Revelation of John 4

1Pilik miza logo pulaga ne pakeliraige pura negi wirege kang narik paka ngalege tiya wizilege. Logo kili sangu wezabek yaka neyegi ngolukku ngago kai purago pelik kai, Ngalege pelege koli logo kalike lewa kelagiyengki nogo waligeleniweki mena, kai. 2Nguk namizi ne Kung Walekpokko neyegi kola logo ne paka ngalege nobiyeng miza. Logo negi wirege tung ngai nakkarik wizilege logo purikke yombanu nak mogosa.

3Logo mogosabokki wiregawerera king simbele langiyi Saspa meibek keya king wago Koniliyang meibek kelik. Keya kobolaulau king kabeng Emeralibek meibek kelikpokko ngai yemanebekki tung purik yawereng kelemiya.

4Logo tung yombu nak keya pongo ingenazikka mangobektau onoyengko yaka tung ngai yemanebekki purik yawereng kelemiya logo piyengke ngaiwili pangka pangka mogosa. Puwili wilangkayeng wakiya logo kilulung King Ngaiwiligu wakiyi pulangai koliyengka keremizayeng wakiya. 5Keya yaka tung ngai yemanebekki purikka langka wililik mizi keya ngai ngago kaiya meli keya lendik liyi. Keya tung ngai yemanebekki purikki wirege lang langiya melenazik keya nazikka neyau luwe ngorageya. Puwili Anotogi kung melenazik keya nazikka neyauwili. 6Keya wizambekki pangka kalasiyeng kelik wela mela panu nayendau tung ngai yemanebekkirikke wirege wizilege. Keya tung ngai yemanebekkirik keya ngaiwiligirau tepekke watabi wik yolu nayengko tung ngai yemanebekkirik yawereng kelemiya logo wiregawererarau keya yenge kezangkariktau wire kolokngagono lewawili. 7Yaka watabi wik yolu piyengka weremek keri pusi yemane Laiyongmek mei pumok kelik keya pumokki kelengkemek liyeng kau kerekmek kelik keya pumokki kelengkemekki wiregawerera yombanuwili kelik keya kalik panumek winak yezigok porora kangmek kelik.

8Logo piyeng mabiyeng namek sabeng melenazik keya nazikka narik lewi miza logo sabengyengki yengezega yeke korikwekke purik maburik wireyengko kola. Logo kusaga yoklongko piyeng mabiyeng puwili pelik wilibek ingi meiyageya,

Yemizibek Anoto kozang yemanerago kolabok, Walek, Walek, Walek, pi kaileyendau onobek pi koka wizagomabek, mabek yolubek keya ngoluk wangki wizagomagibek, meiyageya.
9Watabi mangobektau ono yaka wik yolu piyeng tung ngai yemanebekkirikke mogosa logo wizagomagibokyegi ingi ngaiwak pugurik keya yeik pugura yongolok mei keya wazono meiyagiyeng mei mizi. 10Logo puwili pilik miziwekkerik ngai yombu nak keya mangobektau ono puwili ngai yemanebekki tundikke mogosabokki wirege ingeyeng laliya logo pi wizagomagibokyegi ya kumuli mizi. Puwili kilulung puwiligu wakiya piyeng pugusagelega ngai yemanebekki tundikke wirege wiya logo pelik kisi mizi,

11Yemizi tonugubek keya Anoto tonugubek nugu watabi mabiyeng keremiza keya keli nugurago mizagewiyege puwili wik yolu pura kilindikki wiyeke yongkambanuwiligu ni ngaiwaktik nani keya yeik nugura yongolok mei keya kozanda mabura nugura kisi purik pangka, kisi mizi.
Copyright information for `BIG