aIsaya 52:5

Romans 2

1Tamizeige ni nazuwagabekyegi pilik mizibek keya pilik mizibek kaibek mabura ni nawiliyegi ni makngezeyegi langai ne pilik mizi onobek kaiyagi ono, purik ni nazuwagabekyegi ni pilik mizibek keya pilik mizibek mei kapura pugu miza piyeng nugurau miziyeng kopong ni makngezego ni makngezeyegi nirau ngangang nanagibek kai yagenda. 2Towa Anotogo kaile yaka kozak kai piyeng miza pilikwili pangkaraga ngagozak keleyi mizi purikki towa iwaka koyinda. 3Kapura ni nazuwagabekyegi pilik mizibek keya pilik mizibek meibok nugu pilik meibokko mizi piyeng ni makngezegorau miziyeng. Logo nugu kumularik ni pilik poktau Anotogi ngagozaktaga kazi kunagi ono ma talik? A'a'. 4Anoto wazono panubek keya yombanuwili nguk namizi ngagozak keleyi onobek keya yongkambanuwiligu mizi kambeliyengki yelakkelek yuke yolubektikki wiyeke inugurik pugu iniyegi watabi nayeng mizagi ono sawiyi. Ini mabuwiligu Anoto wazonorago kolabek mizi purik peliktikki wiyeke pugu kelirik ini kaile inuguyengki kuneng miza logo wiya logo ngezebekyegi iza orowei yoweki purik ini iwaka kapura ini pigi wazono yemane panu puragi kiyebuk. 5Kapura kangka inuguyeng kingyeng kelik keya inugu kokowa miza purikki ini kawela kisagirikki kiyebuk kopong inugu Anotoyegi nagerewiyi mizi pumokko inuwa ngezeyegi ngangang yanagira mawiyarekka wari logo pilik kai kanda wok Anotogo sisik pigi kaileyengki pura walimizi keya ngagozak pangka panura mizi pokkowekkegine. 6Purik Anotogo keriya wizimowei nak nakko mizi wiriya piyengki pangka pangka kangayeng yanagi.

7Yongkambanu nawili kazing pangka lewengke koyagi purikki wilek kang tiya mani, purik puwili yereng ngaiwaktikku kola puraga wik koyimagi puraga kanga weiyagi puragi langai yawe mizi kopong. Logo pilik puwili Anotogo wik koyimagira weiweki keleyagi. 8Kapura nawili ngezewiliyegi wilik kagowing mizagirikki wiyeke weiweki mizi logo kazing pangka pumokki kiyebuk keya kazing kokowamekki kiriwei mizi. Anoto pilik puwiliyegi sisik mizagi logo ngagozak keleyagi. 9Anotogo korowali mizi puwili kuneng wageli keya ngangang mizibene keleyagi. Logo pura Yudawiliyegi were keleyi keya pulaga Yuda ono puwiliyegirau keleyagira. 10Kapura Anotogo pangkaraga mizi puwiliyegi sisik mizagi ono keya yeik puwiligiyeng yongolok meiyagi keya ya ngezege sa pura yanagi, were Yudawiliyegi keya pulaga Yuda onowiliyegirau. 11Purik Anotogi wiregerik yongkambanu mamok pangka pangka logo Anotogo nawili kiling sawela logo nawili ngagozak keleyagi ono, pugu mamok pangka pangka ngagozak keleyagi.

12Togo Anotogi ngagozaktagarik Anotogo kaile miza puwili mabuwili ngagozak keleyagi. Anotogi lo Mosego lende miza piyeng Yuda ono puwiliyegirau ono logo Anotogo puwili loyengko ngagozak keleyagi ono. Puwili kaile mizi purikku puwili Anotoyegirau yogi ono, kemenak ibengki. Yudawili Anotogi lo Mosego lende miza piyeng puwiliyegi logo puwili kaile miza purikku loyengko puwili ngagozak keleyagi. 13Anotoyegirik yongkambanuwili loyengki yeik kerewiya maburikki weraga ngezebekki wirege pangka wazayagi ono kani. Segeya, puwili loyengko kaiyeng miza purik kele pugu pangkawili kaiyagi. 14Mosegi lo piyeng Yuda ono puwiliyegirau yana ono kapura kangka puwiligiyengka loyengko mizagiyeng keya mizagi onoyeng kai piyengki puwili iwaka logo purikki walimizi, purik lo pangkayeng keya pangka onoyengki pura kangka puwiligiyengke yolu, Mosegi loyeng ono kele kapura. 15Puwiligu mizi piyengko walimizirik loyengko miziweki kai piyeng yenge ya puwiligiyengke yungke yolu. Puwiligu yenge ya puwiligiyengke yungke kumuliyengko walimizirik purik wameik logo purik peliktikki wiyeke, kang nayeng kangka puwiligiyengko puwili kokowa miza kani yei keya kang nayeng kangka puwiligiyengko puwili pangka miza kani yei. 16Logo ngago wazono nogo kozak kai perago kairik wok Anotogo Yisu Kilisiyegi meiya wizigeya Yisu Kilisigu yongkambanuwiligu ya puwiligiyengke liwik kumuli keya miziyeng logo namele keya nakkorau iwaka onoyengki ngagozakta mizi purik mabilikki, kai.

