1 John 5

Maa-maqa maaqánasaaqaraa mandáinaina úriqarara ufa.

1Yáfa yáfee Yísunara Ánutuna ásauku mundíra fee qínafa mifá Ánutuna faiqi máriannoo. Moó fannoo ákoonara rínafa mifá mi-fasiqána faiqiara faqa rúannoo. 2Maasá maaqíannanara Ánutuna faiqi námuara rídaqee qianáura. Ánutunara nímuqusinaqa miná ufamau andeeqásee fuannánara Ánutuna faiqi námuara rídaqee qianáura. 3Maasá Ánutunara ruannána ánoona maaqímminoo máridanoo. Mifá naakápainna ufara eedóo qímasee asaukunnaí qumáraannanara dóo mifá ánoona máridanoo. Ánutuna naakápara ufa sía firaa qumaara tiá máridanoo aufadáidanoo. 4Maasá Ánutuna faiqi námu maa-maqa maaqánasaaqaraa mandainaina amaná maasá miná úraaqaráanaura. Maa-ainainánnai maasá maa-maqa maaqánasaaqaraa mandainaina úraaqáraidaqa, Yísuna saqárikiranannai úraaqáraidaqa. 5Yáfasiqa ánaasee fée maa-maqa maaqánakinaa mandainaina úraaqaráannoo fee. Akooqóoqaraana Yísunara Ánutuna ámaaku fée qínafa mifá maa-maqánasaaqaraa mandainaina úraaqáranoo máriannoo.

Yísunara Ánutufa miná ámaaku márunara kooroou úfafa.

6Máa̱ Yísufa ásauku mundírafa narí ánoona áranandakiqari fidíka nammarisaaqari kambíqanau sía nammári kaifau nammári námufaqa fidíka námufaqa apírirafa kambíqanau. 7Ánutuna maraquna fannoo kúqaa ánoona ufa ímarufa máridanoo miná koorooináu. 8Qaaramoo áinaina kooroo ímarifa máridanoo. Mi-qaaramoo namúfa moodáa ainainará kai qídaqa, mi-namúsa maraquna faqa nammári faqa fidíka faqa máridaqa. 9Maaqóo kóotaki ufa qímariasa ufa íridaqa kúqaa fee qídaqa. Faiqí ufa márinanoo Ánutuna ufa fannoo faiqí ufa úriqaranoo márinara mifá akooqóoqaraana Yísunara qiní qímaaku uqannée qímaqoofa márinara maasá minára kúqaa ánoonee qímasee írianaura. 10Yáfa yáfee Yísunara Ánutuna ámaaku fée qínafa narí aundurákinaafa faqa dadaaqínanoo kúqaa ánoonee qíannoo. Yáfa yáfee Yísunara sía Ánutuna faiqi fee qínafa mifá Ánutunara únna qímari fasiqafee qídanoo Ánutufa narí ámaakuara qu úfanara únna fee qídanoo miqí qídanoo. 11Ánutufa narí ámaakuara qu úfafa maaqímminoo máridanoo Ánutufa náaru náaru kúqaa márirana maasá qíminau, mi-mariráfa maasáindi miná ámaakuki márifa máridanoo. 12Yáfa yáfee Ánutuna ámaaku qumárainafa dóo mifá mi-marirána námufaqa qumáreenoo. Yáu yáusee sía Ánutuna ámaaku qumárainausa sía mi-marirána faqa qumáraidaqa.

Sárau ínna ainaina Ánutuna innaaru qínanoo ámiannoo.

13Ínnee Ánutuna ámaakuara írirana rusímariasa ínnee dóo náaru márirana dóo máree fee qiaqéera maa-ufána ákara rúmannimaqaidaqa. 14Maasá Ánutuna íriranasaa maaqóo moo áinainara innaaru qíananoo kúqaa maasá qímiannoo maasá íridaqa, miqíannanara maasá Ánutuna áfusaa sía rufíaidaqa paasóosamasee innaaru qídaqa. 15Maasá Ánutunara moo áinainara innaarú qíananoo mifá íriannoo. Maasá minára íridaqa iráanna ainainna kúqaa qímiannoo fee qídaqa.

16Faiqí moó fannoo moo mandóosana máreemarína sía andeeqásee kúqiranaki fímaria mandóosana marasáinanoo miná ákaqaafasaa fannoo qáfamaseenoo Ánutunara innaaru qínanoo miná mandáinaina ateeká rukáiseenoo narí márirana ámiannoo. Qinée kúqiranaki sía andeeqásee fímaria mandoosannara qídaqa. Andeeqásee kúqiranaki fímaria mándoosana máridanoo moó fannoo mi-mandoosanná márainaqa ínnee sía minára innaaru qiaqa. 17Aiqáma áaqarafa mandóosana máridanoo akaqáusa moo mándoosana sía kúqiranaki fímariafa máridanoo.

18Maasá maaná íridaqa sía Ánutuna faiqi námu mandóosana maqee maqee máraqa fídaqa. Ánutuna ámaaku ititásaifanoo mandá fasiqa fannoo sía amana miná mandáikamamaqáannoo.

19Maasá maaná íridaqa maasá Ánutuna aináina máridaqa. Maa-maqa maaqánaki máriasa aiqáma mandá fasiqa aakaaqakínaa fasiqa áramandunnai máridaqa. 20Maasá maanára íridaqa ásauku mundírafa Ánutuna ámaaku uqanna maasá Ánutunara íriaqeera miná írirana qíminau. Dóo maqee maasá Ánutuna ámaaku ásauku mundírana Yísunaki márianara moodáanaki kúqaa ánoona Ánutunaki máridee qídaqa. Miqíqa maasá ánoona Ánutunaki faqa ánoona asumu máriranaki faqa máridaqee qídaqa.

21Qiní faiqi námu únna qíra Ánutufára fooqáa qíra ainainara níanasaa rufíaaqa, kúqaa Ánutuna ínni nímuqusakinaana mara amaarámaseenoo miná ámaaqa máqaandoora minára rufíaaqa.

Copyright information for `BJR