Revelation of John 6

1Pulaga ne keriyiraige pura liyeng memeng kongmek weik silok melenazik keya nazikka neyau piyengka werebek weik wili logo watabi wik yolu mangobektau ono piyengka kili ngai ngagora lendik kelik kai namokko pelik kairikki ne kerewiya, Koli, kai.

2Pulaga ne pakeliraige pura liyeng osi wilangka namek wizilege. Logo pumokki ngalege mogosabek lei nalek kebangkela logo puwiligu pi kilulung koliyengka keremiza logo King Ngaiwiligu wakiyi pilik nak mana. Pi ulogo ngai kolokngagonoge lewege miza logo weik ngai naragerau lewege miza meliweki kang.

3Pulaga liyeng memeng kongmek silok narik ngereke wila logo watabi wik yolu piyengka kalikemokko pelik kairikki ne kerewiya, Koli, kairikki.

4Pulaga osi wago namek ngereke lewagela. Logo puwiligu pumokki ngalege mogosabek ngabelakpekka yayeng kuzige sa yolu pura weibene kozanda mana keya yombanuwili nakko nak ulibene keleyiweki. Puwiligu pi lang bainak yokolong nawek mana.

5Pulaga liyeng memeng kongmek ngereke silok narik wila logo watabi wik yolu piyengka ngereke kalike namokko pelik kairikki ne kerewiya, Koli, kairikki. Logo ne keriyiraige pura osi kusabanu namek lewagela. Logo pumokki ngalege mogosabek kak nak melege kebangkela wararikki ne pakela.

6Pulaga kili nara kelik nara watabi wik yolu piyengki tepekka lewa wezalik lewarikki ne kerewiya. Logo pugu kakpek melege kebangkela warabekyegi pelik mei, Yombanu nak kolu ngek wilangka narik weiyagi keli puwekke purik mabura kolu ngek kak mangobektau ono pela mane logo pugu king wok nakka ngane yawe miza piyeng mongone, ma yombanu nak kolu ngek kusabanu narik weiyagi keli puwekke purik mabura kolu ngek kak meleyau keya pongo ingenazikka neyau pela mane logo pugu king wok nakka ngane yawe miza piyeng mongone. Kapura weliyeng keya kai waingyengki kingyeng ngalege kelemi nagani, kai.

7Pulaga liyeng memeng kongmek ngereke silok narik wili logo watabi wik yolu piyengka kalik panumokko pelik kairikki ne kerewiya, Koli, kairikki.

8Logo ne pakeliraige pura osi simengkaime namek lewagela. Logo pumokki ngalege mogosabekki yeikta, Kazing Ibendagimek, mei, pulaga piyegi kiriwei nakki yeikta, Yereng Kaile Ibeng Puwiligi Kungwili Yolura, mei. Logo piyau ngabelakpekka wale songono narikke ngaiweki kozanda yana logo yombanuwili ngai keliyeng keya yagasimek keya kemegemeyeng keya wata ngai mizi pusurikkewiligu yelibene keleyiweki.

9Pulaga liyeng memeng kongmek ngereke silok narik wili. Pi pilik miziwekke ne pakeliraige pura alataragi yengezege ngizi kumuli koka Anotogi ngagora kozak kisi keya puragi ngizi panu kiriwei kaiyageya koyarikki wiyeke yombanu kailewiligu yela puwiligi wilek kangyeng wizilege. 10Logo wilek kang piyengko ngalizi pelik kek kisi, O Yemizibek, kozandago kolabek watabi mabiyengki ngaibek, Kaile nayendau onobek keya nugu kaiyeng ngizi panu mizibek, talikwekke yombanu ngabelakpekkewili nugu ngagozak keleyagi logo teni yela purikki wiyeke ngangang yanagi, kisi. 11Logo pugu wilek kangwili nak nak melewangka wilangka yokolong wakiyagi narik keleya logo mawinda tek narik leng mizara puwili kiling yawe mizi keya ngizi kumuli Anotogo ngezebekkiweki ulogo mabura sawiya puwili yombanu kailewiligu puwili yela pilik puwilirau yela logo weik yeik puwekkegine yeiya.

12Pulaga liyeng memeng kongmek ngereke silok narik wilirikki ne pakela. Pulaga kuburuk yemane nak uli keya yokpek kagorik kusabanuyeng kelik kusabanu sa keya ngombek iwi wezabek wago.

13Pulaga pelewewili sabuk wilek koliyeng kebarekpokko miza logo wali pilik paka ngilumbekka pongo ngabelakpekke wali. 14Keya ngilumbek komuyeng laliya logo tariyi pilik nguk namizi tamek neing miza keya lewak keya ilibu mabiyeng were yolurik segeya ngereke nalege langai tomang sa miza.

15Pulaga ngabelakpekke King Ngaiwili keya ngaiwili keya amiwiligi ngai yemanewili keya watabiyengko kolawili keya yeikyeng kiling puwili keya ngai nakko kingyengki ngane weiya logo piyegi yeik yawe mizi puwili keya yombanu yeik puwilirau king ururuyeng keya king yemane paka lewakyengkiyengke yenge kulengke liwik sa. 16Logo puwili lewakyeng keya kingyengki pelik kek yei, Tenigi ngalege wali logo tung ngai yemanebekkerikke mogosabokki wireyau keya liyeng memeng kongmekki sisiktaga liwik wezaye, 17wok yemane sisik piyaugiragabek weik pelege logo takko puragi kozang wiziyagi, yeirikki Yowangu kerewiya.

Copyright information for `BIG