17Keya inuwa lewege sara koyimowei, ne Yudabek, kisi puwiliyegi ne ngago nara yeiweki. Ini Yudawiligu kozang kumulirik ini ngagozak keleyi puwekkerik Anotogi lo Mosego lende miza piyengki kiriwei purago iniyegi sawelagi mizi keya Anotogi loyeng iniyegi legi ini Anotogi ngizi panuwili kisa logo ini wiliwili kisi. 18Ini Anotogo inugu miziweki pugu keli pura ini iwaka keya loyengke ini kapiya miza kopong ini pangka piyengki iwaka. 19Inugu kozang panu kumulirik ini kumbekki lewengke wireyeng kusa puwili Anotoyegi langai yaliwei kunagiwili, keya inugu kumulirik kusabanurikke yolu puwiligi lambek inugu wara mizi, 20keya kangkayendau onowili waligeleyiwili keya lusuweiwiligi waligeleyiwili mizi. Keya inugu kozang panu kumulirik ini Anotogi loyeng kiling kopong ini mabiyengki iwaka panu keya inugu kisiyeng mabiyeng wameik panuyeng mizi. 21Ini nazuwagawili kapiya keleyi kapura ini ini makngeze kapiya keleyagi langaiwiligu. Inugu nawiliyegi ngowei nagani yei kapura ini ngowei. 22Inugu kazing yongok nigi ono nazuwagamele kiling iwek kolimok mizi nagani yei kapura ini makngezego mizi. Inugu puwiliyegi watabi nayeng weiya logo anoto puwiligibek mizi nagani yei kapura ngereke kingyeng inugu anoto inugubek mizi. 23Anotogi loyeng iniyegi purikki ini wiliwili kisa meli kapura inugu loyeng ngeli purikku mizagewiyege Anotogi yeikta kaile sawiyi. 24Purik Kapiya Walektikku pelik kai purikki kiriwei,

Ini Yudawiligu miziyengki wiyeke Yuda onowiligu Anotogi yeikta kaile sawiyi, kai. a 

25Tamizeige ni yombu korikwekki korik ngalegewek ngelabek logo loyengko nugu miziweki kaiya piyeng mabiyeng mizibek mabura Anotogi wiregerik pangka kapura ni loyengki nagerewiyi miza mabura, purik ni yombu korikwekki korik ngalegewek ngelabek kele kapura ngagozaktaga purik purikku niyegi sawelagi ono. 26Yuda onowili yombu korikyengki korik ngalegeyeng ngela onowiligu kapura tamizeige loyengko puwiliyegi miziweki kaiyayeng puwili mizi purik mabura Anotogo yombu korikyengki korik ngalegeyeng ngela puwiliyegi mizi mabilik pilik puwiliyegirau mizagi. 27Ini Yudawili yombu korikyengki korik ngalegeyeng ngeli keya loyeng wei mizawili kapura ini loyeng ngeli legi ini ngagozak mizagi. Keya Yuda ono nawili yombu korikyengki korik ngalegeyeng ngela ono kele kapura Anotogi loyengki kerewiyi keya kiriwei miziwili logo purikku walimizi purik ini Yudawili ngagozak keleyagiwiligu. 28Purikku kai purik nak yombu korikwekki korik ngalegewek ngelarikki wiyeke nak ngizi Yuda Anotogibek kaiyagi ono, purik yeik korik yeiktikku Yudabek kai yagenda. 29Segeya, Anotogi Yuda ngizibek mabura ya pugura Anotogo kowitabok logo pilik miza purik Anotogi Kung Walekpokko miza logo, keya yaka lo Mosego lende miza piyengki kiriwei miza onorikku. Anotogo pilikpok Anotogi yeik yemanera yongolok meibene kelemi, yombanu yeikwiligu ono.

Copyright information for `BIG