Revelation of John 5

1Pulaga ne pakeliraige pura paka ngai yemanebekki tundikke mogosabokki mele ngaigezuwagazikke kapiya wale mabiyauge lende miza narik wizilege logo kapiyarik silok melenazik keya nazikka neyauyengko silok tiya logo wizangkiyebokko ngai kozang kelemiya logo mak nayeng miza wazamiya logo ngaingai liya puwekke nakkorau ngoluk tiya ono purikki walimiziweki. 2Keya nogo angela kozang kili ngai ngago yemanera kiling nak pakela. Logo pi kek kaira kiling pelik nguk kai, Pangka takko wizangkiyebek sopela logo kapiyarikke silok tiya piyeng wila logo kapiyarik welelagi, kai. 3Kapura paka ngalege ma pongo ngabelakpekke ma yenge ngabelakpekki yungka nakkorau kapiyarik welelagi langai ono ma kapiyarikki yungkerau pakelagi langai ono. 4Logo ne ingi yemane panu kaiya purik pangka kapiyarik welela logo yenge yungke pakelagiweki naktau onorikki wiyeke.

5Pulaga ngaiwiliyaga nakko neyegi pelik kai, Ingkei wak, pakele. Laiyong Yudagi ngaimekkamek keya Tawitigi yeligagangmekkabek mizabokko kaileyengki kozanda ula logo pugu silokyeng wila wizigeya kapiyarik welelagi, kai.

6Pulaga ne keriyiraige pura liyeng memeng kong namek ngai yombu nak keya mangobektau ono puwili keya watabi wik yolu piyengkorau yawereng kelemiyara ngai yemanebekki tundikke wirege luweza wizilege. Logo liyeng memeng kongmekki korikwekke ngalege wizing kung koka pi ibeng sibene kelemiya piyeng wizilege kapura pi ngereke wik yangalekta weik yolu. Pi kari melenazik keya nazikka neyau lewa keya wireyendau melenazik keya nazikka neyau lewa logo piyeng Anotogi kung melenazik keya nazikka neyau ngabelakpekki pangka pangka wezayela puwili. 7Liyeng memeng kongmek kanda ngai yemanebekki tundikke mogosabokki mele ngaigezuwagazikka kapiyarik weiya. 8Logo pi weiya logowekke ngai yombu nak keya mangobektau ono piyeng keya watabi wik yolu mangobektau ono piyendau liyeng memeng kongmekki wirege ingeyeng laliya. Ngaiwili mabuwili nak kita nara wara keya peleng kululangka koliyengka keremizayeng nak nawek miza logo piyengka yolak kukngizi keliyeng lewa logo piyeng yongkambanu Kilisigi puwiligi waberekyeng.

9Logo puwili ingi wik narik pelik mei, Ni pangka kapiyarik weiya logo silokyeng wilagibek. Purik ni nela logo iwi nugubekki ngane ngai mabiyeng keya ngago yeik mabiyeng keya yongkambanu mabuwili keya ngabelak mabiyengka Anotogi yongkambanuwili kaileyengka wila wazaya logo Anotoyegi iza mana. 10Nugu puwili nigi ngai nugu ngai yolumek miziweki keremizi keya puwili nazuwagawiligi wiyeke Anotoyegi kangweki keremiza logo Anotoyegi yawe miziweki keya puwiligu ngabelakpekke ngaigi, mei.
11Pulaga ne pakeliraige pura angela kolokngagonowiligi kiliyengki ne kerewiya. Puwili sangkelarik tausen kolokngagono keya miliyon kolokngagonogi langai. Puwiligu ngai yemanebekki tundik keya watabi wik yolu mangobektau ono piyeng keya ngaiwilirau yawereng keleya. 12Logo puwili ngalizi pelik ingi mei,

Liyeng memeng kong ula pumok pangkara keya watabi keremungkeyeng keya kangka yemanebek keya kozang yemanera kilindikki wiyeke yongkambanuwiligu yeik pugura yongolok mei keya ngaiwaktik mani keya piyegi wilik kagowing mei purik pangka, mei.
13Pulaga watabi ngalega ngabelakka keremiza piyeng mabiyeng keya yenge ngabelakpekke yungke piyeng keya wizambekke piyeng keya piyengke yolu piyeng mabiyeng pelik ingi meirikki ne kerewiya,

Ngai yemanebekki tundikke mogosabok keya liyeng memeng kongmekyegi ngago wilik kagowing mabiyeng keya yeik yemanera keya ngaiwaktik keya kozandarau wok mabiyeng koyimagi, mei.
14Logo watabi wik yolu mangobektau ono piyengko pelik kisi, Wameik panu. Pulaga ngaiwili ingeyeng laliya logo piyegi ya kumuli.

Copyright information for `BIG