza.

22Nogorau i walek yemane namak yerendage keriya ono purik Yemizibek Anoto kozang yemanerago kolabek keya liyeng memeng kongmektau ngezeyau i walek yerendagimak kopong. 23Keya yerendarau yokmek ma ngombekko ngaiwak wiyiweki mizagi ono purik Anotogi ngaiwaktikku yerenda mabura ngaiwak wiya keya liyeng memeng kongmek yerendagi lambek kopong. 24Keya ngabelakpekkewili ngaiwak purikki ngaige wei mizagi keya ngabelakpekke King Ngaiwili yeik yemane puwiligiyeng keya king puwiligiyeng keya watabi kolokngagono puwiligiyeng yerendagi yungke orowei wiriya logo piyau yanagi. 25Keya kangyeng wokyeng mabiyeng tiyara wiziyagi. Kangyendau waliyagi ono purik kusabanu nariktau wiziyagi ono kopong. 26Keya yereng yemaneyengki yeikyeng keya ngabelak yemaneyengki yeikyeng keya watabi kolokngagono puwiligiyeng yerendagi yungke orowei wiriya logo piyau yanagi. 27Kapura kaile nayeng ma kaile kaileyeng mizi puwilirau yerendagi kiliya kunagi ono. Yongkambanu yeikyeng liyeng memeng kongmekki kapiya wik wizagomagiwiligirikke lende miza puwili keke yerendage kiliya kunagi.

Copyright information for `BIG